IPPB3/4510-713/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Dochód z tytułu umorzenia udziałów oraz zwolnienie z opodatkowania tj. zastosowania art.10 ust.1 art.22 ust. 4-4b,4d oraz art. 26 ust.1-3 updop.
IPPB3/4510-713/15-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. obowiązek płatnika
 3. umorzenie udziałów
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2015r. (data wpływu 24 sierpnia 2015r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie potwierdzenia, że Spółka wypłacając wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, nie będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwoty wypłacanej udziałowcowi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka wypłacając wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwoty wypłacanej udziałowcowi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce. Spółka prowadzi i będzie prowadziła działalność w zakresie m.in. działalności holdingowej. Spółka należy w 100% do U. sp. z o.o. (dalej: „Udziałowiec”).

Umowa Spółki będzie zawierała klauzulę umorzenia automatycznego udziałów zdefiniowanego w art. 199 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1030, ze zm., dalej: „KSH”) wraz z określeniem, że umorzenie to zostanie dokonane za wynagrodzeniem (w formie pieniężnej).

Automatyczne umorzenie udziałów w Spółce, po ziszczeniu się warunku przewidzianego w umowie Spółki, będzie wiązało się z podjęciem przez zarząd uchwały rozpoczynającej procedurę umorzenia. Wnioskodawca zaznacza, że planowane umorzenie automatyczne, nie będzie wiązało się z nabyciem przez Spółkę własnych udziałów od Udziałowca Spółki celem ich umorzenia, jak ma to miejsce w przypadku umorzenia dobrowolnego.

Udziałowiec Wnioskodawcy, którego udziały w Spółce zostaną umorzone w ramach planowanego umorzenia automatycznego jest spółką kapitałową prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce.

Udziałowiec będzie posiadał (zarówno na moment dokonywanego automatycznego umorzenia jak i po jego zaistnieniu) co najmniej 10% udziałów w Spółce, z zamiarem nieprzerwanego posiadania tych udziałów przez okres co najmniej dwóch lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie wynagrodzenia przez Udziałowca od Wnioskodawcy tytułem automatycznego umorzenia udziałów, dokonanego zgodnie z art. 199 § 4 KSH, tj. po spełnieniu się warunku określonego w umowie spółki Wnioskodawcy, będzie stanowiło dla Udziałowca Wnioskodawcy dochód z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i korzystało ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 - 4b, 4d i czy w związku z tym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłaty podatku CIT zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie wynagrodzenia przez Udziałowca od Wnioskodawcy tytułem automatycznego umorzenia udziałów, dokonanego zgodnie z art. 199 § 4 KSH, tj. po spełnieniu się warunku określonego w umowie spółki Wnioskodawcy, będzie stanowiło dla Udziałowca Wnioskodawcy dochód z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i korzystało ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 - 4b, 4d i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłaty podatku CIT zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 199 § 1 i § 2 KSH udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).

Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, a przesłanki i tryb umorzenia przymusowego określa umowa spółki. Jak wynika z art. 199 § 4 KSH, umowa spółki może jednak stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników, tzw. umorzenie automatyczne. Zgodnie z powołanym powyżej artykułem KSH, do tego typu umorzenia stosuje się przepisy o umorzeniu przymusowym.

Zgodnie z zamieszczonym powyżej opisem zdarzenia przyszłego, umowa spółki Wnioskodawcy, będzie zawierała klauzulę, zgodnie z którą część udziałów Wnioskodawcy należących do Udziałowca zostanie umorzona w drodze umorzenia automatycznego. Ziszczenie określonego w umowie spółki Wnioskodawcy zdarzenia, spowoduje natychmiastowe rozpoczęcie procedury automatycznego umorzenia części udziałów, o której mowa w art. 199 § 4 KSH. Zgodnie z art. 199 § 5 KSH, do rozpoczęcia tej procedury nie będzie konieczne podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników, lecz przez zarząd Wnioskodawcy. W dalszej części procedura samego umorzenia udziałów będzie przebiegała analogicznie jak ma to miejsce w przypadku umorzenia przymusowego. Wnioskodawca podkreśla, że na żadnym etapie procedury umorzenia automatycznego nie dojdzie do zbycia tych udziałów przez Udziałowca na rzecz Wnioskodawcy w celu ich umorzenia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

W świetle brzmienia powyżej powołanego przepisu oraz usunięcia z dniem 1 stycznia 2011r. art. 10 ust. 1 pkt 2, odnoszącego się do dochodów ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia (czyli do dochodów z dobrowolnego umorzenia udziałów) w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT odnosi się do dochodów osiąganych z umorzenia udziałów zarówno w procedurze przymusowego umorzenia udziałów, jak i w procedurze umorzenia automatycznego.

Co należy podkreślić, na mocy art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest więc dochód faktycznie uzyskany z tego udziału. Powołane przepisy obejmują przychody (dochody), jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej. Istotne jest zatem źródło, jakim jest fakt bycia udziałowcem (akcjonariuszem).

Wnioskodawca zaznacza, że w procedurze umorzenia automatycznego nie dochodzi najpierw do zbycia udziałów, a dopiero później do ich umorzenia - sama procedura, oprócz podjęcia przez zarząd pierwszej uchwały inicjującej cały proces, przebiega dokładnie tak samo jak umorzenie przymusowe. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, wypłaty wynagrodzenia w przypadku umorzenia automatycznego jak i przymusowego powinny być traktowane na gruncie ustawy o CIT w ten sam sposób, tj. jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, dochody z umorzenia automatycznego należą do kategorii dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, a konkretnie w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Jak zostało wskazane powyżej, wynagrodzenie uzyskane przez Udziałowca z tytułu automatycznego umorzenia udziałów będzie stanowiło dla niego dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W związku z tym, dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 22 ustawy o CIT 19% stawką podatku dochodowego. Jednakże przy spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 4 ww. ustawy, przewidziane jest zwolnienie z opodatkowania CIT dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

I tak, w myśl art. 22 ust. 4, 4a i 4d ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd w Polsce;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE lub w innym należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka uzyskująca omawiane dochody (przychody) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 4. spółka uzyskująca takie dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej te należności przez okres minimum dwóch lat;
 5. posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności.

Dodatkowo, jak wynika z art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania przez spółkę uzyskującą dochód (przychód) z udziałów w kapitale spółki wypłacającej w wysokości co najmniej 10% upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). Jednak w przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów w wymaganej wysokości co najmniej 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka uzyskująca dochody (przychody) zobowiązana będzie do zapłaty od tych dochodów (przychodów) podatku w wysokości 19% wraz z odsetkami za zwłokę.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca podkreśla, że wszystkie warunki zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego tytułem umorzenia automatycznego udziałów w Spółce, wskazane w art. 22 ust. 4, 4a, 4b i 4d ustawy o CIT będą spełnione zarówno przez Udziałowca, jak i przez Wnioskodawcę, tj., w szczególności:

 • Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie wypłacać Udziałowy wynagrodzenie z tytułu umorzenia automatycznego udziałów, jest (i na moment wypłaty wynagrodzenia Udziałowca będzie) podatnikiem podatku dochodowego CIT w Polsce oraz posiada (i na moment wypłaty wynagrodzenia Udziałowcy) będzie posiadać siedzibę lub zarząd w Polsce;
 • dochód Udziałowca podlega (i na moment wypłaty wynagrodzenia przez Wnioskodawcę będzie podlegać) w całości opodatkowaniu w Polsce bez względu na miejsce jego osiągania;
 • Udziałowiec nie korzysta (i na moment wypłaty wynagrodzenia przez Wnioskodawcę nie będzie korzystać) ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów;
 • w momencie dokonania automatycznego umorzenia udziałów Wnioskodawcy, Udziałowiec będzie posiadał nie mniej niż 10% udziałów we Wnioskodawcy,
 • po dokonaniu umorzenia automatycznego Udziałowiec Spółki będzie nadal posiadał nie mniej niż 10% udziałów Wnioskodawcy (w odpowiednio pomniejszonym, wskutek umorzenia automatycznego, kapitale zakładowym Spółki) z zamiarem utrzymania tych udziałów we Wnioskodawcy przez okres dłuższy niż dwa lata.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, w zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem:

 • dochód uzyskany przez Udziałowca z tytułu automatycznego umorzenia udziałów przewidzianego w art. 199 § 4 KSH, tj. po zaistnieniu zdarzenia określonego w umowie spółki Wnioskodawcy, będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych na zasadach przewidzianych w art. 22 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT;
 • spełnione będą wszystkie przywołane powyżej warunki dla zwolnienia otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów Wnioskodawcy posiadanych przez Udziałowca przewidziane w art. 22 ust. 4,4a, 4b i 4d ustawy o CIT, i tym samym wypłata ta będzie zwolniona z CIT.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 1 ustawy o CIT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a - 1e.

Biorąc pod uwagę, że dochód otrzymany przez Udziałowca z tytułu automatycznego umorzenia udziałów będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania w myśl art. 22 ust. 4, 4a, 4b i 4d ustawy o CIT, należy stwierdzić, iż w związku z wypłatą dla Udziałowca wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT tj. w zakresie poboru i wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca zaznacza, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji podatkowych Ministra Finansów, w szczególności w pismach: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015 roku (sygn. IPPB3/423-1098/14-2/MC), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 roku (sygn. IPPB3/423-335/13-2/MS1), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 roku (sygn. IPPB5/423-297/13-2/AJ), Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2013 roku (sygn. IPTPB3/423-329/11-4/KJ), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2012 roku (sygn. ILPB4/423-516/11-5/DS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.