IPPB5/423-296/12-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dochody uzyskiwane przez Muzeum w postaci otrzymywanych dotacji od organizatora Muzeum, tj. jednostki samorządu terytorialnego, zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 UPDOP, w części przeznaczonej na obligatoryjne wpłaty na PFRON, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 UPDOP, są zwolnione z opodatkowania także w tej części (tj. w wysokości wpłat na PFRON) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 UPDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23.04.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kulturalną działającą w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001, nr 13, poz. 123 j. t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24 z późn. zm.).

Organizatorem Muzeum jest miasto. Muzeum wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Biuro.

Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności z dotacji otrzymywanych od organizatora oraz z wpływów własnych.

Dochody Muzeum są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie:

  1. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), jako dochody podatnika, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele,
  2. art. 17 ust. 1 pkt 47 UPDOP tj. jako dochody uzyskiwane z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Działalność Muzeum polega przede wszystkim na upowszechnianiu kultury. Wszystkie wydatki ponoszone przez Muzeum przeznaczone są na celę statutowe za wyjątkiem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), których obowiązek ponoszenia wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, nr 214, poz. 1407 z późn. zm.). Dochody Muzeum w wysokości dokonywanych wpłat na PFRON nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 UPDOP. Wpłaty te nie stanowią także kosztów uzyskiwania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 36 UPDOP.

Zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 58 UPDOP wydatki i koszty bezpośrednio finansowane z dochodów (przychodów) pochodzących m.in. z dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego, które podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Wynika z tego, iż dochody Muzeum pochodzące z dotacji jednostki samorządu terytorialnego w wysokości przeznaczanej na wpłaty na PFRON nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Wydatki na działalność bieżącą Muzeum, w tym na wpłaty na PFRON, w 97-98 % pokrywane są z dotacji otrzymywanych od organizatora instytucji - jednostki samorządu terytorialnego. Plan finansowy uchwalany co roku określa kwoty wpłat na PFRON zakładając, iż środki finansowe na w/w wpłaty pochodzić będą z otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego dotacji.

Otrzymana dotacja w pełni pokrywa koszty wpłat na PFRON.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody uzyskiwane przez Muzeum w postaci otrzymywanych dotacji od organizatora Muzeum, tj. jednostki samorządu terytorialnego, zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 UPDOP, w części przeznaczonej na obligatoryjne wpłaty na PFRON, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 UPDOP, są zwolnione z opodatkowania także w tej części (tj. w wysokości wpłat na PFRON) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 UPDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacje podmiotowe otrzymywane przez Muzeum podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47, który zwalnia z podatku „dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach”. Zdaniem Wnioskodawcy także dochód Muzeum pochodzący z dotacji podmiotowej w wysokości w jakiej zostaje przeznaczony na wpłaty na PFRON jest zwolniony z opodatkowania.

Wydatki na PFRON nie stanowią zarazem kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 UPDOP.

Takie stanowisko wyrażone było dotychczas przez Izby Skarbowe, m.in. stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lipca 2010 r., sygn. ITPB3/423-172/10/AM oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2011 r., sygn. ITPB3/423-253/11/MK.

Przedstawione we wskazanych wyżej interpretacjach stany faktyczne były analogiczne do sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę. Mając jednak na uwadze indywidualny charakter interpretacji podatkowej Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest - co do zasady dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty - art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2) ww. ustawy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest samorządową instytucją kulturalną działającą w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001, nr 13, poz. 123 j. t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24 z późn. zm.).

Organizatorem Muzeum jest miasto. Muzeum wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Biuro.

Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności z dotacji otrzymywanych od organizatora oraz z wpływów własnych. Działalność Muzeum polega przede wszystkim na upowszechnianiu kultury. Wszystkie wydatki ponoszone przez Muzeum przeznaczone są na celę statutowe za wyjątkiem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), których obowiązek ponoszenia wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

W przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca w związku z prowadzeniem działalności polegającej na upowszechnianiu kultury korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Z kolei - w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jak słusznie zauważa Wnioskodawca dochody Muzeum w wysokości dokonywanych wpłat na PFRON nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 UPDOP. Wpłaty te nie stanowią także kosztów uzyskiwania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 36 UPDOP. Obowiązek ich ponoszenia wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż wydatki na działalność bieżącą Muzeum, w tym na wpłaty na PFRON, w 97-98 % pokrywane są z dotacji otrzymywanych od organizatora instytucji - jednostki samorządu terytorialnego. Plan finansowy uchwalany co roku określa kwoty wpłat na PFRON zakładając, iż środki finansowe na w/w wpłaty pochodzić będą z otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego dotacji. Otrzymana dotacja w pełni pokrywa koszty wpłat na PFRON.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Należy również wskazać, iż z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koreluje przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy, który stanowi, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W kontekście powyższego, skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop. Jednocześnie wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.