ILPB2/415-1064/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe
ILPB2/415-1064/14-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. nabycie
 3. przychód
 4. spadek
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data wpływu: 29 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania w Polsce i jest rezydentem Polski.

W 2001 r. Zainteresowana zawarła związek małżeński, w którym panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

W 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zaciągnęli kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego. Kredyt został zaciągnięty w banku mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Kredyt został przeznaczony w całości na budowę własnego budynku mieszkalnego.

W styczniu 2008 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni i w oparciu o prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego Zainteresowana otrzymała spadek po ojcu stanowiący udział w nieruchomości wynoszący 1/24 części.

Następnie, w styczniu 2013 r. zmarła ciotka Wnioskodawczyni i na podstawie testamentu sporządzonego przez notariusza, Zainteresowana otrzymała spadek po ciotce wynoszący 9/24 części udziału w tej samej nieruchomości. Od stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni była zatem w posiadaniu łącznie 10/24 części udziału w nieruchomości, który to udział stanowił jej odrębny majątek.

Dnia 10 października 2014 r., w oparciu o zawarty akt notarialny, Wnioskodawczyni dokonała zbycia posiadanych udziałów w nieruchomości w całości (10/24). Ponieważ sprzedawany udział w nieruchomości (10/24) stanowił majątek odrębny, w zawartym akcie notarialnym widnieje wyłącznie Wnioskodawczyni – jako sprzedająca i tym samym uzyskane ze sprzedaży pieniądze stanowią Jej odrębny majątek.

Obecnie Zainteresowana rozważa, aby uzyskane ze sprzedaży pieniądze wnieść do wspólnego majątku małżeńskiego ze swoim mężem. W celu rozszerzenia wspólności małżeńskiej Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierzają zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego.

Następnie, po rozszerzeniu wspólności majątkowej małżeńskiej o pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziałów w nieruchomości Zainteresowana, zamierza przeznaczyć te pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2007 r. na budowę domu jednorodzinnego.

Wnioskodawczyni oświadcza jednocześnie, że nie korzystała i nie będzie korzystała z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym do tej części wydatków, o których mowa w art. 131 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w art. 131 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne ze sprzedaży całości udziałów w nieruchomości stanowiącej Jej majątek odrębny mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy po rozszerzeniu wspólności majątkowej małżeńskiej zostaną przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego (rata + odsetki) w ramach małżeńskiego majątku wspólnego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeżeli pieniądze uzyskane ze sprzedaży całości udziału w nieruchomości stanowiącej jej majątek odrębny, zostaną włączone do majątku wspólnego z mężem i następnie środki te zostaną przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego, wówczas dochód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości w części przypadającej na udział po ciotce w wysokości 9/24 części, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pozostałej części (1/24 udziału w nieruchomości) dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT przychodem jest odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, jeśli odpłatne zbycie nie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i zostało wykonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zakup (nabycie) tego udziału w nieruchomości.

Ponieważ Wnioskodawczyni otrzymała w spadku 1/24 udziału w nieruchomości w 2008 r., który to udział zbyła następnie w październiku 2014 r., to dochód uzyskany ze sprzedaży tej części udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W stosunku bowiem do tej części udziału w nieruchomości minęło już pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału w nieruchomości. W przypadku bowiem nabycia udziału w nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce otwarcie spadku, a więc śmierć spadkodawcy.

Zgodnie z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny otwarcie spadku następuje z chwila śmierci spadkodawcy, z kolei nabycie spadku przez spadkobiercę następuje z chwilą otwarcia spadku. Powyższe oznacza, że dochód uzyskany ze zbycia w 2014 r. udziału w nieruchomości wynoszącego 1/24 części nabytego w 2008 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W 2014 r. Zainteresowana sprzedała również pozostały udział w nieruchomości, który nabyła w 2013 r. Co do zasady zatem, dochód uzyskany ze sprzedaży tej części udziału w nieruchomości (9/24) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem przepisów, na podstawie których można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości, jej części, albo udziału w nieruchomości wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Z kolei, stosownie do art. 30e ust. 2 ustawy o PIT, podstawę do obliczenia podatku stanowi dochód będący różnicą miedzy przychodem uzyskanym ze zbycia udziału w nieruchomości, a kosztami uzyskania tego przychodu.

W myśl art. 22 ust. 6d ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodu z tytułu dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości (w tym udziału w nieruchomości), są udokumentowane nakłady, zwiększające wartość rzeczy i praw majątkowych, zaistniałe w okresie ich posiadania, a także kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w określonej części, która odpowiada wartości zbywanej rzeczy bądź praw przyjętych do opodatkowania podatkiem od spadków darowizn do całości łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Następnie, obliczony dochód ze zbycia udziału w nieruchomości Wnioskodawczyni będzie zobowiązana, wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za 2014 r., o wysokości dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT 39).

Przepisy ustawy o PIT przewidują, że w niektórych przypadkach dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części, czy też udziału w nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Katalog zwolnień został wymieniony w art. 21 ustawy o PIT.

Według art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody osiągnięte z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (udziału w nieruchomości), w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Następnie w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o PIT ustawodawca określa, co należy uznać za wydatki mieszkaniowe.

Zgodnie z powyższymi przepisami za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe należy uznać między innymi, wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), który został zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części albo udziału w nieruchomości, pod warunkiem że kredyt ten (pożyczka) został zaciągnięty na następujące cele:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie.

Ponieważ Wnioskodawczyni wraz z mężem w 2007 r. zaciągnęła kredyt na wybudowanie domu jednorodzinnego, to spłata tego kredytu wraz z odsetkami, uzyskanym przychodem ze sprzedaży 9/24 udziału w nieruchomości, co do zasady będzie stanowiła cel mieszkaniowy, o którym mowa w przepisach ustawy o PIT.

Ponieważ jednak, kredyt hipoteczny na wybudowanie domu jednorodzinnego został zaciągnięty przez Zainteresowaną wraz z mężem, stanowiąc tym samym wspólność majątkową, a środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży 9/24 udziału w nieruchomości stanowią odrębny majątek Wnioskodawczyni, toteż środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży przedmiotowych udziałów w nieruchomości Zainteresowanej zamierza wnieść do majątku wspólnego małżonków. Spłata wspólnie zaciągniętego kredytu hipotecznego nastąpi zatem ze wspólnego majątku małżeńskiego. Spłata kredytu hipotecznego w sposób opisany w niniejszym wniosku będzie zatem stanowiła cel mieszkaniowy i tym samym dochód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości będzie mógł korzystać ze zwolnienia z PIT w części, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Powyżej opisana możliwość wynika z przepisów ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: „KRiO”).

Zgodnie z art. 31 § 1 KRiO, wspólność majątkowa (ustawowa) powstaje miedzy małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków, bądź przez jednego z nich (majątek wspólny). Małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Majątek osobisty każdego z małżonków stanowią przedmioty majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis, bądź darowiznę, chyba że spadkodawca, bądź darczyńca postanowił inaczej (art. 33 pkt 2 i 10 KRiO).

Zgodnie zaś z art. 47 § 1 KRiO, wspólność ustawowa może ulec rozszerzeniu lub ograniczeniu poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego przez małżonków.

W związku z powyżej przedstawionymi przepisami, Wnioskodawczyni i Jej mąż w celu rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzają zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Tym samym, jeżeli Zainteresowana dokona włączenia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, to wówczas dojdzie do skutecznego rozszerzenia wspólności majątkowej małżeństwa.

Dopiero po rozszerzeniu wspólności majątkowej małżeńskiej Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć uzyskane środki pieniężne na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z mężem w 2007 r. i przeznaczonego na budowę domu. W odniesieniu do wyżej powołanych regulacji ustawy o PIT Wnioskodawczyni uważa, że – na gruncie badanej sprawy – wydatkowanie uzyskanych środków ze sprzedaży 9/24 udziału w nieruchomości w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę kredytu hipotecznego stanowi cel mieszkaniowy określony w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT.

Wskutek powyższego, środki pieniężne stanowiące majątek wspólny Wnioskodawczyni i męża przeznaczone na spłatę kredytu będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Na poparcie przedstawionej wyżej wykładni Zainteresowana przywołała interpretacje indywidualne wydane przez upoważnione organy podatkowe.

Podsumowując, Wnioskodawczyni uważa, że:

 1. dochód ze zbycia 1/24 udziału w nieruchomości nabytego w 2008 r. i zbytego w 2014 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. dochód uzyskany ze zbycia 9/24 udziałów w nieruchomości nabytych w 2013 r. i zbytych w 2014 r., będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, pod warunkiem że:
  1. uzyskane środki pieniężne ze zbycia tych udziałów w nieruchomości Wnioskodawczyni włączy do wspólnego majątku małżeńskiego;
  2. uzyskany przychód ze zbycia udziałów w nieruchomości, z którego środki pieniężne zostaną włączone do wspólności majątkowej małżeńskiej, zostanie przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który to kredyt został przeznaczony na wybudowanie domu;
  3. uzyskany przychód ze zbycia udziałów w nieruchomości zostanie przeznaczony na wyżej wymieniony cel mieszkaniowy w terminie 2 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie tych udziałów w nieruchomości, tj. do końca 2016 roku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży udziałów w nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowana nabyła w drodze spadkobrania po zmarłym w 2008 r. ojcu udział w nieruchomości wynoszący 1/24 części. Następnie, Wnioskodawczyni odziedziczyła po zmarłej w 2013 r. ciotce udział w tej samej nieruchomości wynoszący 9/24 części. Na podstawie aktu notarialnego z 10 października 2014 r. Zainteresowana dokonała zbycia ww. udziałów w nieruchomości.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. z dnia 17 grudnia 2013 r.; Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 926 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez Wnioskodawczynię poszczególnych udziałów w prawie własności nieruchomości są daty śmierci spadkodawców.

Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę.

Wskazać należy, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości – w części nabytej w 2008 r. w ramach spadkobrania po ojcu – nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego okresu, o którym mowa w tym przepisie. Tym samym, zgodzić należy się ze stanowiskiem Zainteresowanej, że sprzedaż udziału w nieruchomości wynoszącego 1/24 części nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli zaś chodzi o opłatne zbycie udziału w nieruchomości – w części nabytej w 2013 r. w drodze spadkobrania po ciotce – stwierdzić należy, że stanowi ono dla Zainteresowanej źródło przychodu, do opodatkowania którego zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Wskazać bowiem należy, że ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

I tak, zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie zaś do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże, po myśli art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,`
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Po myśli, art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowana rozważa przeznaczenie środków uzyskanych z dokonanej w 2014 r. sprzedaży udziału w nieruchomości wynoszącego 9/24 części na spłatę kredytu zaciągniętego w 2007 r. wspólnie z mężem na budowę domu jednorodzinnego. Kredyt został zaciągnięty w banku mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zauważyć należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Natomiast ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Natomiast, do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 ww. ustawy), ale też przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Rekapitulując, stwierdzić należy, że jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości wynoszącego 9/24 części – nabytego w drodze spadkobrania po ciotce – zostanie wydatkowany w terminie dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ww. zbycie, na spłatę kredytu zaciągniętego w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej w 2007 r. na budowę domu, wówczas cały dochód uzyskany z tytułu tego zbycia będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie sposób zgodzić się jednak ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku jest wcześniejsze włączenie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży majątku odrębnego jednego z małżonków do wspólności majątkowej małżeńskiej. Zaakcentować bowiem należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera takiego warunku.

W konsekwencji, stanowisko Zainteresowanej w sprawie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego uwarunkowanego wcześniejszym rozszerzeniem wspólności majątkowej małżeńskiej o środki uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości nabytych do majątku odrębnego – należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowaną i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych organów podatkowych, należy stwierdzić, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.