IPPB3/423-1089/11-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wysokość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji Spółki zależnej?2) Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego w ramach likwidacji Spółki zależnej przedsiębiorstwa, będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa?3) Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) jest podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji zależnej spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji zależnej spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka albo Wnioskodawca) nabyła 100% udziałów w spółce I. sp. z o.o. (dalej: Spółka zależna). W chwili obecnej jest jedynym udziałowcem Spółki zależnej. W celu uproszczenia struktury grupy po dokonanym nabyciu udziałów przez Wnioskodawcę, Spółka zależna zostanie zlikwidowana zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, a należące do niej aktywa zostaną przekazane w ramach postępowania likwidacyjnego na rzecz Wnioskodawcy.

Spółka zależna prowadzi swoją działalność w zakresie wynajmowania nieruchomości komercyjnych. W ramach przekazania majątku likwidacyjnego, Spółka zależna przeniesie na Wnioskodawcę m.in.

 • nieruchomość komercyjną usytuowaną w G., gmina L., składającą się z prawa własności gruntu i posadowionego na tym gruncie budynku magazynowego oraz budowli;
 • prawo własności innych środków trwałych i wyposażenia;
 • prawa wynikające z umów wynajmu powierzchni magazynowych, w szczególności wynikające z tych umów wierzytelności wobec najemców;
 • prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z funkcjonowaniem budynku magazynowego;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym spółki zależnej;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; w tym w szczególności dokumenty księgowe i podatkowe, dokumenty związane z budową nieruchomości, dokumenty związane z prawem własności gruntu, budynku i budowli usytuowanych na tym gruncie.

Ze względu na organizacyjne, funkcjonalne i gospodarcze powiązania, otrzymane w ramach likwidacji wymienione powyżej składniki majątkowe będą się składały na przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Otrzymane składniki będą stanowiły zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Część z wyżej wymienionych składników będzie stanowiła środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, że majątek spółki zależnej był przez tą spółkę wytworzony we własnym zakresie. Żaden ze składników majątku zależnej spółki kapitałowej nie został wniesiony do zależnej spółki kapitałowej w drodze aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wysokość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji Spółki zależnej...
 2. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego w ramach likwidacji Spółki zależnej przedsiębiorstwa, będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa...
 3. Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) jest podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych...

Zdaniem Spółki, zgodnie z przepisami podatkowymi:

 • art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPodPraw) „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osoby prawnej (...)jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: (...) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej”;
 • zgodnie natomiast z art. 12 ust. 4 pkt 3 UPodPraw, „do przychodów nie zalicza się: zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej — w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia (...)”.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w świetle literalnej wykładni językowej powyższych przepisów, skoro Spółka otrzyma majątek likwidacyjny Spółki zależnej, to ewentualny dochód do opodatkowania powinien zostać skalkulowany jako różnica pomiędzy: wartością rynkową otrzymanego majątku, w tym wartością rynkową otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa przekazywanego Spółce w ramach likwidacji Spółki zależnej, a kosztem nabycia akcji/udziałów w likwidowanej zależnej spółce kapitałowej.

Powyższa metodologia wynika bezpośrednio z przepisów powoływanego art. 12 ust. 4 pkt 3 UPodPraw, który nie zalicza do dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu kosztów poniesionych na objęcie/nabycie udziałów spółki podlegającej likwidacji.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka pragnie przywołać interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2009 r. (IPPB3/423-1569/08-2/JG). Powyższa argumentacja została również zaprezentowana w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 września 2008r. (IPPB3/423-952/08-2/AG) oraz w interpretacji wydanej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędy Skarbowego w dniu 20 czerwca 2005 r. (1471/DPD2/423/38/05/KZ).

Jak wskazano powyżej, otrzymanie przez udziałowca składników majątkowych w ramach likwidacji Spółki zależnej jest traktowane jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Dochód ten jest co do zasady opodatkowany stawką w wysokości 19%. Wnioskodawca pragnie jednak zwrócić uwagę na zwolnienie dla podmiotów powiązanych wynikające z przepisów prawa wspólnotowego (Dyrektywa Rady z 23 lipca 1990 r. nr 90/435), a implementowane przez ustawodawcę krajowego w art. 22 ust. 4 UPodPraw. Podatnik może skorzystać z omawianego zwolnienia, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będącapodatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1,jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
 4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
  1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
  2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

W świetle art. 22 ust. 4a UPodPraw, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Biorąc pod uwagę, iż w momencie restrukturyzacji zarówno Wnioskodawca jak i Spółka zależna podlegać będą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w RP, a Wnioskodawca będzie posiadać powyżej 10% udziałów w kapitale zależnej spółki kapitałowej, wypłata majątku likwidacyjnego będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem, że Wnioskodawca będzie utrzymywał swój udział w spółce zależnej nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Ad 2) W ramach przeprowadzanej likwidacji Spółki zależnej, Wnioskodawca otrzyma przedsiębiorstwo, w skład którego będą wchodzić m.in. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Zgodnie z art. 16g ust 1 pkt 5 UPodPraw, w razie otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z likwidacją osoby prawnej, ich wartością początkową jest wartość ustalona przez podatnika, nie wyższa jednak od wartości rynkowej. Przepis ten nie znajdzie zastosowania, jeżeli w związku z likwidacją osoby prawnej otrzymane zostaną środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W takim wypadku wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej przyjętej przez podmiot podlegający likwidacji (art. 16g ust. 10b w zw. z art. 16g ust. 9 UPodPraw).

Jak wskazano powyżej, składniki otrzymanego przez Spółkę w ramach likwidacji Spółki zależnej przedsiębiorstwa (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) nie zostały wniesione do zależnej spółki kapitałowej w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Stąd wniosek, że Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości nie przekraczającej ich wartości rynkowej na moment przekazania Spółce majątku likwidacyjnego.

Logicznym potwierdzeniem powyższej metodologii będzie również fakt, iż taka wartość poszczególnych składników majątku otrzymanego na skutek likwidacji Spółki zależnej (tzn. wartość ustalona przez Spółkę na moment przekazania majątku odpowiadająca wartości rynkowej poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) jest również podstawą ustalenia przychodu z tytułu otrzymania przez Spółkę majątku likwidacyjnego.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka pragnie przywołać interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 15 stycznia 2010 r. (IPPB3/423-747/09-2/PD), w dniu 23 września 2009 r. (IPPB5/423-357/09-2/DG), w dniu 17 lutego 2009 r. (IPPB5/423-222/08-2/IŚ) oraz w dniu 28 stycznia 2009 r. (IPPB3/423-1569/08-2/JG).

Ad 3) W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z przedstawioną powyżej (stanowisko Spółki w przedmiocie pytania numer 2) wykładnią przepisów art. 16g ust. 1 pkt 5 oraz 16g ust. 10b UPodPraw, wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki zależnej (w tym wartość gruntów i prawa użytkowania wieczystego oraz budynków) należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień przekazania Spółce składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymywanego w ramach likwidacji Spółki zależnej, nie wyższej jednak niż ich wartość rynkowa, pod warunkiem, iż nie zostały one przez likwidowaną Spółkę zależną otrzymane w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Konsekwentnie, zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 UPodpraw, tak ustalona wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będzie podstawą do obliczenia dokonywanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane w ramach majątku likwidacyjnego zostaną wprowadzone do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Spółkę.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka pragnie przywołać interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2009 r. (IPPB3/423-1569/08-2/JG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.