IPPB6/4510-410/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy, mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, G. nie będzie uznany za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 updop i, tym samym, na I. nie będzie ciążyło zobowiązanie z tytułu podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 updop?
IPPB6/4510-410/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. jednostka
 3. oddział
 4. podstawa opodatkowania
 5. spółka zagraniczna
 6. udział
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 25 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania spółki kapitałowej z siedzibą oraz zarządem w Luksemburgu, w której Wnioskodawca posiada bezpośrednio 100% udziałów, za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania spółki kapitałowej z siedzibą oraz zarządem w Luksemburgu, w której Wnioskodawca posiada bezpośrednio 100% udziałów, za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „I.” lub „Wnioskodawca”) jest 100% akcjonariuszem G. S.A. (dalej „G.”). Zamiarem Wnioskodawcy jest zbycie G. na rzecz podmiotu niepowiązanego. Plany te zostały ogłoszone w raporcie bieżącym z dnia 15 września 2015 r., w którym Zarząd B. S.A. (podmiotu posiadającego 100% akcji I.) poinformował, że otrzymał zawiadomienie od I., o podjęciu przez Zarząd I. decyzji dotyczącej rozpoczęcia procesu sprzedaży G.

Jednocześnie I. – z uwagi na duże zainteresowanie jej klientów produktami finansowymi oferowanymi w Luksemburgu – jest zainteresowana nabyciem banku lub innego podmiotu mającego siedzibę w Luksemburgu, specjalizującego się w sektorze tzw. private banking lub świadczącego inne usługi finansowe w Luksemburgu (dalej: „Inwestycja w Luksemburgu”). W tym celu I. nabyła od podmiotu powiązanego 100% udziałów spółki kapitałowej z siedzibą oraz zarządem w Luksemburgu, tj. G. S.a.r.l. (dalej: „G.”). G. – z uwagi na swoją siedzibę oraz doświadczenie – będzie podmiotem dedykowanym do poszukiwania i ewentualnego nabycia Inwestycji w Luksemburgu.

G. podlega w państwie członkowskim Unii Europejskiej (w Luksemburgu) opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Ponadto, G. jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. spółką utworzoną według prawa luksemburskiego określoną jako "société ą responsabilité limitée".

Aby wyposażyć G. w środki pieniężne niezbędne do nabycia Inwestycji w Luksemburgu, I., w pierwszej kolejności wniesie 100% akcji G. do G. w zamian za udziały tej ostatniej. Wnoszone przez I. akcje G. będą stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego w G.

W następnej kolejności G. sprzeda 100% akcji w G., poszukując najlepszych ofert na rynku polskim i zagranicznym, w tym w Luksemburgu. Za uzyskane ze sprzedaży akcji G. środki pieniężne G. będzie poszukiwał Inwestycji w Luksemburgu.

Osiągnięty przez G. przychód ze sprzedaży akcji w G. będzie stanowił element kalkulacyjny dochodu bądź straty podatkowej obliczanej zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Luksemburgu. W przypadku gdy na transakcji osiągnięty zostanie dochód, będzie on podlegał opodatkowaniu w Luksemburgu według stawki podatku dochodowego w wysokości 29,22%.

Przychody ze sprzedaży akcji w G. będą stanowiły co najmniej 50% przychodów osiągniętych przez G. w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 updop.

Luksemburskie przepisy podatkowe przewidują zwolnienie z opodatkowania dochodów ze zbycia akcji / udziałów w spółkach. Zwolnienie to jest jednak obwarowane licznymi warunkami, których nie spełni G. uzyskując ewentualny dochód ze sprzedaży akcji w G.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy, mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, G. nie będzie uznany za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 updop i, tym samym, na I. nie będzie ciążyło zobowiązanie z tytułu podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, G. nie będzie uznany za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) i, tym samym, na I. nie będzie ciążyło zobowiązanie z tytułu podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 updop, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Z kolei, w myśl art. 24a ust. 3 updop, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 updop albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 updop, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6 updop, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 updop, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Z okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że G. jest spółką kapitałową z siedzibą oraz zarządem w Luksemburgu, gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Mając na uwadze, że Luksemburg nie jest krajem wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 updop, należy uznać, iż G. nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 1 updop.

Rzeczpospolita Polska zawarła z Luksemburgiem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., Dz.U. z 1996 r., nr 110, poz. 527 ze zm.). Zgodnie z art. 27 ust. 1 tej umowy właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień niniejszej Konwencji albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa dotyczącego podatków, bez względu na ich rodzaj i nazwę, nakładanych przez Umawiające się Państwa lub ich jednostki terytorialne albo organy lokalne w zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z niniejszą Konwencją. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułów 1 i 2. Tym samym, G. nie będzie także zagraniczną spółką kontrolowaną, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 2 updop.

W celu ustalenia, czy G. może być uznany za zagraniczną spółkę kontrolowaną, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 updop, należy ocenić, czy spełnione są łącznie przesłanki określone w lit. a – c tego przepisu.

Zważywszy, że:

 1. 100% udziałów w kapitale w G. bezpośrednio posiada I. – podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 updop, przez okres nie krótszy niż 30 dni (zatem kryterium określone w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a updop należy uznać za spełnione),
 2. G. osiągnie przychód ze zbycia akcji G., który będzie stanowić co najmniej 50% przychodów G. osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 updop (zatem kryterium określone w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b updop również zostanie spełnione),
 3. dochód osiągnięty przez G. ze sprzedaży akcji w G. będzie podlegał opodatkowaniu w Luksemburgu według stawki podatku dochodowego w wysokości 29,22%, a więc stawki wyższej niż stawka, o której mowa w art. 19 ust. 1 updop (zatem kryterium określone w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c updop nie będzie w analizowanej sprawie spełnione).

– należy stwierdzić, że wymóg łącznego spełnienia kryteriów wskazanych w art. 24a ust. 3 pkt 3 updop nie będzie spełniony przez G. z uwagi na niespełnienie warunku określonego w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c updop. W konsekwencji G. nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną, o której mowa w art. 24a ust. 3 updop.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że stanowisko, iż spółki kapitałowe z siedzibą oraz zarządem w Luksemburgu nie stanowią zagranicznych spółek kontrolowanych w rozumieniu art. 24a ust. 3 updop z uwagi na obowiązującą w tym kraju stawkę podatku dochodowego, znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, w szczególności w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r. (sygn. IPPB2/4511-328/15-2/MK) oraz z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. IPPB2/4511-362/15-2/MK oraz IPPB2/4511-329/15-2/MK).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, G. nie będzie uznany za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 updop i, tym samym na I. nie będzie ciążyło zobowiązanie z tytułu podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 updop.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, bowiem powołane interpretacje nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.