IPPB2/415-865/12-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uregulowania zawarte w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wyłącznie dochodów (przychodów) opodatkowanych 19% stawką podatku. Zatem dochody osiągnięte z tytułu dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny, zwolnione z opodatkowania w Polsce w świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będą miały wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce z uwagi na brak zastosowania progresywnej skali opodatkowania w tym przypadku. W konsekwencji otrzymane dochody z tytułu dywidendy, będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2012 r. (data wpływu 01.10.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca) jest polskim rezydentem podatkowym podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: pdof) posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Wnioskodawca zamierza nabyć lub objąć akcje spółki (spółek) akcyjnej i/lub spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę w Luksemburgu (odpowiednio societe anonyme — dalej: SA lub societe en comniandite par actions — dalej: SCA; SA i SCA łącznie dalej: Spółka).

Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie w przyszłości prowadzić działalności w Luksemburgu poprzez położony tam zakład w rozumieniu Konwencji, któremu można by przypisać dochody związane z inwestycją w Spółkę. Spółka w momencie nabycia/objęcia przez Wnioskodawcę akcji będzie posiadała bądź też przyjmie po nabyciu/objęciu akcji reżim SICAV (societe d’investissment a capital variable - spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym) oraz dodatkowo będzie funkcjonować jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny (specialized investment fund — dalej: SIF) zgodnie z luksemburską ustawą z dnia 13 lutego 2007 r. o specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych (Fonds dinvestissement specialises) (dalej: Prawo o Funduszach Inwestycyjnych).

W ramach Spółki może funkcjonować kilka klas aktywów i akcjonariuszy (tzw. kompartmenty - compartments - w ramach Spółek będących odpowiednikiem subfunduszy). Spółka, działając w reżimie SICAV-SIF, będzie nadal spółką handlową prawa luksemburskiego w rozumieniu luksemburskiej ustawy z 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych - odpowiednio:

  • SA, która w szczególności będzie rezydentem podatkowym Luksemburga, będzie posiadać osobowość prawną oraz radę dyrektorów jako organ wykonawczy lub
  • SCA, która będzie posiadała osobowość prawną oraz będzie rezydentem podatkowym Luksemburga, reprezentowaną w stosunkach zewnętrznych przez wspólnika (G.) o nieograniczonej odpowiedzialności.

Przyjęcie reżimu SICAV-SIF oznacza jedynie, że Spółka będzie traktowana jako fundusz inwestycyjny poddany nadzorowi luksemburskim organom nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier — dalej: CSSF). Jednocześnie Spółka będzie prowadziła działalność inwestycyjną poprzez inwestowanie posiadanych środków majątkowych zgodnie z przepisami Prawa o Funduszach Inwestycyjnych przy zachowaniu odpowiednich wymogów, w tym m.in. dotyczących raportowania i dywersyfikacji inwestycji.

Spółka będzie zatem funkcjonować w oparciu o regulacje prawa luksemburskiego dotyczące spółek handlowych jako spółka akcyjna (SA) lub spółka komandytowo-akcyjna (SCA) oraz funduszy inwestycyjnych jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym SICAV oraz dodatkowo jako wyspecjalizowany fundusz inwestycyjny SIF.

Na gruncie prawa podatkowego Luksemburga, SA jak i SCA uznawane są za rezydentów podatkowych, którzy co do zasady podlegają w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. SCA i SA wypłacają swoje dochody po opodatkowaniu, w formie dywidendy. Dywidendy wypłacane przez SCA są traktowane identycznie jak dywidendy wypłacane przez SA.

Spółka (co do zasady podlegająca opodatkowaniu w Luksemburgu jako SA lub SCA) jako fundusz inwestycyjny SICAV-SIF, będąc rezydentem podatkowym Luksemburga, nie będzie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Luksemburgu, zgodnie z Prawem o Funduszach Inwestycyjnych. Jeżeli warunki uprawniające do bycia SICAV-SIF zostaną naruszone i Spółka utraci ten status, będzie niejako automatycznie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych w Luksemburgu.

Spółka (zarówno działając w formie SA jaki i SCA) otrzyma certyfikat rezydencji wydany przez właściwe władze podatkowe w Luksemburgu zaświadczający, że Spółka funkcjonując jako SICAV-SIF posiada status rezydenta podatkowego w Luksemburgu w rozumieniu Konwencji.

Spółka funkcjonując jako fundusz inwestycyjny typu SICAV-SIF nie będzie spółką holdingową w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga, opartego aktualnie na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r., o której mowa w art. 29 Konwencji.

Wnioskodawca może uzyskiwać w przyszłości dochód w formie dywidendy zgodnie z prawem handlowym Luksemburga oraz Prawem o Funduszach Inwestycyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu inwestycyjnego SICAV-SIF, opartego na formie SA lub SCA, będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu pdof...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W ocenie Wnioskodawcy, uzyskany przez niego dochód z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu inwestycyjnego SICAV-SIF, opartego na formie SA lub SCA nie będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu pdof.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 updof osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie jednak powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a updof).

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: Konwencja). W ocenie Wnioskodawcy, SICAV objęty jest regulacją Konwencji, w tym także po przyjęciu przez Spółkę wybranego reżimu prawnego SIF. W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miało miejsca wyłączenie regulacji Konwencji dotyczące spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga opartego na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r. oraz dochodów, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje z takich spółek (art. 29 Konwencji).

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w piśmie Dyrektora Administracji Podatkowej Księstwa Luksemburga (Administration de Contributions Directes), wydanym 24 października 2001 r., sygn. II/1425-S38 HE/CG, (opublikowane na stronie: www.impotsdirects.public.lu). Wśród państw, które uznają fundusze luksemburskie za beneficjenta konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, została wymieniona m. in. Polska. W konsekwencji, w świetle ww. pisma, uregulowania Konwencji mają zastosowanie do funduszy inwestycyjnych SICAV-SIF.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Z kolei art. 10 ust. 2 Konwencji daje prawo opodatkowania tak uzyskanego dochodu państwu źródła (Luksemburgowi) w którym spółka wypłacająca ma swoją siedzibę z zastrzeżeniem, że jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

  • 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
  • 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt f) Konwencji przez „spółkę” na potrzeby Konwencji rozumie się osobę prawną lub każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną. SA i SCA są osobami prawnymi prawa luksemburskiego. Podlegają tam podatkowi dochodowemu od osób prawnych od całości swoich dochodów (są rezydentami podatkowymi w Luksemburgu). Są to więc „spółki” w rozumieniu Konwencji.

Ponadto, art. 10 ust. 3 Konwencji zawiera definicję „dywidend” jako dochodu z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Dywidendy wypłacane z są zgodnie z wewnętrznym prawem Luksemburga podlegają podatkowi u źródła w Luksemburgu. Dochody z tytułu wypłaty zysku z SCA są na gruncie prawa luksemburskiego traktowane analogicznie jak dywidendy wypłacane z SA - tj. w szczególności zyski z tego tytułu podlegają podatkowi u źródła w Luksemburgu.

Zatem dochód z tytułu wypłaty zysku z funduszu inwestycyjnego SICAV-SIF działającego zarówno jako SA jak i SCA, stanowiąc w Luksemburgu dochód z akcji, będzie podlegał dyspozycji art. 10 Konwencji. Zgodnie z tym przepisem, dywidenda może podlegać opodatkowaniu w Polsce i Luksemburgu. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji (metoda wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez niego dochód z tytułu wypłaty zysku ze Spółki będzie zwolniony z opodatkowania pdof w Polsce, na podstawie Konwencji, która modyfikuje postanowienia updof, zgodnie z art. 30a ust. 2 updof.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w zbliżonych stanach przyszłych. W przypadku wypłaty dywidendy z SA, przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 lipca 2011 r., sygn. IPPBII/2/415-454/11/MW potwierdził, że: prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochód uzyskany z tytułu dywidendy wypłaconej przez spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu przed i po przyjęciu przez tę spółkę reżimu SICAV-SIF jest zwolniony w Polsce z opodatkowania”.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2011 r., sygn. IPPB2/415-375/11-2/AK: „otrzymane dochody, tj. wypłaty z czystego zysku wypracowanego przez SICAV (SICAV zarejestrowana jako spółka akcyjna — przypis własny Wnioskodawcy), która dla celów podatkowych stanowić będzie w Luksemburgu dywidendę będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. w Polsce są zwolnione od opodatkowania a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego przychodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.

Ponadto, powyższe zasady opodatkowania dochodu osoby fizycznej z tytułu wypłaty zysku z SCA SICAV-SIF potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 lutego 2011 r., sygn. IBPBII/2/415-1163/10/AK. Stanowisko organu dotyczyło co prawda dochodu z tytułu umorzenia akcji w SCA, jednak wnioski zostały sformułowane w oparciu o zakwalifikowanie tego typu dochodu jako dochodu z dywidendy. Tym samym konsekwencje podatkowe sformułowane w ww. interpretacji znajdują zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 2 przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1 - 5 należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przypadku otrzymania dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu będzie to Konwencja z dnia 14 czerwca 1995 r. zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527).

W myśl art. 10 ust. 1 ww. Konwencji dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji, dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę (w niniejszej sprawie w Luksemburgu), ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

  1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
  2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Stosownie do art. 10 ust. 3 Konwencji określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Jednocześnie, mając na uwadze przepisy art. 10 ust. 1 Konwencji, dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce, przy czym w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w art. 24 Konwencji metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 12 może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Luksemburgu. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Luksemburgu.

W rezultacie zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji stosuje się w przypadku opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych uregulowanych w art. 11 oraz art. 12 Konwencji. Natomiast w przypadku opodatkowania dywidend stosuje się zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, przepis ten będzie miał także zastosowanie w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku.

Zgodnie z art. 1 Konwencji dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach, tj. w Polsce lub Luksemburgu, a zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt 2 Konwencja dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pojęcie osoba, zdefiniowane w art. 3 ust. 1 lit. e) Konwencji, obejmuje zarówno osoby fizyczne, spółki jak i każde inne zrzeszenie osób. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 Konwencji określenie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w tym Państwie.

W konsekwencji, użyte w Konwencji pojęcie „osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę” oznacza osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce lub Luksemburgu (czyli będącą rezydentem podatkowym).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Wnioskodawca zamierza nabyć lub objąć akcje spółki (spółek) akcyjnej i/lub spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę w Luksemburgu (odpowiednio societe anonyme — dalej: SA lub societe en comniandite par actions — dalej: SCA; SA i SCA łącznie dalej: Spółka).

Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie w przyszłości prowadzić działalności w Luksemburgu poprzez położony tam zakład w rozumieniu Konwencji, któremu można by przypisać dochody związane z inwestycją w Spółkę. Spółka w momencie nabycia/objęcia przez Wnioskodawcę akcji będzie posiadała bądź też przyjmie po nabyciu/objęciu akcji reżim SICAV oraz dodatkowo będzie funkcjonować jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny zgodnie z luksemburską ustawą z dnia 13 lutego 2007 r. o specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych. Wnioskodawca może uzyskiwać w przyszłości dochód w formie dywidendy zgodnie z prawem handlowym Luksemburga oraz Prawem o Funduszach Inwestycyjnych.

W związku z tym, że spółki prawa luksemburskiego o zmiennym kapitale typu SICAV oraz SIF nie stanowią spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga wskazanego w Konwencji, o którym mowa w art. 29 Konwencji, oraz przepisy Konwencji nie wyłączają jej zastosowania do spółek prawa luksemburskiego utworzonych w reżimie SICAV lub SIF w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie przepisy Konwencji.

Oznacza to, że na mocy Konwencji, dochody z dywidend ze źródła w Luksemburgu uzyskiwane przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, niezależnie od tego, w jakiej wysokości byłby pobrany podatek w Luksemburgu przy wypłacie takiej dywidendy.

Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednakże należy podkreślić, iż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu dywidend podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, które opodatkowane są 19% stawką podatku.

W myśl art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Uregulowania zawarte w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wyłącznie dochodów (przychodów) opodatkowanych 19% stawką podatku. Zatem dochody osiągnięte z tytułu dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny, zwolnione z opodatkowania w Polsce w świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będą miały wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce z uwagi na brak zastosowania progresywnej skali opodatkowania w tym przypadku.

W konsekwencji otrzymane dochody z tytułu dywidendy, będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.

Końcowo - odnosząc się do powołanych interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.