IPTPB3/423-371/14-6/KC | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 17 ust. 1 pkt 39, dochody przeznaczone w części jako składki na rzecz X będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych?
IPTPB3/423-371/14-6/KCinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochód
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) oraz pismem z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 5 stycznia 2015 r., nr IPTPB3/423-371/14-2/KC, na podstawie art. 169 § 1 w zw. Z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 9 stycznia 2015 r., następnie w dniu 16 stycznia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 15 stycznia 2015 r.).

Następnie pismem z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr IPTPB3/423-371/14-4/KC, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 30 stycznia 2015 r., w dniu 9 lutego 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 6 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu):

X jest organizacją zrzeszającą pracodawców i przedsiębiorców z terenu województwa „A” nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu: składek członkowskich, wpłat członkowskich na fundusze celowe, darowizn, zapisów i dotacji, które w całości przeznacza na realizację celów statutowych. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej, a w szczególności na działalność organizacyjną, informacyjną, promocyjną i szkoleniową, socjalną i kulturalno-oświatową Związku, a także pożyczkową i poręczeniową oraz działalność humanitarną. Do głównych celów Wnioskodawcy należy ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Organizacja jest członkiem Konfederacji, a z przynależności tej wynika konieczność opłacania corocznych składek do Konfederacji, która jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i pracodawców oraz organizacje otoczenia biznesowego, do której przynależność nie jest obowiązkowa.

Do zadań Związku należy w szczególności:

 1. reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców;
 2. jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju gospodarczego oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców;
 3. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego dotyczącego interesów zrzeszonych pracodawców;
 4. wspieranie działań zrzeszonych członków w zakresie realizacji ich żądań statutowych, w tym szczególnie prowadzonych przez nich rokowań układowych i innych rokowań zbiorowych oraz udzielanie pomocy w prowadzonych przez nie sporach zbiorowych pracy;
 5. wspieranie i współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu w kraju i za granicą;
 6. podejmowanie działań na rzecz współpracy ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami, szczególnie w celu wspierania harmonijnego rozwoju gospodarki i stosunków pracy oraz kształtowania i utrzymywania pokoju społecznego;
 7. podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców w zakresie stosunków pracy, prawa, organizacji, ekonomii, techniki i technologii;
 8. wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską oraz ułatwianie zrzeszonym pracodawcom nawiązywania kontaktów zagranicznych i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi;
 9. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji polubownego rozwiązywania sporów;
 10. podejmowanie działań związanych z podnoszeniem konkurencyjności gospodarczej regionu.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U., Nr 55, poz. 235, z późn. zm.). Wnioskodawca nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów składek przekazanych na rzecz Konfederacji, ale jest to konieczny czynnik służący realizacji zadań statutowych (§ 5 Statutu).

Przynależność do Konfederacji umożliwia korzystanie z bazy ekspertów z całej Polski i nie tylko, także z dziedziny ekonomii i nauk pochodnych, możliwość konsultowania projektów ustaw dotyczących otoczenia biznesowego. Jako członek Konfederacji, Związek ma możliwość także korzystać z logo X, który jest znakiem zastrzeżonym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 17 ust. 1 pkt 39, dochody przeznaczone w części jako składki na rzecz X będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody stanowiące część składek na rzecz X będą korzystały z ww. zwolnienia, ponieważ dochód ten został przeznaczony na realizację jednego z podstawowych zadań Związku, tj. współdziałanie z innymi organizacjami o podobnym charakterze. Realizacja tego celu statutowego pozwala na realizację pozostałych zadań statutowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 tej ustawy).

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest organizacją zrzeszającą pracodawców i przedsiębiorców z terenu województwa „A” nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu: składek członkowskich, wpłat członkowskich na fundusze celowe, darowizn, zapisów i dotacji, które w całości przeznacza na realizację celów statutowych. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej. Do głównych celów Związku należy ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Organizacja jest członkiem X, a z przynależności tej wynika konieczność opłacania corocznych składek do X, która jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i pracodawców oraz organizacje otoczenia biznesowego, do której przynależność nie jest obowiązkowa. Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U., Nr 55, poz. 235, z późn. zm.). Wnioskodawca nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów składek przekazanych na rzecz Konfederacji, ale jest to konieczny czynnik służący realizacji zadań statutowych (§ 5 Statutu).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku od osób prawnych, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w ww. przepisie podlegają zatem dochody podatników działających m.in. na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U., Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), jeżeli dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje więc, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, wolny jest od opodatkowania po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określonych w statucie oraz
 • spełnienia przesłanki o charakterze negatywnym, by środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą.

Ponadto, w myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Na mocy art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
 2. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
 3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Przez działalność statutową organizacji należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie. Określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne i ścisłe. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Należy bowiem mieć na uwadze, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że dochody przeznaczone w części jako składki na rzecz X będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację–w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu–do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi–Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach–art . 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.