IPPB5/4510-354/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z prowadzenia innej działalności niż podstawowa, w części przeznaczonej i wydatkowanej na cele statutowe Instytutu, wolny będzie od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IPPB5/4510-354/15-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. cele statutowe
  2. dochód
  3. instytut
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podstawową działalnością X. jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac naukowych. Instytut poza tymi zadaniami prowadzi również inną działalność zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności podstawowej Instytutu. W ramach tej działalności Instytut wykonuje między innymi: naprawy i przeglądy urządzeń radiometrycznych, wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem pomieszczeń biurowych. Instytut nie prowadzi działalności polegającej na wytworzeniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego a także pozostałych wyrobów alkoholowych oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami, oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach umowy leasingu.

Z tytułu prowadzonej działalności innej niż podstawowa Instytut osiąga dochody. W 2014 roku dochód z działalności innej niż podstawowa wyniósł 58.746,32 zł. Instytut przeznaczył ten dochód na cele statutowe i skorzystał ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany przez X. z prowadzenia innej działalności niż podstawowa można uznać za wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1, jeżeli został przeznaczony na cele statutowe Instytutu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z prowadzenia przez Instytut innej działalności niż podstawowa, przeznaczony na działalność statutową będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych. Art . 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego od osób prawnych dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, w części przeznaczonej na te cele i zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art . 17 ust. 1a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Instytut, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) nabywa osobowość prawną, z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego i jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie został wymieniony przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.,), jako podmiot zwolniony od podatku.

W konsekwencji, Instytut (tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną) podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że Instytut ustala dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Wnioskodawca podaje, że podstawową działalnością Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac naukowych.

Poza wymienionymi zadaniami Instytut prowadzi także inną działalność (zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych) w ramach której wykonuje między innymi: naprawy i przeglądy urządzeń radiometrycznych, wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem pomieszczeń biurowych. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności podstawowej Instytutu. Z tytułu prowadzonej działalności innej niż podstawowa Instytut osiąga dochody, które przeznacza na cele statutowe w związku z czym korzysta ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Instytut nie prowadzi działalności polegającej na wytworzeniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego a także pozostałych wyrobów alkoholowych oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami, oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach umowy leasingu.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych do podstawowej działalności instytutu należy:

  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
  2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
  3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy, Instytut może również prowadzić działalność inną niż wymieniona w ust. 1-3. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w ust. 1-3.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów Instytutu pochodzących z prowadzenia innej działalności niż podstawowa, a przeznaczonych na cele statutowe Instytutu.

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 omawianej ustawy. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Podkreślenia wymaga, że ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1b i art. 17 ust. 1a pkt 2 cytowanej ustawy podatkowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z kolei – w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie następujące przesłanki:

  1. jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
  2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest cel na jaki dochód jest przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu.

Należy przy tym mieć na uwadze dyspozycję zawartą w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1a pkt 2 oraz 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, że norma ta umożliwia zwolnienie od podatku dochodów podatników prowadzących działalność statutową wymienioną w ww. przepisie, przeznaczonych wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin – wydatkowanych na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Nieistotne jest przy tym, czy dochód został osiągnięty w związku z realizacją zadań statutowych, czy też innych. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest przeznaczenie i – bez względu na termin – wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową wskazaną w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4. Jak wskazano powyżej, zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ograniczenie wynikające ze wskazanego przepisu nie dotyczy jednak jednostek naukowych i instytutów badawczych uzyskujących dochody z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego.

W związku z powyższym, Instytut uzyskując dochody z prowadzenia innej działalności niż podstawowa polegającej na wykonywaniu napraw i przeglądów urządzeń radiometrycznych, wynajmie pomieszczeń magazynowych i biurowych, następnie przeznaczając i wydatkując je na działalność statutową określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spełnia przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie przywołanego przepisu.

Podsumowując, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z prowadzenia innej działalności niż podstawowa, w części przeznaczonej i wydatkowanej na cele statutowe Instytutu, wolny będzie od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.