IPPB2/415-803/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2012 r. (data wpływu 07.09.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej:

 • w części dotyczącej sposobu opodatkowania środków pieniężnych postawionych do dyspozycji Wnioskodawcy w 2012 r. - jest prawidłowe,
 • w pozostałej części - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.09.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - osoba fizyczna, będąca polskim rezydentem podatkowym, pełni funkcję dyrektora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. private limited company by shares) prawa cypryjskiego (zwanej dalej „spółką cypryjską”) wspólnicy spółki cypryjskiej, planują powzięcie uchwały o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora i postawienie przyznanego wynagrodzenia do dyspozycji dyrektora. Niniejsza uchwała będzie stanowić, iż z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały zostanie przyznane i postawione będzie do dyspozycji wynagrodzenie przysługujące dyrektorowi.

Powyższa uchwała zostanie podjęta przed odpowiednim urzędnikiem cypryjskim, będącym odpowiednikiem notariusza w Polsce. Ponadto w Polsce zostanie opatrzona datą pewną przez polskiego notariusza. Uchwała o postawieniu do dyspozycji wynagrodzenia będzie jedynym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji dyrektora spółki cypryjskiej. Wnioskodawca nie pobierze całości wynagrodzenia w 2012 r. zamierza je pobierać w częściach w kolejnych latach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej w przypadku powzięcia uchwały o przyznaniu wynagrodzenia dyrektorskiego, na podstawie którego zostanie postawione do dyspozycji wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej...
 2. Czy przychód nastąpi w chwili postawienia do dyspozycji Wnioskodawcy wynagrodzenia...
 3. Jak ustalić moment powstania przychodu z wynagrodzenia Wnioskodawcy postawionego mu do dyspozycji a wypłacanego przez niego w częściach...
 4. Czy do wynagrodzenia postawionego do dyspozycji Wnioskodawcy z tytułu wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora (członka zarządu) będzie miał zastosowanie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Cypru i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 umowy, wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej (dalej: ordpo) obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Art. 5 natomiast definiuje zobowiązanie podatkowe jako wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Istotny z tego punkt widzenia jest również art. 21 ust. 1 pkt 1 ordpo, który stanowi, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (dalej: ustawa PIT) źródłem przychodów jest m. in. działalność wykonywana osobiście. Pełen katalog przychodów należących do działalności wykonywanej osobiście wymieniony został w art. 13, w myśl którego za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7). W związku z tym wynagrodzenie postawione do dyspozycji wnioskodawcy, przyznane mu z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej stanowi przychód w przedstawionym powyżej rozumieniu.

Ze względu na to ma do niego zastosowanie art. 11 ust 1 ustawy PIT, który zawiera ogólną regulację dotyczącą momentu uzyskania przychodu, a co za tym idzie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W oparciu o powyższy przepis przychód uzyskany przez wnioskodawcę następuje w chwili faktycznego postawienia mu do dyspozycji wynagrodzenia. Zatem według wnioskodawcy wynagrodzenie postawione do dyspozycji w roku 2012 stanowić będzie przychód podatkowy uzyskany w 2012 r. Nie ma zatem znaczenia, że wnioskodawca będzie wypłacał postawione mu do dyspozycji wynagrodzenie w częściach w kolejnych latach.

Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten ustanawia tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Niemniej jednak odpowiednio do art. 4a ustawy PIT, wyżej powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym, wypłacanych przez spółkę, będącą cypryjskim rezydentem podatkowym, zastosowanie znajdzie umowa z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: upo).

Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w cypryjskiej spółce będzie opodatkowane na zasadach określonych w art. 16 upo, który stanowi iż „wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie”.

W związku z postawieniem do dyspozycji wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez wnioskodawcę obowiązków dyrektora w spółce cypryjskiej, do przychodów dyrektora z tego tytułu winien mieć zastosowanie art. 16 w zw. z art. 24 upo w brzmieniu obowiązującym w chwili postawienia do dyspozycji wynagrodzenia.

Zdaniem wnioskodawcy, z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż zgodnie z uchwałą wspólników o postawieniu do dyspozycji wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki cypryjskiej, dyrektorowi zostanie postawione do dyspozycji wynagrodzenie, które na jego życzenie może zostać wypłacone w częściach, w kolejnych latach.

Należy podkreślić, że uchwała o postawieniu do dyspozycji wynagrodzenia dyrektorskiego zostanie powzięta z datą pewną na terytorium Republiki Cypru. Data pewna zostanie powtórnie poświadczona przed notariuszem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (przy okazaniu notariuszowi oryginału uchwały, wraz z klauzulą apostille i tłumaczeniem przysięgłym). Data powzięcia uchwały zostanie zatem skutecznie uwiarygodniona.

Według komentarza do ustawy o PIT, pod red. dr Janusz Marciniuk przez zwrot „postawione dodyspozycji” należy rozumieć takie postawienie podatnikowi przysługujących mu pieniędzy i wartości pieniężnych, aby mógł on z nich swobodnie korzystać. Wypłata wynagrodzenia w częściach – na każdorazowy wniosek beneficjenta, będzie zatem wyrazem swobody korzystania z postawionych mu do dyspozycji środków z tytułu postawionego do dyspozycji wynagrodzenia.

Istotne dla określenia sposobu opodatkowania otrzymanego przez wnioskodawcę wynagrodzenia będzie moment postawienia do dyspozycji wynagrodzenia wnioskodawcy, określony w uchwale.

Podjęcie uchwały o pozostawieniu do dyspozycji wynagrodzenia jest czynnością prawną o charakterze jednorazowym. Stanowi konkretne zdarzenie prawne, które dokonane zostaje w ściśle określonym momencie. Owe postawienie do dyspozycji wynagrodzenia następuje w drodze jednej czynności prawnej, która determinuje moment zakwalifikowania przychodu do określonego źródła. Skoro zatem uchwała o przyznaniu wynagrodzenia została podjęta w 2012 r., to otrzymane wynagrodzenie będzie opodatkowane, zgodnie z art. 16 upo w brzmieniu obowiązującym w roku 2012 r.

Zgodnie z art. 16 upo „wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie”.

Nie jest więc istotne, że wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach przypadających na różne okresy podatkowe, bowiem moment postawienia do dyspozycji wynagrodzenia, określony w uchwale wspólników, rzutuje na brzmienie przepisu, zgodnie z którym ma być opodatkowane niniejsze wynagrodzenie.

Zatem, zdaniem wnioskodawcy, w związku z tym, iż jego omawiane wynagrodzenie będzie stanowić przychód w 2012 roku - w roku w którym została powzięta uchwała o przyznaniu i przekazaniu mu do dyspozycji wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej przedmiotowe wynagrodzenie będzie podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce (kraju rezydencji, któremu prawo opodatkowania dają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jak i na Cyprze (kraj źródła, któremu prawo opodatkowania daje art. 16 umowy polsko-cypryjskiej). W związku z tym należy stosować odpowiednią metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, która została sformułowana w art. 24 ust. 1 upo i stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub osiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie (...) zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania. Dalej art. 24 ust. 4 umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie jest zwolniony z podatku w tym państwie, wówczas to państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Zgodnie z powyższym w Polsce wynagrodzenie przyznane i postawione do dyspozycji wnioskodawcy na mocy uchwały wspólników, a wypłacane przez wnioskodawcę w częściach w kolejnych latach będzie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwolnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej sposobu opodatkowania środków pieniężnych postawionych do dyspozycji Wnioskodawcy w 2012 r. w pozostałej części jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do ust. 1a ww. artykułu za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl powyższego należy stwierdzić, iż przychód powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pieniędzy i wartości pieniężnych. W tym miejscu wskazać należy, iż błędne jest twierdzenie Wnioskodawcy, iż podjęcie uchwały o przyznaniu Wnioskodawcy wynagrodzenia za wykonanie określonych czynności jest tożsame z postawieniem tegoż wynagrodzenia do dyspozycji.

Otrzymanie przychodu może polegać na wręczeniu, przekazaniu pieniędzy i wartości pieniężnych lub postawieniu ich do jego dyspozycji osobie której są one należne. Wobec braku w przepisach podatkowych definicji pojęcia „postawienie do dyspozycji” należy posłużyć się definicją słownikową. „Mieć coś do dyspozycji” oznacza „mieć możność posługiwania się, rozporządzania czymś w danej chwili”. Przez „postawione do dyspozycji” należy zatem rozumieć takie środki pieniężne, których odbiorca – wykazując określoną aktywność – ma możliwość objęcia, czyli skorzystania z tych pieniędzy i nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody lub też innych czynności osoby stawiającej środki do dyspozycji.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym wspólnicy spółki cypryjskiej, planują powzięcie uchwały o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora i postawienie przyznanego wynagrodzenia do dyspozycji dyrektora (tj. Wnioskodawcy). Niniejsza uchwała będzie stanowić, iż z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały zostanie przyznane i postawione będzie do dyspozycji wynagrodzenie przysługujące dyrektorowi.

Uchwała o postawieniu do dyspozycji wynagrodzenia będzie jedynym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji dyrektora spółki cypryjskiej. Wnioskodawca nie pobierze całości wynagrodzenia w 2012 r. zamierza je pobierać w częściach w kolejnych latach.

Mając na uwadze zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku wskazać należy, iż samo podjęcie uchwały w 2012 r. o wypłacie wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora nie stanowi „postawienia do dyspozycji” ani przekazania wynagrodzenia. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest tylko podstawą do roszczenia o wypłatę, co nie jest tożsame z samą wypłatą lub postawieniem do dyspozycji (dopóki nie nastąpi przekazanie wynagrodzenia na konto lub fizycznie do ręki dyrektora, nie można mówić o postawieniu do dyspozycji dyrektora jakichkolwiek środków finansowych).

Mając na uwadze powyższe, tylko wówczas, kiedy należne wynagrodzenie zostanie Wnioskodawcy postawione do dyspozycji w roku 2012, zgodnie z definicją przedstawioną powyżej do przychodu uzyskanego w 2012 r. będą miały zastosowanie przepisy jak niżej

W myśl art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki.

Art. 30 ww. Umowy stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Postanowienia art. 16 Umowy w wersji angielskiej odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „the board of directors” („rada dyrektorów”), który powinien być rozumiany szerzej niż „rada nadzorcza” w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że art. 16 Umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

Cypryjskie prawo spółek nie przewiduje istnienia w spółkach takiego organu jak „rada nadzorcza”. Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni, co do zasady jednoosobowo, jednocześnie nie tworząc w myśl postanowień cypryjskiego prawa spółek organu o charakterze „rady nadzorczej”, a co najwyżej „radę dyrektorów”. Natomiast wykonywane przez podatnika czynności nadzoru odpowiadają w swym zakresie czynnościom wykonywanym przez członków „rad nadzorczych”.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie do wynagrodzenia Wnioskodawcy, który pełni funkcję dyrektora w spółce z siedzibą na Cyprze, znajdzie zastosowanie art. 16 umowy.

W myśl ww. przepisu umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Prawidłowe jest zatem stwierdzenie, że fakt, iż Republika Cypru w wewnętrznych przepisach podatkowych nie przewiduje opodatkowania tego rodzaju dochodów nie wpływa na sytuację Wnioskodawcy na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wyklucza to bowiem zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianej stosowną konwencją międzynarodową.

Art. 24 ust. 4 umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru i postawione do dyspozycji w roku 2012 zgodnie z rozumieniem przedstawionym w niniejszej interpretacji będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce.

Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawczyni uzyskałaby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.