IPPB1/4511-966/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej nie będą podlegały opodatkowaniu PIT w oparciu o przepisy regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ustawy o PIT), z uwagi na fakt, iż w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie wyjątek uregulowany w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT?
IPPB1/4511-966/15-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dochód
 3. spółka osobowa
 4. spółka zagraniczna
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20 października 2015 r nr IPPB1/4511-966/15-2/MT o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania opodatkowania dochodów spółki osobowej z siedzibą na Malcie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów spółki osobowej z siedzibą na Malcie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski i opodatkowującym dochody osiągane z przedmiotowej działalności w całości na terytorium Polski.

Wnioskodawca w ramach bieżących inwestycji wraz z innymi osobami (osoby fizyczne lub osoby prawne będące polskimi rezydentami podatkowymi, dalej: „Wspólnicy”) planuje utworzenie spółki osobowej z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka Osobowa”). Spółka Osobowa będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, przynajmniej jeden ze Wspólników będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania Spółki Osobowej bez ograniczeń, natomiast odpowiedzialność przynajmniej jednego ze Wspólników za zobowiązania Spółki Osobowej będzie ograniczona.

Wnioskodawca przystąpi do Spółki Osobowej w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności albo wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności. Na podstawie wewnętrznych regulacji podatkowych obowiązujących na Malcie, Spółka Osobowa traktowana będzie jako tzw. podmiot transparentny podatkowo na gruncie podatków dochodowych. Wszelkie dochody podatkowe generowane za pośrednictwem Spółki Osobowej będą uznawane za dochody osiągane bezpośrednio przez Wspólników.

Planuje się, że Spółka Osobowa wynajmie na Malcie lokal wraz z niezbędnym wyposażeniem. Nie jest też wykluczone, że zatrudni ona pracownika. Spółka zostanie zawiązana na czas nieoznaczony, a jej działalność będzie miała charakter trwały. Wnioskodawca nie wyklucza osobistego .prowadzenia spraw spółki. Spółka Osobowa będzie prowadzić przede wszystkim działalność holdingową, tzn. będzie ona inwestować w udziały spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej. W ramach planowanej działalności Spółka Osobowa będzie posiadała m. in. udziały , w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka Kapitałowa”).

Osiągane przez Spółkę Kapitałową zyski wypłacane będą w formie dywidendy na rzecz Spółki Osobowej. Wnioskodawca zakłada, iż dywidendy otrzymywane przez Spółkę Osobową od Spółki Kapitałowej stanowiły będą co najmniej 50% przychodów wykazywanych w księgach prowadzonych przez Spółkę Osobową.

W związku z posiadaniem statusu wspólnika w Spółce Osobowej, Wnioskodawca posiadał będzie zakład (dalej: „PE”) na terytorium Malty w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 ze zm., dalej: „Umowa”). Jednocześnie PE na terytorium Malty posiadali będą również Wspólnicy (Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż powyższe stwierdzenia są elementem przedstawionego stanu faktycznego i Wnioskodawca nie oczekuje analizy przedmiotowej kwestii przez organ podatkowy w trakcie rozpatrywania niniejszego wniosku).

Wnioskodawca zakłada, iż osiągane przez niego za pośrednictwem Spółki Osobowej dochody będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie według stawki 14,25% lub niższej, względnie podlegały będą zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie.

Przychody osiągane przez Spółkę Osobową w ciągu roku kalendarzowego mogą przekraczać kwotę odpowiadającą 250.000 EUR, jednakże przychody alokowane na rzecz Wnioskodawcy, zgodnie z przysługującym Wnioskodawcy udziałem w zyskach Spółki Osobowej, nie będą przekraczały ww. kwoty.

Pismem z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego wskazując, że pytanie zadane we wniosku zmierzało do uzyskania odpowiedzi, czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej, stanowiącej dla Wnioskodawcy zakład („PE”) zlokalizowany na Malcie, będą podlegały opodatkowaniu PIT w oparciu o przepisy regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ustawy o PIT). Przedmiotowe pytanie zadane zostało z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 30f ust. 21 ustawy o PIT przepisy dotyczące opodatkowania PIT dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą poprzez PE położony poza terytorium Polski (chyba, że dochody PE zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania PIT na terytorium Polski).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż Spółka Kapitałowa nie będzie spełniała definicji zagranicznej spółki kontrolowanej, co potwierdzają poniższe odpowiedzi na pytania zadane przez Organ.

Ad 1)

Wnioskodawca, na moment założenia Spółki Osobowej, posiadał będzie 33,33% udziału w zysku w Spółce Osobowej.

Spółka Osobowa, na moment założenia Spółki Kapitałowej, posiadała będzie 99,97% udział w kapitale Spółki Kapitałowej.

Odpowiadając na pytanie Organu, Wnioskodawca będzie posiadał pośrednio (za pośrednictwem Spółki Osobowej) co najmniej 25% udziałów w kapitale Spółki Kapitałowej przez okres nie krótszy niż 30 dni.

Ad 2)

Przychody Spółki Kapitałowej pochodziły będą ze świadczenia usług. Odpowiadając na pytanie Organu, Spółka Kapitałowa nie będzie uzyskiwała 50% przychodów (w skali roku podatkowego) z tytułów wymienionych w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o PIT.

Ad 3)

Z uwagi na odpowiedź na pytanie nr 2, pytanie nr 3 wydaje się bezprzedmiotowe. Na marginesie Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż dochody Spółki Kapitałowej podlegały będą opodatkowaniu na poziomie Spółki Kapitałowej podatkiem dochodowym przy zastosowaniu stawki 35%.

Ad 4)

Spółka Kapitałowa będzie prowadziła na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą, z uwzględnieniem art. 30f ust. 20 ustawy o PIT.

Ad 5)

Przychody Spółki Kapitałowej będą przekraczały w roku podatkowym kwotę odpowiadającą kwocie 250.000 EUR.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej nie będą podlegały opodatkowaniu PIT w oparciu o przepisy regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ustawy o PIT), z uwagi na fakt, iż w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie wyjątek uregulowany w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej nie będą podlegały opodatkowaniu PIT w oparciu o przepisy regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ustawy o PIT), z uwagi na fakt, iż w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie wyjątek uregulowany w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT.

Uzasadnienie

Art. 30f ustawy o PIT reguluje zasady opodatkowania PIT dochodów generowanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną (dalej: „CFC”), uzyskiwanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT (osobę fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym).

W przypadku zagranicznych spółek, które nie posiadają siedziby ani zarządu w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 599, dalej: „Rozporządzenie”), ani w państwach, z którymi Polska lub Unia Europejska nie zawarły umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę wymiany informacji podatkowych, warunki uznania zagranicznych spółek za CFC uregulowane zostały w art. 30f ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami, zagraniczna spółka może zostać uznana za CFC jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. zagraniczna spółka jest osobą prawną (względnie spółką kapitałową w organizacji, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej lub spółką komandytowo-akcyjną),
 2. zagraniczna spółka nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Polski (nie jest uznawana za polskiego rezydenta podatkowego),
 3. podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT (osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym), posiada w zagranicznej spółce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 4. co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także przychodów ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 5. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa powyżej, uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę, podlega w państwie jej rezydencji podatkowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 14,25% lub niższej, względnie podlega zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie rezydencji podatkowej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011 ze zm., dalej: „Dyrektywa”).

Należy podkreślić, iż Malta nie znajduje się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zawartej w Rozporządzeniu, a Umowa zawarta pomiędzy Polską oraz Maltą przewiduje mechanizm wymiany informacji podatkowych (art. 26 Umowy). Tym samym, kwalifikacja maltańskich spółek zależnych od polskich rezydentów podatkowych będących osobami fizycznymi jako CFC powinna być dokonywana z uwzględnieniem powyższych kryteriów.

Zgodnie z art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT, przepisów dotyczących opodatkowania PIT dochodów generowanych przez CFC nie stosuje się, jeżeli przychody CFC nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250.000 EUR, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski (dalej: „NBP”), obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego dany rok podatkowy.

Wymaga podkreślenia, iż na podstawie art. 30f ust. 21 przepisy dotyczące opodatkowania PIT dochodów osiąganych przez CFC (art. 30f ust. 1-20 ustawy o PIT) stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą poprzez PE położony poza terytorium Polski, chyba że dochody PE zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania PIT na terytorium Polski.

Należy podkreślić, iż odpowiednie stosowanie przepisów regulujących opodatkowanie dochodów osiąganych przez CFC do dochodów osiąganych przez podatnika za pośrednictwem PE oznacza, iż w zależności od stopnia dopasowania niektóre z przepisów stosować należy wprost, inne z modyfikacjami, a jeszcze inne nie powinny być stosowane w ogóle.

Mając na uwadze powyższe, na gruncie art. 30f ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 30f ust. 21 ustawy o PIT, dochody osiągane przez Wnioskodawcą za pośrednictwem Spółki Osobowej mogłyby podlegać opodatkowaniu PIT w Polsce, z uwagi na to, że:

 • w związku z uczestnictwem w Spółce Osobowej, Wnioskodawca posiadał będzie PE na terytorium Malty,
 • co najmniej 50% przychodów wykazywanych w księgach prowadzonych przez Spółkę Osobową (a zarazem co najmniej 50% przychodów alokowanych na rzecz Wnioskodawcy zgodnie z przysługującym Wnioskodawcy udziałem w zyskach Spółki Osobowej) stanowić będą dywidendy otrzymywane od Spółki Kapitałowej,
 • dochody osiągane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Spółki Osobowej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie według stawki 14,25% lub niższej, względnie podlegały będą zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem
 • dochodowym na Malcie (przy czym przedmiotowe dochody nie będą korzystały ze zwolnienia w oparciu o przepisy będące implementacją Dyrektywy),
 • Wnioskodawca nie będzie uwzględniał dochodów osiąganych za pośrednictwem Spółki Osobowej w podstawie opodatkowania PIT na terytorium Polski (należy podkreślić, iż zgodnie z 23 ust. 1 pkt a) Umowy przedmiotowe dochody podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania PIT w Polsce).

Jednocześnie jednakże, w ocenie Wnioskodawcy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego zastosowanie znajdzie wyjątek uregulowany w art. 30f ust 19 pkt 1 w zw. z art. 30f ust. 21 ustawy o PIT.

Jak zostało podkreślone w stanie faktycznym, przychody osiągane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Spółki Osobowej (alokowane na rzecz Wnioskodawcy zgodnie z przysługującym Wnioskodawcy udziałem w zyskach Spółki Osobowej) nie będą przekraczały w skali roku kalendarzowego (z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, rokiem podatkowym Wnioskodawcy jest każdorazowo rok kalendarzowy) kwoty odpowiadającej 250.000 EUR. Co za tym idzie, dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej (będące zarazem dochodami osiąganymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem PE położonego na Malcie) nie będą mogły podlegać opodatkowaniu PIT w Polsce na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie dochodów CFC.

Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, iż dla celów stosowania art. 30f ust. 19 pkt 1 w zw. z art. 30f ust. 21 ustawy o PIT nie należy brać pod uwagę całości przychodów wykazywanych w księgach prowadzonych przez Spółkę Osobową. Jak zostało podkreślone, poza Wnioskodawcą prawa udziałowe w Spółce Osobowej (w tym prawa do udziału w zyskach Spółki Osobowej) posiadali będą również Wspólnicy, którzy w związku z uczestnictwem w Spółce Osobowej posiadali będą własne PE na terytorium Malty (odrębne w sensie prawnopodatkowym od PE posiadanego przez Wnioskodawcę). W związku z powyższym, stosowna część przychodów wykazywanych w księgach Spółki Osobowej podlegała będzie alokacji na rzecz poszczególnych Wspólników (stosownie do przysługujących poszczególnym Wspólnikom udziałów w zyskach Spółki Osobowej) i traktowana będzie jako przychody osiągane przez poszczególnych Wspólników za pośrednictwem odrębnych PE posiadanych przez każdego ze Wspólników na Malcie. Co za tym idzie, skoro na mocy art. 30f ust. 21 ustawy o PIT przepisy dotyczące opodatkowania PIT dochodów osiąganych przez CFC stosuje się odpowiednio do dochodów osiąganych przez podatników za pośrednictwem PE, sytuację każdego podatnika posiadającego PE na terytorium innego kraju rozpatrywać należy osobno (w oderwaniu od sytuacji innych podatników, którzy również posiadać mogą PE na terytorium tego samego kraju w związku z tym samym |przedsięwzięciem gospodarczym), w tym dla celów ustalania limitu, o którym mowa w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT.

Konkludując, w ocenie Wnioskodawcy, dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej nie będą podlegały opodatkowaniu PIT w oparciu o przepisy regulujące opodatkowanie dochodów CFC (art. 30f ustawy o PIT) z uwagi na fakt, iż w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie wyjątek uregulowany w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o PIT.

W świetle powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Natomiast zgodnie z art. 30f ust. 21 ww. ustawy, przepisy ust. 1-20 oraz art. 45 ust. laa stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c.

Jednocześnie zwrócić uwagę należy nabrzmienie art. 30f ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 15, nie stosuje się, jeżeli:

 1. przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, albo
 2. zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie - pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Zatem przepisy dotyczące podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej stosuje się odpowiednio do zagranicznego zakładu (oddział, przedstawicielstwo, filia, biuro, itp.) polskiego podatnika, za wyjątkiem sytuacji, gdy dochody zagranicznego zakładu są uwzględniane przez polskiego podatnika w jego podstawie opodatkowania ustalanej na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 26 albo art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej nie znajdą zatem zastosowania do zagranicznego zakładu położonego w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub w państwie, z którym zawarta przez Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje eliminację podwójnego opodatkowania metoda proporcjonalnego zaliczenia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z innymi osobami planuje utworzenie spółki osobowej z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka Osobowa”). Spółka Osobowa będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, przynajmniej jeden ze Wspólników będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania Spółki Osobowej bez ograniczeń, natomiast odpowiedzialność przynajmniej jednego ze Wspólników za zobowiązania Spółki Osobowej będzie ograniczona. Wnioskodawca przystąpi do Spółki Osobowej w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności albo wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności. Na podstawie wewnętrznych regulacji podatkowych obowiązujących na Malcie, Spółka Osobowa traktowana będzie jako tzw. podmiot transparentny podatkowo na gruncie podatków dochodowych. Wszelkie dochody podatkowe generowane za pośrednictwem Spółki Osobowej będą uznawane za dochody osiągane bezpośrednio przez Wspólników. Spółka Osobowa będzie prowadzić przede wszystkim działalność holdingową, tzn. będzie ona inwestować w udziały spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej. W ramach planowanej działalności Spółka Osobowa będzie posiadała m. in. udziały , w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka Kapitałowa”). Osiągane przez Spółkę Kapitałową zyski wypłacane będą w formie dywidendy na rzecz Spółki Osobowej. W związku z posiadaniem statusu wspólnika w Spółce Osobowej, Wnioskodawca posiadał będzie zakład (dalej: „PE”) na terytorium Malty w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 ze zm., dalej: „Umowa”). Przychody osiągane przez Spółkę Osobową w ciągu roku kalendarzowego mogą przekraczać kwotę odpowiadającą 250.000 EUR, jednakże przychody alokowane na rzecz Wnioskodawcy, zgodnie z przysługującym Wnioskodawcy udziałem w zyskach Spółki Osobowej, nie będą przekraczały ww. kwoty. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż Spółka Kapitałowa nie będzie spełniała definicji zagranicznej spółki kontrolowanej, co potwierdzają poniższe odpowiedzi na pytania zadane przez Organ.

Zatem skoro zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Spółka Osobowa z siedzibą na Malcie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, to w konsekwencji w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku Wnioskodawcy należy uwzględnić postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia1994 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 49, poz. 256).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Tym samym zyski ze Spółki osobowej podlegają opodatkowaniu dwukrotnie: w Polsce i na Malcie. W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w Umowie z Maltą metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Umowy w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

 1. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b);
 2. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 mogą być opodatkowane na Malcie, Polska zezwoli, z zastrzeżeniem postanowień punktu c), na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu na Malcie. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane na Malcie;
 3. c) odliczenie przyznane na zasadach określonych w punkcie b) spółce mającej siedzibę w Polsce, otrzymującej dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę na Malcie nie może, dla celów obliczenia podatku polskiego od takich dywidend, przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto.
 4. d) jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Zatem w przypadku Umowy z Maltą, w art. 23 ust. 1 lit. a została przewidziana metoda wyłączenia z progresją.

Tym samym, z mocy wyraźnego brzmienia art. 30f ust. 21 Ustawy PIT, do dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Spółki osobowej, tj. Jego zagranicznego zakładu, przepisy ust. 1-20 oraz art. 45 ust. 1aa znajdą zastosowanie.

Jednakże mając na względzie przepis art. 30f ust. 19 pkt 1 oraz fakt, że przychody osiągane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Spółki Osobowej (alokowane na rzecz Wnioskodawcy zgodnie z przysługującym Wnioskodawcy udziałem w zyskach Spółki Osobowej) nie będą przekraczały w skali roku kalendarzowego kwoty odpowiadającej 250.000 EUR, dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Osobowej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.