IPTPB2/4511-689/15-3/IL | Interpretacja indywidualna

Czy kwota dochodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którą Wnioskodawca przeznaczył na spłatę kredytu i remont w ramach własnych celów mieszkaniowych jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli dochód był Wnioskodawcy, a przeznaczony został na cel mieszkaniowy Jego i małżonki, z którą nie ma rozdzielności majątkowej i są współwłaścicielami działki i budynku, w którym mieszkają?
IPTPB2/4511-689/15-3/ILinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. kredyt
 3. przychód
 4. zbycie nieruchomości
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 listopada 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidulanej sprawie dotyczący podatku dochodowego w zakresie zwolnienia od podatku przychodu ze zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 19 stycznia 2016 r., nr IPTPB2/4511-689/15-2/IL, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 20 stycznia 2016 r. (skutecznie doręczono w dniu 25 stycznia 2016 r.), zaś w dniu 29 stycznia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 28 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku):

Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w ...Wnioskodawca nabył w spadku po ciotce mieszkanie własnościowe po połowie z siostrą. Spadek Wnioskodawca nabył dnia 11 lipca 2013 r. i odprowadził od niego podatek.

Dnia 26 lipca 2013 r. ww. mieszkanie zostało sprzedane. Wnioskodawca wypełnił PIT-39 za 2013 r.

Uzyskany ze zbycia nieruchomości przychód Wnioskodawca pomniejszył o koszty uzyskania przychodu, tj. podatek zapłacony od spadku.

Pozostały dochód w wysokości 50 075,00 zł Wnioskodawca, po informacji uzyskanej w Urzędzie Skarbowym, uznał za kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, tj.:

 • 36 647,80 zł wynosiła kwota spłaty kredytu mieszkaniowego za okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 25 października 2013 r. Kredyt mieszkaniowy Wnioskodawca zaciągnął wraz z małżonką w dniu 19 lipca 2006 r. na budowę domu, w którym obecnie mieszkają.
 • 15 367,80 zł wynosiła kwota wydatkowa na ocieplenie dachu budynku, w którym Wnioskodawca mieszka wraz z małżonką. Na fakturach widnieją dane albo Wnioskodawcy albo małżonki (po lipcu 2013 r.).

Wnioskodawca w zeznaniu PIT-39 wykazał kwotę dochodu zwolnionego z całości uzyskanego dochodu. Wnioskodawca z żoną nie mają rozdzielności majątkowej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wraz z małżonką są właścicielami nieruchomości z budynkiem mieszkalnym, znajdującej się w miejscowości..., województwo..., gmina....

Odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku po ciotce nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Kredyt został zaciągnięty w ... na budowę nieruchomości (budynku), w którym Wnioskodawca mieszka wraz z żoną, położonego w miejscowości.... Powyższy kredyt został spłacony w dniu 25 października 2013 r.

Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym otrzymanego w spadku po ciotce został wydatkowany w okresie dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe, tj. na ocieplenie dachu budynku mieszkalnego oraz spłatę kredytu zaciągniętego na jego budowę. Na potwierdzenie poniesionych wydatków Wnioskodawca posiada faktury.

Wnioskodawca nadmienił, że zapłacony podatek od spadku po ciotce dotyczył wyłącznie nabytego mieszkania własnościowego. Do spadku nie wchodziły inne składniki majątkowe.

Lokal mieszkalny nabyty w spadku po ciotce znajduje się w..., województwo.... Ciotka zmarła w dniu 10 stycznia 2012 r.

Wnioskodawca udział w mieszkaniu po zmarłej ciotce nabył prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 22 kwietnia 2013 r. stwierdzającym jego nabycie. W drodze spadku Wnioskodawca nabył udział w 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy kwota dochodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którą Wnioskodawca przeznaczył na spłatę kredytu i remont w ramach własnych celów mieszkaniowych jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli dochód był Wnioskodawcy, a przeznaczony został na cel mieszkaniowy Jego i małżonki, z którą nie ma rozdzielności majątkowej i są współwłaścicielami działki i budynku, w którym mieszkają...

Zdaniem Wnioskodawcy, może On odliczyć w całości kwotę kredytu i rachunków.

W związku małżeńskim Wnioskodawca i małżonka pozostają od 42 lat bez rozdzielności majątkowej. Wnioskodawca wraz z małżonką wybudowali dom, w którym razem mieszkają oraz na który wszystkie dochody przeznaczali wspólnie.

Wnioskodawca uzyskał przychód z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który nabył w spadku po ciotce wraz z siostrą.

Przychód ze zbycia udziału w lokalu Wnioskodawca przeznaczył na własne cele mieszkaniowe zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie terminy zostały dotrzymane i spełnione, co zdaniem Wnioskodawcy nie podlega żadnym wątpliwościom. Dochód przeznaczył na własne cele mieszkaniowe oraz małżonki, z którą pozostaje w ustroju wspólności majątkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z analizy opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 10 stycznia 2012 r. nabył w spadku po ciotce udział w 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca zapłacił podatek od spadku z tytułu nabycia ww. udziału w lokalu, który był jedynym majątkiem odziedziczonym po cioci. Dnia 26 lipca 2013 r. mieszkanie zostało sprzedane. Cały przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym otrzymanym w spadku po ciotce został wydatkowany w okresie dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe, tj. na ocieplenie dachu budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawca mieszka wraz z małżonką oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę ww. domu. Na potwierdzenie poniesionych wydatków Wnioskodawca posiada faktury. Uzyskany ze zbycia nieruchomości przychód Wnioskodawca pomniejszył o koszty uzyskania przychodu tj. podatek zapłacony od spadku po ciotce.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) - spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Stosownie do art. 924 i 925 ww. ustawy - spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia. Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy.

Dokonując zatem oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego należy wskazać, że skoro nabycie udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2012 r., to jego zbycie w dniu 26 lipca 2013 r., a więc przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym go nabyto, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest, co wynika z treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż przy sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy PIT mogą wystąpić koszty dwojakiego rodzaju:

 • koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
 • koszty uzyskania przychodu.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Można do takich kosztów zaliczyć:

 • koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,
 • koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości,
 • wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej,
 • koszty i opłaty sądowe.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d powołanej ustawy podatkowej za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W świetle powyższych przepisów, podstawą obliczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego jej zbycia, a kosztami, o których mowa w art. 22 ust. 6d ww. ustawy.

Stosownie zaś do art. 45 ust. 1a pkt 3 ww. ustawy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnik powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

W zeznaniu tym, zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy, jest obowiązany wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnik jest zobowiązany wpłacić podatek wynikający z zeznania, o którym mowa wyżej.

Zaznaczyć przy tym należy, że – na podstawie art. 30e ust. 5 ww. ustawy – dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 - nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

W przypadku zaś niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Powołany uprzednio art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Z przepisów, które regulują zwolnienie podatkowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że to podatnik, który zaciągnął w banku kredyt bądź pożyczkę na cele mieszkaniowe ma prawo, dochowując wszystkich przesłanek zawartych ww. przepisach przeznaczyć przychód ze sprzedaży (w analizowanej sprawie część przychodu ze zbycia udziału w 1/2 części w lokalu mieszkalnym) – na spłatę zaciągniętego przez siebie kredytu bądź pożyczki na cele mieszkaniowe. Taka sytuacja występuje w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że okolicznością decydującą o jego zastosowaniu jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych – począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na własne cele mieszkaniowe, które zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy obejmują m.in. spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu udzielonego na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udziału w gruncie, albo prawie użytkowania wieczystego gruntu, związanych z tym lokalem, lub też na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy ma charakter zamknięty. Jest to wyliczenie enumeratywne w związku z tym tylko realizacja ww. celów pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca część przychodu uzyskanego ze zbycia udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przeznaczył na remont obejmujący ocieplenie dachu budynku mieszkalnego wybudowanego na działce będącej współwłasnością Wnioskodawcy i Jego małżonki.

W związku z powyższym, należy odnieść się do pojęcia remontu, które wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., I SA/Gd 886/96, stwierdzając: „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji.

Mając na uwadze wskazane uregulowania prawne oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku po ciotce do majątku osobistego Wnioskodawcy, w ciągu 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie, na własne cele mieszkaniowe, w postaci spłaty zaciągniętego kredytu na budowę domu oraz wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na ocieplenie dachu ww. budynku mieszkalnego, stanowiącego współwłasność małżeńską, w którym Wnioskodawca mieszka wraz z małżonką, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.