ILPB3/4510-1-375/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z działalności usługowej
ILPB3/4510-1-375/15-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. gospodarka leśna
 3. przychód
 4. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 28 lipca 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z działalności usługowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z działalności usługowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego ma wpisane następujące rodzaje działalności:

 1. PKD 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem;
 2. PKD 02.10.Z – Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
 3. PKD 02.20.Z – Pozyskiwanie drewna;
 4. PKD 01.70.Z – Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych włączając działalność usługową;
 5. KD 41.20.Z – Roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 6. PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 7. PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 8. PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
 9. PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
 10. KD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Spółka w ramach ww. działalności wykonuje działalność usługową związaną z leśnictwem (PKD 02.40.Z), a mianowicie wykonuje usługi:

 1. prace w szkółce leśnej – uprawa gleby, siew nasion, pielenie, nawożenie, pielęgnowanie sadzonek, wyjmowanie sadzonek,
 2. zagospodarowanie lasu – przygotowanie gleby, orki, sadzenie sadzonek, zwalczanie chwastów, pielenie, opryski chemiczne, przesadzanie sadzonek, wykaszanie chwastów,
 3. ochrona lasu – wykładanie pułapek na owady, zwalczanie owadów, zakładanie i pielęgnowanie remiz dla ptaków, zabezpieczanie upraw przed zwierzyną poprzez palikowanie sadzonek, smarowanie repelentami, grodzenie upraw,
 4. pozyskiwanie i zrywka drewna,
 5. gospodarka łowiecka – kompleksowa uprawa poletek dla zwierzyny/orka, uprawa, siew, zbór pielęgnacja zasiewów, dokarmianie zwierzyny, zabezpieczanie pól przed zwierzyną poprzez budowanie pastuchów, płotów, pilnowanie pól, wykładanie karmy dla zwierzyny,
 6. organizacja polowań – nagonka zwierzyny,
 7. ochrona p.poż., utrzymywanie i porządkowanie pasów p.poż., dozorowanie terenów leśnych w celu wczesnego wykrywania pożarów.

Wszystkie ww. usługi Spółka wykonuje na zlecenie oraz na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Do tej pory Spółka wykonywa usługi na rzecz Nadleśnictw (...) Spółka nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem swoistym lub zależnym terenów leśnych, na których przedmiotowa działalność jest wykonywana.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, 915, 1138, 1328, 1457, 1563 i 1662, Dz. U. z 2015 r., poz. 73) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

Z kolei, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59), gospodarka leśna to działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. W związku z powyższym działalność Spółki spełnia definicję gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka w związku z wykonywaniem usług szczegółowo wymienionych w poz. 67 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i czy jest zobowiązana do uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskanego z ww. działalności...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczona przez Spółkę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a wymieniona szczegółowo w poz. 67 działalność usługowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, albowiem mieści się w całości w kategorii gospodarki leśnej zdefiniowanej w ww. przepisie art. 6 ust. 1 ustawy o lasach.

W świetle powyższego, Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych tytułem dochodów osiągniętych z przedmiotowej działalności usługowej i nie jest zobowiązana do naliczania oraz uiszczania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Jednocześnie rozwiązania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują wyłączenia przedmiotowe z jej zakresu.

I tak, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ustawy nie stosuje się do:

 1. przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e;
 2. przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
 3. przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 4. przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.

Z powyższej regulacji wynika więc, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do tych sytuacji faktycznych i prawnych, których wystąpienie może rodzić obowiązek podatkowy określony w innych ustawach – o podatku rolnym, leśnym, tonażowym oraz do przychodów, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, czyli przychodów uzyskanych w wyniku czynności niedopuszczalnych przez polskie prawo.

Dokonując rozstrzygnięcia wątpliwej kwestii na gruncie przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, należy wskazać, że regulacja art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie przychodów z gospodarki leśnej odsyła do przepisów ustawy o lasach.

I tak, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153, z późn. zm.), przez gospodarkę leśną rozumie się działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że tylko przychody pochodzące z określonego rodzaju gospodarki leśnej (z wyjątkiem wskazanego zastrzeżenia) podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Innymi słowy, wyłączeniu – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach – podlegają jedynie przychody, które powstały:

 • z pozyskania z własnych zasobów leśnych drewna, zwierzyny, płodów leśnych i innych produktów,
 • ze sprzedaży tych produktów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika natomiast, że Spółka wykonuje działalność usługową związaną z leśnictwem na zlecenie oraz na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem swoistym lub zależnym terenów leśnych, na których przedmiotowa działalność jest wykonywana.

Należy więc stwierdzić, że uzyskany przez Spółkę przychód powstał z tytułu prowadzonej działalności usługowej, a nie z gospodarki leśnej.

W konsekwencji, dochód uzyskany z działalności usługowej wykonywanej na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

W tym stanie rzeczy, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.