IPTPB2/4511-506/15-2/AKr | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie (dochód), które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w Spółce, będzie w Polsce zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mając jednocześnie wpływ na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, według której będą opodatkowane inne dochody Wnioskodawcy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
IPTPB2/4511-506/15-2/AKrinterpretacja indywidualna
 1. Zjednoczone Emiraty Arabskie
 2. dochody uzyskiwane za granicą
 3. dochód
 4. dyrektor
 5. nieograniczony obowiązek podatkowy
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada tu również ośrodek interesów życiowych, w związku z czym podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Wnioskodawca zostanie powołany na członka zarządu (dyrektora) spółki posiadającej osobowość prawną, a powstałej i działającej według prawa obowiązującego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (zwanej dalej „Spółką”). Siedziba Spółki będzie znajdować się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, a w jego skład, co jest zgodne z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będą wchodziły osoby fizyczne, które nie będą polskimi rezydentami podatkowymi oraz osoby fizyczne, będące rezydentami polskimi.

Spółka z siedzibą na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję członka zarządu, będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tj. będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) Spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Powołanie na członka zarządu Spółki, a także ustalenie wynagrodzenia i innych podobnych należności dyrektora nastąpi na mocy aktu wewnętrznego Spółki. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie zatem stosunek powołania Wnioskodawcy, nie będzie natomiast zawierany żaden dodatkowy stosunek prawny, a w szczególności umowa o pracę lub kontrakt menedżerski.

Wnioskodawca nie będzie wykonywał na rzecz Spółki innych czynności niż wynikające z obowiązków jej członka zarządu (dyrektora).

Zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków mieści się w definicji art. 19 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, tj. Wnioskodawca będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie (dochód), które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w Spółce, będzie w Polsce zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mając jednocześnie wpływ na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, według której będą opodatkowane inne dochody Wnioskodawcy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskiwany z tytułu pełnienia przez Niego funkcji członka zarządu w Spółce mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie korzystał w Polsce ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie będzie jednak miało wpływ na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania innych dochodów Wnioskodawcy, podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W myśl wyrażonej w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o p.d.o.f.) zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jednocześnie ustawodawca postanowił, że powyższą regułę należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o p.d.o.f.).

Konieczne jest zatem odwołanie się do zawartej przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania postanowiono, że wynagrodzenia oraz inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie (tut. Polska) otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie (tut. Zjednoczone Emiraty Arabskie), mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (tut. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Zawarta w art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania norma rozdzielcza względna przyznaje zatem kompetencje opodatkowania wynagrodzenia oraz innych podobnych należności w państwie siedziby Spółki.

Jednocześnie - stosowanie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - Polska zobowiązana jest do zwolnienia takiego dochodu od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania nie był zwolniony z opodatkowania.

Polski prawodawca, realizując postanowienia zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, w art. 27 ust. 8 ustawy o p.d.o.f., postanowił, że w sytuacji, gdy podatnik, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, będzie on zobowiązany do obliczenia podatku w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej;
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jednoznacznie przesądzają o tym, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, będzie korzystało w Polsce ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od braku posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji. Żaden przepis umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nie wymaga posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej Spółki wypłacającej wynagrodzenia dyrektorów. Będzie ono jednak miało wpływ na określenie podatku od pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce. Określenie podatku powinno w tej sytuacji nastąpić na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o p.d.o.f.

Powyższe stanowisko potwierdzają również w pewnym stopniu wydane przez Ministra Finansów w podobnym stanie faktycznym interpretacje indywidualne. Przykładowo można wskazać na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 października 2012 r., Nr IPPB2/415-777/12-2/AK, w której skonstatowano: „reasumując uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia członka zarządu spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy jednoczesnym uzyskiwaniu innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, będą opodatkowane tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek rozliczenia całości dochodów w Polsce na zasadach określanych w ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak samo stwierdził Minister Finansów działający przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2012 r., Nr IBPBII/1/415-1017/11/AA: „oznacza to, iż dochód Wnioskodawcy uzyskany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest na mocy ww. umowy w efekcie zwolniony od opodatkowania w Polsce; przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych w Polsce, to zgodnie z ww. metodą, dochód uzyskany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczania stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.” Tożsamy pogląd wyrażony został również w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r., Nr IPPB2/415-930/11-2/AK oraz z dnia 18 listopada 2011 r., Nr IPPB2/415-797/11-2/AK i z dnia 7 stycznia 2011 r., Nr IPPB2/415-853/10-2/AK, jak również w interpretacji z dnia 5 marca 2013 r., Nr IPPB1/415-1628/12-2/IF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada tu również ośrodek interesów życiowych, w związku z czym podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wnioskodawca zostanie powołany na członka zarządu (dyrektora) spółki posiadającej osobowość prawną, a powstałej i działającej według prawa obowiązującego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Siedziba Spółki będzie znajdować się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, a w jego skład, co jest zgodne z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będą wchodziły osoby fizyczne, które nie będą polskimi rezydentami podatkowymi oraz osoby fizyczne, będące rezydentami polskimi. Spółka z siedzibą na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję członka zarządu, będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tj. będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) Spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Powołanie na członka zarządu Spółki, a także ustalenie wynagrodzenia i innych podobnych należności dyrektora nastąpi na mocy aktu wewnętrznego Spółki. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie zatem stosunek powołania Wnioskodawcy, nie będzie natomiast zawierany żaden dodatkowy stosunek prawny, a w szczególności umowa o pracę lub kontrakt menedżerski. Wnioskodawca nie będzie wykonywał na rzecz Spółki innych czynności niż wynikające z obowiązków jej członka zarządu (dyrektora). Zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków mieści się w definicji art. 19 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, tj. Wnioskodawca będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Na podstawie art. 19 umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1994 r., Nr 81, poz. 373, z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów, uzyskiwanych z tytułu członkostwa w zarządzie spółki – w tym pełnienia funkcji dyrektora.

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 4 ww. Umowy, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że posiadanie siedziby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w rozumieniu ww. Umowy jest nierozerwalnie powiązane z posiadaniem rezydencji podatkowej w tym państwie.

Jednocześnie, w myśl art. 24 ust. 1 lit. a) ww. Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień punktu b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegać będą co do zasady opodatkowaniu w obu państwach, jednakże w Polsce będzie miała zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania zawarta w art. 24 Umowy – metoda wyłączenia z progresją, co oznacza, że przedmiotowe dochody będą w Polsce zwolnione od opodatkowania. Nadmienić należy, że ww. dochody będą uwzględnione przy obliczaniu stopy procentowej do opodatkowania pozostałych dochodów. Zastosowanie w tej sytuacji będzie miał art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora, w spółce mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19 umowy, tj. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Jeżeli Wnioskodawca będzie otrzymywał również inne dochody niż wynagrodzenie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich podlegające opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, wówczas uzyskiwane przez Zainteresowanego wynagrodzenie i inne należności z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w Polsce na mocy ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą zwolnione od opodatkowania. Natomiast na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce na zasadach określonych w ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wyliczenia stopy procentowej mającej zastosowanie do opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym.

Jeśli natomiast Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, to dochody otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będą opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach i zwolnione w Polsce, a na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego dokonane w oparciu o postanowienia Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tutejszy Organ zaznacza, że powołana wyżej umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została zmieniona protokołem z dnia 11 grudnia 2013 r. Ww. Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku wszedł w życie z dniem 1 maja 2015 r. Jednakże, wejście w życie Protokołu nie oznacza, że ma on od razu zastosowanie. Zgodnie z art. 14 ww. Protokołu, zastosowanie ma on dopiero do podatków od dochodu osiągniętego od 1 stycznia w roku kalendarzowym następującym po wejściu w życie Protokołu. W związku z tym zmiany przewidziane w protokole będą miały zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.