IPPB2/4511-912/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu członkostwa w zarządzie spółki z UK.
IPPB2/4511-912/15-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. członek zarządu
 3. dochód
 4. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data nadania 17 października 2015 r., data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej w sytuacji, w której Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej w sytuacji, w której Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 UOPDOF, tj. jest rezydentem podatkowym Polski. W przyszłości ma on zostać członkiem zarządu spółki, posiadającej osobowość prawną z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej zwana: spółka z UK). Spółka ta jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Jako wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wnioskodawca otrzymywać będzie część dywidend, jakie będą przysługiwać spółce z UK z tytułu posiadania udziałów w spółkach zależnych. Dodatkowo, Wnioskodawca może otrzymywać część wynagrodzenia należnego spółce z UK z tytułu świadczenia przez nią usług dla ww. spółek.

Kwoty składające się na wynagrodzenie Wnioskodawcy będą bezpośrednio przekazywane Wnioskodawcy na jego rachunek bankowy znajdujący się w Polsce przez spółki zależne, mające siedziby w innych krajach niż Polska i Wielka Brytania. Wynagrodzenie to nie będzie wypłacane ani przekazywane w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii, Wnioskodawca ma status tzw. nierezydenta podatkowego, a co za tym idzie, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle wyżej opisanego stanu przyszłego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (członkostwa w zarządzie) spółki z UK otrzymywane przez Wnioskodawcę, który w Wielkiej Brytanii ma status nierezydenta podatkowego (podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) wypłacane bezpośrednio przez spółki z krajów innych niż Polska i Wielka Brytania będzie zwolnione z podatku dochodowego w Polsce...
 2. Czy mając na uwadze to, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu członkostwa w zarządzie spółki z UK otrzymywany przez Wnioskodawcę będzie zwolniony z podatku dochodowego w Polsce, dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu osiągniętego w Polsce będzie miała zastosowanie stawka ustalona zgodnie z art. 27 ust. 8 UOPDOF, tj. ustalona według tzw. metody wyłączenia z progresją...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie spółki z UK podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, zgodnie z regulacjami wynikającymi z Konwencji oraz UOPDF.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UOPDF, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl natomiast art. 4a UOPDF, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jak wynika z powyższych przepisów, jeżeli dana osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega ona w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Zasada ta może jednak ulegać modyfikacjom / ograniczeniom, które zostały przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przekładając powyższe na przedstawiony stan faktyczny, należy wskazać, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę (podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) będzie, co do zasady podlegało opodatkowaniu w Polsce, natomiast zasady opodatkowania powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem postanowień Konwencji.

W tym zakresie, kluczowe znaczenie będzie miał art. 15 Konwencji, zgodnie z którym, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spójki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jak wynika z powyższej regulacji, jeżeli polski rezydent podatkowy otrzymuje wynagrodzenia z tytułu członkostwa w zarządzie (radzie dyrektorów) spółki z Wielkiej Brytanii, wynagrodzenia takie powinny być opodatkowane w Wielkiej Brytanii.

W aspekcie powyższego, jeżeli Konwencja stanowi, że wynagrodzenia takie będą opodatkowane w Wielkiej Brytanii, to wówczas możemy mieć do czynienia z tzw. podwójnym opodatkowaniem. Konsekwentnie, mogłoby dojść do sytuacji, w której ten sam dochód będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w Wielkiej Brytanii (zgodnie z przepisami Konwencji oraz wewnętrznymi regulacjami podatkowymi Wielkiej Brytanii) oraz w Polsce (na podstawie przepisów UOPDF).

Konsekwentnie, należy podkreślić, że istotą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym również istotą Konwencji jest to, aby dochód danego podmiotu nie podlegał opodatkowaniu w dwóch miejscach, tj. w państwie rezydencji podmiotu osiągającego taki dochód oraz w państwie źródła.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają odpowiednie mechanizmy pozwalające na uniknięcie nałożenia ciężarów publicznoprawnych na ten sam dochód tego samego podmiotu przez oba państwa - strony umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przekładając powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, należy odnieść się do regulacji Konwencji, które stanowią o sposobach i metodach unikania podwójnego opodatkowania.

W tym zakresie, na wstępie wskazać należy na art. 22 ust. 2 lit. a Konwencji, zgodnie z którym, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania.

Jak wynika z powyższego przepisu, jeżeli na podstawie Konwencji, dany dochód (w tym dochód uzyskiwany z tytułu członkostwa w zarządzie) podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii, będzie on zwolniony w opodatkowania w Polsce.

Doprecyzowanie powyższej zasady zostało ujęte w art. 22 ust. 2 lit. c Konwencji, zgodnie z którym, jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Przepis ten precyzuje, że zwolnienie dochodu w Polsce powinno odbywać się w oparciu o tzw. metodę wyłączenia z progresją.

W tym zakresie, na uwagę zasługuje również art. 22 ust. 3 Konwencji, w myśl którego, dla potrzeb ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu, przychody, dochody i zyski majątkowe osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, będą traktowane jako powstające ze źródeł położonych w tym drugim Państwie.

Regulacja ta wskazuje wprost, że wynagrodzenie otrzymywane w tytułu członkostwa w zarządzie spółki z Wielkiej Brytanii należy traktować jako wynagrodzenie, którego źródło znajduje się w Wielkiej Brytanii. Przepisy Konwencji zawierają ponadto ograniczenie dla stosowania ww. zasad unikania podwójnego opodatkowania. Ograniczenie to zostało uregulowane w art. 23 Konwencji, zgodnie z którym, jeżeli zgodnie z którymkolwiek postanowieniem niniejszej Konwencji, dochody lub zyski są zwolnione z opodatkowania w Umawiającym się Państwie, a zgodnie z obowiązującym prawem drugiego Umawiającego się Państwa w odniesieniu do tego dochodu lub zysków, osoba podlega opodatkowaniu w stosunku do kwoty, która została jej przekazana lub wypłacona w tym drugim Państwie, lecz nie w stosunku do pełnej kwoty dochodów lub zysków, to zwolnienie przysługujące zgodnie z niniejszą Konwencją w pierwszym wymienionym Państwie ma zastosowanie tylko do wysokości dochodów lub zysków, które zostały opodatkowane w tym drugim Państwie.

W tym miejscu należy jednak wyraźnie podkreślić, że ograniczenie wynikające z art. 23 Konwencji nie będzie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie. Przepis ten stanowi bowiem, że ograniczenie obejmuje jedynie sytuacje, w których dochody lub zyski zostały przekazane lub wypłacone w drugim umawiającym się państwie (w przedmiotowej sprawie w Wielkiej Brytanii).

Natomiast w opisie stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie zostało wyraźnie wskazane, że wynagrodzenia z tytułu członkostwa w zarządzenie spółki z UK będą wypłacane bezpośrednio przez spółki z krajów innych niż Polska i Wielka Brytania (z ich rachunków bankowych położonych również poza terytorium Polski i Wielkiej Brytanii) oraz bezpośrednio na rachunek Wnioskodawcy znajdujący się w Polsce. Konsekwentnie, nie będziemy tutaj mieli do czynienia z przekazaniem, bądź wypłaceniem dochodów lub zysków w Wielkiej Brytanii.

Na takie rozumienie powyższej regulacji wskazuje nie tylko literalne brzmienie polskiej wersji Konwencji, lecz również wersja angielska. Zgodnie bowiem z art. 23 Konwencji w wersji anglojęzycznej:

“where under any provision of this Convention any income or gains are relieved from tax in a Contracting State and, under the law in force in the other Contracting State a person, in respect of that income or those gains, is subject to tax by reference to the amount thereof which, is remitted to or received in that other State and not by reference to the fuli amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in the first-mentioned State shall apply only to so much of the income or gains as is taxed in the other State”.

W polskiej wersji językowej jest mowa o kwotach przekazanych lub wypłaconych w drugim umawiającym się państwie, co już nie powinno budzić wątpliwości, jednakże angielska wersja językowa jest w tym zakresie jeszcze bardziej precyzyjna i stanowi o kwotach „remitted to or received in”, co należy rozumieć jako kwoty przesłane do drugiego państwa, bądź odebrane w drugim państwie.

Wobec powyższego, należy jeszcze raz podkreślić, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ani z kwotami przekazanymi, bądź wypłaconymi w Wielkiej Brytanii ani z kwotami przesłanymi do Wielkiej Brytanii, bądź odebranymi w Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie art. 23 Konwencji nie będzie miał zastosowania.

Stanowisko zgodne z powyższym jest szeroko prezentowane w interpretacjach organów podatkowych. Tytułem przykładu można wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014 r.IPPB2/415-7/14-4/PW, gdzie organ wskazał, że:

„(...) Art. 23 Konwencji ogranicza zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit a) i c) Konwencji. Nie znajdzie on jednak zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż dotyczy dochodów lub zysków przekazanych lub wypłaconych w Wielkiej Brytanii, a zgodnie z zaprezentowanym przez Wnioskodawcę opisem zdarzenia przyszłego, wynagrodzenie, które będzie otrzymywał Wnioskodawca płatne będzie bezpośrednio na rachunek Wnioskodawcy w Polsce z rachunku Spółki znajdującego się w banku w kraju lub krajach trzeciej jurysdykcji (tj. ani w Polsce, ani w Wielkiej Brytanii).

Wynagrodzenie nie zostanie ani przekazane do Wielkiej Brytanii, ani nie będzie wypłacone Wnioskodawcy w Wielkiej Brytanii (...)”.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę (rezydenta podatkowego Polski posiadającego ograniczony obowiązek podatkowy w Wielkiej Brytanii) z tytułu członkostwa w zarządzie spółki będącej rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii będzie podlegało opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii i będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce.

Stanowisko zgodne ze stanowiskiem Wnioskodawcy znajduje oparcie w interpretacjach organów podatkowych, w tym również w interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Tytułem przykładu można wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. IPPB2/514-791/14-4/PW, gdzie wskazano, że:

(...)Z uwagi na treść powyższych uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Konwencji miedzy Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych oraz biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. (...)”.

Na marginesie, należy również wskazać, że dla przedmiotowej sprawy, bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy przedmiotowe dochody będą faktycznie opodatkowane w Wielkiej Brytanii (tj. czy w Wielkiej Brytanii potrącony zostanie podatek), czy też będą zwolnione z opodatkowania.

Stanowisko takie wynika z samej istoty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym również Konwencji), które wskazują, że dla zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania kluczowe znaczenie ma aby dane dochody „podlegały opodatkowaniu” w danym państwie, nie zaś aby były faktycznie opodatkowane.

W tym miejscu należy bowiem podkreślić, że pojęcie „podlegania opodatkowaniu” jest pojęciem szerokim i mieści w sobie zarówno dochody, które są faktycznie opodatkowane (od których potrącany jest podatek), jak i dochody, które podlegają opodatkowaniu, ale na gruncie regulacji wewnętrznych danego państwa możliwe jest zastosowanie zwolnień z opodatkowania.

Stanowisko takie znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach organów podatkowych. Tytułem przykładu - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2014 r., sygn. IBPBII/1/415-501/14/JP:

„(...) dochód Wnioskodawcy uzyskany w Wielkiej Brytanii będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Jednak skoro Wnioskodawca uzyskał inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce, tj. dochodu z działalności gospodarczej, dochodu ze stosunku pracy oraz emerytury z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w wielkości dochodu z Wielkiej Brytanii, gdyby część kwoty wynagrodzenia dyrektora była przekazana lub wypłacona Wnioskodawcy w Wielkiej Brytanii.

Należy zaakcentować, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie ma wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami brytyjskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie brytyjskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Wielkiej Brytanii dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania (...)”.

Mając na uwadze, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu członkostwa w zarządzenie spółki z Wielkiej Brytanii będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż zwolnienie to powinno zostać dokonane w oparciu o tzw. metodę wyłączenia z progresją, o której jest mowa w przepisach Konwencji (art. 22 Konwencji).

W tym zakresie, Konwencja zawiera jedynie ogólną zasadę, że dla zwolnienia stosujemy metodę wyłączenia z progresją, natomiast szczegółowy tryb stosowania tej metody określony został w przepisach UOPDF.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 UOPDF, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, dla ustalenia dochodu Wnioskodawcy w Polsce od pozostałego dochodu, zastosowanie będzie miała stawka obliczona zgodnie z zasadami opisanymi w art. 27 ust. 8 UOPDF.

Stanowisko w zakresie zastosowania metody wyłączenia z progresją, o której jest mowa w art. 27 ust. 8 UOPF w przypadku uzyskiwania przez polskiego rezydenta dochodów z tytułu członkostwa w zarządzie w spółce z Wielkiej Brytanii, znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, tj. w szczególności we wszystkich interpretacjach powołanych przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu przedmiotowego wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obecnie obowiązującą umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią jest podpisana w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w przyszłości ma on zostać członkiem zarządu spółki, posiadającej osobowość prawną, mającą siedzibę dla celów podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii tj. będącej brytyjskim rezydentem podatkowym.

Jako wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wnioskodawca otrzymywać będzie część dywidend, jakie będą przysługiwać Spółce UK z tytułu posiadania udziałów w spółkach zależnych. Dodatkowo, Wnioskodawca może otrzymywać część wynagrodzenia należnego Spółce UK z tytułu świadczenia przez nią usług dla ww. spółek.

Kwoty składające się na wynagrodzenie Wnioskodawcy będą bezpośrednio przekazywane Wnioskodawcy na jego rachunek bankowy znajdujący się w Polsce przez spółki zależne, mające siedziby w innych krajach niż Polska i Wielka Brytania. Wynagrodzenie to nie będzie wypłacane ani przekazywane w Wielkiej Brytanii.

Z uwagi na to, iż wiele państw szeroko zakreśla swą jurysdykcję podatkową, stosując do opodatkowania dochodów zarówno zasadę rezydencji, jak i zasadę źródła, dochodzi do kolizji zasad prawnych dotyczących opodatkowania, zbiegu roszczeń podatkowych państw w stosunku do tego samego podatnika i tego samego źródła opodatkowania. Konsekwencją powyższego jest tzw. zjawisko międzynarodowego podwójnego opodatkowania, określane w doktrynie prawa podatkowego jako nałożenie na tego samego podatnika porównywalnych podatków z tego samego tytułu i za taki sam okres w dwu lub więcej państwach. W sensie prawnym międzynarodowe podwójne opodatkowanie oprócz suwerennej jurysdykcji podatkowej państw charakteryzuje się nałożeniem podatku przez dwa albo więcej państw, identycznością podmiotu opodatkowania, tożsamością przedmiotu opodatkowania, identycznością okresu opodatkowania oraz podobieństwem podatku. Głównym środkiem unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania są dwustronne (bilateralne) umowy międzynarodowe.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy – stwierdzić należy, że do uzyskiwanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu członkostwa w zarządzie spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii będzie miała zastosowanie umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Wobec tego, w przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji dojdzie do podwójnego opodatkowania uzyskiwanych przez niego dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Zgodnie z art. 15 Konwencji, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Art. 22 ust. 2 lit. a) stanowi, że w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem punktu b) niniejszego ustępu (punkt ten nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji, jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Art. 23 Konwencji ogranicza zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit a) i c) Konwencji. Nie znajdzie on jednak zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż dotyczy dochodów lub zysków przekazanych lub wypłaconych w Wielkiej Brytanii, a zgodnie z zaprezentowanym przez Wnioskodawcę opisem zdarzenia przyszłego, wynagrodzenie, które będzie otrzymywał Wnioskodawca płatne będzie bezpośrednio na rachunek Wnioskodawcy w Polsce.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powołać należy art. 27 ust. 8, który stanowi, że jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z uwagi na treść powyższych uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych oraz biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ze względu zatem na zakres żądania Wnioskodawcy ocenie interpretacyjnej organu została poddana więc kwestia zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii. Organ nie odniósł się natomiast do wskazanej w uzupełnieniu wniosku sytuacji, w której Wnioskodawca nie podlegałby ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii. W tym zakresie Wnioskodawca może złożyć odrębny wniosek.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.