IPTPB3/423-386/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy uzyskany przez Spółdzielnię dochód w postaci odszkodowania wypłaconego przez Gminę Miejską .... w związku z zajęciem działki nr .... o pow. 0,0972 ha pod drogę gminną – ulicę.... , który został przez Spółdzielnię przekazany do .... jako wierzyciela hipotecznego na spłatę kredytu mieszkaniowego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. do Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Pismem z dnia 28 października 2014 r., nr IPPB3/423-872/14-2/EŻ stosownie do treści art. 15 i 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przesłał do tutejszego Organu ww. wniosek zgodnie z właściwością.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 1989 r. Spółdzielnia nabyła prawo własności gruntu położonego w ....przy ul. ...... Na ww. nieruchomości wybudowała dwa budynki mieszkalne wielorodzinne ( 40 i 40A) oraz garaże dla mieszkańców.

W wyniku kolejnych podziałów nieruchomości gruntowej powstały 3 działki:

 • nr 1721/2 - zabudowana budynkami mieszkalnymi,
 • nr 1721/4 - zabudowana garażami,
 • nr 1721/5 - wykorzystywana przez mieszkańców na ogródki działkowe.

W 2011 r. właściciele sąsiednich działek wystąpili do Spółdzielni z prośbą o wytyczenie ulicy.., która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta ....winna przebiegać przez działkę Spółdzielni o nr 1721/5. Rada Nadzorcza Spółdzielni przychyliła się do prośby właścicieli sąsiednich działek. W związku z powyższym, Spółdzielnia zleciła wytyczenie ulicy i podział działki 1721/5 przy ul.... Następnie wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta ......o wydanie postanowienia w sprawie podziału działki 1721/5 o pow. 0,5817 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr.... Burmistrz zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Spółdzielnię wstępny projekt podziału.

W dniu 17 lipca 2013 r. Burmistrz Miasta ....wydał decyzję o sygn....., na mocy której został zatwierdzony podział nieruchomości - działki o numerze 1721/5 o pow. 0,5817ha na następujące działki:

 • działkę nr 1721/6 o pow. 0,0593 ha,
 • działkę nr 1721/7 o pow. 0,0591 ha,
 • działkę nr 1721/8 o pow. 0,0592 ha,
 • działkę nr 1721/9 o pow. 0,1037 ha,
 • działkę nr 1721/10 o pow. 0,1031 ha,
 • działkę nr 1721/11 o pow. 0,1001 ha,
 • działkę nr 1721/12 o pow. 0,0972 ha - pod drogę gminną ul. ....

W dniu 14 stycznia 2014 r. Spółdzielnia podpisała porozumienie z Gminą Miejską....., w którym ustalono wysokość i formy wypłaty odszkodowania za działkę nr ....o pow. 0,0972 ha, która z mocy prawa przeszła na rzecz Gminy Miejskiej ....(księga wieczysta ). Działka w chwili wywłaszczenia była obciążona hipoteką ustanowioną przez ....na zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę mieszkań lokatorskich, który to kredyt spłacany jest zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., poz. 1115, z późn. zm.). Zgodnie z opinią banku ....Departament Prawny Zespół Departamentu Prawnego w cyt.: „Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), która reguluje wprost kwestie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki w razie przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe przez Skarb Państwa lub jednostki samorządowe nie zawiera przepisu pozwalającego na przeznaczenie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki na inny cel niż zaliczenie go na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. Odszkodowanie to służy w tym przypadku zaliczeniu na poczet spłaty wskazanych kwot zabezpieczonych wygaszaną hipoteką, niezależnie od terminu ich wymagalności. Właściciel i użytkownik wieczysty nieruchomości nie mogą zatem odebrać odszkodowania w wysokości nieuwzględniającej wartości hipoteki nawet w przypadku, gdy zabezpieczone ta hipoteką kwoty nie są w całości lub części wymagalne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy uzyskany przez Spółdzielnię dochód w postaci odszkodowania wypłaconego przez Gminę Miejską .... w związku z zajęciem działki nr .... o pow. 0,0972 ha pod drogę gminną – ulicę.... , który został przez Spółdzielnię przekazany do .... jako wierzyciela hipotecznego na spłatę kredytu mieszkaniowego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Z wyżej wymienionego przepisu wynika, że zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają jedynie te dochody Spółdzielni, które:

 1. zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 2. zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W ocenie Spółdzielni, istotnym zatem z punktu prawidłowego stosowania wyżej wymienionego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 usatwy o podatku dochodowym od osób prawnych jest określenie zakresu pojęcia „zasoby mieszkaniowe” oraz „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”, użytego przez ustawodawcę w tym przepisie.

Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., poz.1116 z późn. zm.) wynika, że podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności przez dostarczanie im (oprócz lokali mieszkalnych) także lokali o innym przeznaczeniu. Osoby, w posiadaniu których znajdują się lokale, obowiązane są uczestniczyć w wydatkach nie tylko związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych lokali, ale również z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz kosztami ich zarządu (art. 1 ust. 1-2 i art. 4 ww. ustawy).

Uwzględniając charakter wnoszonych opłat oraz pokrywanych kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , nie tylko jako obejmującego lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim urządzenia, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Do zasobów tych zaliczyć należy także tzw. nieruchomość wspólną, tj. te części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak również cały obszar gruntu, na którym zostały posadowione budynki mieszkalne, z którego w późniejszym terminie wyodrębniono geodezyjnie działkę.... , a w wyniku jej podziału wyodrębniono geodezyjnie część oznaczoną jako działka...., która zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta ....została przeznaczona pod drogę gminną.

Niewątpliwym jest, że Spółdzielnia gospodaruje należącymi do Niej zasobami (na podstawie ww. art. 1-2 i art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Dodatkowo na spółdzielni mieszkaniowej, w myśl art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ciąży obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Głównym źródłem przychodów uzyskiwanych przez Spółdzielnię są zaliczki wnoszone przez osoby będące zarówno członkami Spółdzielni, jak i nie będące członkami Spółdzielni, w formie bieżących opłat, które przeznaczane są na pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółdzielni polegającej na gospodarowaniu poszczególnymi zasobami mieszkaniowymi oraz częściami wspólnymi wchodzącymi również w skład tych zasobów mieszkaniowych. Zgodnie bowiem z zapisem art. 5 ust. 1 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Zdaniem Spółdzielni koszty, jakie ponosiła z tytułu podatku od nieruchomości od działki .... (jako należącej do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni) obciążały właśnie te osoby, które na mocy posiadanego prawa (lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego, odrębnej własności lokalu) korzystają z lokali mieszkalnych, którymi gospodaruje Spółdzielnia. Niewątpliwie zatem, zarówno osoby będące członkami Spółdzielni, jak i niebędące członkami Spółdzielni ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiącej mienie Spółdzielni (por. art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Związane z lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, określonymi budowlami, pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami nieruchomościami wspólnymi, opłaty (zaliczki) płacone przez użytkowników tych lokali oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią więc przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 12 i art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ). Uzyskany z tego tytułu dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie wolny od podatku, jeśli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Uwzględniając powyższe, dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi to nic innego, jak dochody z zarządzania tymi zasobami. Zarządzanie zaś to ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zasobów mieszkaniowych podejmowanych w celu zrealizowania celu określonego w art. 1 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. A zatem mowa tutaj o licznych czynnościach o charakterze faktycznym, prawnym, procesowym (urzędowym) i finansowym, dotyczących rzeczy (zasobów mieszkaniowych) w zakresie jej utrzymania, gospodarowania, rozporządzania (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 września 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 625/10).

Nieodzowną częścią gospodarowania zasobami mieszkaniowymi jest gospodarka finansowa środkami. Zdaniem Spółdzielni, również pozyskiwanie środków finansowych w postaci odszkodowania za działkę należącą do zasobów mieszkaniowych, które następnie są przekazane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (spłata kredytu mieszkaniowego) należy zaliczyć do czynności mieszczących się w pojęciu „gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi”. Niewątpliwie, czynności te są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym, Spółdzielnia stoi na stanowisku, że uzyskany dochód w postaci odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr .....o pow. 0,0972 ha pod drogę gminną, który został przekazany do banku .....jako wierzyciela hipotecznego na spłatę kredytu mieszkaniowego obciążającego lokale mieszkalne pozostające w zasobach Spółdzielni - zgodnie z ww. przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 poz. 1222, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy przedmiotem działalności spółdzielni jest m.in.:

 • budowanie lub nabywanie budynków w określonych w ustawie celach, np: ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
 • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
 • obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Jak wynika z art. 4 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych określono zasady i cele działalności spółdzielni mieszkaniowych, a także prawa i obowiązki ich członków.

Z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m. in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa ww. ustawie należy rozumieć:

 • znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże;
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolno stojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe;
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody podmiotów, o których mowa w tym przepisie otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawiony stan faktyczny dla oceny prawnej przysporzenia z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie istotne znaczenie ma charakter tego przysporzenia, tj. związku z powstałą szkodą. W przypadku szkody majątkowej powstałej na zasobach mieszkaniowych, odszkodowanie za wywłaszczenie stanowi rekompensatę będącą przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że otrzymanie przez Spółdzielnię odszkodowania za wywłaszczenie działki będzie przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Należy również zauważyć, że spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę mieszkań lokatorskich, równoznaczna jest z przeznaczeniem dochodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na cele związane z ich utrzymaniem.

Reasumując, stanowisko Spółdzielni wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.