IPPB2/415-29/13-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznać należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji Banku objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w latach 2010-2012 w momencie objęcia (nabycia) tych akcji, z uwagi na odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu ustawy obowiązującym w tych latach do momentu zbycia przedmiotowych akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2013 r. (data wpływu 14.01.2013 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 18.03.2013 r. (data nadania 18.03.2013 r., data wpływu 20.03.2013 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 08.03.2013 r. Nr IPPB2/415-29/13-2/MG (data nadania 08.03.2013 r., data doręczenia 12.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu objęcia (nabycia) akcji, w związku z realizacją Planu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu objęcia (nabycia) akcji, w związku z realizacją Planu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca z dniem 15 marca 2008 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Banku S.A. (dalej: „Bank”) został powołany do Zarządu Banku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, Dyrektora Banku do spraw Finansów. Funkcję tę pełnił do dnia 4 września 2008 r. na podstawie kontraktu menedżerskiego. Z dniem 5 września 2008 r. Wnioskodawca został powołany uchwalą Rady Nadzorczej Banku na członka Rady Nadzorczej Banku. Powierzone zostało mu stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Wnioskodawca jest niemieckim rezydentem podatkowym w rozumieniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).

W celach motywacyjnych Bank wprowadził program motywacyjny (dalej: „Plan Opcyjny” lub „Plan”). Jednym z beneficjentów Planu Opcyjnego był Wnioskodawca. Wnioskodawca został objęty Planem w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu Banku.

Zgodnie z Planem Opcyjnym, Wnioskodawca - pod warunkiem spełnienia określonych Planem wymogów - był uprawniony do nabycia akcji Banku po preferencyjnych cenach. Akcje Banku zostały nabyte przez Wnioskodawcę, jako osobę uprawnioną do ich nabycia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Banku.

W ramach Planu Opcyjnego realizowane były następujące czynności:

 • Bank wyemitował obligacje imienne uprawniające ich posiadaczy do nabycia nowo wyemitowanych akcji Banku po ustalonej cenie równej wartości nominalnej akcji Banku (dalej: „Obligacje”);
 • W pierwszym kroku Obligacje zostały nabyte przez administratora Planu (spółkę posiadającą osobowość prawną polskiego rezydenta podatkowego) po ich wartości nominalnej (1 grosz) i następnie były nabywane od tej spółki przez osoby objęte Planem (w tym również przez Wnioskodawcę) po tej wartości (1 grosz);
 • W momencie wykupu Obligacji od uprawnionych z tych papierów wartościowych (w tym również od Wnioskodawcy), Bank był zobowiązany do spłaty nominalnej wartości Obligacji (1 grosz) i umożliwienia osobom uprawnionym nabycia jednej akcji Banku za każdą wykupioną Obligację (dalej „Opcja”).

Wnioskodawca nabył akcje w ramach Planu Opcyjnego w trzech transzach:

I transza w 2010 r.;

II transza w 2011 r.;

III ransza w 2012 r.

W momencie skorzystania przez Wnioskodawcę z Opcji i nabycia akcji Banku ich wartość nominalna (cena, po której Wnioskodawca był uprawniony do nabycia akcji Banku) była niższa od ich wartości rynkowej.

Akcje nabyte przez Wnioskodawcę będą mogły zostać zbyte w przyszłości z zyskiem lub stratą w zależności od ich kursu w dniu zbycia.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 08.03.2013 r. Nr IPPB2/415-29/13-2/MG (data nadania 08.03.2013 r., data doręczenia 12.03.2013 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wyjaśnienie:

 • czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z instytucją powiernika, tj. program oparty jest o instytucję obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, określoną w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), jeżeli tak to organ prosi o szczegółowe informacje w tym zakresie,
 • wskazanie, czy nabyte przez Wnioskodawcę obligacje dające prawo pierwszeństwa do objęcia akcji były zbywalne,
 • czy Wnioskodawca w okresie nabycia akcji był niemieckim rezydentem podatkowym i posiadał certyfikat rezydencji poświadczający rezydencję.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 18.03.2013 r. (data nadania 18.03.2013 r., data wpływu 20.03.2013 r.), w którym wyjaśnił, iż:

 1. W przedmiotowym stanie faktycznym występuje powiernik. W celu zabezpieczenia praw uczestników planu opcyjnego (w tym Wnioskodawcy) - tj. możliwości nabywania przez nich obligacji dających prawo do pierwszeństwa objęcia nowo emitowanych akcji Banku - obligacje zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Banku (tzw. powiernika / administratora planu), który następnie odsprzedawał je uczestnikom. W ramach planu opcyjnego realizowane były następujące czynności:
  • Bank wyemitował obligacje imienne uprawniające ich posiadaczy do nabycia nowo wyemitowanych akcji Banku po ustalonej cenie równej wartości nominalnej akcji Banku;
  • w pierwszym kroku obligacje zostały nabyte przez powiernika / administratora planu (spółkę posiadającą osobowość prawną - polskiego rezydenta podatkowego) po ich wartości nominalnej (1 grosz) i następnie były nabywane od tej spółki przez osoby objęte planem (w tym również Wnioskodawcę) po tej wartości (1 grosz);
  • w momencie realizacji prawa pierwszeństwa i wykupu obligacji od uprawnionych z tych papierów wartościowych (w tym również od Wnioskodawcy), Bank był zobowiązany do spłaty nominalnej wartości obligacji (1 grosz) i umożliwienia osobom uprawnionym nabycia jednej akcji Banku za każdą wykupioną obligację.
 2. Obligacje były niezbywalne. Zbycie obligacji mogło nastąpić jedynie w wykonaniu funkcji powiernika, tj.
  • zbycia obligacji przez powiernika na rzecz pracowników,
  • w wyniku zmiany powiernika i przeniesienia obligacji przez dotychczasowego powiernika na rzecz innego podmiotu.
  Ponadto, ograniczenie zbywalności dotyczyło następców prawnych, tj. podmiotów wykonujących prawa spadkowe w przypadku śmierci osoby uczestniczącego w planie. Tym samym, Wnioskodawca, nie mógł samodzielnie zbyć przedmiotowych obligacji.
 3. Wnioskodawca - w okresie nabycia akcji - był niemieckim rezydentem podatkowym w rozumieniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) i posiadał certyfikat rezydencji poświadczający rezydencję.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Opcji - stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji Banku objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę, a wydatkami poniesionymi przez niego na ich objęcie (nabycie) - nie podlegał opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Opcji - stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji Banku objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich objęcie (nabycie) - nie podlegał opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a updof „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

Należy uznać, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Opcji, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji Banku objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich objęcie (nabycie), zostanie osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji dochód ten - co do zasady - będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Niemniej jednak, jak stanowi art. 24 ust. 11 updof w brzmieniu obowiązującym w 2011 i w 2012 r., dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji”.

Niemal identyczne brzmienie posiadał omawiany przepis w roku 2010. Zgodnie z nim dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji; zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.”

Z art. 24 ust. 12 updof (w brzmieniu obowiązującym w latach 2010 - 2012) wynika, że powyższej zasady nie stosuje się w przypadku dochodu osiągniętego ze zbycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zestawiając te dwa przepisy oraz mając na względzie użyty w art. 24 ust. 11 updof zwrot „nie podlega opodatkowaniu”, należy uznać, że polski ustawodawca zdecydował się na wyłączenie z opodatkowania - na moment objęcia (nabycia) akcji dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie).

Jak wynika z treści art. 24 ust. 12 updop, dochód ten - o ile powstanie będzie podlegał opodatkowaniu w momencie zbycia akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 maja 2011 r., sygn. II FSK 150/10, „przepis art. 24 ust. 11 updof nie stanowi definitywnego zwolnienia podatkowego; przesuwa tylko w czasie datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu objęcia akcji, tak krajowych, jak i niekrajowych. Interes podatkobiorcy uwzględniony i zabezpieczony natomiast zostanie systemowo poprzez opodatkowanie zbycia tych akcji, albowiem, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) updof, stanowi ono podstawę powstania opodatkowanego przychodu z kapitałów pieniężnych”.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę, oraz uwzględniając fakt że:

 • Bank ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 24 ust. 12a updof),
 • akcje Banku zostały objęte (nabyte) przez Wnioskodawcę w ramach Planu, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Banku

- należy uznać, że dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji Opcji, tj. nadwyżka pomiędzy wartością rynkową akcji Banku objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę w ramach Planu, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich objęcie (nabycie), nie podlegał opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment ich objęcia (nabycia).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a omawianej ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b cytowanej ustawy).

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawca z dniem 15.03.2008 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Banku z siedzibą w Polsce został powołany do Zarządu Banku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, Dyrektora Banku do spraw Finansów. Funkcję tę pełnił do dnia 4.09.2008 r. na podstawie kontraktu menedżerskiego. Z dniem 5.09.2008 r. Wnioskodawca został powołany uchwalą Rady Nadzorczej Banku na członka Rady Nadzorczej Banku. Powierzone zostało mu stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. W celach motywacyjnych Bank wprowadził program motywacyjny (Plan). Jednym z beneficjentów Planu był Wnioskodawca. Wnioskodawca został objęty Planem w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu Banku. Zgodnie z Planem, Wnioskodawca - pod warunkiem spełnienia określonych Planem wymogów - był uprawniony do nabycia akcji Banku po preferencyjnych cenach. Akcje Banku zostały nabyte przez Wnioskodawcę, jako osobę uprawnioną do ich nabycia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Banku. W celu zabezpieczenia praw uczestników Planu, tj. możliwości nabywania przez uczestników obligacji dających prawo do pierwszeństwa objęcia nowo emitowanych akcji Banku - obligacje zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Banku (tzw. powiernika / administratora planu), który następnie odsprzedawał je uczestnikom. W ramach Planu realizowane były następujące czynności:

 • Bank wyemitował obligacje imienne uprawniające ich posiadaczy do nabycia nowo wyemitowanych akcji Banku po ustalonej cenie równej wartości nominalnej akcji Banku;
 • w pierwszym kroku obligacje zostały nabyte przez powiernika / administratora planu (spółkę posiadającą osobowość prawną - polskiego rezydenta podatkowego) po ich wartości nominalnej (1 grosz) i następnie były nabywane od tej spółki przez osoby objęte planem po tej wartości (1 grosz);
 • w momencie realizacji prawa pierwszeństwa i wykupu obligacji od uprawnionych z tych papierów wartościowych, Bank był zobowiązany do spłaty nominalnej wartości obligacji (1 grosz) i umożliwienia osobom uprawnionym nabycia jednej akcji Banku za każdą wykupioną obligację.

Obligacje były niezbywalne. Zbycie obligacji mogło nastąpić jedynie w wykonaniu funkcji powiernika, tj.: zbycia obligacji przez powiernika na rzecz pracowników, w wyniku zmiany powiernika i przeniesienia obligacji przez dotychczasowego powiernika na rzecz innego podmiotu. Ograniczenie zbywalności dotyczyło następców prawnych, tj. podmiotów wykonujących prawa spadkowe w przypadku śmierci osoby uczestniczącego w planie. Tym samym, Wnioskodawca, nie mógł samodzielnie zbyć przedmiotowych obligacji. Wnioskodawca w okresie nabycia akcji był niemieckim rezydentem podatkowym i posiadał certyfikat rezydencji poświadczający rezydencję.

Zatem, jak wynika z treści wniosku przedmiotowy Plan, w którym uczestniczył Wnioskodawca oparty jest o instytucję obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia nowoemitowanych akcji Banku, określoną w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o obligacjach, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny (ust. 2 art. 4 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, spółka może emitować obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, zwane dalej „obligacjami z prawem pierwszeństwa”.

W myśl art. 24 ust. 1 ustawy o obligacjach, z chwilą wykupu obligacje podlegają umorzeniu. Natomiast emitent może nabywać własne obligacje jedynie w celu ich umorzenia (art. 25 ust. 1 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że rola obligacji w omawianym Planie ma charakter techniczny, dotyczący zasad subskrypcji akcji nowej emisji.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny odnoszący się do konstrukcji Planu i charakteru prawnego nabywanych obligacji oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, iż moment przyznania uprawnienia do nabycia obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia nowoemitowanych akcji Banku, jak i moment nabycia obligacji oraz prawo pierwszeństwa do objęcia akcji są dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tzn. nie powodują powstania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast niewątpliwie w momencie objęcia przez Wnioskodawcę nowoemitowanych akcji Banku, które następuje w momencie wykupu i umorzenia obligacji po cenie preferencyjnej, tj. cenie nominalnej równej 1 zł za jedną akcję, a więc niższej od ceny rynkowej akcji z dnia nabycia skutkuje przysporzeniem majątkowym po stronie Wnioskodawcy. Operacja ta wywołuje skutek w postaci uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, iż podatnicy, aby czerpać korzyści z akcji sami muszą nabyć akcje za określoną cenę. A zatem inne osoby, chcąc nabyć akcje muszą zdecydować się na uszczuplenie swojego majątku, czyli muszą ponieść określony koszt, który to koszt Wnioskodawca poniósł tylko w części, ponieważ akcje spółki Banku nabył po cenie nominalnej - niższej niż wartość rynkowa z dnia ich nabycia.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca nabył akcje Banku w ramach Planu w trzech transzach, tj. w latach 2010-2012 należy odwołać się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w tych latach.

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. (t. j. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji; zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Sens tego przepisu jest taki, iż przy spełnieniu określonych warunków nadwyżka w postaci różnicy pomiędzy wartością rynkową a wydatkami na objęcie akcji nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia akcji (moment opodatkowania tej nadwyżki następuje dopiero przy zbyciu akcji, o czym z kolei traktuje przepis ust. 12 tego artykułu).

Zasada określona w art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. „przesunięcia momentu opodatkowania wspomnianej nadwyżki” znajduje zastosowanie do objęcia akcji emitowanych przez polskie spółki kapitałowe, natomiast nie obowiązuje w przypadku, gdy objęcie akcji nie nastąpiło na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników, a objęte akcje nie są akcjami nowej emisji, a zatem znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Należy zauważyć, iż ustawodawca odroczył moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu nabycia akcji spółek, których siedziba mieści się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym stanowi przepis art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., zgodnie z którym dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji (art. 24 ust. 12 ww. ustawy).

Jak wynika zatem z powyższych przepisów przy spełnieniu określonych warunków nadwyżka w postaci różnicy pomiędzy wartością rynkową a wydatkami na objęcie (nabycie) akcji nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) akcji - moment opodatkowania tej nadwyżki następuje dopiero przy zbyciu akcji, o czym z kolei traktuje przepis ust. 12 tego artykułu.

Zgodnie z wykładnią językową wskazanego przepisu art. 24 ust. 11 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. i 2012 r., a także zakazem rozszerzającego interpretowania przepisów zawierających preferencje podatkowe stwierdzić należy, iż przepis ten odracza moment opodatkowania dochodu wynikającego z różnicy między wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), w sytuacji, gdy spełnione są wskazane w nim warunki, tj.:

 • musi nastąpić objęcie (nabycie) akcji,
 • osoby obejmujące (nabywające) te akcje muszą być uprawnione do takiego nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem lub spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji,
 • dochód musi zostać uzyskany z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółki, której siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wobec powyższego dochód powstały w momencie preferencyjnego nabycia akcji Banku z siedzibą w Polsce, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji Banku a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich nabycie nie podlega opodatkowaniu w dacie ich nabycia. Na mocy powołanego powyżej art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym w latach 2011-2012 nastąpiło odroczenie opodatkowania osiągniętego dochodu do momentu odpłatnego zbycia akcji.

Reasumując uznać należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji Banku objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w latach 2010-2012 w momencie objęcia (nabycia) tych akcji, z uwagi na odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu ustawy obowiązującym w tych latach do momentu zbycia przedmiotowych akcji.

Końcowo - odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.