IPPB6/4510-285/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

1. W jakiej kwocie Wnioskodawca powinien określić swój dochód dla celów CFC w związku z ze zbyciem akcji PolCo przez Cypco w drodze sprzedaży akcji ? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2015), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2015)? 3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) kwoty dywidendy przekazanej w roku następnym (np. 2016 r.) z zysku bilansowego uzyskanego przez CypCo w danym roku (np. 2015 r.)?
IPPB6/4510-285/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dochód
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. podstawa opodatkowania
 5. sprzedaż udziałów
 6. spółka zagraniczna
 7. zysk zatrzymany
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.) oraz piśmie z dnia 28 października 2015 r. (data nadania 28 października 2015 r., data wpływu 2 listopada 2015 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB6/4510-285/15-2/AM z dnia 21 października 2015 r. (data nadania 22 października 2015 r., data doręczenia 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej w związku ze zbyciem w drodze sprzedaży przez Spółkę cypryjską akcji PolCo objętych w zamian za wkład pieniężny - jest prawidłowe;
 • ustalenia dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej w związku ze zbyciem akcji w drodze dobrowolnego umorzenia - jest nieprawidłowe;
 • możliwości obniżenia podstawy opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej o wysokość zaliczki na dywidendę - jest prawidłowe;
 • możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania dywidendy przekazanej za dany rok podatkowy w roku następnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z o.o., rezydentem podatkowym na terenie Polski.W przyszłości może nabyć udziały w spółce cypryjskiej (dalej zwana: CypCo), która jest rezydentem podatkowym na terenie Cypru. CypCo, z kolei, będzie właścicielem pakietu akcji w spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium RP, będącej rezydentem podatkowym RP (dalej zwana: PolCo).

Następnie może dojść do sprzedaży akcji PolCo przez CypCo. W takim przypadku CypCo wypłaci zysk uzyskany w wyniku transakcji zbycia akcji PolCo na rzecz Wnioskodawcy tytułem dywidendy albo zaliczki na dywidendę. Wnioskodawca przyjmuje, że CypCo stanowić będzie spółkę zagraniczną kontrolowaną oraz, że dochód CypCo ze zbycia akcji PolCo stanowić będzie dochód Wnioskodawcy dla celów regulacji o spółkach zagranicznych kontrolowanych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT).

Możliwe, że Wnioskodawca otrzyma od CypCo w 2015 r. albo 2016 r. zaliczkę na dywidendę na poczet podziału zysku uzyskanego przez CypCo odpowiednio w 2015 r. albo 2016 r. Możliwe jest także że CypCo wypłaci Wnioskodawcy w 2016 r. dywidendę za rok obrotowy 2015 r.

Pismem z dnia 28 października 2015 r. Wnioskodawca uszczegółowił przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, że wypłata dywidendy, o której mowa w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego, nastąpi do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie, tj, wypłata dywidendy za rok 2015 r. nastąpi do końca września 2015 r., czyli przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, wypłata dywidendy może nastąpić w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy i CypCo. CypCo objęło akcje PolCo w zamian za wkład pieniężny. CypCo jest już akcjonariuszem Pol Co.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jakiej kwocie Wnioskodawca powinien określić swój dochód dla celów CFC w związku z ze zbyciem akcji PolCo przez Cypco w drodze sprzedaży akcji ...
 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2015), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2015)...
 3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) kwoty dywidendy przekazanej w roku następnym (np. 2016 r.) z zysku bilansowego uzyskanego przez CypCo w danym roku (np. 2015 r.)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad (1)

Wnioskodawca powinien określić swój dochód dla celów CFC w związku z ze zbyciem akcji w PolCo przez Cypco w drodze sprzedaży akcji w wysokości różnicy pomiędzy ceną uzyskaną przez CypCo ze sprzedaży akcji (wynagrodzeniem uzyskanym przez PolCo z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji) a wydatkami poniesionymi przez CypCo na nabycie akcji w PolCo.

Ad. (2)

Zdaniem Wnioskodawcy będzie on uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2015), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2015).

Na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. spółka kontrolująca spółkę zależną będzie uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. od wartości dochodów uzyskanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, wartość dywidendy, którą CFC wypłaciła na rzecz spółki kontrolującej. Przepis ten wynika, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, z konieczności zapewnienia ochrony spółek kontrolujących przed podwójnym opodatkowaniem tego samego dochodu, co miałoby miejsce w sytuacji, gdy najpierw opodatkowano by zysk spółki zależnej, potem zaś opodatkowano by także dochód spółki kontrolującej z tytułu dywidend wypłaconych przez spółkę zależną. Dywidendy stanowią bowiem podzielony zysk spółki zależnej, tj. dochód, który zostanie uprzednio opodatkowany po stronie spółki kontrolującej.

Należy wskazać, że brak jest racjonalnych podstaw do zróżnicowania sytuacji wypłaty dywidendy przez CFC oraz wypłaty zaliczki na dywidendę przez CFC na gruncie polskich przepisów o CFC. Po pierwsze oba rodzaje wypłat są traktowane tożsamo na gruncie polskiego prawa podatkowego, tj. jako przychody z tytułu udziału w dochodach osób prawnych, które opodatkowane są w momencie ich wypłaty. Należy też wskazać, że również na gruncie prawa bilansowego zaliczka na poczet przyszłej dywidendy traktowana jest jak podzielony zysk netto, który odpowiada średniorocznemu zyskowi jednostki <zob. art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, tekst jedn.)>.

Ostatecznie należy też wskazać, że wypłata dywidend i wypłata zaliczki na dywidendy nie jest różnicowana na gruncie prawa podatkowego Unii Europejskiej. Na podstawie art. 1 dyrektywy z dnia 30 listopada 2011 r. 2011/96/UE ws. wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (dalej: dyrektywa) przepisy zwalniające z opodatkowania kwoty dywidend otrzymanych od spółek zależnych mają zastosowanie do „podziału zysków, które spółki danego państwa członkowskiego otrzymują od swoich spółek zależnych innych państw członkowskich”. Ten brak zróżnicowania wynika również z pkt 3 preambuły do dyrektywy, na podstawie którego „celem niniejszej dyrektywy jest zwolnienie dywidend i innych zysków podzielonych wypłacanych przez spółki zależne ich spółkom dominującym z podatku”. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że brak jest podstaw do zróżnicowanego traktowania dywidend i zaliczek na dywidendę na gruncie prawa podatkowego, a w szczególności do zróżnicowanego traktowania tych transferów na gruncie przepisów o CFC. Wypłacenie zaliczki na dywidendę powinno być zatem podstawą do odliczenia kwoty tych zaliczek od podstawy opodatkowania z tytułu dochodów CFC, która obliczana będzie na gruncie art. 24 a ustawy CIT.

Ad. (3)

Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) kwoty dywidendy przekazanej w roku następnym (np. 2016 r.) z zysku bilansowego uzyskanego przez CypCo w danym roku (np. 2015 r.)

W ocenie Wnioskodawcy dywidenda wypłacona przez CypCo w 2016 r. z zysku za rok 2015 r. powinna stanowić podstawę do obniżenia o kwotę jej odpowiadającą wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od dochodów CFC za rok 2015.

Art. 24a ustawy CIT stanowi, że odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wypłacone dywidendy. Przepis nie różnicuje zatem sytuacji wypłaty dywidendy za poszczególne lata podatkowe, ale nakazuje pomniejszenie podstawy opodatkowania w związku z wypłatą dywidendy w okresie obowiązywania przepisów o CFC.

W tym miejscu należy wskazać, że spółka kapitałowa taka jak CypCo może wypłacać dywidendę dopiero po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok (w ciągu roku obrotowego może wypłacić tylko zaliczkę na dywidendę). W przypadku roku obrotowego zgodnego z rokiem kalendarzowym oznacza to, że dywidenda np. za rok 2015 jest wypłacana w 2016 r. W związku z tym zysk bilansowy odpowiadający dochodom uzyskanym w 2015 r. może być przedmiotem wypłaty dywidendy dopiero w 2016 r. W związku z tym, racjonalnym jest, że podstawa opodatkowania dla celów CFC za rok podatkowy 2015 może zostać obniżona o dywidendę wypłaconą z zysku bilansowego osiągniętego w roku 2015, która zostanie wypłacona przez CypCo i którą Wnioskodawca uzyska w 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:
 • ustalenia dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej w związku ze zbyciem w drodze sprzedaży przez Spółkę cypryjską akcji PolCo objętych w zamian za wkład pieniężny za prawidłowe;
 • ustalenia dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej w związku ze zbyciem akcji w drodze dobrowolnego umorzenia za nieprawidłowe;
 • możliwości obniżenia podstawy opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej o wysokość zaliczki na dywidendę za prawidłowe;
 • możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania dywidendy przekazanej za dany rok podatkowy w roku następnym za prawidłowe.

Ad. 1

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do polskich ustaw o podatkach dochodowych weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane. Zagraniczna spółka kontrolowana (Controlled Foreign Corporation: dalej „CFC”) została zdefiniowana poprzez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących:

 • kraju (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,
 • rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

Stosownie do art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania. W myśl ustępu 4 podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 • dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 • z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 wyżej wymienionej ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej.

A zatem dochód zagranicznej spółki kontrolowanej, stosownie do art. 24a ust. 6 powinien zostać ustalony zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy).

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest spółką z o.o., rezydentem podatkowym na terenie Polski.

W przyszłości może nabyć udziały w spółce cypryjskiej (dalej zwana: CypCo), która jest rezydentem podatkowym na terenie Cypru. CypCo, z kolei, będzie właścicielem pakietu akcji w spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium RP, będącej rezydentem podatkowym RP (dalej zwana: PolCo).

Następnie może dojść do sprzedaży akcji PolCo przez CypCo. W takim przypadku CypCo wypłaci zysk uzyskany w wyniku transakcji zbycia akcji PolCo na rzecz Wnioskodawcy tytułem dywidendy albo zaliczki na dywidendę. Wnioskodawca przyjmuje, że CypCo stanowić będzie spółkę zagraniczną kontrolowaną oraz, że dochód CypCo ze zbycia akcji PolCo stanowić będzie dochód Wnioskodawcy dla celów regulacji o spółkach zagranicznych kontrolowanych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT). CypCo objęło akcje PolCo w zamian za wkład pieniężny. CypCo jest już akcjonariuszem Pol Co.

W celu ustalenia dochodu CypCo ze sprzedaży akcji w PolCo, które zostały objęte w zamian za wkład pieniężny wskazać należy, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Z treści powyższych przepisów wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą praw majątkowych (takich jak akcje w spółce akcyjnej), uzyskuje on przychód należny w wysokości ceny określonej między stronami transakcji. Stosownie do art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw.

W konsekwencji, zgodnie z art. 12 ust. 3 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem z tytułu sprzedaży akcji PolCo przez CypCo będzie cena za te akcje wskazana w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej tych praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 16 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Powołana regulacja art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że wydatki poniesione na objęcie lub nabycie akcji, nie są kosztem uzyskania przychodu do czasu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tych akcji.

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazać należy, że w przypadku sprzedaży akcji PolCo objętych w zamian za wkład pieniężny dochód CypCo powinien być ustalony w wysokości różnicy ceny sprzedaży udziałów, odpowiadającej wartości rynkowej na podstawie art. 12 ust. 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a kosztami uzyskania przychodów, tj. wydatkami poniesionymi na objęcie akcji.

Tym samym dochód dla celów CFC w związku ze zbyciem akcji w PolCo przez Cypco w drodze sprzedaży akcji należy ustalić w wysokości różnicy pomiędzy ceną uzyskaną przez CypCo ze sprzedaży akcji a wydatkami poniesionymi przez CypCo na nabycie akcji w PolCo.

Odnosząc się natomiast do kwestii określenia dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej w związku ze zbyciem akcji w PolCo przez Cypco w drodze dobrowolnego umorzenia akcji zauważyć należy, że zasady umarzania akcji reguluje art. 359 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z art. 359 § 1 tej ustawy, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji (art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że transakcja dobrowolnego umorzenia akcji nie jest warunkowana odpłatnością na rzecz wspólnika. Oznacza to, że możliwe jest dokonanie dobrowolnego umorzenia akcji bez otrzymania przez wspólnika, który zbywa akcje w tym celu, żadnego wynagrodzenia. W związku z tym na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zbycie akcji celem umorzenia nie może być utożsamiane z odpłatnym zbyciem. Uwzględniając możliwość zbycia akcji celem umorzenia bez wynagrodzenia ustawodawca przewidział szczególny sposób rozpoznania tej transakcji dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, do przychodów nie zalicza się kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień faktycznego wniesienia.

Poprzez taką konstrukcję przepisu, tzn. wyłączenia z przychodów kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji celem umorzenia w części stanowiącej ich koszt objęcia, ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów koszt nabycia zbywanych w ten sposób akcji.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 16 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Treść powyższych przepisów, odnosząc do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oznacza, że jeżeli CypCo dokona zbycia akcji celem umorzenia i za zbywane akcje uzyska wynagrodzenie w wyższej wysokości niż poniesione przez niego wydatki na objęcie tych akcji, to do przychodów CypCo (przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) podlega zaliczeniu tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad wydatki na objęcie tych akcji. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 tej ustawy poniesione przez CypCo wydatki na objęcie takich akcji nie będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, gdyż odpowiadać będą przysporzeniu CypCo niepodlegającemu uznaniu za podatkowy przychód (nie będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów).

W przypadku zaś, kiedy CypCo dokona zbycia akcji celem umorzenia i za zbywane akcje uzyska wynagrodzenie w niższej wysokości niż poniesione przez niego wydatki na objęcie tych akcji, to wówczas – stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – całe uzyskane przez CypCo za zbywane akcje wynagrodzenie nie podlega zaliczeniu do przychodów CypCo. W konsekwencji, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki CypCo na objęcie tych akcji w całości nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Zatem CypCo będzie zobowiązana rozpoznać przychód z tytułu kwot otrzymanych ze zbycia akcji celem umorzenia jedynie w wysokości ich nadwyżki nad wartością wydatków na objęcie tych akcji. W przypadku jednak, gdy umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia lub kwoty otrzymane z odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia będą niższe niż koszt objęcia tych akcji, wówczas Spółka cypryjska z uwagi na brzmienie art. 12 ust. 4 pkt 3 updop nie ma możliwości zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu nadwyżki kosztu objęcia nad otrzymanymi kwotami. W takim przypadku Spółka cypryjska nie wykaże w ogóle przychodu podatkowego i jednocześnie nie ma prawa do uznania kwoty wydatków za koszt uzyskania przychodów.

Ad. 2 i 3

Stosownie do art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 24a ust. 4 tej ustawy, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Kwoty nieodliczone zgodnie z ust. 4 w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych (art. 24a ust. 5 ustawy).

Dodatkowo, art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca może otrzymać od CypCo w 2015 r. albo 2016 r. zaliczkę na dywidendę na poczet podziału zysku uzyskanego przez CypCo odpowiednio w 2015 r. albo 2016 r. Możliwe jest także, że CypCo wypłaci Wnioskodawcy w 2016 r. dywidendę za rok obrotowy 2015 r. Wypłata dywidendy, o której mowa w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego, nastąpi do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie, tj. wypłata dywidendy za rok 2015 nastąpi do końca września 2016 r., czyli przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym.

Rok obrotowy Wnioskodawcy oraz CypCo pokrywają się z rokiem kalendarzowym.

W art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zdefiniowano podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający proporcjonalnie na okres, w którym spełniony został warunek kontroli nad zagraniczną spółką kontrolowaną w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej oraz z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Szczególne zasady ustalania udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej zawarte zostały w ust. 7 i 8.

Artykuł 24a ust. 5 przewiduje możliwość dokonania odliczeń kwot otrzymanych z dywidend oraz z odpłatnego zbycia udziałów zagranicznej spółki kontrolowanej w kolejnych 5 latach podatkowych. Natomiast ust. 6 określa zasady dotyczące sposobu obliczania dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej oraz momentu jego ustalenia. Stanowi on, że dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego kontrolowanej spółki zagranicznej. Przewiduje również zasadę, zgodnie z którą dochód ustala się za rok podatkowy kontrolowanej spółki zagranicznej.

W przypadku uznania Spółki cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty dywidendy otrzymanej od Spółki cypryjskiej.

Zgodnie z art. 27 ust. 2a Ustawy CIT podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a ustawy, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 Ustawy CIT, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na opinię ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, wprowadzającej regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, zgodnie z którą wprowadzenie obowiązku złożenia zeznania w odniesieniu do dochodów z CFC w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego zapewni: „efektywne odliczenie od dochodów z CFC wypłaconych dywidend już w roku rozliczenia tych dochodów”.

Przepis art. 24a ust. 4 Ustawy CIT nie przewiduje zróżnicowania w zakresie jakie dywidendy będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania (czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej) biorąc pod uwagę w szczególności: (i) czy dywidenda wypłacana jest za rok obrotowy będący jednocześnie rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej, w trakcie którego zagraniczna spółka kontrolowana wygenerowała dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, oraz (ii) moment otrzymania dywidendy przez podatnika (tj. czy podatnik otrzymał dywidendę w trakcie roku obrotowego, czy też po jego zakończeniu).

A zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej pełną kwotę dywidendy otrzymaną przez podatnika, o ile:

 • podatnik otrzyma taką dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 27 ust. 2a Ustawy CIT),
 • dywidenda taka nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewiduje art. 24 ust. 5 Ustawy CIT).

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2015), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2015).

Jednocześnie Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2015) kwoty dywidendy przekazanej w roku następnym (np. 2016 r.) z zysku bilansowego uzyskanego przez CypCo w danym roku (np. 2015 r.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.