IPPB5/4510-871/15-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów i dywidendy (w tym możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia z uwagi na cele ich wydatkowania) w spółkach, których założycielem będzie Wnioskodawca działający w charakterze stowarzyszenia
IPPB5/4510-871/15-2/IŚinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochód
 3. dywidendy
 4. spółki
 5. stowarzyszenia
 6. zeznanie podatkowe
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Zeznania podatkowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów i dywidendy (w tym możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia z uwagi na cele ich wydatkowania) w spółkach, których założycielem będzie Wnioskodawca działający w charakterze stowarzyszenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów i dywidendy (w tym możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia z uwagi na cele ich wydatkowania) w spółkach, których założycielem będzie Wnioskodawca działający w charakterze stowarzyszenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X. jest ogólnopolskim stowarzyszeniem wpisanym do KRS. Działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) oraz statutu z dnia 29 marca 2014 roku. Tym samym jest podmiotem posiadającym osobowość prawną. Celem X. jest zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem, oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób niedosłyszących i niesłyszących.

Zgodnie z § 11 ust. 2 statutu X. w związku z § 12 ust 1 pkt 1 ppkt a statutu X., dla realizacji powyższych celów X. i jego odziały i koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą tworzyć i prowadzić w formie działalności gospodarczej: ośrodki, poradnie, placówki, i inne podmioty diagnozy, rehabilitacji i reedukacji dla dzieci, młodzieży oraz przedsiębiorstwa lecznicze.

Osobami uprawnionymi do reprezentacji X., podpisywania umów, pełnomocnictw oraz wszelkich oświadczeń woli, które pociągają za sobą zmianę majątku są dwie osoby łącznie z pięcioosobowego składu prezydium. Poświadczona kopia uchwały z dnia 29 marca 2014 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 statutu X. ma prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych: oddziałów i kół terenowych, które zgodnie z § 7 ust. 2 statutu mogą uzyskać osobowość prawną.

Zarówno koła terenowe, jak i oddziały posiadające osobowość prawną mogą zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 4 postanowień statutu tworzyć i prowadzić inne jednostki terenowe, takie jak centra i ośrodki diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z uszkodzonym słuchem; wojewódzkie ośrodki rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących, domy dziennego pobytu, kluby, sekcje młodzieży głuchej, centra integracji społecznej, przy czym jednostki te nie mają osobowości prawnej i podlegają w całości władzom Związku, oddziału lub koła terenowego posiadającego osobowość prawną, które je utworzyły.

Właśnie takimi jednostkami, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 statutu X. są:

 1. posiadający osobowość prawną X. Oddział wpisany do KRS . Oddział posiada statut OPP;
 2. posiadający osobowość prawną X. Oddział wpisany do KRS. Oddział posiada statut OPP.

Obydwa opisane powyżej Oddziały działają i zostały powołane zostały na podstawie ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach, zaś przedmiotem ich działalności jest jest zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem, oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób niedosłyszących i niesłyszących. Zgodnie z § 11 ust. 2 ust. statutu X. w związku z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt a statutu X., dla realizacji powyższych celów X. i jego odziały i koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą tworzyć i prowadzić w formie działalności gospodarczej: ośrodki, poradnie, placówki, i inne podmioty diagnozy, rehabilitacji i reedukacji dla dzieci, młodzieży oraz przedsiębiorstwa lecznicze.

Obecnie X. wraz z oddziałami opisanymi powyżej przystępuje do tworzenia dwóch spółek prawa handlowego:

 1. X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami będzie X. oraz X.
 2. X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami będzie X. oraz X.

Przedmiotem działalności spółek będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej. Podstawowym źródłem finansowania działalności będą kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ewentualne zyski netto spółki będą zgodnie ze statutem X. przekazywane udziałowcom z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej X., Oddziału X. i Oddziału X.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dochód spółki z o.o. prowadzącej działalność leczniczą, której udziałowcami jest wyłącznie organizacja działająca na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a której celem statutowym jest działalność wskazana w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostanie on przekazany tej organizacji na realizację celów statutowych...
 2. Czy dochód ten można traktować jako dywidendę... Czy może on być przekazany udziałowcom zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT przed opodatkowaniem...
 3. Jeżeli dochód opisany w pytaniu nr 2 jest na gruncie prawa podatkowego traktowany jak dywidenda - to czy spółka z o.o. przekazując dywidendę do swoich udziałowców będących organizacjami w rozumienia prawa o stowarzyszeniach ma obowiązek pobrania i odprowadzenia od tej dywidendy podatku dochodowego od osób prawnych występując jako płatnik...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem X., zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa) wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tych przepisach.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki: po pierwsze jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności, a po drugie uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane przez ustawodawcę, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Analiza wyżej cytowanych norm wskazuje na następujące przesłanki zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy:

 • ze zwolnienia skorzystać może spółka, której udziałowcami są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach;
 • celem statutowym tych organizacji jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, czyli działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego;
 • spółka przeznaczyła część swojego dochodu na ww. cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji.

Tak więc X. stoi na stanowisku, że jeśli zatem wyłącznymi udziałowcem Spółki jest Stowarzyszenie, którego cel statutowy jest wymieniony w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, Spółka przeznaczy, a następnie przekaże powstały dochód na rzecz Stowarzyszenia to może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Dywidendą w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych część zysku netto wypłacana udziałowcom lub akcjonariuszom po wcześniejszym uregulowaniu należnego podatku.

Z kolei - zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT mówi się o „przekazaniu dochodu”.

X. stoi na stanowisku, że mamy w takiej sytuacji z dwoma różnymi sytuacjami na gruncie prawa podatkowego. W przypadku „przekazania dochodu” mamy do czynienia z wypłatą środków, które nie są dywidendą, gdyż tą będzie część zysku spółki po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tym samym X. stoi na stanowisku, iż „przekazanie dochodu”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT nie jest tożsame z wypłatą dywidendy.

W art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, określono, iż „dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym”. Należy zauważyć, iż prawo podatkowe, będące zbiorem regulacji o charakterze publicznoprawnym, posługuje się autonomicznym systemem pojęć prawnych i nie jest możliwym automatyczne utożsamianie znaczeń tak samo czy też podobnie brzmiących terminów występujących zarówno w przepisach prawa podatkowego jak i innych gałęzi prawa. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Dochód, o którym powyżej, ustalany jest po zamknięciu ksiąg rachunkowych Spółki na ostatni dzień roku podatkowego. Jego wartość ujawniona zostaje w zeznaniu o wysokości uzyskanego dochodu/poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8. Ustalając podstawę opodatkowania, o której mowa w poz. 44 omawianego druku, Wnioskodawca musi wykazać w pozycji 40 zeznania wartość dochodu wolnego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. przeznaczonego i przekazanego na cele statutowe jedynego udziałowca. Równocześnie, Wnioskodawca ujawnia wartość dochodów wolnych; o którym mowa powyżej w pozycji 8 załącznika CIT-8/0 „Informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku”. W konsekwencji, jeżeli Wnioskodawca w całości przekazuje osiągnięty w roku podatkowym dochód na cele statutowe jedynego udziałowca, to dochody wolne wykazane w poz. 40 zeznania są równe wartości dochodu wykazanego w poz. 38. Podstawa opodatkowania oraz podatek należny wynosi zero. Badanie sprawozdania finansowego lub inna forma jego weryfikacji, może spowodować obowiązek dokonania korekty zeznania, zawsze jednak wartość dochodów wolnych z poz. 40 nie może przekroczyć wartości wykazanej w poz. 38 zeznania.

Mając powyższe na uwadze, X. przyjmuje, że spółka z o.o. może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przekazując swój dochód podatkowy udziałowcom będącym organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, które będą korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bo przeznaczy dochód przekazany przez spółkę z o.o. na wskazane w tym przepisie cele społecznie użyteczne (określone w statucie X.). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, wymaga tylko dla tego zwolnienia - w art. 26 ust. 1a tej ustawy - aby Stowarzyszenie (w naszym przypadku X. oraz oraz jednostka organizacyjna X. czyli Oddział), najpóźniej w dniu przekazania Stowarzyszeniu dochodu spółki z o.o. złożyło jej oświadczenie, iż przekazane dochody przeznaczy na cele wymienione we wskazanym przepisie. Jeżeli więc Stowarzyszenie to oświadczenie złoży, spółka z o.o. przekazując Stowarzyszeniu swoje dochody nie pobierze od niej podatku jako płatnik.

Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku wypłaty dywidendy przez spółkę: Stowarzyszenie najpóźniej w dniu przekazania mu dywidendy przez spółkę z o.o. musi jej złożyć oświadczenie, iż dochody z dywidendy przeznaczy na cele wymienione we wskazanym przepisie. Jeżeli więc Stowarzyszenie złoży takie oświadczenie, to spółka z o.o. - zgodnie z brzmieniem w art. 26 ust. 1a ustawy o CIT- przekazując Stowarzyszeniu dywidendę nie pobierze od niej podatku jako płatnik. Gdyby jednak Stowarzyszenie owego oświadczenia nie złożyło Spółka będzie zobowiązana pobrać podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.