1421/BF/415/52/1/ŻK/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymane od pożyczkobiorcy środki stanowiące spłatę kapitału nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dodatkowe wynagrodzenie należne podatnikowi z chwilą spłaty przez pożyczkobiorcę kapitału będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

1421/BF/415/52/1/ŻK/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody kapitałowe
  2. spłata kredytu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 29.06.2007r. (złożono osobiście w Kancelarii tutejszego Urzędu) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od Pożyczkobiorcy środków stanowiących spłatę kapitału oraz dodatkowego wynagrodzenia z tytułu udzielonej pożyczki w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, Naczelnik Urzędu skarbowego w Pruszkowie potwierdza Pana stanowisko i uznaje je za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę.

Przedmiotem prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej jest działalność prawnicza, działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13Z) oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z). W ramach działalności gospodarczej podatnik zawarł z klientem umowę o pożyczce i finansowaniu inwestycji. Udostępnione pożyczkobiorcy środki pieniężne pochodzą z działalności gospodarczej. Zgodnie z przedmiotową umową, w ramach wynagrodzenia, należnego podatnikowi jako Kancelaria Radcy Prawnego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę kapitału pożyczki oraz zapłacić podatnikowi dodatkowe wynagrodzenie należne z tytułu świadczonej przez niego usługi finansowej. Płacone przez Pożyczkobiorcę dodatkowe wynagrodzenie będzie w pierwszej kolejności zaliczone na spłatę kapitału. Zgodnie z umową, dopiero z chwilą spłaty kapitału, podatnik będzie uprawniony do wystawienia na rzecz Pożyczkobiorcy faktur VAT opiewających na kwotę należnego mu zgodnie z umową dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z postanowieniami umowy spłata kapitału będzie następować w okresach półrocznych. Podatnik utrzymuje, że nie pozostaje z Pożyczkobiorcą w jakichkolwiek związkach o charakterze kapitałowym lub osobowym, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po pierwsze czy w tak przedstawionym stanie faktycznym otrzymane od Pożyczkobiorcy środki stanowiące spłatę kapitału, nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Po drugie czy dodatkowe wynagrodzenie, należne podatnikowi z chwilą spłaty przez Pożyczkobiorcę kapitału będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie otrzymane od Pożyczkobiorcy środki stanowiące spłatę kapitału, nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 14 ust. 3 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy o podatku dochodowym. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie, należne podatnikowi z chwilą spłaty przez Pożyczkobiorcę kapitału będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 14 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena prawna stanowiska:

Definicję przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera m. in. art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wskazany przepis odnosi się do przychodów należnych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stosownie do art. 14 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przepisy ustawy regulują również kwestie dotyczące momentu powstania przychodów należnych. Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1c, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż momentem, w którym należy wykazać przychód należny, będzie dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. W przedmiotowej sprawie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie należna od Pożyczkobiorcy kwota dodatkowego wynagrodzenia obliczona zgodnie z algorytmem określonym w umowie i po pomniejszeniu o kwotę kapitału.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się m. in. zwróconych pożyczek. W świetle powyższego otrzymane przez podatnika od Pożyczkobiorcy środki w części stanowiącej spłatę kapitału, nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy wyrażonym we wniosku.

W zakresie pytania dotyczącego ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu ustawy o VAT, w ustawowym terminie zostanie wydane postanowienie w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ul. Felińskiego 2B za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 236 i art. 223 § 1 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.