IPPB5/4510-50/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być interpretowane w ten sposób, że dochód Zagranicznej Spółki Kontrolowanej A oraz Zagranicznej Spółki Kontrolowanej B uzyskany przez Wnioskodawcę, w kontekście opisanej kontroli, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-50/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. jednostka
 3. odsetki
 4. podstawa opodatkowania
 5. spółka zagraniczna
 6. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez Wnioskodawcę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną mającą siedzibę w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca jest fundacją założoną pod prawem polskim i posiada status organizacji pożytku publicznego. Całość swoich dochodów przeznacza na cel statutowy, którym jest działalność kulturalna.

Opis Zagranicznej Spółki Kontrolowanej A

Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółce typu company limited by shares (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, zwanej dalej „Zagraniczną Spółką Kontrolowaną A”), która będzie spółką założoną pod prawem obcym z siedzibą za granicą. Państwo siedziby Zagranicznej Spółki Kontrolowanej A nie należy do Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z państwem tym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych. Kraj ten jest wymieniony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka ta zgodnie z prawem państwa jej siedziby posiada osobowość prawną odrębną od jej wspólników oraz posiada zdolność prawną odrębną od jej wspólników. Posiada też zdolność do czynności prawnych, ma prawo bycia właścicielem majątku, zdolność pozywania przed sądy we własnym imieniu oraz bycia pozywanym przed sądy we własnym imieniu, a ta osobowość prawna trwa aż do rozwiązania spółki.

Zagraniczna Spółka Kontrolowana A podlega w państwie jej siedziby opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest państwo jej siedziby. Spółka jest odrębnym (w szczególności od jej wspólników) podatnikiem podatku dochodowego w państwie jej siedziby, a podatek dochodowy od jej zysków nie rozliczają wspólnicy.

Głównym źródłem dochodów Zagranicznej Spółki Kontrolowanej A będzie działalność holdingowa i finansowa, w związku z czym będzie ona uzyskiwać przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Przychody tego rodzaju będą stanowić minimum 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym.

W spółce tej Wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Opis Zagranicznej Spółki Kontrolowanej B

Wnioskodawca będzie też wspólnikiem w spółce typu company limited by shares (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, zwanej dalej „Zagraniczną Spółką Kontrolowaną B”), która będzie spółką założoną pod prawem obcym z siedzibą za granicą. Państwo siedziby Zagranicznej Spółki Kontrolowanej B należy do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z państwem tym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych. Kraj ten nie jest wymieniony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka ta zgodnie z prawem państwa jej siedziby posiada osobowość prawną odrębną od jej wspólników oraz posiada zdolność prawną odrębną od jej wspólników. Posiada też zdolność do czynności prawnych, ma prawo bycia właścicielem majątku, zdolność pozywania przed sądy we własnym imieniu oraz bycia pozywanym przed sądy we własnym imieniu, a ta osobowość prawna trwa aż do rozwiązania spółki.

Zagraniczna Spółka Kontrolowana B podlega w państwie jej siedziby opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest państwo jej siedziby. Spółka jest odrębnym (w szczególności od jej wspólników) podatnikiem podatku dochodowego w państwie jej siedziby, a podatek dochodowy od jej zysków nie rozliczają wspólnicy.

Głównym źródłem dochodów Zagranicznej Spółki Kontrolowanej B będzie działalność holdingowa i finansowa, w związku z czym będzie ona uzyskiwać przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Przychody tego rodzaju będą stanowić minimum 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym.

W spółce tej Wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być interpretowane w ten sposób, że dochód Zagranicznej Spółki Kontrolowanej A oraz Zagranicznej Spółki Kontrolowanej B uzyskany przez Wnioskodawcę, w kontekście opisanej kontroli, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt . 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być interpretowane w ten sposób, że dochód Zagranicznej Spółki Kontrolowanej A oraz Zagranicznej Spółki Kontrolowanej B uzyskany przez Wnioskodawcę, w kontekście opisanej kontroli nad Zagraniczną Spółką Kontrolowaną A oraz Zagraniczną Spółką Kontrolowaną B, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1 c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli uznać, że zgodnie z ww. art. 24a ust. 1 dochód zagranicznej spółki kontrolowanej jest „uzyskany przez podatnika” to tym samym należy tenże dochód uznać za „dochód podatnika” w rozumieniu ww. art. 17 ust. 1 pkt 4.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz to, że Wnioskodawca wszystkie swoje dochody przeznacza na cel statutowy należy uznać, że dochód Zagranicznej Spółki Kontrolowanej „uzyskany przez” Wnioskodawcę jest w całości wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje za nieprawidłowe.

Stosownie do regulacji art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm., dalej również jako: " u.p.d.o.p.") dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Dochód ten w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy może być wolny od podatku, z zastrzeżeniem ust. 1c, w przypadku podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Art. 7 ustawy w sposób systemowy definiuje przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym, dochód, stratę podatkową oraz mechanizm rozliczenia straty podatkowej. Powyższa regulacja wprowadza naczelną zasadę zgodnie, z którą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w roku podatkowym.

Ponieważ dochód stanowi różnicę między przychodami a kosztami, dopiero analiza art. 12 u.p.d.o.p. (przychody) oraz art. 15 i 16 u.p.d.o.p. (koszty) pozwala przybliżyć sposób wyliczenia tego parametru. Przychodem w rozumieniu komentowanej ustawy jest każde przysporzenie majątkowe, niezależnie od sposobu jego powstania. Kosztem uzyskania tego przychodu będą wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu. Ustawodawca wymienia wyjątki, w których podstawą opodatkowania nie będzie dochód, tylko przychód. Tymi wyjątkami są przychody:

 • uzyskiwane przez podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy z tytułu należności licencyjnych, odsetek i innych usług wymienionych w art. 21 u.p.d.o.p..
 • z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę i zarząd na terytorium RP wymienionych w art. 22 u.p.d.o.p.

Ponadto ustawodawca przewiduje obliczanie podatku od dochodu ustalanego w inny sposób niż według zasad ogólnych. Szczególne zasady ustalania dochodu dotyczą:

 1. ustalania dochodu w przypadku udziału w zyskach osób prawnych - art. 10 u.p.d.o.p.;
 2. ustalania dochodu w sposób szacunkowy przez organ podatkowy w przypadku podmiotów powiązanych - art. 11 u.p.d.o.p.
 3. ustalania dochodu w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej - art. 24a u.p.d.o.p.

Stosownie do art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19 % podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej (art. 24a ust. 4)

Dochodem, o którym mowa w ust. 4, w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Zwrot "z zastrzeżeniem" użyty w przepisie art. 7 ust. 2 modyfikuje jego treść, wskazując, że art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi samodzielną podstawę do określenia wysokości dochodu i należnego podatku od dochodów uzyskanych przez zagraniczne spółki kontrolowane. Regulacja ta jest odstępstwem od zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody uzyskiwane poprzez zagraniczne spółki kontrolowane nie są łączone z dochodami z innych źródeł.

Dochodu, w rozumieniu art. 24a nie można utożsamiać z dochodem definiowanym w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem do dochodów w rozumieniu art . 24a ustawy, nie znajdzie zastosowania, jak ma to miejsce w odniesieniu do dochodów określanych zgodnie z art . 7 ust. 2 tejże ustawy, zwolnienie przedmiotowe na podstawie art . 17 ust. 1 pkt . 4.

Za nieprawidłowe należy uznać stwierdzenie Wnioskodawcy, że dochód uzyskany przez podatnika z zagranicznej spółki kontrolowanej należy uznać za "dochód podatnika" w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4.

Biorąc pod uwagę powyższe, dochód Zagranicznej Spółki Kontrolowanej uzyskany przez Wnioskodawcę, pomimo przeznaczenia na realizację celu statutowego jakim jest działalność kulturalna, nie będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.