Dochody kapitałowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochody kapitałowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy otrzymane od pożyczkobiorcy środki stanowiące spłatę kapitału nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dodatkowe wynagrodzenie należne podatnikowi z chwilą spłaty przez pożyczkobiorcę kapitału będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 29.06.2007r. (złożono osobiście w Kancelarii tutejszego Urzędu) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od Pożyczkobiorcy środków stanowiących spłatę kapitału oraz dodatkowego wynagrodzenia z tytułu udzielonej pożyczki w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, Naczelnik Urzędu skarbowego w Pruszkowie potwierdza Pana stanowisko i uznaje je za prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę. Przedmiotem prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej jest działalność prawnicza, działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przez zemnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę X mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?

Fragment:

(...) o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez udziałowców w/w firmy. W wyniku wcześniejszych doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa udziałowcy firmy zostali aresztowani a siedziba firmy została zamknięta i zaplombowana przez Komendę Policji. Jednocześnie Podatniczka informuje, iż powyższe fakty potwierdzają, że firma X nie tylko nie osiągnęła dochodów a także nie dysponuje powierzonym kapitałem. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Według Podatniczki dochody kapitałowe wykazane w deklaracji PIT-8C sporządzonej przez X są nieprawdziwe zatem podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, które określono w deklaracji PIT-38. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy Przedmiot i podmiot opodatkowania oraz obowiązki podatnikówi płatników regulują n/w przepisy prawa podatkowego tj.: - art.9 ust.1w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonym zeznaniu PIT-38 dochodu i podatku wyliczonego przez podatnika, jeżeli w informacji PIT-8C płatnik wykazał inne wartości?

Fragment:

(...) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych . Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że wnioskodawca jest klientem firmy. za pomocą której zainwestował swoje środki. Od w/w firmy otrzymał informację PIT-8C, w której wykazano dochód z operacji kapitałowych i należny podatek. Wg wnioskodawcy zarówno dochód , jak i wykazany podatek mają jedynie charakter wirtualny. Firma przedstawiła klientom fałszywe informacje o zyskach.Stanowisko wnioskodawcy w sprawie: Ponieważ dochody kapitałowe wykazane w informacji PIT-8C sporządzonej przez firmę są nieprawdziwe, podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody w zeznaniu PIT-38. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu rozpatrując powyższe stwierdza co następuje:Stosownie do treści art.45 ust.1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku kiedy dochody kapitałowe wykazane w Informacji PIT-8C są nieprawdziwe to w deklaracji PIT-38 mam prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody?

Fragment:

(...) na temat stanu Pana konta na ostatni dzień każdego miesiąca w 2006 roku. Zadaje Pan pytanie: czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przez Pana deklaracji PIT-38 za 2006 rok zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony). Stoi Pan na stanowisku, iż dokonywane przez Pana wypłaty środków pieniężnych pochodziły wyłącznie z własnego kapitału. Ponieważ dochody kapitałowe wykazane w Informacji PIT-8C sporządzonej przez xxx Sp. jawna są nieprawdziwe to w deklaracji PIT-38 ma Pan prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: W myśl z art. 17 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) za (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę X.. S.J mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?

Fragment:

(...) doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez udziałowców w/w firmy. W wyniku wcześniejszych doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa udziałowcy firmy zostali aresztowani a siedziba firmy została zamknięta i zaplombowana przez K. Jednocześnie Podatniczka informuje, iż powyższe fakty potwierdzają, że firma X nie tylko nie osiągnęła dochodów a także nie dysponuje powierzonym kapitałem. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Według Podatniczki dochody kapitałowe wykazane w deklaracji PIT-8C sporządzonej przez X są nieprawdziwe zatem podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, które określono w deklaracji PIT-38. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy Przedmiot i podmiot opodatkowania oraz obowiązki podatnikówi płatników regulują n/w przepisy prawa podatkowego tj.: - art.9 ust.1w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje obowiązek zapłaty zaliczek na podatek w ciągu roku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych (jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych)?

Fragment:

(...) ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych (jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) ustawodawca ustawą z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm./ dokonał zmian w zasadach opodatkowania dochodów kapitałowych. Od dnia 01.01.2004 roku podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe nie mają obowiązku obliczania i wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek od dochodów kapitałowych. W oparciu natomiast o art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ po zakończeniu roku podatkowego wspólnicy spółki zobowiązani będą w odrębnych zeznaniach podatkowych wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia papierów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dochody uzyskane ze zbycia w 2004r. akcji spółki X nabytych w 1998r. będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach opisanych w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956)?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 23 maja 2005 r. (data wpływu do Urzędu 8 czerwca 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1.Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: W styczniu 1998r. Podatnik nabył przysługujące pracownikom i osobom wchodzącym w skład spółki w drodze publicznej subskrypcji imienne akcje serii J spółki X po cenie emisyjnej 2,50 zł za każdą akcję. Zgodnie z decyzją Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 listopada 1997 r. akcje zwykłe imienne serii J ww. spółki X zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. W listopadzie 2004r. Podatnik dokonał sprzedaży ww. akcji. Pytanie (...)

2011
1
mar

Istota:

W którym państwie podlega opodatkowaniu dochód uzyskany przez osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w Polsce, z tytułu likwidacji spółki z o. o., której jest udziałowcem, zarejestrowanej na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga?

Fragment:

(...) DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 2 i art. 14 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna, wydane na wniosek Pana X, zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w Wielkim Księstwie Luksemburga i stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E We wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zastosowaniu przepisów prawa podatkowego, zawartym w piśmie skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna, Pan X zwrócił się z pytaniem dotyczącym sposobu opodatkowania dochodu z likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka typu SARL), zarejestrowanej w Wielkim (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość prowizji i odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup akcji, pomimo dokonanej przez bank redukcji zapisów na akcje spółki PKO BP?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a par.1 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kosztów uzyskania związanych z odpłatnym zbyciem papierów wartościowych stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E W październiku 2004r. Podatnik w publicznej ofercie zakupił akcje spółki PKO BP. Na zakup akcji zaciągnął kredyt w wysokości 195.000 zł, od którego zapłacił prowizję w kwocie 975 zł i odsetki w kwocie 117,50zł. Z powodu redukcji zapisów na akcje spółki PKO BP zakupił 1065 szt akcji za kwotę 21.085,40 zł. W związku z powyższym podatnik uważa, że cały zaciągnięty kredyt miał związek z przychodem i w związku z tym poniesione koszty związane z tym kredytem w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w momencie sprzedaży akcji Spółki nabytych na preferencyjnych zasadach dochód ze zbycia tych akcji stanowiący różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji a kwotą wydatkowaną na ich nabycie podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , tj.19% podatkiem dochodowym ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) oraz art. 30b, art. 45 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ..........2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe: w sprawie opodatkowania na zasadach określonych w art.30 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , tj. 19% podatkiem dochodowym, dochodu ze sprzedaży akcji nabytych na preferencyjnych zasadach U Z A S A D N I E N I E W dniu .....2005r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie: Czy w momencie sprzedaży akcji (...)