IPTPB3/4510-212/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 4 września 2015 r., (doręczonym w dniu 7 września 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 11 września 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 10 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje tzw. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni w ramach prowadzonych zajęć przystosowują się do życia w grupie, do współpracy, do pomocy innym, uczą się prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia w swoim środowisku. W ramach warsztatów uczestnicy korzystają z kilku różnych pracowni m.in. plastycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, technicznej i rękodzieła artystycznego. Oprócz nieprzecenionych walorów terapeutycznych efektem takich zajęć są różnego rodzaju dzieła wytwórcze (stroiki, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, obrazy itp.). Przychód ze sprzedaży tych prac na różnych aukcjach, kiermaszach, festynach zgodnie z art. 8. ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi działalność odpłatną Stowarzyszenia. Osiągnięty w ten sposób przychód pokrywa w części koszty zakupu materiałów zużytych do wytworzenia tych prac w ramach warsztatów terapeutycznych, a dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia od podatku.

W uzupełnieniu wniosku dodano następujące wyjaśnienia.

Stowarzyszenie działa na podstawie niżej wymienionych przepisów:

 1. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
 2. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104).

Cele statutowe Stowarzyszenia to:

 1. włączanie osób z upośledzeniem umysłowym do życia społecznego i zawodowego,
 2. integracja ze środowiskiem pełnosprawnych,
 3. wyzwalanie poczucia własnej wartości,
 4. podwyższanie aktywności i sprawności fizycznej oraz psychicznej,
 5. rozwój zainteresowań,
 6. działania w zakresie kultury i sztuki, wspieranie wydarzeń artystycznych oraz wydawnictw graficzno-informacyjnych,
 7. działania na rzecz dobra publicznego,
 8. wspieranie rzeczowe i materialne osób niepełnosprawnych,
 9. promocja ekologii i ochrony środowiska wśród osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskało status organizacji pożytku publicznego dnia 28 maja 2004 r.

Stowarzyszenie korzystało dotychczas ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c, 40 i 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody Stowarzyszenia uzyskane ze sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

W zakresie podatku od towarów i usług wniosek doprecyzowano następująco.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie zrezygnował i nie utracił zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy, tj. 2014 r., o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1stycznia 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150 000 zł.

Przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za 2015 r. nie przekroczy kwoty 150 000 zł.

Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku 2014 i 2015 kwoty 20 000 zł.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie działalność statutową odpłatną pożytku publicznego, z której dochód przeznaczany jest wyłącznie na cele statutowe i dotychczas nie był obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwagi na fakt nieprzekroczenia obrotów 20 000 zł w pierwszym roku działalności czy nieprzekroczenia obrotów 40 000 zł w kolejnych latach prowadzenia działalności do końca 2013 r. W roku 2014 Wnioskodawca nie miał obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej.

Wnioskodawca rozważa możliwość dokonywania sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysyłkowym. Wnioskodawca planując dokonywanie sprzedaży w systemie wysyłkowym będzie:

 1. otrzymywał zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 2. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (identyfikacja danych nabywcy, w tym jego adres);
 3. przedmiotem dostaw nie będą towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

Sprzedaż prac w sklepie internetowym będzie sprzedażą zwolnioną na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc sprzedaż prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych przy pomocy sklepu internetowego nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
 2. Czy podatnik będzie zobowiązany do wystawiania faktur/rachunków dokumentujących taką sprzedaż – dotyczy sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych dokonywanej przy pomocy sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej...
 3. Czy Wnioskodawca, dokonując sprzedaży prac uczestników warsztatów przy pomocy sklepu internetowego, zachowa dotychczasowe zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...
 4. Czy wartość otrzymanej przez Wnioskodawcę dotacji/dofinansowania działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieprzeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów zużytych do wytworzenia prac, których sprzedaż jest przedmiotem interpretacji należy wliczać do limitu kwoty z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
 5. Czy podatnik (Wnioskodawca) będzie zobowiązany do wystawiania faktur/rachunków dokumentujących sprzedaż prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1, natomiast w pozostałym zakresie wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych dokonanej przy pomocy sklepu internetowego nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) w art. 24 ust. 1 stanowi, że organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od nieruchomości,
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 4. opłaty skarbowej,
 5. opłat sądowych

– w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Dopiero tak ustalony dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierającym katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania.

Przepis ujęty w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje tzw. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. W ramach warsztatów uczestnicy korzystają z kilku różnych pracowni. Oprócz nieprzecenionych walorów terapeutycznych efektem takich zajęć są różnego rodzaju dzieła wytwórcze (stroiki, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, obrazy itp.). Przychód ze sprzedaży tych prac na różnych aukcjach, kiermaszach, festynach zgodnie z art. 8. ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi działalność odpłatną Stowarzyszenia. Osiągnięty w ten sposób przychód pokrywa w części koszty zakupu materiałów zużytych do wytworzenia tych prac w ramach warsztatów terapeutycznych, a dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia od podatku. Cele statutowe Stowarzyszenia to: włączanie osób z upośledzeniem umysłowym do życia społecznego i zawodowego, integracja ze środowiskiem pełnosprawnych, wyzwalanie poczucia własnej wartości, podwyższanie aktywności i sprawności fizycznej oraz psychicznej, rozwój zainteresowań, działania w zakresie kultury i sztuki, wspieranie wydarzeń artystycznych oraz wydawnictw graficzno-informacyjnych, działania na rzecz dobra publicznego, wspieranie rzeczowe i materialne osób niepełnosprawnych, promocja ekologii i ochrony środowiska wśród osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Dochody Stowarzyszenia uzyskane ze sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Pomimo, że Wnioskodawca jest podatnikiem, o określonych celach statutowych, powołany przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie w Jego przypadku zastosowania. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z powyższym dla oceny prawnej przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego właściwe będzie unormowanie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c tej ustawy, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Należy mieć również na uwadze, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie obejmuje zadania w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Tylko dochód przeznaczony na cele statutowe pokrywające się z zadaniami w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zatem, zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy jest zwolnieniem warunkowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ściśle określa więc dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c tej ustawy. Pierwszy z nich wymaga, by jednostka była organizacją pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, drugi zaś by dochód przeznaczony był na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stoi na stanowisku, że Wnioskodawca będzie mógł dochody uzyskane ze sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile dochód ten zostanie faktycznie przeznaczony na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu treści art. 17 ust. 1a, 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 4 ust. 1 oraz 9 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Końcowo należy nadmienić, że tutejszy Organ w niniejszej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zajmuje stanowisko tylko w kwestii, która była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Organ wydający interpretację indywidualną prawa podatkowego związany jest przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem zdarzenia przyszłego zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.