IPPB3/4510-371/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy kwoty potrącone na swoją rzecz przez spółdzielnię oraz kwotę uzyskaną przez spółdzielnię w przetargu należy traktować jako dochód od którego spółdzielnia powinna zapłacić podatek od dochodu od osób prawnych? Czy kwoty te stanowią dochód który podlega zwolnieniu od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB3/4510-371/15-2/EŻinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. przetarg
 3. spółdzielnie
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015r. (data wpływu 24 kwietnia 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu uzyskanej kwoty z przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego, w tym kwoty potrącone na rzecz Spółdzielni.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Osoba posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Lokal ten został zasiedlony po raz pierwszy w 1993 r. Osoba ta nie opłacała opłat czynszowych o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm. - dalej jako u.s.m.) przez okres przekraczający 6 miesięcy. Spółdzielnia w związku z tym wygasiła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługujące tej osobie zgodnie z art. 11 ust. 1 <1> u.s.m. oraz przeprowadziła przetarg na ten lokal zgodnie z art. 11 ust. 2-3 u.s.m. Uczestnik przetargu zadeklarował zakup lokalu za kwotę pieniężną 231.000 zł (słownie - dwieście trzydzieści jeden tysięcy) i wygrał przetarg. W związku z tym Spółdzielnia dokonała notarialnego wyodrębnienia tego lokalu i jego sprzedaży na rzecz osoby, która wygrała przetarg. Osoba ta jest drugim nabywcą tego lokalu, a transakcję tę można traktować jako drugie zasiedlenie. Spółdzielnia po otrzymaniu kwoty 231.000 zł od zwycięzcy przetargu, dokonała potrąceń na swoją rzecz zgodnie z art. 11 ust. 2<1> - 2<2> u.s.m. i pozostałą kwotę wypłaciła osobie, która posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Spółdzielnia dokonała na swoją rzecz następujących potrąceń z kwoty uzyskanej z przetargu:

 1. koszty poniesione przez spółdzielnię na organizację przetargu,
 2. koszty jakie poniosła spółdzielnia na zapłatę na media (gaz, prąd) za osobę posiadającą spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 3. koszty poniesione przez spółdzielnię na operat szacunkowy potrzebny do przetargu,
 4. koszty poniesioną przez spółdzielnię na spłatę normatywu, kredytu, kosztów umorzenia kredytu za osobę posiadającą spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 5. należności czynszowe i należności na fundusz remontowy.

Spółdzielnia potrąciła więc na swoją rzecz kwoty, które była jej dłużna osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwoty potrącone na swoją rzecz przez spółdzielnię oraz kwotę uzyskaną przez spółdzielnię w przetargu należy traktować jako dochód od którego spółdzielnia powinna zapłacić podatek od dochodu od osób prawnych... Czy kwoty te stanowią dochód który podlega zwolnieniu od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 tejże ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 tejże ustawy zwolnione z podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Według Wnioskodawcy kwota uzyskana z przetargu przez spółdzielnię oraz kwoty potrącone przez spółdzielnię z kwoty uzyskanej z przetargu stanowią dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi uzyskane przez spółdzielnię prowadzącą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej i są przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i w związku z tym kwoty te podlegają zwolnieniu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.