IPTPB3/4510-90/15-5/KC | Interpretacja indywidualna

Czy w rezultacie połączenia po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/4510-90/15-5/KCinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. powstanie przychodu
 3. udział
 4. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: X lub Wnioskodawca) jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym. Planowane jest dokonanie połączenia X z istniejącą spółką Y Sp. z o.o. (dalej: Y). Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.; dalej: ksh), tj. przez przeniesienie całego majątku Y (spółki przejmowanej) na X (spółkę przejmującą) za udziały, które X wyda wspólnikom Y (łączenie się przez przejęcie). W ramach procesu połączenia X dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę odpowiadającą wartości majątku Y (wartości wszystkich udziałów Y), co skutkować będzie utworzeniem nowych udziałów X. Nowo utworzone udziały X objęte zostaną przez wspólników Y, według stosunku wymiany, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 Ksh.

Nie jest przewidziane otrzymanie przez wspólników Y dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 ksh. W rezultacie dokonania połączenia Y zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

W piśmie z dnia 26 maja 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Głównym przedmiotem Jego działalności jest sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD – 46.73.Z – przeważająca działalność Wnioskodawcy).
 2. Spółka Przejmowana (Y Sp. z o.o.) podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania w Rzeczypospolitej Polskiej (jest polskim, rezydentem podatkowym).
 3. Połączenie spółek zostanie dokonane z uwagi na potrzeby rynku, warunkowane sytuacją gospodarczą - w szczególności z uwagi na konieczność ograniczenia działalności do jednego podmiotu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w rezultacie połączenia po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w rezultacie dokonania połączenia nie powstanie po jego stronie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: updop) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Wskazany przepis wymienia także otwarty katalog dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych. W dalszej kolejności zauważyć trzeba, że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, przy połączeniu spółek dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej.

W zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę nie dojdzie do powstania żadnego przysporzenia, które mogłoby prowadzić do powstania podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodu (dochodu) po stronie Wnioskodawcy. W rezultacie połączenia Wnioskodawca dokona podwyższenia kapitału zakładowego o całą wartość majątku Y, a nowo utworzone udziały na skutek podwyższenia kapitału zakładowego wydane zostaną wspólnikom Y według stosunku wymiany, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 Ksh. Nie dojdzie zatem do powstania nadwyżki wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Y ponad wartość nominalną udziałów przyznanych wspólnikom Y. Z treści powołanych wcześniej przepisów updop wynika, że jedynie taka nadwyżka mogłaby potencjalnie podlegać opodatkowaniu lub mogłaby podlegać zwolnieniu, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 4 updop Jednakże w zdarzeniu przyszłym opisanym w niniejszym wniosku rozważanie opodatkowania lub zwolnienia jest niecelowe, gdyż w ogóle nie dojdzie do powstania takiego zdarzenia podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Jednak, w myśl art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), przy połączeniu lub podziale spółek:

 • dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 • dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 15 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 ww. ustawy przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, formułuje ogólną zasadę, iż przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym. Planowane jest dokonanie połączenia X z istniejącą spółką Y Sp. z o.o. (dalej:Y). Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Y (spółki przejmowanej) na X (spółkę przejmującą) za udziały, które X wyda wspólnikom Y (łączenie się przez przejęcie). W ramach procesu połączenia X dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę odpowiadającą wartości majątku Y (wartości wszystkich udziałów Y), co skutkować będzie utworzeniem nowych udziałów X. Nowo utworzone udziały X objęte zostaną przez wspólników Y, według stosunku wymiany, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 Ksh. Nie jest przewidziane otrzymanie przez wspólników Y dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 ksh. W rezultacie dokonania połączenia Y zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Połączenie spółek zostanie dokonane z uwagi na potrzeby rynku, warunkowane sytuacją gospodarczą - w szczególności z uwagi na konieczność ograniczenia działalności do jednego podmiotu.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tej ustawy), nie będzie stanowiła dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy (spółki z o.o. – spółki przejmującej) wartość otrzymanego przez Nią majątku spółki przejmowanej, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 10 ust. 4 tej ustawy.

Należy podkreślić, że zgodnie z regulacją zawartą art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Należy zauważyć, że weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów połączenia, a więc zbadanie czy istotnie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy. Wnioskodawca stosujący przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w trakcie tych postępowań będzie zobowiązany do wykazania, że połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.