ILPB2/4511-1-1086/15-2/MKI | Interpretacja indywidualna

Czy przy ustalaniu wysokości dochodu małżonków warunkującego możliwość skorzystania z odliczenia ulgi na jedno dziecko uwzględnia się obniżenie dochodu o straty z tego samego źródła za lata poprzednie?
ILPB2/4511-1-1086/15-2/MKIinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. obniżka (obniżenie)
 3. strata
 4. ulga
 5. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni podaje, że od kilku lat pozostaje w związku małżeńskim. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Małżonkowie mają jedno małoletnie dziecko. Mąż Wnioskodawczyni uzyskuje przychody ze stosunku pracy. Zainteresowana prowadzi działalność gospodarczą. W zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2014 złożonym wspólnie przez małżonków wykazano:

 • dochód męża ze stosunku pracy po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne 50.439 zł;
 • dochód Wnioskodawczyni z działalności gospodarczej po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 71.788,61 zł.

Łącznie dochód małżonków, tj. przychód po odjęciu kosztów uzyskania, składek na ubezpieczenie społeczne wyniósł za rok 2014 to: 122.227,61 zł.

W zeznaniu tym Zainteresowana obniżyła dochód z działalności gospodarczej o kwotę 18.693,95 zł tytułem strat z tego samego źródła dochodu z lat ubiegłych (50 % straty za lata 2011, 2012). Po tym obniżeniu dochód wspólny małżonków do opodatkowania wyniósł 103.533,66 zł. W zeznaniu małżonkowie nie wykazali należnej ulgi na dziecko.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy ustalaniu wysokości dochodu małżonków warunkującego możliwość skorzystania z odliczenia ulgi na jedno dziecko uwzględnia się obniżenie dochodu o straty z tego samego źródła za lata poprzednie...

Zdaniem Wnioskodawczyni przy ustalaniu wysokości dochodu małżonków warunkującego możliwość skorzystania z odliczenia ulgi na jedno dziecko uwzględnia się obniżenie dochodu o straty z tego samego źródła za lata poprzednie. Zgodnie z art. 27f odliczenie od podatku na dziecko przysługuje od podatku obliczonego zgodnie z art. 27, który ustala skalę podatkową dla obliczenia podatku od podstawy jego obliczenia. Z kolei podstawę obliczenia podatku określa art. 26 ust. 1 stwierdzający, że podstawą tą jest dochód ustalony m.in. zgodnie z art. 9, przy czym art. 26 ust. 1 odwołuje się do art. 9 ogólnie, nie odwołując się do art. 9 ust. 2, który stwierdza, że dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Z kolei w art. 9 ust. 3 ustawodawca zawarł możliwość obniżenia dochodu o straty z tego samego źródła z lat poprzednich. Obniżenie to nie jest odliczeniem od dochodu, nie stanowi też ulgi podatkowej. Jeżeli ustawodawca odnosi się w art. 26 ust. 1 do dochodu ustalonego zgodnie z art. 9 to należy przyjąć, że jest to dochód obniżony o straty z tego samego źródła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Strata nie jest obojętna podatkowo. Ustawodawca zawarł bowiem uregulowania, zgodnie z którymi strata może być rozliczona przez podatnika w następnych okresach rozliczeniowych w ramach tego samego źródła przychodów.

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 analizowanej ustawy o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Podatnik może obniżyć dochód o wysokość straty z tego źródła przychodu w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych w dowolnych wysokościach, z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym, tj. wysokość odliczenia nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wspólnie z mężem wychowują jedno małoletnie dziecko. Łączny dochód małżonków za 2014 r. wyniósł 122.227,61 zł. W zeznaniu za ten rok Zainteresowana obniżyła dochód z działalności gospodarczej o kwotę 18.693,95 zł tytułem strat z tego samego źródła dochodu z lat ubiegłych. Po tym obniżeniu dochód wspólny małżonków do opodatkowania wyniósł 103.533,66 zł. Wątpliwość Wnioskodawczyni dotyczy możliwości umniejszenia dochodu za rok 2014 r. o stratę z lat ubiegłych w kontekście limitu dochodu umożliwiającego skorzystanie z ulgi prorodzinnej.

W związku z powyższym należy wyjaśnić co następuje.

Tytułem wstępu wypada wspomnieć, że wszelkie przepisy wprowadzające odstępstwa od wyżej wskazanej zasady powszechności opodatkowania, która to zasada ma swe źródło w art. 84 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) należy interpretować ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Do ww. kategorii przepisów, a więc wprowadzających preferencje podatkowe pozwalające obniżyć wysokość obciążeń fiskalnych należy zaliczyć uregulowania art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Natomiast, w myśl art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko;
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:
  1. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
  3. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponaddoPodatek wynosi
85 52818% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 52814 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Wreszcie, w myśl postanowień art. 27f ust. 2a analizowanej ustawy, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku Wnioskodawczyni – co do zasady – istnieje możliwość obniżenia dochodu o stratę z tego samego źródła dochodu z lat ubiegłych. Nie mniej jednak nie można tracić z pola widzenia, że jeżeli Zainteresowana chce skorzystać z preferencji podatkowej, o której mowa w art. 27f analizowanej ustawy, czyli z tzw. ulgi prorodzinnej, to niezbędne jest ścisłe stosowanie się do zapisów ustawy regulującej tą ulgę. W związku z czym należy wskazać, że przepis art. 27f ust. 2a stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 9 ust. 2 wprowadzającego generalną definicję dochodu. Należy zatem wyjaśnić, że w świetle ww. regulacji nie ma możliwości obniżenia dochodu o stratę z lat ubiegłych. Ustawodawca wyraźnie bowiem określił, że dochodami stanowiącymi podstawę zastosowania analizowanej ulgi są dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym pomniejszone wyłącznie o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Z ww. względów stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.