IPPB3/4510-599/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Dochody z udziałów i zwolnienie z opodatkowania tj. zastosowania art.10 ust.1 pkt 1, art.22 updop.
IPPB3/4510-599/15-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. obowiązek płatnika
 3. opodatkowanie
 4. umorzenie udziałów
 5. wynagrodzenia
 6. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014r., poz.851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015r. (data wpływu 3 lipca 2015r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Spółka wypłacając wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwoty wypłacanej udziałowcowi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka wypłacając wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwoty wypłacanej udziałowcowi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z.o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest spółką, której 100% udziałów w kapitale zakładowym posiadają Zakłady (dalej: „Udziałowiec”). W związku z planowaną restrukturyzacją działalności w Spółce może dojść do umorzenia części udziałów (umorzenie automatyczne) na zasadach przewidzianych w art. 199 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”).

Na moment złożenia niniejszego Wniosku, Udziałowiec posiada udziały w Spółce na podstawie prawa własności przez okres nieprzekraczający dwóch lat, niemniej po dokonaniu umorzenia udziałów, nie zamierza on zbywać pozostałych udziałów, lecz zachować je przynajmniej do momentu, gdy okres nieprzerwanego posiadania udziałów w Spółce przekroczy 2 lata. W wyniku umorzenia może zostać umorzonych więcej niż 90% udziałów istniejących przed umorzeniem. Niemniej jednak po przeprowadzeniu umorzenia Udziałowiec dalej będzie jedynym udziałowcem Spółki i będzie nadal posiadał wszystkie w niej udziały.

Umorzenie automatyczne udziałów w kapitale zakładowym Spółki nastąpi w szczególności w sytuacji ziszczenia się określonych w umowie spółki warunków.

W przypadku umorzenia automatycznego udziałów Spółki wynagrodzenie wypłacone Udziałowcowi zostanie ustalone w oparciu o przepisy KSH oraz treść odpowiednich postanowień umowy spółki.

Zarówno Spółka, jak i jej Udziałowiec są podatnikami podatku dochodowego, mającymi siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów). Udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Wnioskodawca, na moment umorzenia będzie posiadać pisemne oświadczenie uzyskane od Udziałowca o spełnieniu warunku wynikającego z art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, wypłacając wynagrodzenie z tytułu opisanego powyżej automatycznego umorzenia jej udziałów, będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwoty wypłaconej Udziałowcowi...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacając wynagrodzenie z tytułu opisanego automatycznego umorzenia jej udziałów, nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwoty wypłaconej Udziałowcowi, gdyż zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP. Zwolnienie to znajdzie zastosowanie, choćby okres dwuletniego posiadania przynajmniej 10% udziałów w Spółce upłynął już po dokonaniu umorzenia i niezależnie od tego, jaka część udziałów w Spółce zostanie umorzona (zarówno przed, jak i po dokonaniu umorzenia, Udziałowiec będzie bowiem właścicielem wszystkich pozostających udziałów w Spółce).

Instytucja umorzenia udziałów wspólnika spółki kapitałowej została uregulowana w art. 199 KSH. Przepisy te stanowią, że udziały mogą zostać umorzone w jeden z trzech sposobów, tj. w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi (umorzenie automatyczne), za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). W każdym z tych trzech przypadków, także w przypadku umorzenia automatycznego, dochodzi do umorzenia udziałów posiadanych przez wspólnika.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Przy czym należy wskazać, iż od 1 stycznia 2011 r. jedynie dochód z umorzenia automatycznego i przymusowego będzie kwalifikowany, jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Do treści art. 10 ustawy o PDOP odnosi się art. 22, w którego ust. 1 wskazano, że: „Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibą lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Fakt, iż w przypadku opisanym w niniejszym wniosku dojdzie właśnie do umorzenia automatycznego prowadzić będzie do sytuacji, w której cały dochód (przychód) uzyskany przez Udziałowca z tego tytułu będzie podlegał reżimowi opodatkowania przewidzianemu dla udziałów w zyskach osób prawnych.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie znajdą przepisy art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP przewidujące możliwość zwolnienia z podatku dochodowego uzyskanej kwoty dochodu (przychodu).

Zgodnie z tym przepisem: „zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, (...) jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę łub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, zgodnie z ust. 4a zwolnienie „ ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę łub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat”. Niemniej, zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o PDOP Uwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). Stosownie zaś do treści ust. 4d posiadanie udziału w spółce wypłacającej dochód (przychód) musi wynikać z tytułu własności.

Wnioskodawca, wypłacając kwotę wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP będzie pełnić rolę płatnika. Zgodnie z tym przepisem: „ Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...). Niemniej jednak, zgodnie z art. 26 ust. lf ustawy o PDOP, płatnik dokonując m.in. wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia i, automatycznego stosuje zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, przy spełnieniu odpowiednich warunków przewidzianych przepisami (art. 22 ust. 4 - 4d ustawy o PDOP).

Przy czym zgodnie ze wskazanym przepisem konieczne jest także, dla zastosowania zwolnienia, uzyskanie pisemnego oświadczenia, że spełniony został warunek, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP, tj. warunek niekorzystania przez Udziałowca ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, iż wszystkie powyższe wymogi zostaną spełnione, tj.:

 • zarówno Wnioskodawca, jak i Udziałowiec będą spełniać warunki podmiotowe (art. 22 ust. 4 - 4d ustawy o PDOP);
 • dojdzie do wypłaty kwoty stanowiącej udział w zysku osoby prawnej (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP);

Wnioskodawca, na dzień wypłaty, będzie posiadać pisemne oświadczenie uzyskane od Udziałowca o spełnieniu warunku wynikającego z art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP;

 • kwota dochodu (przychodu) z tytułu przeprowadzenia umorzenia automatycznego będzie w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru podatku dochodowego od osób prawnych.

W szczególności zastosowaniu zwolnienia nie stoi na przeszkodzie fakt, że Udziałowiec w momencie dokonywania umorzenia udziałów będzie posiadał przynajmniej 10% udziałów w Spółce przez okres nieprzekraczający dwóch lat. Zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o PDOP wskazane zwolnienie ma zastosowanie również, gdy dwuletni okres posiadania udziałów upływa po uzyskaniu dochodów. W przypadku zaś, gdy Udziałowiec nie dotrzyma warunku nieprzerwanego posiadania udziałów, zgodnie z art. 22 ust. 4b sam będzie zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, z których przykładowo można przytoczyć:

 • interpretację indywidualnąDyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 lipca 2014r. o sygn. IBPBI/2/423-422/14/MO, w której Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka, wypłacając wynagrodzenie z tytułu opisanego automatycznego umorzenia jej udziałów, nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwoty wypłaconej Udziałowcowi, gdyż zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o CIT;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013r. o sygn. IPPB5/423-827/13-2/IŚ, w której Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zgodnie z którym „wynagrodzenie z tytułu przymusowego - automatycznego umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innych spółkach, stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym, na Spółce nie ciąży obowiązek poprania podatku u źródła, jako płatnika tego podatku”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013r. o sygn. IPPB3/423-335/13-2/MS1, w której Organ wskazał, że „w przypadku ziszczenia się zdarzenia skutkującego automatycznym umorzeniem udziałów posiadanych przez Wspólnika Wnioskodawcy we Wnioskodawcy, wynagrodzenie za umorzone udziały będzie stanowić dla Wspólnika Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 UPDOP, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 w związku z ust. 4a i 4b UPDOP. W związku z powyższym Wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 UPDOP

Reasumując, Spółka, wypłacając wynagrodzenie z tytułu opisanego automatycznego umorzenia jej udziałów, nie będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwoty wypłaconej Udziałowcowi, gdyż zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu opisu zdarzenia przyszłego, należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.