ITPB3/423-462/14/AW | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo przy sporządzeniu deklaracji CIT-8 za 2013 (w którym wystąpił dochód do opodatkowania) nie wykazując podatku dochodowego od wpłat dokonanych na PFRON w 2013 r.?
ITPB3/423-462/14/AWinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochód
 3. dotacja
 4. szpital
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od wpłat na PFRON sfinansowanych dotacją zwolnioną od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od wpłat na PFRON sfinansowanych dotacją zwolnioną od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Wobec tego pismem z dnia 22 października 2014 r. Nr ITPB3/423-462/14/AW wezwano Szpital do jego uzupełnienia. Niniejsze zostało dokonane w dniu 7 listopada 2014 r. (data wpływu).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, działającym na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
 • Statutu Regionalnego Szpitala w ...;
 • innych obowiązujących aktów prawnych, dotyczących zakresu prowadzonej działalności przez Szpital.

Obszar działania Wnioskodawcy obejmuje teren Województwa. oraz teren Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej powołanym do działania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Samorząd Województwa. Jest wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę pod numerem X.

Wnioskodawca w dniu 5 kwietnia 2001 r. uzyskał wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w K. IX Wydział KRS pod numerem Y.

Do podstawowych zadań Wnioskodawcy należy:

 • udzielanie podstawowych świadczeń zdrowotnych,
 • sprawowanie stacjonarnej opieki w specjalnościach reprezentowanych w Zakładzie,
 • sprawowanie opieki specjalistycznej ambulatoryjnej,
 • działanie mające na celu zapobieganie powstawaniu chorób i urazów,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • współudział w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

Szpital realizuje swoje zadania głównie w oparciu o umowy zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych. Dla przykładu struktura przychodów w 2013 roku przedstawiała się następująco:

 • usługi w zakresie ochrony zdrowia 68 012 tys. zł (co stanowiło 93% ogółu przychodów),
 • pozostałe usługi, jak: wynajem powierzchni, usługi parkingowe, usługi sterylizacji wynosiły 1 083 tys. zł (co stanowiło 1,5% ogółu przychodów), przychody finansowe 357 tys. zł (co stanowiło 0,5% ogółu przychodu), pozostałe przychody operacyjne 3 471 tys. zł (stanowiły 5% ogółu przychodu).

W 2013 r. Wnioskodawca otrzymał również dotacje celowe w łącznej kwocie 1 893 596 zł 19 gr między innymi z Województwa, z Gminy Miasta ... na dofinansowanie zakupu aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia na potrzeby Bloku Operacyjnego.

Zadeklarowany w 2012 roku dochód podatkowy wyniósł 4 400 854 zł 63 gr i został w całości wydatkowany w 2013 roku na rozbudowę i modernizację Szpitala.

Za 2013 r. dochód podatkowy wyniósł 4 312 380 zł 06 gr po uwzględnieniu wszystkich przychodów i kosztów nie stanowiących podstawy opodatkowania, w tym wpłat na PFRON w kwocie 438 320 zł.

W deklaracji ostatecznej CIT-8 za 2013 r. Szpital nie zadeklarował podatku od wpłat z tytułu PFRON, tj. 438 320 zł X 19 % = 83 281 zł uważając, że dochód roku ubiegłego został wydatkowany w całości na modernizację i rozbudowę Szpitala oraz na zakup urządzeń medycznych, a środki na zapłatę wpłat na PFRON w kwocie 438 320 zł zostały wygospodarowane z otrzymanych dotacji celowych na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Bloku Operacyjnego, które zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowiły dochodu do opodatkowania, zaś amortyzacja od środków trwałych w części sfinansowanej tą dotacją wyniosła 95 939 zł 48 gr.

Otrzymane dotacje na zakup środków trwałych w 2013 r. wyniosły 1 893 596 zł 19 gr

Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych ww. dotacją w 2013 r. która dla celów podatku dochodowego została wyłączona z podstawy opodatkowania 95 939 zł 48 gr

Różnica (wolne środki nie wchodzące do podstawy opodatkowania) 1 797 656 zł 71 gr.

Przychody z dotacji nie są przychodem podatkowym i amortyzacja nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Wpłaty na PFRON za 2013 r. wyniosły 438 320 zł

Zdaniem Szpitala zostały sfinansowane w 2013 r. ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu państwa, które nie były uwzględnione w podstawie opodatkowania, jak również nie zostały sfinansowane z zadeklarowanego dochodu z 2012 r., który w całości sfinansował nakłady na rozbudowę i modernizację Szpitala oraz zakup urządzeń medycznych.

Zatem – jak podał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego – brak było podstawy do zadeklarowania i wykazania w deklaracji CIT-8 podatku od dokonanych wpłat na rzecz PFRON.

W uzupełnieniu wniosku Jednostka wskazała ponadto, że Szpital realizuje swoje zadania głównie w oparciu o umowy zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych – co kwalifikuje Szpital do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17. ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22 przedmiotowej ustawy, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Ponieważ Szpital nie spełnia warunku zwolnienia z dokonywania ww. wpłat wymienionego w art. 21 ust. 2, składa miesięczne deklaracje dotyczące PFRON i wartość zadeklarowanych kwot ujmuje do wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów – gdzie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Wpłaty na PFRON (nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów) wpływają zatem na zwiększenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W 2013 r. Szpital otrzymał dotacje od Województwa, Gminy Miasta ... Dotacje te korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2013 r. w Szpitalu powstał dochód podatkowy, który w całości Szpital zadeklarował na cele działalności statutowej Szpitala na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo przy sporządzeniu deklaracji CIT-8 za 2013 (w którym wystąpił dochód do opodatkowania) nie wykazując podatku dochodowego od wpłat dokonanych na PFRON w 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawcy – ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku – wpłaty na PFRON za 2013 rok nie zostały sfinansowane z dochodu przeznaczonego na cele statutowe Szpitala. Wpłaty te zostały sfinansowane środkami pieniężnymi pochodzącymi z dotacji Miasta Gminy ... i Województwa, które to dotacje w dacie ich wpływu do Szpitala korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ich fizyczne wykorzystanie (zgodne z celem na jaki zostały przyznane) zostanie wykorzystane w okresie późniejszym.

Zdaniem Szpitala, w kwestii zadanego pytania ważnym jest czy wpłaty na PFRON zostały pokryte środkami pieniężnymi pochodzącymi z dochodu przeznaczonego na cele statutowe. Jeżeli nie były pokryte środkami pieniężnymi pochodzącymi z dochodu przeznaczonego na cele statutowe – to podatek nie wystąpi od wpłat na rzecz PFRON w danym okresie, albowiem były sfinansowane z innych środków pieniężnych. Naszym zdaniem istotą zadeklarowania podatku dochodowego od wpłat dokonanych na rzecz PFRON jest fakt, czy w danym okresie Szpital dokonał wpłat na rzecz PFRON z zadeklarowanego dochodu na cele statutowe, czy z innych środków pieniężnych znajdujących się w danym okresie w dyspozycji Szpitala.

Jednostka uważa również, że problem pozostaje w następnym roku, albowiem jeżeli otrzymane dotacje zostaną spożytkowane (wydatkowane) zgodnie z ich celem, czyli na zakup urządzeń medycznych – tj. na cele statutowe, wówczas jeżeli Szpital nie będzie miał innych środków pieniężnych aniżeli pochodzących z zadeklarowanego dochodu – będzie musiał odprowadzić podatek od wpłat na rzecz PFRON.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dysponowania przez Szpital w danym okresie innymi środkami pieniężnymi aniżeli z zadeklarowanego dochodu na cele statutowe – nie wystąpi podatek dochodowy od wpłat na rzecz PFRON. Przepis art. 17 ust. l pkt 4 stanowi, że zwolnieniu podlega dochód podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zatem, jeżeli Szpital posiada środki pieniężne w danym okresie inne aniżeli przeznaczone (zadeklarowane) na cele statutowe, to – jego zdaniem – ma prawo sfinansować wpłaty na rzecz PFRON z tych środków i nie wystąpi podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 tej ustawy po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów (przychodów) wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

I tak, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Jednocześnie – stosownie do treści art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy podatkowej – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei, na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
 • zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na zapis art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którego wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

Następnie wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów należy analizować pod kątem możliwości zaliczenia ich do wydatków przeznaczonych na działalność statutową. Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest ustalenie, czy cele przewidziane w statucie Jednostki mieszczą się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie. Określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne, jasne i nie budzące wątpliwości, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Podkreślić przy tym należy, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem. Nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na pokrywanie wydatków związanych z działalnością podmiotów.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dochód stanowiący równowartość wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, przeznaczony na działalność statutową wymienioną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania na podstawie niniejszego unormowania.

Odnosząc się do niniejszego wskazać należy, że wpłaty na PFRON, jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wpływają na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Jednocześnie dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie jest wolny od podatku dochodowego na podstawie omawianego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4, gdyż nie realizuje celów ustawowych Wnioskodawcy.

Tym samym – jako że dochód równy wpłatom na PFRON nie jest wydatkowany na cele statutowe to – nie jest on przedmiotowo zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4. W konsekwencji dochody odpowiadające równowartości wpłat na PFRON nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Ustalony dochód z tego tytułu podlega w całości opodatkowaniu.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca finansuje swoją działalność z dotacji od Województwa, Gminy Miasta K. Dotacje – jak podaje Wnioskodawca – są dotacjami celowymi i korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednym z wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę jest wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 21 omawianej ustawy, na który powołuje się Szpital, wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Z treści przepisu wynika, że aby przychód/dochód mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego przepisem musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. musi być uzyskany w postaci otrzymanej dotacji, subwencji, dopłaty, innego nieodpłatnego świadczenia,
 2. powyższe środki muszą zostać przekazane na konkretnie określony cel, a mianowicie pokrycie kosztów, zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. od powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m.

Zakres zwolnienia przedmiotowego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy dochodów podatników, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pochodzących z dotacji uzyskanych z innych źródeł niż budżet państwa lub budżety jednostek samorządowych, takich jak środki publiczne, będących w dyspozycji niektórych funduszy celowych czy agencji rządowych, które zgodnie z kreującymi je ustawami mają także prawo udzielania dotacji. Zwolnienie przedmiotowe obejmuje także subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, pochodzące zarówno z budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządowych, jeśli nie będą mogły zostać zaliczone do dotacji, jak i otrzymane od innych podmiotów. Regulacji art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają zatem przysporzenia pod tytułem darmym na cele w nim wskazane, tj. na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Tym samym, wydatkowanie środków pieniężnych – nawet jeśli pochodzą z dotacji – na cel inny niż pokrycie kosztów, zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych skutkuje tym, że środki te nie mogą podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niniejsze skutkuje tym, że wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie są sfinansowane ze środków zwolnionych od podatku na podstawie ww. unormowania. Jednocześnie dochód równy wpłatom na PFRON nie jest wydatkowany na cele statutowe. Wobec tego nie jest on przedmiotowo zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym dochody odpowiadające równowartości wpłat na PFRON nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Ustalony dochód z tego tytułu podlega w całości opodatkowaniu. Innymi słowy, dochód stanowiący równowartość tych wpłat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czyli – odnosząc się do pytania Wnioskodawcy – Szpital powinien wykazać podatek dochodowy od wpłat dokonanych na PFRON.

Podkreślić przy tym należy, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej). Nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na pokrywanie wydatków związanych z działalnością podmiotów. Wydatkowanie zatem części dochodu na inne cele lub na nabycie środków trwałych niesłużących bezpośrednio realizacji celów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie może być objęte przedmiotowo zwolnieniem.

Konieczne jest również dodanie, że przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej jest – co do zasady – sam przepis prawa podatkowego. Dlatego też, wydając przedmiotową interpretację indywidualną tutejszy organ interpretacyjny dokonał wyłącznie wykładni przepisów materialnego prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w sprawie. Nie ocenił natomiast kwestii możliwości sfinansowania określonych wydatków środkami otrzymanymi na inny cel. Niniejsze bowiem – choć niewątpliwie może stanowić element postępowań podatkowych lub kontrolnych – nie może zostać dokonane w ramach kompetencji przysługujących organowi upoważnionemu w ramach postępowania w sprawie wydawania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Końcowo zauważyć należy – mając na uwadze treść zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach – sfinansowanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w całości ze środków zwolnionych od podatku na podstawie ww. unormowania, skutkowałoby tym, że dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Innymi słowy, dochód w postaci uzyskanej dotacji korzystałby ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również w części dotyczącej wpłat na PFRON i Wnioskodawca z tytułu tych wpłat nie miałby obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.