IPTPB3/4510-154/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej cześć gospodarstwa rolnego
IPTPB3/4510-154/15-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. nieruchomość rolna
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej część gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej część gospodarstwa rolnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia zamierza sprzedać w całości działkę ozn. nr X/X o pow. 0,4227 ha, położoną w X przy ul. Y. Działka ta wchodzi w skład gospodarstwa rolnego o pow. ok. 15 ha. Z działki tej, fizycznie wydzielono 496 m2, oddając tę powierzchnię w dzierżawę. Dzierżawca na tej powierzchni ustawił kontener, który nie jest trwale związany z gruntem. Posadowił też dwie butle z gazem do tankowania pojazdów. Obiekt w całości stanowi stację do tankowania pojazdów na gaz. Nakłady są własnością dzierżawcy. Na pozostałej części działki stoją budynki stanowiące własność Spółdzielni, tj. magazyn zbożowy wybudowany w 1970 r. Obok, znajduje się też garaż na kombajn. Do ww. działki, Spółdzielnia posiada własność –X. Potwierdzeniem transakcji sprzedaży będzie akt notarialny. Ww. budynki (magazyn zbożowy i garaż) są środkami trwałymi, ujętymi w ewidencji środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów. Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony na cel wskazany w Uchwale Walnego Zgromadzenia. Może on być przeznaczony na fundusz zasobowy lub rezerwowy Spółdzielni.

Spółdzielnia korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedając opisaną wyżej nieruchomość w całości (bez nakładów dzierżawcy), Spółdzielnia będzie miała obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód uzyskany od sprzedaży całości lub części nieruchomości, wchodzącej w skald gospodarstwa rolnego wolny jest od podatku. Opisana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, które prowadzone jest od 55 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) – dalej zwana również „ustawą” – przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przychodami na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ust. 1 ustawy).

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Z treści powyższego przepisu wynika, że ustawodawca określił trzy przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia:

 • podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy sprzedaży,
 • przedmiotem sprzedaży była całość lub część nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego,
 • w momencie sprzedaży upłynęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Z postanowień zawartych w art. 2 ust. 4 ustawy wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W myśl art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy i stanowią one własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Zwolnieniem określonym przepisem art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy objęty jest zatem wyłącznie dochód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Z powyższego wynika, że przy ocenie, czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym – a tym samym również w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – należy brać pod uwagę trzy przesłanki:

 • łączna powierzchnia nieruchomości musi mieć powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego,
 • grunty wchodzące w skład nieruchomości muszą być kwalifikowane jako użytki rolne,
 • grunty nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że dochód uzyskany ze sprzedaży opisanej we wniosku nieruchomości stanowiącej cześć gospodarstwa rolnego może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile zbywane przez Wnioskodawcę grunty w momencie sprzedaży stanowić będą gospodarstwo rolne (bądź jego część) w rozumieniu powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku rolnym oraz nie będą zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Podkreślenia jednak wymaga, że zgodnie z poglądem wyrażonym w doktrynie oraz orzecznictwie sądów administracyjnych, pytanie Wnioskodawcy zadane we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wyznacza przedmiotowy zakres postępowania interpretacyjnego (por. J. Brolik, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Warszawa 2010, s. 61). Pogląd ten został zaaprobowany przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 944/10 czy też w wyroku NSA z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt II FSK 497/10.

W konsekwencji, z uwagi na zakres wniosku – tj. przedstawione zdarzenie przyszłe oraz postawione pytanie – w ramach przedmiotowej interpretacji indywidualnej analizie poddano wyłącznie kwestię zaistnienia niezbędnych warunków do zastosowania zwolnienia podatkowego do dochodu ze sprzedaży gruntów rolnych. Nie dokonano natomiast oceny innych kwestii, np. czy grunty te stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.