IPPB5/4510-524/16-5/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i zawartej umowy użytkowania wszystkich udziałów Pana T. G., należy uznać, dochody uzyskiwane przez Fundację z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, które zostaną przeznaczone przez Fundację na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej „ustawa o pdop”) będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. la ustawy o pdop.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 05 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) uzupełniony pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.) na wezwanie z dnia 09 czerwca 2016 r. (data nadania 09 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja zwana dalej „Fundacją”, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Została wpisana w dniu 13.11.2015 r. do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji. Działalność Fundacji obejmuje:

 1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, ich wychowania oraz kształcenia.
 2. Wspieranie placówek oświatowych w stwarzaniu i poprawie warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
 3. Promocja rozwoju osobistego poprzez różne formy kształcenia ustawicznego.
 4. Organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej dla seniorów, poprawy jakości ich życia.
 5. Podejmowanie działań w zakresie kultury i sztuki, w tym promocji polskich dóbr kultury i tradycji.

Fundacja została w tym samym dniu tj. 13.11.2015 r. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy z następującym przedmiotem działalności:

 1. Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie.
 2. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
 3. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.
 4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
 5. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 6. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W dniu 23.12.2015 r. Fundacja zawarła umowę użyczenia udziałów Spółki B. Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Umowa użytkowania udziałów została zawarta pomiędzy Fundacją a Panem T. G. - udziałowcem B. Sp. z o.o. Umowa ta stanowi, że Fundacja obejmuje w użytkowanie wszystkie 6113 (sześć tysięcy sto trzynaście) udziałów, jakie Pan T. G. posiada w B. Sp. z o.o. Na mocy jej umowy, Fundacja z dniem 11.01.2016 r. (data wpływu do spółki B. sp. z o.o. umowy użytkowania udziałów Pana T. G., obejmująca całość pożytków od udziałów, jakie Pan T. G. posiada w B. Sp. z o.o.) nabyła uprawnienie do pobierania dywidendy przypadającej na udziały Pana T. G., które fundacja użytkuje na mocy tejże wiążącej umowy.

Celem Fundacji nie jest generowanie zysków, zaś jej dochody są wydatkowane na osiąganie celów sformułowanych w jej Statucie.

Uzyskiwane przez Fundację dywidendy będą przeznaczane i wydatkowane przez Fundację na mocy uchwały Zarządu Fundacji na cele określone w jej Statucie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 czerwca 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny przedstawiony we wniosku tj. wskazał, że cele statutowe Fundacji, zwanej dalej „Fundacją”, są tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 z późn. zm).

Cele statutowe Fundacji to:

 1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, ich wychowania oraz kształcenia.
 2. Wspieranie placówek oświatowych w stwarzaniu i poprawie warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
 3. Promocja rozwoju osobistego poprzez różne formy kształcenia ustawicznego.
 4. Organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej dla seniorów, poprawy jakości ich życia.
 5. Podejmowanie działań w zakresie kultury i sztuki, w tym promocji polskich dóbr kultury i tradycji.

Tak więc, celami statutowymi Fundacji jest działalność oświatowa, kulturalna, dobroczynności i pomocy społecznej, gdyż:

 1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, ich wychowania oraz kształcenia to działalność oświatowa, kulturalna, dobroczynności i pomocy społecznej;
 2. Wspieranie placówek oświatowych w stwarzaniu i poprawie warunków kształcenia dzieci i młodzieży to działalność oświatowa, kulturalna, dobroczynności i pomocy społecznej;
 3. Promocja rozwoju osobistego poprzez różne formy kształcenia ustawicznego to działalność oświatowa, dobroczynności i pomocy społecznej;
 4. Organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej dla seniorów, poprawy jakości ich życia to działalność dobroczynności i pomocy społecznej;
 5. Podejmowanie działań w zakresie kultury i sztuki, w tym promocji polskich dóbr kultury i tradycji to działalność kulturalna i dobroczynności.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i zawartej umowy użytkowania wszystkich udziałów Pana T. G., należy uznać, dochody uzyskiwane przez Fundację z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, które zostaną przeznaczone przez Fundację na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej „ustawa o pdop”) będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. la ustawy o pdop.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Dochody uzyskiwane przez Fundację z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, które zostaną przeznaczone przez Fundację na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm; dalej: ustawa pdop) będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „pdop”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 1a ustawy o pdop.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o pdop, ustawa o pdop reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Z kolei na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o pdop, podatnicy jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu - podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o pdop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, wolne od pdop są, między innymi, dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o pdop, omawiane zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie.

W myśl art. 17 ust. 1a ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami;
 2. a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o pdop, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; ,
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; |
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Fundacja posiada osobowość prawną, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i w związku z tym, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. Fundacja jest podatnikiem pdop. Dochody uzyskiwane przez Fundację z dywidend lub inne dochody z udziału w polskich spółkach mogłyby zatem na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o pdop podlegać opodatkowaniu pdop w Polsce według stawki 19%. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, dochody Fundacji uzyskiwane w Polsce (niezależnie od kategorii i źródła tego dochodu) i przeznaczone na jej cele statutowe będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania pdop na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pdop. Zgodnie ze Statutem, Fundacja zajmuje się:

 1. Wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży, ich wychowania oraz kształcenia.
 2. Wspieraniem placówek oświatowych w stwarzaniu i poprawie warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
 3. Promocją rozwoju osobistego poprzez różne formy kształcenia ustawicznego.
 4. Organizacją działań w zakresie opieki i pomocy społecznej dla seniorów, poprawy jakości ich życia.
 5. Podejmowaniem działań w zakresie kultury i sztuki, w tym promocji polskich dóbr kultury i tradycji.

Ponieważ prowadzona przez Fundację powyższa działalność została wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, Fundacja wypełnia dyspozycję tego przepisu.

W związku z tym, dochody z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, będą wydatkowane na działania z zakresu m.in. działalności naukowej, oświatowej, kształcenia, pomocy społecznej, dobroczynności. W związku z tym, dochody uzyskiwane przez Fundację z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, wykorzystywane na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop będą podlegały zwolnieniu z pdop w Polsce niezależnie od tego, gdzie te działania będą podejmowane (tj. na terytorium Polski, czy poza nim).

Ponadto, żaden przepis ustawy o pdop nie określa, że zwolnienie z pdop, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, nie obejmuje dochodów z dywidend lub innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Art. 17 ust. 1a ustawy o pdop zawiera jedynie ograniczenie co do stosowania tego zwolnienia w odniesieniu do dochodów osiąganych z konkretnych źródeł, tj.:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego - piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami;
 2. a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Fundacja nie będzie uzyskiwała dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o pdop.

Zwolnienie z pdop dochodów określonych podatników dotyczy wszystkich dochodów osiąganych przez tych podatników niezależenie od rodzaju dochodów i ich źródła (z zachowaniem wyłączeń określonych w art. 17 ust. 1a ustawy o pdop). Analogiczne zasady stosowania zwolnienia obowiązują w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych (w tym, zagranicznych funduszy inwestycyjnych) podmiotowo zwolnionych z pdop w Polsce. Zwolnienie z pdop dochodów funduszy inwestycyjnych dotyczy wszelkich dochodów generowanych przez te fundusze niezależnie od ich rodzaju i źródła. Zwolnienie to obejmuje także dochody uzyskiwane przez fundusze inwestycyjne z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych.

W związku z powyższym, uzyskiwane przez Fundację dochody z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym pdop pod warunkiem przedstawienia płatnikowi najpóźniej w dniu wypłaty oświadczenia o przekazaniu tych dochodów przez Fundację na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 40), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: CIT) jako podmioty, które zwolnione są od podatku.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie.

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak stanowi pkt 4 ww. przepisu, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 2. uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie – to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

A zatem sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości, by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest zatem, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Reasumując, zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Przedmiotem wniosku jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy dochody Fundacji z tytułu zawartej umowy użytkowania wszystkich udziałów Pana T. G., (czyli dochody uzyskiwane przez Fundację z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski), które zostaną przeznaczone przez Fundację na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT – będą mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie.

Z przedstawionego opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że w celu zapewnienia Fundacji źródeł finansowania jej działalności statutowej w dniu 23.12.2015 r. Fundacja objęła na mocy zawartej umowy użyczenia prawo do użytkowania udziałów, jakie Pan T. G. posiada w B. Sp. z o.o. Fundacja nabyła zatem uprawnienie na użytkowanie wszystkich 6113 (sześć tysięcy sto trzynaście) udziałów i nabyła prawo do pobierania dywidendy przypadającej na udziały Pana T. G., które to udziały Fundacja użytkuje na mocy tejże wiążącej umowy.

Uzyskiwane przez Fundację dywidendy będą przeznaczane i wydatkowane przez Fundację na mocy uchwały Zarządu Fundacji na cele określone w Statucie.

W przypadku praw majątkowych jakimi są udziały lub akcje, o ich przeznaczeniu na cele statutowe Fundacji można mówić wyłącznie w kontekście korzystania z praw jakie te udziały bądź akcje dają jego posiadaczowi. W tym kontekście należy wskazać przykładowo, że podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania udziałów bądź akcji w spółce kapitałowej jest prawo do otrzymania dywidendy (art. 191 oraz art. 347 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochody (przychody) wymienione w punktach 1-9 tego przepisu. Jest to zatem katalog otwarty i sformułowany na tyle szeroko, iż oznacza, że przedmiotem opodatkowania są wszelkie przychody, które stanowią przejaw partycypacji w zyskach osób prawnych.

Użytkowanie akcji stanowi użytkowanie praw, o których mowa w art. 265 kc (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), a z prawem użytkowania związane jest korzystanie z cudzej rzeczy (praw), w szczególności pobierania pożytków (art. 252 kc). W przypadku korzystania z prawa, jego pożytkami są dochody, które prawo to przynosi (art. 54 kc). Podstawowym prawem jest udział w zysku spółki przeznaczonym do podziału, tj. dywidenda (pod warunkiem braku wyłączenia określonych pożytków na podstawie art. 253 kc). Zatem użytkownik akcji uprawniony do poboru dywidendy, jako pożytku z użytkowanego prawa, jest w tym zakresie opodatkowania zrównany z podmiotem będącym właścicielem akcji. Wypłacona dywidenda stanowi dla użytkownika akcji dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Podkreślić należy, że z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 26 ust. 1a wprost wynika, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu.

W myśl art. 26 ust. 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a–1e (...).

Jak stanowi art. 26 ust. 1a. zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczają dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych – na cele wymienione w tym przepisie.

Zdaniem tut. Organu, przeznaczając środki pieniężne uzyskane z użytkowania udziałów Pana T. G., będące przedmiotem zawartej umowy użyczenia udziałów na realizację celów statutowych Fundacji wypełnią przesłankę zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – do uzyskanego dochodu Fundacja będzie mogła zastosować zwolnienie z opodatkowania.

W związku z powyższym, uzyskiwane przez Fundację dochody z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od osób prawnych pod warunkiem przedstawienia płatnikowi najpóźniej w dniu wypłaty oświadczenia o przekazaniu tych dochodów przez Fundację na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w związku z art. 26 ust. 1a ustawy o CIT.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.