IPPB2/415-791/14-4/PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej w sytuacji, w której Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 16 stycznia 2015 r. (data nadania 16 stycznia 2015 r., data wpływu 19 stycznia 2015 r.) uzupełniającym wniosek na wezwanie z dnia 8 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-791/14-2/PW (data doręczenia 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej w sytuacji, w której Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej w sytuacji, w której Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOF. W przyszłości ma on zostać członkiem zarządu spółki, posiadającej osobowość prawną, mającą siedzibę dla celów podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii tj. będącej brytyjskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka UK”).

Jako wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wnioskodawca otrzymywać będzie część dywidend, jakie będą przysługiwać Spółce UK z tytułu posiadania udziałów w spółkach zależnych. Dodatkowo, Wnioskodawca może otrzymywać część wynagrodzenia należnego Spółce UK z tytułu świadczenia przez nią usług dla ww. spółek.

Kwoty składające się na wynagrodzenie Wnioskodawcy będą bezpośrednio przekazywane Wnioskodawcy na jego rachunek bankowy znajdujący się w Polsce przez spółki zależne, mające siedziby w innych krajach niż Polska i Wielka Brytania. Wynagrodzenie to nie będzie wypłacane ani przekazywane w Wielkiej Brytanii.

Pismem z dnia 8 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-791/14-2/PW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia poprzez:

 • wskazanie czy w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej, Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii.

Wezwanie skutecznie doręczono 9 stycznia 2015 r.

Pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. (data nadania 16 stycznia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie wskazując, że Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej. Będzie to wynikać bądź z miejsca siedziby Spółki UK, bądź z miejsca, w którym będą się odbywać zebrania zarządu tej spółki (tj. w Wlk. Brytanii).

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie zasygnalizować, że system prawny i podatkowy Wielkiej Brytanii jest znacząco odmienny od systemu prawnego w Polsce. W szczególności należy zaznaczyć, że w prawie brytyjskim, zasadniczo, nie używa się pojęcia „ograniczony obowiązek podatkowy”. W związku z tym Wnioskodawca pragnie dodać wariant (dot. stanu przyszłego), w którym taki obowiązek nie powstanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle wyżej opisanego stanu przyszłego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (członkostwa w zarządzie) Spółki UK otrzymywane przez Wnioskodawcę (wypłacane bezpośrednio przez spółki z krajów innych niż Polska i Wielka Brytania) będzie zwolnione w całości z podatku dochodowego w Polsce...
 2. Mając na uwadze to, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu członkostwa w zarządzie otrzymywany przez Wnioskodawcę będzie zwolniony z podatku dochodowego w Polsce, czy dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - będzie miała zastosowanie stawka ustalona zgodnie z art. 27 ust. 8 UPDOF, tj. ustalona według metody wyłączenia z progresją...

Niniejsza interpretacja dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Pytanie nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki UK nie stanowi przychodu opodatkowanego w Polsce. Stanowisko to Wnioskodawca opiera na treści przepisów UPDOF i Konwencji.

Na podstawie art. 3 ust. 1 UPDOF Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów. Z tego powodu Wnioskodawca powinien rozliczać w Polsce zarówno swoje przychody osiągnięte w Polsce, jak i przychody uzyskiwane poza granicami Polski. Jednakże z uwagi na to, że Spółka UK, w której ma pełnić funkcję członka zarządu (w związku z czym ma być mu wypłacane wynagrodzenie) podlega opodatkowaniu od całości dochodów w Wielkiej Brytanii, zastosowanie znajdą także postanowienia Konwencji.

Do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy osiąganych z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki UK ma zastosowanie art. 15 Konwencji, zgodnie z którym: „Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.” Oznacza to, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. Należy zwrócić przy tym uwagę, że o takim opodatkowaniu decyduje nie to, z jakich źródeł osiąga dochody Spółka UK, lecz to, czy w świetle regulacji brytyjskich oraz Konwencji uznaje się Spółkę UK za posiadającą siedzibę w Wlk. Brytanii.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowanie znajduje art. 27 ust. 8 UPDOF i art. 22 ust. 2 lit. a) Konwencji, zgodnie z którymi ww. dochód w Polsce podlega zwolnieniu.

Należy też zwrócić uwagę na przepis art. 23 Konwencji, zgodnie z którym:

Jeżeli zgodnie z którymkolwiek postanowieniem niniejszej Konwencji, dochody lub zyski są zwolnione z opodatkowania w Umawiającym się Państwie, a zgodnie z obowiązującym prawem drugiego Umawiającego się Państwa w odniesieniu do tego dochodu lub zysków, osoba podlega opodatkowaniu w stosunku do kwoty, która została jej PRZEKAZANA LUB WYPŁACONA W TYM DRUGIM PAŃSTWIE lecz nie w stosunku do pełnej kwoty dochodów lub zysków, to zwolnienie przysługujące zgodnie z niniejszą Konwencją w pierwszym wymienionym Państwie ma zastosowanie tylko do wysokości dochodów lub zysków, które zostały opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższy przepis nie znajduje zastosowania w opisanym wyżej stanie przyszłym, gdyż dotyczy on wyłącznie dochodów lub zysków przekazanych lub wypłaconych w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie bezpośrednio na swój rachunek bankowy znajdujący się w Polsce z rachunków bankowych spółek, prowadzących działalność / posiadających siedziby dla celów podatkowych w krajach innych niż Polska i Wlk. Brytania. Wynagrodzenie to zatem nie będzie „przekazywane”, ani „wypłacane” w Wielkiej Brytanii.

Takie stanowisko zostało zaprezentowane, m.in., w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1.4.2014 r. (IPPB2/415-7/14-4/PW). Pojawia się w niej odniesienie także do wersji anglojęzycznej Konwencji:

„Taki sposób rozumowania potwierdza angielska wersja Konwencji. Zgodnie z nią:

Article 23 Where under ony provision of this Convention any income or gains are relieved from tax in a Contracting Stale and, under the law in force in the other Contracting State a person, in respect of that income or those gains, is subject to tax by reference to the amount thereof which, is remitted to or received in that other Stale and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in the first-mentioned State shall apply only to so much of the income or gains as is taxed in the other State.

Słowa: is remitted to or received in zostały w polskiej wersji przetłumaczone jako została jej przekazana lub wypłacona w. Wersja angielska wydaje się wskazać, że chodzi tu o kwoty przesyłane do Wielkiej Brytanii lub odebrane w Wielkiej Brytanii.”

W konsekwencji, całość dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce UK będzie podlegać zwolnieniu w Polsce.

Pytanie nr 2

Mając na uwadze to, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce UK będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu osiągniętego w Polsce będzie mieć zastosowanie stawka ustalona zgodnie z art. 27 ust. 8 UPDOF, tj. ustalona według metody wyłączenia z progresją.

Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji, jeżeli zgodnie z postanowieniami Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić taki zwolniony dochód.

Kierując się zasadą wynikającą z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji należy uznać, że zastosowanie w tej sprawie znajduje art. 27 ust. 8 UPDOF, zgodnie z którym, jeżeli podatnik, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oprócz dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1, „osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.”

Opisana wyżej metoda - zdaniem Wnioskodawcy - znajdzie zastosowanie także w niniejszym przypadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obecnie obowiązującą umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią jest podpisana w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w przyszłości ma on zostać członkiem zarządu spółki, posiadającej osobowość prawną, mającą siedzibę dla celów podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii tj. będącej brytyjskim rezydentem podatkowym.

Jako wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wnioskodawca otrzymywać będzie część dywidend, jakie będą przysługiwać Spółce UK z tytułu posiadania udziałów w spółkach zależnych. Dodatkowo, Wnioskodawca może otrzymywać część wynagrodzenia należnego Spółce UK z tytułu świadczenia przez nią usług dla ww. spółek.

Kwoty składające się na wynagrodzenie Wnioskodawcy będą bezpośrednio przekazywane Wnioskodawcy na jego rachunek bankowy znajdujący się w Polsce przez spółki zależne, mające siedziby w innych krajach niż Polska i Wielka Brytania. Wynagrodzenie to nie będzie wypłacane ani przekazywane w Wielkiej Brytanii.

Z uwagi na to, iż wiele państw szeroko zakreśla swą jurysdykcję podatkową, stosując do opodatkowania dochodów zarówno zasadę rezydencji, jak i zasadę źródła, dochodzi do kolizji zasad prawnych dotyczących opodatkowania, zbiegu roszczeń podatkowych państw w stosunku do tego samego podatnika i tego samego źródła opodatkowania. Konsekwencją powyższego jest tzw. zjawisko międzynarodowego podwójnego opodatkowania, określane w doktrynie prawa podatkowego jako nałożenie na tego samego podatnika porównywalnych podatków z tego samego tytułu i za taki sam okres w dwu lub więcej państwach. W sensie prawnym międzynarodowe podwójne opodatkowanie oprócz suwerennej jurysdykcji podatkowej państw charakteryzuje się nałożeniem podatku przez dwa albo więcej państw, identycznością podmiotu opodatkowania, tożsamością przedmiotu opodatkowania, identycznością okresu opodatkowania oraz podobieństwem podatku. Głównym środkiem unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania są dwustronne (bilateralne) umowy międzynarodowe.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy – stwierdzić należy, że do uzyskiwanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu członkostwa w zarządzie spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii będzie miała zastosowanie umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Wobec tego, w przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji dojdzie do podwójnego opodatkowania uzyskiwanych przez niego dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Zgodnie z art. 15 Konwencji, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Art. 22 ust. 2 lit. a) stanowi, że w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem punktu b) niniejszego ustępu (punkt ten nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji, jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Art. 23 Konwencji ogranicza zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit a) i c) Konwencji. Nie znajdzie on jednak zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż dotyczy dochodów lub zysków przekazanych lub wypłaconych w Wielkiej Brytanii, a zgodnie z zaprezentowanym przez Wnioskodawcę opisem zdarzenia przyszłego, wynagrodzenie, które będzie otrzymywał Wnioskodawca płatne będzie bezpośrednio na rachunek Wnioskodawcy w Polsce.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powołać należy art. 27 ust. 8, który stanowi, że jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z uwagi na treść powyższych uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych oraz biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ze względu zatem na zakres żądania Wnioskodawcy ocenie interpretacyjnej organu została poddana więc kwestia zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii. Organ nie odniósł się natomiast do wskazanej w uzupełnieniu wniosku sytuacji, w której Wnioskodawca nie podlegałby ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii. W tym zakresie Wnioskodawca może złożyć odrębny wniosek.

Jednocześnie informuje się, że opłata w wysokości 40 zł dokonana w dniu 16 stycznia 2014 r. będzie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa przekazem pocztowym na adres wskazany w części D.2 wniosku, zgodnie ze wskazanym sposobem zwrotu nienależnej opłaty.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.