Dochody kapitałowe | Interpretacje podatkowe

Dochody kapitałowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochody kapitałowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymane od pożyczkobiorcy środki stanowiące spłatę kapitału nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dodatkowe wynagrodzenie należne podatnikowi z chwilą spłaty przez pożyczkobiorcę kapitału będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 29.06.2007r. (złożono osobiście w Kancelarii tutejszego Urzędu) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od Pożyczkobiorcy środków stanowiących spłatę kapitału oraz dodatkowego wynagrodzenia z tytułu udzielonej pożyczki w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, Naczelnik Urzędu skarbowego w Pruszkowie potwierdza Pana stanowisko i uznaje je za prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę. Przedmiotem prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej jest działalność prawnicza, działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przez zemnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę X mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?
Fragment:
(...) o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez udziałowców w/w firmy. W wyniku wcześniejszych doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa udziałowcy firmy zostali aresztowani a siedziba firmy została zamknięta i zaplombowana przez Komendę Policji. Jednocześnie Podatniczka informuje, iż powyższe fakty potwierdzają, że firma X nie tylko nie osiągnęła dochodów a także nie dysponuje powierzonym kapitałem. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Według Podatniczki dochody kapitałowe wykazane w deklaracji PIT-8C sporządzonej przez X są nieprawdziwe zatem podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, które określono w deklaracji PIT-38. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy Przedmiot i podmiot opodatkowania oraz obowiązki podatnikówi płatników regulują n/w przepisy prawa podatkowego tj.: - art.9 ust.1w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonym zeznaniu PIT-38 dochodu i podatku wyliczonego przez podatnika, jeżeli w informacji PIT-8C płatnik wykazał inne wartości?
Fragment:
(...) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych . Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że wnioskodawca jest klientem firmy. za pomocą której zainwestował swoje środki. Od w/w firmy otrzymał informację PIT-8C, w której wykazano dochód z operacji kapitałowych i należny podatek. Wg wnioskodawcy zarówno dochód , jak i wykazany podatek mają jedynie charakter wirtualny. Firma przedstawiła klientom fałszywe informacje o zyskach.Stanowisko wnioskodawcy w sprawie: Ponieważ dochody kapitałowe wykazane w informacji PIT-8C sporządzonej przez firmę są nieprawdziwe, podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody w zeznaniu PIT-38. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu rozpatrując powyższe stwierdza co następuje:Stosownie do treści art.45 ust.1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w przypadku kiedy dochody kapitałowe wykazane w Informacji PIT-8C są nieprawdziwe to w deklaracji PIT-38 mam prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody?
Fragment:
(...) na temat stanu Pana konta na ostatni dzień każdego miesiąca w 2006 roku. Zadaje Pan pytanie: czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przez Pana deklaracji PIT-38 za 2006 rok zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony). Stoi Pan na stanowisku, iż dokonywane przez Pana wypłaty środków pieniężnych pochodziły wyłącznie z własnego kapitału. Ponieważ dochody kapitałowe wykazane w Informacji PIT-8C sporządzonej przez xxx Sp. jawna są nieprawdziwe to w deklaracji PIT-38 ma Pan prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: W myśl z art. 17 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) za (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę X.. S.J mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?
Fragment:
(...) doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez udziałowców w/w firmy. W wyniku wcześniejszych doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa udziałowcy firmy zostali aresztowani a siedziba firmy została zamknięta i zaplombowana przez K. Jednocześnie Podatniczka informuje, iż powyższe fakty potwierdzają, że firma X nie tylko nie osiągnęła dochodów a także nie dysponuje powierzonym kapitałem. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Według Podatniczki dochody kapitałowe wykazane w deklaracji PIT-8C sporządzonej przez X są nieprawdziwe zatem podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, które określono w deklaracji PIT-38. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy Przedmiot i podmiot opodatkowania oraz obowiązki podatnikówi płatników regulują n/w przepisy prawa podatkowego tj.: - art.9 ust.1w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy istnieje obowiązek zapłaty zaliczek na podatek w ciągu roku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych (jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych)?
Fragment:
(...) ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych (jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) ustawodawca ustawą z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm./ dokonał zmian w zasadach opodatkowania dochodów kapitałowych. Od dnia 01.01.2004 roku podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe nie mają obowiązku obliczania i wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek od dochodów kapitałowych. W oparciu natomiast o art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ po zakończeniu roku podatkowego wspólnicy spółki zobowiązani będą w odrębnych zeznaniach podatkowych wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia papierów (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dochody uzyskane ze zbycia w 2004r. akcji spółki X nabytych w 1998r. będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach opisanych w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956)?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 23 maja 2005 r. (data wpływu do Urzędu 8 czerwca 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1.Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: W styczniu 1998r. Podatnik nabył przysługujące pracownikom i osobom wchodzącym w skład spółki w drodze publicznej subskrypcji imienne akcje serii J spółki X po cenie emisyjnej 2,50 zł za każdą akcję. Zgodnie z decyzją Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 listopada 1997 r. akcje zwykłe imienne serii J ww. spółki X zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. W listopadzie 2004r. Podatnik dokonał sprzedaży ww. akcji. Pytanie (...)
2011
1
mar

Istota:
W którym państwie podlega opodatkowaniu dochód uzyskany przez osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w Polsce, z tytułu likwidacji spółki z o. o., której jest udziałowcem, zarejestrowanej na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga?
Fragment:
(...) DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 2 i art. 14 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna, wydane na wniosek Pana X, zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w Wielkim Księstwie Luksemburga i stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E We wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zastosowaniu przepisów prawa podatkowego, zawartym w piśmie skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna, Pan X zwrócił się z pytaniem dotyczącym sposobu opodatkowania dochodu z likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka typu SARL), zarejestrowanej w Wielkim (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość prowizji i odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup akcji, pomimo dokonanej przez bank redukcji zapisów na akcje spółki PKO BP?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a par.1 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kosztów uzyskania związanych z odpłatnym zbyciem papierów wartościowych stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E W październiku 2004r. Podatnik w publicznej ofercie zakupił akcje spółki PKO BP. Na zakup akcji zaciągnął kredyt w wysokości 195.000 zł, od którego zapłacił prowizję w kwocie 975 zł i odsetki w kwocie 117,50zł. Z powodu redukcji zapisów na akcje spółki PKO BP zakupił 1065 szt akcji za kwotę 21.085,40 zł. W związku z powyższym podatnik uważa, że cały zaciągnięty kredyt miał związek z przychodem i w związku z tym poniesione koszty związane z tym kredytem w (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w momencie sprzedaży akcji Spółki nabytych na preferencyjnych zasadach dochód ze zbycia tych akcji stanowiący różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji a kwotą wydatkowaną na ich nabycie podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , tj.19% podatkiem dochodowym ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) oraz art. 30b, art. 45 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ..........2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe: w sprawie opodatkowania na zasadach określonych w art.30 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , tj. 19% podatkiem dochodowym, dochodu ze sprzedaży akcji nabytych na preferencyjnych zasadach U Z A S A D N I E N I E W dniu .....2005r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie: Czy w momencie sprzedaży akcji (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.