ITPB2/415-720/12/IB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1) Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółki z siedzibą w Szwajcarii za pracę na rzecz Spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii było w latach 2008-2012 zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce?
2) W jaki sposób będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy zakładając, że w przyszłym okresie będzie otrzymywał dochody z opisanego wyżej źródła, tj. umowy o pracę ze Spółką z siedzibą w Szwajcarii oraz uzyska dodatkowe dochody ze źródeł położonych w Polsce a opodatkowanych na zasadach ogólnych? Czy wobec tego dochód zagraniczny będzie zwolniony z podatku w Polsce, jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - będzie miała zastosowanie stawka właściwa dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą (metoda wyłączenia z progresją)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2012 r. (data wpływu 30 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.

Wezwaniem z dnia 4 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 15 października 2012 r. (data wpływu 19 października 2012 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem polskim i posiada w Polsce stałe miejsce zamieszkania.

Od 1 października 2008 r. wykonuje pracę poza granicami kraju w charakterze inżyniera na pokładzie statków morskich badających dno morskie i związaną z nim infrastrukturę (np. pomiary inwentaryzacyjne kabli i rurociągów podmorskich).

W dniu 1 października 2008 r. zawarł umowę o pracę z firmą, posiadającą siedzibę na terytorium Szwajcarii. Jednocześnie pracodawca oddelegował Wnioskodawcę do pracy w spółce z siedzibą w Wielkiej Brytanii, której kierownictwu obecnie podlega. Obie spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. Otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od spółki szwajcarskiej, jednak od początku trwania stosunku pracy pracuje na statkach zarządzanych i eksploatowanych przez spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii, miejscem faktycznego zarządu tej spółki, tj. miejscem, w którym pracują osoby zarządzające jest również Wielka Brytania. Spółka ta m.in. wyposaża statek w sprzęt pomiarowy przekształcając go w statek hydrograficzny, zatrudnia część załogi statku, decyduje w jakich projektach pomiarowych statek bierze udział i czerpie bezpośrednie zyski (w postaci wynagrodzenia za wykonane projekty) z eksploatacji statku.

Statki te pływają głównie po akwenie Morza.

Umowa o pracę została podpisana na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia w terminach określonych w umowie.

W związku z zawarciem umowy o pracę, w październiku 2008 r. Wnioskodawca wyjechał za granicę do pracy na statku. W Polsce znajduje się jednak Jego rodzina, tutaj posiada rachunek bankowy i dom rodzinny. W Polsce ma centrum interesów osobistych. W trakcie wykonywanej pracy przeciętnie pół roku spędza za granicą pracując na statku, zaś drugie pół roku spędza w Polsce.

W przesłanym uzupełnieniu wskazano, że w okresie wskazanym we wniosku podatnik zamieszkiwał w Polsce i w Polsce był objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) czyli spełniał jeden z dwóch warunków art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Statki, na pokładzie których był i jest zatrudniony, świadczyły w okresie o którym mowa we wniosku, oprócz udziału w projektach pomiarowych, usługi transportu międzynarodowego. Na zlecenie firm trzecich transportowały sprzęt i personel techniczny pomiędzy portami brytyjskimi, norweskimi, holenderskimi i niemieckimi. Według Wnioskodawcy spełniają przesłanki art. 14 ust. 3 w nawiązaniu do art. 3 ust. 1 pkt h konwencji między RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii (...) w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (...).

Statek przemieszcza się głównie po wodach szelfu kontynentalnego, znajdujących się pod ograniczoną jurysdykcją państw Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Niemiec. Statek przepływa przez ich wody terytorialne (morze terytorialne) zawijając do różnych portów wyżej wskazanych państw, ale zasadniczą część czasu pływa po szelfie.

Praca najemna wykonywana jest na rzecz pracodawcy, którego faktyczny zarząd nad statkiem znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Pracodawca Wnioskodawcy posiada w Wielkiej Brytanii spółkę prawa handlowego. Jest ona faktycznym dysponentem statku i stamtąd podejmowane są decyzje dotyczące projektów, w których statek bierze udział. Tym samym, w Wielkiej Brytanii znajduje się miejsce faktycznego zarządu. Podatnik został do tej spółki oddelegowany ze spółki mającej swoją siedzibę na terytorium Szwajcarii i z tej Spółki otrzymuje wynagrodzenie.

Statek przemieszcza się głównie po wodach szelfu kontynentalnego, znajdujących się pod ograniczoną jurysdykcją państw Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Niemiec. Nie jest to jednak terytorium żadnego z tych państw dlatego trudno wskazać konkretne państwo, na którym odbywa się praca podatnika. Na pewno jednak nie przebywa w trakcie roku podatkowego więcej niż 183 dni na obszarze morskim szelfu kontynentalnego znajdującego się pod jurysdykcją żadnego z wymienionych krajów.

Pracodawca podatnika nie prowadzi działalności w morskiej strefie przybrzeżnej. Statek pływa głównie nad obszarem szelfu kontynentalnego, tj. poza obszarem morza terytorialnego w rozumieniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS).

Praca najemna wykonywana przez podatnika nie jest powiązana z działalnością prowadzoną w morskiej strefie przybrzeżnej ww. kraju w związku z badaniem lub eksploatacją dna morskiego i podglebia (...) położonych w tym kraju. Statek pływa głównie nad obszarem szelfu kontynentalnego, tj. poza obszarem morza terytorialnego w rozumieniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS).

Praca wykonywana jest przez okres przekraczający 30 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym. Praca odbywa się w cyklach: 4 tygodnie pracy na statku i 4 tygodnie odpoczynku na lądzie.

Wynagrodzenie nie jest uzyskiwane w związku z pracą najemną wykonywaną na pokładzie statku morskiego wykorzystywanego do transportu zaopatrzenia lub personelu do lub z miejsca lub pomiędzy dwoma miejscami, gdzie prowadzona jest działalność w morskiej strefie przybrzeżnej ww. kraju lub z pracą najemną wykonywaną na pokładzie holowników lub innych statków eksploatowanych w sposób pomocniczy w stosunku do tej działalności. Statek, na którym Wnioskodawca pracuje nie pływa po strefie przybrzeżnej ani nie jest holownikiem lub statkiem pomocniczym wykorzystywanym do transportu w strefie przybrzeżnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółki z siedzibą w Szwajcarii za pracę na rzecz Spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii było w latach 2008-2012 zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce...
 2. W jaki sposób będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy zakładając, że w przyszłym okresie będzie otrzymywał dochody z opisanego wyżej źródła, tj. umowy o pracę ze Spółką z siedzibą w Szwajcarii oraz uzyska dodatkowe dochody ze źródeł położonych w Polsce a opodatkowanych na zasadach ogólnych... Czy wobec tego dochód zagraniczny będzie zwolniony z podatku w Polsce, jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - będzie miała zastosowanie stawka właściwa dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą (metoda wyłączenia z progresją)...

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie otrzymywane od Spółki z siedzibą w Szwajcarii w latach 2008 -2011 (oraz w latach następnych) za pracę określoną w opisie stanu faktycznego nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Tezę tę Wnioskodawca opiera na treści i interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów konwencji powołanych w niniejszym wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawca podlegał w latach 2008-2011 oraz będzie podlegał w latach następnych (do czasu zmiany stanu faktycznego i obowiązujących przepisów) obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Taka ocena wynika z faktu, iż Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych (rodzina, rachunek bankowy, zamieszkanie w domu rodzinnym). Specyfiką pracy marynarza są okresy pracy ciągłej na statku oraz późniejsze okresy wolne od pracy, stanowiące około pół roku w ciągu roku kalendarzowego, które Wnioskodawca spędza w Polsce.

Jako polski rezydent podatkowy, Wnioskodawca powinien rozliczać w Polsce zarówno swoje przychody osiągnięte w Polsce, jak i przychody z tytułu pracy wykonywanej poza granicami kraju. Uważa także, że do opodatkowania dochodów osiąganych na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką z siedzibą w Szwajcarii, w ramach oddelegowania do pracy w Spółce z siedzibą w Wielkiej Brytanii uwzględnia się uregulowania konwencji wskazanej w pkt E.3 tego wniosku. Stanowisko to znajduje także oparcie w komentarzu do Modelowej Konwencji OECD (pkt 9), zgodnie z którym w powyższym zakresie stosuje się zasadę zgodną z zasadą odnoszącą się do dochodów z żeglugi morskiej, śródlądowej i transportu lotniczego, zatem dochody takie podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek - w omawianym przypadku jest to Wielka Brytania.

Wnioskodawca uważa, że w przypadku pracy inżyniera, którą wykonuje na statku powinno się stosować przepis art. 14 ust. 3 konwencji, tj. wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie.

Ponadto, na podstawie komentarza do Modelowej Konwencji OECD (pkt 9), Wnioskodawca uważa, że państwem, w którym według konwencji może być opodatkowany Jego dochód zagraniczny jest Wielka Brytania a nie Szwajcaria, ponieważ miejscem faktycznego zarządu przedsiębiorstwa jest Spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jest to miejsce, skąd wydawane są dyspozycje statkom co do miejsca i zadania jakie mają wykonywać. Tam podejmowane są decyzje co do kontraktów, które będzie realizował statek. Spółka ze Szwajcarii jest jedynie tutaj spółką, która wykonuje administracyjną cześć pracy związaną z zatrudnianiem części personelu pływającego.

Według Wnioskodawcy, z powyższego wynika, że Jego dochody zagraniczne mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Wielkiej Brytanii (na podstawie Konwencji), jak i w Polsce (na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dlatego też – Jego zdaniem – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu dochodów należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 22 ust. 2 lit. a) i c) Konwencji czyli metodę wyłączenia z progresją oraz przepis art. 27 ust. 8 ustawy podatkowej. Zgodnie z tymi przepisami dochód Wnioskodawcy osiągnięty za granicą powinien być zwolniony w Polsce od opodatkowania, dochód taki powinien być jednakże brany pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku należnego w Polsce od pozostałego dochodu.

Z uwagi na fakt, iż w latach 2008-2011 Wnioskodawca nie uzyskał na terytorium Polski żadnych dochodów uważa także, że nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl art. 14 ust. 1 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) z zastrzeżeniem postanowień artykułów 15, 17, 18 i 19 niniejszej Konwencji, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 14 ust. 2 ww. konwencji bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli:

 1. odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i
 2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i
 3. wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim Państwie.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ww. konwencji bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) ww. konwencji w rozumieniu niniejszej Konwencji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 lit. h) ww. konwencji).

Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu i siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii) może być opodatkowany zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

Jednocześnie, w Polsce - w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu - należy zastosować określoną w art. 22 umowy metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. umowy, w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Zjednoczonym Królestwie. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Zjednoczonym Królestwie.
 3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Wobec tego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Wielkiej Brytanii, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w razie, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Jak wynika z treści wniosku oraz jego uzupełnienia Wnioskodawca, który posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w latach 2008-2012 uzyskiwał wyłącznie dochody z pracy najemnej na pokładach statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii.

Mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne oraz powołany wyżej stan prawny stwierdzić zatem należy, iż przedmiotowe dochody są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a) konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. W sytuacji natomiast osiągnięcia dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych, będą one opodatkowane w sposób określony w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z opodatkowania dochody z pracy najemnej na pokładzie statku należy wówczas uwzględnić do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawca powinien obliczyć podatek należny od ww. dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

W przypadku zdarzenia przyszłego interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, 80-219 Gdańsk Al. Zwycięstwa 16/17 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.