IPPB5/4510-497/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy dochód przeznaczony na spłatę pożyczek zaciągniętych na rozwój opisanych powyżej działalności Wnioskodawcy będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-497/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochód
 3. działalność gospodarcza
 4. spłata pożyczki
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy przeznaczonych na spłatę zaciągniętych pożyczek wydatkowanych:

 • na realizację celów statutowych Wnioskodawcy – jest prawidłowe,
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy przeznaczonych na spłatę zaciągniętych pożyczek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja (dalej jako Wnioskodawca) posiada status organizacji pożytku publicznego. Wnioskodawca prowadzi nieodpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest na działalność statutową oraz na spłatę pożyczek zaciągniętych na rozwój działalności gospodarczej. Głównym celem statutowym Wnioskodawcy jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W latach 2013-2014 Wnioskodawca zaciągnął dwie pożyczki współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach projektu.

Środki pieniężne uzyskane z pożyczki zaciągniętej w 2013 r. zostały przez Wnioskodawcę przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej - tj. na sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, mającej na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powodu niepełnosprawności. Cel zawartych w ramach działalności gospodarczej umów oraz podejmowane dla jego realizacji zadania mieszczą się w zakresie celów statutowych Wnioskodawcy. W celu doprecyzowania stanu faktycznego Wnioskodawca wyjaśnia, że posiada także status agencji zatrudnienia i realizuje działania aktywizacyjne polegające na doprowadzeniu do zatrudnienia określonej w umowie liczby osób, zlecone przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Środki z pożyczki zaciągniętej w 2014 r. zostały przeznaczone na remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynajętego lokalu, w którym mieściło się będzie Centrum. W Centrum prowadzona będzie zarówno działalność statutowa, jak i gospodarcza - wynajem sal szkoleniowych. Dochód z wynajmu sal szkoleniowych będzie przeznaczony w całości na działalność statutową Wnioskodawcy.

Kwoty obu pożyczek będą przez Wnioskodawcę spłacane z przychodów z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód przeznaczony na spłatę pożyczek zaciągniętych na rozwój opisanych powyżej działalności Wnioskodawcy będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód przeznaczony na spłatę pożyczek, opisanych szczegółowo w stanie faktycznym, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. dalej UoCIT) wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Stosowanie zaś do art. 17 ust. 1b UoCIT zwolnienie, o którym mowa powyżej, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 UoCIT wynika natomiast, iż zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. W opinii Wnioskodawcy, aby skorzystać z powyższego zwolnienia muszą być spełnione następujące warunki. Pierwszy wymaga, by jednostka była organizacją pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w odniesieniu do Wnioskodawcy warunek ten jest spełniony. Drugi warunek nakazuje, aby uzyskany dochód został wydatkowany na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej - w opinii Wnioskodawcy warunek ten, w odniesieniu do stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania, jest również spełniony. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w jego opinii nieistotne jest, czy dochód został osiągnięty w związku z realizacją zadań pożytku publicznego, czy też z działalności gospodarczej prowadzonej tylko w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych.

Przechodząc zaś na grunt opisanego stanu faktycznego w opinii Wnioskodawcy, przeznaczenie części dochodu na spłatę pożyczek zaciągniętych na rozwój działalności gospodarczej, z której z kolei dochód jest przeznaczany na działalność statutową Wnioskodawcy, nie powoduje, że ta część dochodu nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c UoCIT. Dotyczy to w opinii Wnioskodawcy zarówno pożyczki zaciągniętej w 2013 r. i przeznaczonej na rozwój działalności gospodarczej, której głównym celem jest doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powodu niepełnosprawności co jest zbieżne z celami statutowymi Wnioskodawcy. Zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c UoPIT ma zdaniem Wnioskodawcy również zastosowanie do dochodu przeznaczonego na spłatę rat pożyczki, która została zaciągnięta w 2014 r. i została przeznaczona na remont lokali, z których część pomieszczeń będzie wynajmowana na działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony na działalność statutową Wnioskodawcy. Nie można w opinii Wnioskodawcy uznać, że przeznaczenie dochodu na spłatę tej pożyczki może być traktowane jako przeznaczenie dochodu na działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Natomiast zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od nieruchomości,
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 4. opłaty skarbowej,
 5. opłat sądowych

- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to między innymi przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Katalog dochodów wolnych od podatku dochodowego zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Innymi słowy, ustawodawca wyłączył z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów wymienionych w tym przepisie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Należy jednak zastrzec, że omawiane zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy nie dotyczy – zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1a ustawy podatkowej:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo - rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
  1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w przepisie ust. 1 pkt 6c tego artykułu.

Zgodnie z przywołanym na wstępie art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Sfera zadań publicznych, o której mowa powyżej obejmuje zadania w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tylko dochód przeznaczony na cele statutowe pokrywające się z zadaniami w zakresie wymienionym w tym przepisie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnosząc powyższe uwagi do treści art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, że ustawodawca zwalnia od podatku dochody organizacji pożytku publicznego, o ile podmioty te przeznaczają swoje dochody na działalność pożytku publicznego z wyłączeniem działalności gospodarczej. Nieistotne jest przy tym źródło uzyskanego dochodu. Warunkiem skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest przeznaczenie i - bez względu na termin - wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W świetle powyższego o możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę decyduje cel, na jaki przedmiotowy dochód zostanie przeznaczony.

Wnioskodawca może zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy do dochodów pozyskanych z działalności gospodarczej w przypadku przeznaczenia ich na realizację celów statutowych. Kluczowe znaczenie w danej sprawie ma fakt, że omawiany przepis wyłącza możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia do dochodów przeznaczonych na działalność gospodarczą. Zatem, dochód przeznaczony na działalność gospodarczą nie wypełnia przesłanek art. 17 ust. 1 pkt 6c.

W danej sprawie, Wnioskodawca poddał w wątpliwość możliwość zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c, dochodów przeznaczonych na spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych na rozwój działalności gospodarczej w latach 2013-2014. Z opisu stanu faktycznego wynika, że środki pieniężne uzyskane z pożyczki zaciągniętej w 2013 r. zostały przez Wnioskodawcę przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej tj. na sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Z kolei środki z pożyczki zaciągniętej w 2014 r. zostały przeznaczone na remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynajętego lokalu, w którym będzie mieściło się Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w którym prowadzona będzie zarówno działalność statutowa, jak i gospodarcza polegająca na wynajmie sal szkoleniowych. Wnioskodawca podkreśla, że działalność gospodarcza, na której rozwój przeznaczone zostały środki pieniężne z pożyczki zaciągniętej w 2013 r., realizuje zadania mieszczące się w zakresie celów statutowych Wnioskodawcy. Podobnie, dochód z wynajmu sal szkoleniowych, których remont i dostosowanie do potrzeb działalności Wnioskodawcy sfinansowany został ze środków pieniężnych pochodzących z pożyczki zaciągniętej w 2014 r., będzie przeznaczony w całości na działalność statutową Wnioskodawcy.

W danej sprawie kluczowe znaczenie ma fakt, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem od ogólnych reguł opodatkowania, w związku z czym przepis prawa należy czytać literalnie, stosowanie wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego jest niedopuszczalne.

W związku z powyższym, dochód Wnioskodawcy przeznaczony na spłatę pożyczki może zostać zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c w części, w jakiej środki pochodzące z zaciągniętej pożyczki przeznaczone zostały bezpośrednio na realizację działalności statutowej Fundacji. Dochód przeznaczony na spłatę pożyczki w części odpowiadającej wydatkom sfinansowanym z przedmiotowej pożyczki, ale przeznaczonym na działalność gospodarczą, podlega opodatkowaniu. Tylko dochód bezpośrednio wydatkowany na działalność statutową podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie omawianego przepisu.

Wyjaśnić należy, że spłatę pożyczki należy traktować analogicznie do wydatkowania spłacanej pożyczki. Jeśli pożyczka wydatkowana została na realizację celów działalności statutowej organizacji pożytku publicznego to dochód przeznaczony na spłatę przedmiotowej pożyczki należy traktować jako przeznaczony na realizację celów działalności statutowej, spełniającej założenia art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy. Jeśli jednak spłacana pożyczka został wydatkowana na inne cele niż statutowe, w tym na cele prowadzonej działalności gospodarczej, dochód przeznaczony na spłatę przedmiotowej pożyczki podlega opodatkowaniu, jako niespełniający przesłanek do zwolnienia - przeznaczony na inne cele niż działalność statutowa.

Opisany przez Fundację przypadek wydatkowania dochodu na spłatę pożyczki wydatkowanej na działalność gospodarczą, której dochód w całości przeznaczony będzie na działalność statutową Wnioskodawcy nie spełnia założeń art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy. Przeznaczenie dochodu na działalność gospodarczą wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie omawianego przepisu, nawet w sytuacji, kiedy całość dochodów ze wspieranej pożyczką działalności gospodarczej przeznaczona będzie na działalność statutową.

Skoro, jak wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca zaciągniętą w 2013 r. pożyczkę w całości przeznaczył na rozwój działalności gospodarczej, dochód przeznaczony na spłatę tej pożyczki nie spełnia warunków zwolnienia wyznaczonych przepisem art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy.

Odnośnie pożyczki zaciągniętej w 2014 r. Wnioskodawca podaje, że środki z tej pożyczki zostały przeznaczone na remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynajętego lokalu, w którym będzie mieściło się Centrum , w którym prowadzona będzie zarówno działalność statutowa, jak i gospodarcza polegająca na wynajmie sal szkoleniowych. W związku z tym dochód Wnioskodawcy w części w jakiej przedmiotowa nieruchomość będzie służyła działalności statutowej Fundacji, przeznaczony na spłatę pożyczki może zostać zwolniony z opodatkowania na podstawie omawianego przepisu, zaś w pozostałej części, odpowiadającej przeznaczeniu wyremontowanej nieruchomości na cele działalności gospodarczej, będzie podlegał opodatkowaniu.

Podkreślić należy, że z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprost wynika, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę – tzn. na cele wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej bezpośrednio odsyła do wymienionej ustawy), przy czym cele te muszą w sposób sprecyzowany, niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy przeznaczonych na spłatę zaciągniętych pożyczek wydatkowanych:

 • bezpośrednio na realizację celów statutowych Wnioskodawcy – jest prawidłowe,
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.