ILPB3/4510-1-263/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
ILPB3/4510-1-263/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochody wolne od podatku
 3. dochód
 4. kościelne osoby prawne
 5. oświadczenia
 6. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. zaliczka
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 1 w zakresie wystarczającego sposobu realizacji przeznaczenia dochodu Spółki – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 1 w zakresie terminu przeznaczenia dochodu Spółki – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 2 – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 3 – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 4 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką z o.o. w organizacji (w skrócie: Spółką), której jedynym udziałowcem jest kościelna osoba prawna – „A”.

Dochody uzyskiwane przez Spółkę mogą być przeznaczone m.in. na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Każdorazowo decyzje o przeznaczeniu dochodów na wskazane wyżej cele podejmowane będą w zgodzie z przepisami prawa handlowego, tj. np. decyzją zarządu Spółki w trakcie roku podatkowego w zakresie ograniczonym KSH lub umową spółki, uchwałą walnego zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z umową Spółki:

 1. Zgromadzenie Wspólników na podstawie jednomyślnie podjętej uchwały może zdecydować o przeznaczeniu lub wyłączeniu zysku w całości lub w części do podziału na akumulację, inwestycje oraz fundusz przeznaczony na inne cele, w szczególności na cele kultu religijnego;
 2. w przypadku przeznaczenia całości lub części zysku do podziału Wspólnik - Diecezja ... może przeznaczyć go w całości na cele kultu religijnego na podstawie oświadczenia organów uprawnionych do rozporządzania majątkiem Wspólnika.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2014.851 j.t.), zgodnie z którym dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne, są wolne od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dla spełnienia przesłanki kwalifikującej dochód Spółki do zastosowania zwolnienia, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przeznaczenia na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wymagane są szczególne formy, sposób i termin przekazania tego dochodu, np. tytułem darowizny, przelewem na konto kościelnej osoby prawnej będącej jedynym wspólnikiem Spółki lub innej kościelnej osoby prawnej...
  W związku z powyższym:
  1. czy wystarczającą formą do zastosowania zwolnienia, wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki, której jedynym wspólnikiem jest kościelna osoba prawna, byłyby następujące, przykładowe zdarzenia:
   • a.1.) umowa Spółki zawierająca postanowienia w zakresie:
    -możliwości podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie o przeznaczeniu lub wyłączeniu zysku w całości lub w części do podziału na akumulację, inwestycję, fundusz Spółki, w tym w szczególności fundusz rezerwowy lub fundusz przeznaczony na cele, określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpisy na te fundusze,
    -możliwości przeznaczenia całości zysku do podziału przez Wspólnika – Diecezja ... na cele kultu religijnego na podstawie oświadczenia organów uprawnionych do rozporządzania majątkiem Wspólnika;
   • a.2.) uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta zgodnie z postanowieniami umowy Spółki o przeznaczeniu lub wyłączeniu zysku w całości lub w części do podziału na akumulację, inwestycję, fundusz Spółki, w tym w szczególności fundusz rezerwowy lub fundusz przeznaczony na cele, określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpisy na te fundusze;
   • a.3.) realizacja uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki określonej w a.2., w szczególności poprzez:
    -umowę darowizny, w której darczyńca (Spółka) nałoży na obdarowanego, będącego kościelną osobą prawną, polecenie przeznaczenia przedmiotu darowizny na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  2. czy wystarczającym sposobem realizacji przeznaczenia dochodu Spółki, wskazanej w pkt a), byłoby:
   -uzyskanie pisemnego oświadczenia kościelnej osoby prawnej, iż otrzymane przelewem na jej konto środki pieniężne przeznaczy na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy podatku dochodowym od osób prawnych,
   -przelanie określonej sumy dochodów przed opodatkowaniem na konto kościelnej osoby prawnej lub obcą kościelną osobę prawną,
   -sfinansowanie lub współfinansowanie przez Spółkę inwestycji sakralnej poprzez zawarcie umowy z wykonawcą budowlanym na przeprowadzenie inwestycji za zgodą właściciela nieruchomości lub obiektu sakralnego w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze,
   -przelanie przez Spółkę, określonej sumy z kapitału (funduszu) rezerwowego, utworzonego na cele wskazane w art. 17 ust. 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na kościelną osobę prawną, przedszkole/szkołę publiczną lub niepubliczną, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, czy też na dom pomocy społecznej,
   -bezpośrednie poniesienie wydatku na cel wskazany w art. 17 ust. 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (np. na zakup materiałów budowlanych lub biletów do teatru/kina lub materiałów edukacyjnych dla kościelnej osoby prawnej, przedszkola/szkoły publicznej lub niepublicznej) i przekazanie tych biletów, czy materiałów tytułem darowizny ww. podmiotom.
 2. Czy przedmiotem zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód niepomniejszony o 19% podatek dochodowy od osób prawnych w związku z wypełnieniem dyspozycji określonej w tym przepisie, tj. przeznaczenia na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy Spółka, której jedynym wspólnikiem jest kościelna osoba prawna, będzie miała prawo do zastosowania art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie ma obowiązku wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych w tej części dochodu, który przeznaczony jest na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy Spółka, której jedynym wspólnikiem jest kościelna osoba prawna, będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie roku podatkowego...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla spełnienia przesłanki kwalifikującej dochód Spółki do zastosowania zwolnienia, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są wymagane szczególne formy, sposoby i terminy przeznaczenia tego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy:

 1. wystarczającą formą do zastosowania zwolnienia, wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki, której jedynym wspólnikiem jest kościelna osoba prawna, będzie przykładowo:
  • umowa Spółki zawierająca postanowienia w zakresie przeznaczenia dochodu Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • uchwała Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o przeznaczeniu lub wyłączeniu zysku w całości lub w części do podziału na akumulację, inwestycje oraz fundusz przeznaczony na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • oświadczenie organów uprawnionych do rozporządzania majątkiem Wspólnika wyrażających zgodę na przeznaczenie całości lub części zysku Spółki na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • umowa darowizny, w której darczyńca nałoży na obdarowanego, będącego kościelną osobą prawną, polecenie przeznaczenia przedmiotu darowizny na cel określony art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 2. wystarczającym sposobem realizacji przeznaczenia dochodu Spółki, wskazanej w pkt a), będzie:
  • uzyskanie pisemnego oświadczenia kościelnej osoby prawnej, iż otrzymane przelewem na jej konto środki pieniężne przeznaczy na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • przelanie określonej sumy dochodów przed opodatkowaniem na konto kościelnej osoby prawnej lub obcą kościelną osobę prawną,
  • sfinansowanie lub współfinansowanie przez Spółkę inwestycji sakralnej poprzez zawarcie umowy z wykonawcą budowlanym na przeprowadzenie inwestycji za zgodą właściciela nieruchomości lub obiektu sakralnego w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze,
  • przelanie przez Spółkę, określonej sumy z kapitału (funduszu) rezerwowego, utworzonego na cele wskazane w art. 17 ust. 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na kościelną osobę prawną, przedszkole lub szkołę publiczną lub niepubliczną lub na placówkę opiekuńczo-wychowawczą czy też na dom pomocy społecznej,
  • bezpośrednie poniesienie wydatku na cel wskazany w art. 17 ust. 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (np. na zakup materiałów budowlanych, biletów do teatru/kina lub materiałów edukacyjnych dla kościelnej osoby prawnej, przedszkola/szkoły publicznej lub niepublicznej) i przekazanie tych biletów czy materiałów tytułem darowizny ww. podmiotom.

Zastosowanie wskazanego wyżej zwolnienia nie jest uzależnione od terminu, w którym nastąpi realizacja przeznaczenia dochodu Spółki na wymienione wyżej cele.

Uzasadnienie.

Przywołany art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że: „Wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b”.

Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymienia następujące cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Zważywszy na powyższe, podatnik ma prawo do zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile zachodzą łącznie następujące przesłanki:

 • przesłanka podmiotowa - podatnik (Spółka) ma jedynego udziałowca, którym jest kościelna osoba prawna,
 • przesłanka przedmiotowa - dochody podatnika (Spółki) mają być przeznaczone na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, z treści wskazanych przepisów nie wynika zastrzeżenie co do:

 1. formy
 2. sposobu
 3. terminu

przeznaczenia dochodu.

Jedynymi przesłankami są wymienione wyżej przesłanki podmiotowo-przedmiotowe.

Jeśli więc Spółka spełni przesłanki podmiotowo-przedmiotowe zwolnienia, to niezależnie od tego w jakiej formie, jaką metodą (sposobem) oraz w jakim terminie zostanie wydatkowany dochód Spółki, będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia określonego art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bez wątpienia przesłanka podmiotowa w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie spełniona, bowiem jedynym udziałowcem spółki będzie kościelna osoba prawna. Druga z przesłanek, tj. przedmiot zwolnienia, wymaga analizy.

Art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa podmiotu, który ma prawo dysponować dochodem Spółki, tj. podmiotu, który przeznaczy dochód na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kwestię tę rozstrzygają przepisy prawa poza podatkowego, tj. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t.; w skrócie: KSH).

W szczególności rozstrzygający jest art. 201 § 1 KSH w zakresie kompetencji zarządu Spółki, który stanowi, że: „Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę” oraz art. 191 KSH w zakresie praw wspólników, o następującej treści:

 • § 1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.
 • § 2. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197.
 • § 3. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów”.

Na gruncie art. 201 § 1 KSH stwierdzić należy, że do podstawowych kompetencji zarządu należy:

 1. reprezentacja spółki, będąca w zasadzie wyłączną kompetencją zarządu; sensu largo dotyczy występowania we wszelkich stosunkach prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy oraz innych gałęzi prawa; jest to więc zarówno składanie oświadczeń woli, jak również występowanie przed organami orzekającymi, ujawnianie stanowiska na zewnątrz, składanie oświadczeń, wyjaśnień przed organami samorządowymi i państwowymi, występowanie przed organami nadzorczymi, osobami trzecimi. W sensie ścisłym reprezentacja dotyczy tylko oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych i mieści się w ramach szerszego pojęcia „działania”;
 2. prowadzenie spraw spółki w zakresie uprawnień menedżerskich, tworzące domniemanie kompetencji zarządu w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych w spółce, uregulowana przepisami prawa, w szczególności art. 228-230 KSH oraz określone postanowieniami umowy spółki; zarządowi przysługują te wszystkie kompetencje, które nie są zastrzeżone dla zgromadzenia wspólników; jeżeli istnieją wątpliwości, do kogo należy kompetencja doprowadzenia spraw i reprezentacji, przyjąć należy, że uprawnienia te przysługują zarządowi.

Analizując uprawnienia zarządu Spółki w kontekście prawa do dysponowania dochodem Spółki, należy w szczególności zwrócić uwagę na art. 230 KSH, z którego wynika, że: „Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”.

Zważywszy na powyższe, stwierdzić należy, że o ile z umowy Spółki nie wynika ograniczenie kompetencji zarządu, zarząd może podejmować decyzje związane z przeznaczeniem bieżącego dochodu Spółki, zatem również na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na gruncie art. 191 KSH stwierdzić należy, że do zgromadzenia wspólników należy rozporządzanie zyskiem, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, a zatem tzw. czystym zyskiem, którym jest nadwyżka aktywów nad pasywami spółki, przewyższająca sumę zobowiązań i kapitału zakładowego po odjęciu naliczonych podatków (dochodowego, podatku od nieruchomości, VAT). Dyspozycja w tym zakresie dokonana przez zarząd Spółki stałaby w sprzeczności z podstawowym prawem wspólnika, wynikającym z KSH. Z art. 191 KSH wynika ponadto, że decyzja w zakresie podziału zysku może być określona w umowie Spółki.

Odnosząc powyższe na grunt przedmiotu zwolnienia, określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zwrócić uwagę należy na to, iż pojęcie zysku w KSH nie jest tożsame z pojęciem dochodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pojęcie dochodów Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zdefiniowane zostało w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody, zgodnie z ww. przepisem oraz zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumiane są jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ponadto, na podstawie art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

„Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • 1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • 1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 1. (uchylony);
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 4. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 5. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 6. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3”.

Zatem, pojęcie dochodu, wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest pojęciem szerszym niż czysty zysk. Reasumując, na podstawie zapisów umowy Spółki lub na mocy prawa, wynikającego wprost z KSH, w kompetencjach wspólników lub Walnego Zgromadzenia Wspólników leży również decyzja o przeznaczeniu dochodu Spółki na określone cele, np. na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, jeśli dyspozycja o przeznaczeniu dochodu Spółki wynikać będzie z:

 • umowy Spółki, wówczas zakres pojęciowy dochodu (CIT) i zysku (KSH) jest taki sam,
 • uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wówczas zakres pojęciowy dochodu (CIT) w stosunku do zysku (KSH) jest szerszy.

Zatem, uchwała Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o przeznaczeniu dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do części dochodu, tj. przed odliczeniem podatków.

Przenosząc powyższe na grunt opisanego zdarzenia przyszłego, jeśli z zaciągniętego zobowiązania zarządu Spółki, umowy Spółki lub uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników (kościelnej osoby prawnej) wynikać będzie dyspozycja o przeznaczeniu zysków w Spółce na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym uchwały o utworzeniu z zysków Spółki kapitału rezerwowego na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ww. ustawy), wówczas wypełnione zostaną przesłanki zwolnienia określone w art. 17 ust. 1 pkt 4b cyt. ustawy.

Nadmienić przy tym należy, iż z art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika, by ustawodawca zastrzegał sposób przeznaczenia dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ww. ustawy. Zatem, podatnicy mają w tym zakresie dowolność ograniczoną jedynie przepisami prawa, w szczególności KSH.

W ocenie Wnioskodawcy, każda ze wskazanych wyżej na wstępie form jest dopuszczalna pod warunkiem, iż nie jest ona sprzeczna z przepisami prawa, w szczególności KSH.

Ponadto, ustawodawca nie ograniczył podatników do przyjęcia konkretnego sposobu/metody realizacji przeznaczenia dochodu Spółki na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jedynym warunkiem jest więc przyjęcie takiej metody, która nie jest sprzeczna z przepisami prawa pozapodatkowego. Zatem, wskazane w zapytaniu przykładowe sposoby, tj.:

 • uzyskanie pisemnego oświadczenia kościelnej osoby prawnej, iż otrzymane przelewem na jej konto środki pieniężne przeznaczy na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • przelanie określonej sumy dochodów przed opodatkowaniem na konto kościelnej osoby prawnej (Wnioskodawcę) lub obcą kościelną osobę prawną,
 • sfinansowanie lub współfinansowanie przez Spółkę inwestycji sakralnej poprzez zawarcie umowy z wykonawcą budowlanym na przeprowadzenie inwestycji za zgodą właściciela nieruchomości lub obiektu sakralnego w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze,
 • przelanie przez Spółkę, określonej sumy z kapitału (funduszu) rezerwowego, utworzonego na cele wskazane w art. 17 ust. 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na kościelną osobę prawną, przedszkole lub szkołę publiczną lub niepubliczną lub na placówkę opiekuńczo-wychowawczą czy też na dom pomocy społecznej,
 • bezpośrednie poniesienie wydatku na cel wskazany w art. 17 ust. 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (np. na zakup materiałów budowlanych, biletów do teatru/kina lub materiałów edukacyjnych dla kościelnej osoby prawnej, przedszkola/szkoły publicznej lub niepublicznej) i przekazanie tych biletów czy materiałów tytułem darowizny ww. podmiotom,

są wystarczające do zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają terminu, w którym ma nastąpić przeznaczenie określone zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych. Wobec powyższego, jeśli wskazane ograniczenie nie wynika z przepisów prawa innych niż ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub umów podatnika, wówczas stwierdzić należy, że realizacja wskazanego celu nie jest ograniczona czasowo.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko określone na wstępie jest zasadne.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem zwolnienia jest dochód w rozumieniu art. 7 z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie pomniejszony o odliczenia czy podatek dochodowy, z uwagi na wypełnienie znamion uprawniających do zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż: „Wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b”.

Pojęcie dochodu ustawodawca wskazał w art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż: „Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą”.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż przedmiotem zwolnienia z opodatkowania jest dochód nie pomniejszony o podatek dochodowy oraz dopuszczalne odliczenia, bowiem jeśli zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia, określone w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas nie będą miały zastosowanie przepisy art. 18 ww. ustawy. Ponadto, dochodem udziałowca będącego kościelną osobą prawną na gruncie art. 10 pkt 1 cyt. ustawy będzie dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w Spółce, której jest wyłącznym udziałowcem, tj. nie pomniejszony o podatek dochodowy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie ma prawa do zastosowania art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. nie jest zwolniona z obowiązku wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych z uwagi na fakt, iż będzie Spółką wymienioną w art. 17 ust. 1 ww. ustawy.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy nie są zobowiązani do uiszczania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie.

Zatem, jeśli Spółka (podatnik) będzie Spółką korzystającą ze zwolnienia, wymienioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to będzie zobowiązana do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4.

W ocenie Wnioskodawcy, Spółka będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie roku podatkowego, o ile powstały w trakcie poszczególnych miesięcznych okresów rozliczeniowych dochód Spółka przeznaczy na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Zgodnie z zaprezentowanych na wstępie stanowiskiem Wnioskodawcy do pytania 1, zarząd Spółki w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności KSH oraz umową Spółki, może podejmować zobowiązania, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu.

Pojęcie dochodu wskazane w art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie odnosi się do roku podatkowego; ponadto podatnik realizując dyspozycję art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu, ma możliwość do dokonania odliczeń wskazanych w tym przepisie, a zatem pojęcie dochodu nie jest związane stricte z rokiem podatkowym.

W tym stanie rzeczy zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy znajduje uzasadnienie prawne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe - w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 1 w zakresie wystarczającego sposobu realizacji przeznaczenia dochodu Spółki,
 • prawidłowe - w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 1 w zakresie terminu przeznaczenia dochodu Spółki,
 • prawidłowe - w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 2,
 • prawidłowe - w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 3,
 • prawidłowe - w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 4.

Odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 w zakresie wystarczającego sposobu realizacji oraz terminu przeznaczenia dochodu Spółki.

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, (...).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Jak już wcześniej wskazano, dochodem stanowiącym podstawę opodatkowania jest co do zasady nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Tak więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - co do zasady - podlega dochód, jednakże w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zawarł katalog zwolnień od podatku dochodowego.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4b powołanej ustawy, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne – w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) cyt. ustawy, ww. celami są cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Omawiane w niniejszej sprawie zwolnienie – zgodnie z art. 17 ust. 1a cyt. ustawy – nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 • 1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Odnosząc się do powyższego przepisu należy wskazać, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia dochód „przeznaczony” i „wydatkowania”, ale wskazał okres jego wydatkowania - „bez względu na termin”. Odwołując się do znaczenia użytego w języku potocznym należy zauważyć, że pojęcie „przeznaczyć” to określić z góry cel, któremu coś ma służyć, przekazać coś dla kogoś, na czyjś użytek, na czyjąś korzyść. Natomiast pojęcie „wydatkować” oznacza wydać pieniądze na coś; zużyć coś (internetowy Słownik języka polskiego http://sjp.pwn.pl). W powołanej regulacji ustawodawca zaakcentował kwestię „przeznaczenia” dochodu na wskazane cele i uniezależnił możliwość skorzystania ze zwolnienia od jakiegokolwiek terminu.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że aby podatnik mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia musi przede wszystkim osiągnąć dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Następnie, podatnik musi spełnić jeszcze jeden warunek niezbędny dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4b, tj. przeznaczyć (zadeklarować), a następnie wydatkować ten dochód na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b).

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką z o.o. w organizacji, której jedynym udziałowcem jest kościelna osoba prawna. Dochody uzyskiwane przez Spółkę mogą być przeznaczone m.in. na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Spółka wskazała, że każdorazowo decyzje o przeznaczeniu dochodów na wskazane wyżej cele podejmowane będą w zgodzie z przepisami prawa handlowego, tj. np. decyzją zarządu Spółki w trakcie roku podatkowego w zakresie ograniczonym KSH lub umową spółki, uchwałą walnego zgromadzenia wspólników.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku zauważyć należy, że z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4b w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez Spółkę osiągniętego przez nią dochodu, a następnie faktyczne wydatkowanie przez nią tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ww. ustawy.

Wobec powyższego, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym wystarczającym sposobem realizacji przeznaczenia dochodu Spółki będzie przelanie określonej sumy dochodów przed opodatkowaniem na konto kościelnej osoby prawnej lub obcą kościelną osobę prawną albo przelanie przez Spółkę, określonej sumy z kapitału (funduszu) rezerwowego, utworzonego na cele wskazane w art. 17 ust. 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na kościelną osobę prawną, przedszkole lub szkołę publiczną lub niepubliczną lub na placówkę opiekuńczo-wychowawczą czy też na dom pomocy społecznej.

Jak już bowiem wcześniej wskazano, zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowania jedynie w przypadku przeznaczenia i wydatkowania dochodu Spółki na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ww. ustawy. Natomiast samo przekazanie przez Spółkę jej dochodu podatkowego np. na rachunek bankowy kościelnej osoby prawnej czy też na przedszkole lub szkołę publiczną lub niepubliczną lub na placówkę opiekuńczo-wychowawczą czy też na dom pomocy społecznej nie oznacza, że ww. dochód zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 1 w zakresie wystarczającego sposobu realizacji przeznaczenia dochodu Spółki jest nieprawidłowe.

Ponadto, należy wskazać, że dla uzyskania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest konieczne bezpośrednie następstwo czasowe pomiędzy przeznaczeniem dochodu a jego wydatkowaniem np. w okresie jednego roku podatkowego. Dla zastosowania tego zwolnienia dochód może być wydatkowany na cel, na jaki został przeznaczony bez względu na termin. Może zatem być wydatkowany w innym roku podatkowym, niż został osiągnięty i zadeklarowany, bowiem ustawodawca nie ogranicza tej czynności żadnym terminem. Podstawowym warunkiem jest jednak to, aby zadeklarowany jako przeznaczony na określony cel dochód faktycznie na niego został wydatkowany.

Utrata zwolnienia następuje zatem wyłącznie w wypadku, gdy dochód przeznaczony na działalność wskazaną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydatkowany na inne cele i tylko do wysokości dochodu spożytkowanego niezgodnie z deklaracją. Dopiero bowiem stwierdzenie, że dochód zadeklarowany jako zwolniony został faktycznie wydatkowany na inne cele, powoduje utratę zwolnienia od podatku dochodowego.

Wobec powyższego, zdaniem tut. Organu, zgodzić się należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 1 w zakresie terminu przeznaczenia dochodu Spółki, zgodnie z którym: „zastosowanie wskazanego wyżej zwolnienia nie jest uzależnione od terminu, w którym nastąpi realizacja przeznaczenia dochodu Spółki na wymienione wyżej cele”.

Odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2.

Odnosząc się do pytania nr 2 stwierdza się co następuje.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; (...).

Określony ww. sposób dochód stanowi – w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy – przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 cyt. ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

 1. darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1;
 2. w bankach – 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
 3. darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Ustawodawca w treści art. 17 ust. 1 pkt 4b powołanej ustawy wskazując, że wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne – w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b) posługuje się pojęciem dochodu, a nie pojęciem dochodu po odliczeniach.

Zatem, skoro zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; (...), a zatem dochód przed opodatkowaniem - to przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wypełnienia dyspozycji określonej w tym przepisie, tj. przeznaczenia dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) cyt. ustawy - jest dochód niepomniejszony o 19% podatek dochodowy od osób prawnych oraz inne dopuszczalne odliczenia.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest prawidłowe.

Odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 3.

W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 3 wskazać należy, że stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3 - 6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego podatnik uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok (art. 25 ust. 1a ww. ustawy).

W myśl art. 25 ust. 3 cyt. ustawy, przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie.

Stosownie natomiast do treści art. 25 ust. 5 powołanej ustawy, podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że:

 1. zaprzestał działalności albo
 2. jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f

– jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia złożenia tego oświadczenia.

W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust. 1–4.

Zgodnie bowiem z treścią art. 25 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym – podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

Wobec powyższego, Spółka jest obowiązana w myśl art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy i nie ma prawa do zastosowania art. 25 ust. 3 tej ustawy, jako podatnik, o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, chyba że na podstawie art. 25 ust. 5 cyt. ustawy złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i przeznaczy dochody na cele określone w tych przepisach oraz nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f ustawy.

W związku z powyższym, z samego faktu, że Spółka będzie podatnikiem, o którym mowa art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wynika, że Wnioskodawca nie ma prawa do zastosowania art. 25 ust. 3 ww. ustawy, tzn. że nie jest zwolniony z obowiązku wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych.

W przypadku złożenia przez Spółkę, której jedynym wspólnikiem jest kościelna osoba prawna, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o przeznaczeniu całości dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) powołanej ustawy, Spółka będzie miała prawo do zastosowania art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie będzie miała obowiązku wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych. Natomiast, w sytuacji przeznaczenia jedynie części swojego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) cyt. ustawy, Spółka nie będzie miała prawa do zastosowania art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. nie będzie zwolniona z obowiązku wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych.

Z powyższego względu stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 4.

Stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej pytania nr 4 należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej

Ponadto nadmienia się, że wniosek Spółki w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 1 w zakresie wystarczającej formy do zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.