IPTPB3/4511-84/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

Uznanie spółki maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną.
IPTPB3/4511-84/15-2/IRinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. spółka zagraniczna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania spółki maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania spółki maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest mniejszościowym udziałowcem spółki kapitałowej J. z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka Maltańska”), posiadającym 1 udział Spółki Maltańskiej, który stanowi mniej niż 1% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Maltańskiej (dalej: „udział Spółki Maltańskiej”). Przy czym, Wnioskodawca jest posiadaczem udziału Spółki Maltańskiej przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni. Udział Spółki Maltańskiej nie ma charakteru udziału uprzywilejowanego. Nie wiążą się z nim prawa głosu, ani uczestnictwo w zysku Spółki Maltańskiej. Tym samym, fakt posiadania przez Wnioskodawcę udziału Spółki Maltańskiej nie skutkuje posiadaniem przez Wnioskodawcę co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących Spółki Maltańskiej, bądź też co najmniej 25% praw do uczestnictwa w zyskach Spółki Maltańskiej.

Spółka Maltańska posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Malcie. Powstała ona w wyniku przekształcenia spółki J.P., będącej spółką osobową prawa maltańskiego, w spółkę kapitałową.

Spółka Maltańska jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych do szeregu znaków towarowych, w tym znaków słownych, znaków graficznych oraz znaków słowno-graficznych (dalej: „Znaki Towarowe”). Znaki Towarowe zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP, w związku z tym Spółce Maltańskiej przysługują prawa ochronne na Znaki Towarowe. Ponadto, w stosunku do części Znaków Towarowych, Spółce Maltańskiej przysługują prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Większościowym udziałowcem Spółki Maltańskiej jest J. Sp. z o.o. (dalej: „Udziałowiec”). Jeszcze przed przekształceniem Spółki Maltańskiej w spółkę kapitałową, Spółka Maltańska udzieliła Udziałowcowi licencji wyłącznej na używanie Znaków Towarowych (dalej: „Licencja”). Udzielona Licencja, upoważnia Udziałowca w szczególności do:

 • umieszczania Znaków Towarowych na towarach produkowanych, sprzedawanych przez Wnioskodawcę lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tymi Znakami Towarowymi;
 • umieszczania Znaków Towarowych na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
 • posługiwaniu się Znakami Towarowymi w celu reklamy, w szczególności w telewizji, radiu, internecie, na imprezach masowych;
 • posługiwaniu się Znakami Towarowymi w każdy inny sposób niewymieniony powyżej w celu osiągnięcia zysków w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z udzieleniem Licencji przez Spółkę Maltańską, Udziałowiec zobowiązany jest do wypłacania Spółce Maltańskiej wynagrodzenia w postaci opłat licencyjnych z tytułu używania Znaków Towarowych Spółki Maltańskiej.

W obecnej chwili Spółka Maltańska uzyskuje dochody wyłącznie z tytułu opłat licencyjnych wypłacanych przez Udziałowca, chociaż nie jest wykluczone, że w przyszłości Spółka Maltańska będzie uzyskiwała dochody również z innych źródeł. Dochody uzyskiwane przez Spółkę Maltańską z tytułu opłat licencyjnych podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na Malcie, na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka Maltańska będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka Maltańska nie będzie stanowić zagranicznej spółki kontrolowanej Wnioskodawcy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Z uwagi na fakt, że miejsce zamieszkania Wnioskodawcy mieści się na terytorium Polski, Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 Ustawy PIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy PIT, przez zagraniczną spółkę rozumie się m.in. osobę prawną, nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku. Z uwagi na fakt, że Spółka Maltańska nie posiada siedziby, ani zarządu na terytorium Polski, a Wnioskodawca, który podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, posiada udział w kapitale Spółki Maltańskiej, należy uznać, że Spółka Maltańska jest zagraniczną spółką, w rozumieniu art. 30f Ustawy PIT.

W świetle zaś art. 30f ust. 3 Ustawy PIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 • zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 (art. 30f ust. 3 pkt 1 Ustawy PIT), albo;
 • zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, (art. 30f ust. 3 pkt 2 Ustawy PIT), albo;
 • zagraniczna spółka, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach oraz co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych oraz co najmniej jeden rodzaj przychodów z wyżej wymienionych, uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu z podatku dochodowego, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE (art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy PIT).

Mając na uwadze powyższe przepisy należy uznać, iż zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 493, dalej: „Rozporządzenie”);
 2. posiada siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, z którym Polska nie zawarła umowy unikaniu podwójnego opodatkowania stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych;
 3. w przypadku zagranicznej spółki spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:
  1. podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni co najmniej:
   • 25% udziałów w kapitale zagranicznej spółki lub;
   • 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących zagranicznej spółki lub;
   • 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki;
  2. co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym stanowią przychody pasywne wskazane w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy PIT;
  3. co najmniej jeden rodzaj z wyżej wymienionych przychodów w państwie rezydencji zagranicznej spółki podlega opodatkowaniu stawką niższą niż 14,25% lub zwolnieniu

z podatku dochodowego na innej podstawie niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE.

Ad. 1

Spółka Maltańska posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Malty, tj. państwa, które nie zostało wskazane w przepisach rozporządzenia jako państwo, które stosuje szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem, Spółka Maltańska nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 1 Ustawy PIT.

Ad. 2

Spółka Maltańska posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Malty, tj. państwa, które zawarło z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w której zamieszczone są przepisy stanowiące podstawę do uzyskania od maltańskich organów podatkowych informacji podatkowych (Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w dniu 7 stycznia 1994 r.).

Zatem, Spółka Maltańska nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 2 Ustawy PIT.

Ad. 3

Wnioskodawca stwierdza, że w przypadku Spółki Maltańskiej nie zostały spełnione łącznie wszystkie przesłanki, wskazane w art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy PIT.

Należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki ii) oraz iii), ponieważ:

 • ponad 50% przychodów Spółki Maltańskiej ma i będzie miało charakter pasywny, tj. pochodzić będzie z licencji na używanie Znaków Towarowych objętych prawem ochronnym na znaki towarowe (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, prawa ochronne na znaki towarowe zaliczane są do praw własności przemysłowych);
 • przychody Spółki Maltańskiej z licencji na używanie Znaków Towarowych korzystają na Malcie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

Nie została natomiast spełniona przesłanka (i), ponieważ Wnioskodawca posiada nieprzerwanie przez okres 30 dni 1 udział Spółki Maltańskiej, który stanowi mniej niż 1% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Maltańskiej, przy czym udział Spółki Maltańskiej nie daje Wnioskodawcy co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących Spółki Maltańskiej, bądź też co najmniej 25% praw do uczestnictwa w zyskach Spółki Maltańskiej.

Zatem, Spółka Maltańska nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy PIT.

Mając powyższe na uwadze należy, według Wnioskodawcy wskazać, że Spółka Maltańska nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w art. 30f ust. 3 Ustawy PIT, pozwalających na uznanie jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną. W związku z powyższym, dochody Spółki Maltańskiej nie podlegają opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy podatkiem, o którym mowa w art. 30f ust. 1 Ustawy PIT, tj. podatkiem od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Wnioskodawca wskazuje ponadto że, z uwagi na powyższe, nie będzie On zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, a także odrębnej ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej, o których mowa w art. 30f ust. 15 Ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zadanego pytania (wyznaczającego zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia uznania Spółki Maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Nie była przedmiotem interpretacji ta część przedstawionego stanowiska, która odnosi się do obowiązku prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, a także odrębnej ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej.

Niniejszą interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochód
IPPB3/4510-599/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

spółka zagraniczna
IPPB2/4511-725/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.