ILPB1/4511-1-281/16-2/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu kwoty przekazanej na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
ILPB1/4511-1-281/16-2/AAinterpretacja indywidualna
 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 2. dochód
 3. składki na ubezpieczenia społeczne
 4. ubezpieczenia zdrowotne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu kwoty przekazanej na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu kwoty przekazanej na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 grudnia 2011 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o rentę rodzinną ZUS Rp-2 po zmarłym w dniu 26 kwietnia 2010 r. mężu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - po rozpatrzeniu wniosku z 19 grudnia 2011 r., przyznał rentę rodzinną od 1 grudnia 2011 r. na stałe. Jednocześnie ZUS zawiesił wypłatę powyższego świadczenia w postaci renty rodzinnej z powodu osiągania przez Wnioskodawczynię przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na podstawie złożonego oświadczenia o osiąganiu przychodu ZUS Rw - 73/2009, z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na pełnym etacie oraz z umowy zlecenia. Zawieszenie wypłaty powyższego świadczenia trwa nadal.

Po zakończeniu każdego roku tj. 2011, 2012, 2013 i 2014, do końca miesiąca lutego były wystawiane przez zakłady pracy i wysyłane zestawienia roczne o uzyskanych dochodach rocznych w rozbiciu miesięcznym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a ZUS rozliczał rentę rodzinną w związku z osiągniętym przychodem.

W miesiącu kwietniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS-u zawiadomienie ZUS T-37g datowane na 9 kwietnia 2015 r. o miesięcznym rozliczeniu renty rodzinnej za 2014 r., w którym ZUS dokonał miesięcznego rozliczenia renty w związku z przychodem uzyskanym w poszczególnych miesiącach roku 2014. W zawiadomieniu tym zamieszczono zestawienia przedstawiające skutki osiągnięcia przychodu i niedokonania dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz skutki dobrowolnej wpłaty na FUS. W zawiadomieniu tym ZUS poinformował Wnioskodawczynię, że jeżeli dokona wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) kwoty 13.046,61 zł lub wyrazi zgodę na dokonanie przez Oddział ZUS wpłaty na FUS przez potrącenie tej kwoty z przysługującego wyrównania (po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne) - Oddział ZUS wyda decyzję rozliczającą świadczenie, w której dokona zwrotu kwoty 21.705,67 zł. Z tej kwoty zostanie odliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Za zgodą Wnioskodawczyni kwota wyrównania zostanie pomniejszona o kwotę dobrowolnej wpłaty na FUS. W zawiadomieniu tym była również informacja, że można wpłacić podaną kwotę 13.046,61 zł na FUS na rachunek Oddziału ZUS na podane konto bankowe, we wskazanym terminie do 30 kwietnia 2015 r., albo wyrazić zgodę aby tego rozliczenia dokonał ZUS przez potrącenie tej kwoty ze zwrotu świadczenia. Jednocześnie ZUS poinformował, że kwota dobrowolnej wpłaty na FUS nie podlega odliczeniu od przychodu ustalonego do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok kalendarzowy, w którym dokonana została wpłata.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni wysłała do ZUS-u oświadczenie, w którym wyraziła zgodę na potrącenie przez ZUS z przysługujących należności oraz wpłatę na FUS kwoty przekroczenia przychodu osiągniętego w 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał odliczenia wpłaty na FUS i przesłał decyzję w miesiącu maju 2015 r. datowaną na 25 maja 2015 r. o rozliczeniu i zwrocie świadczeń po wpłacie na FUS.

W decyzji napisano, że z wyrównania za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie 21.705,67 zł ZUS zaliczył na pokrycie innych należności kwotę 13.046,61 zł. Wyrównanie w kwocie 8.659,06 zł po odliczeniu:

 • zaliczki na podatek dochodowy odprowadzonej do Urzędu Skarbowego w kwocie 2.225,00 zł.
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie 1.953,51 zł (w tym: odliczona z podatku 1.682,19 zł: odliczona ze świadczenia 271,32 zł), ZUS przekaże na rachunek w banku (kwota 4.480,55 zł).

Po dokonaniu tych odliczeń w dniu 2 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni została przekazana na rachunek w banku kwota wyrównania 4.480,55 zł.

W miesiącu lutym 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS-u informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego PIT-11A za rok podatkowy 2015, w którym:

 • przychód/dochód wynosi 21.705,67 zł,
 • zaliczka na podatek pobrana i odprowadzona przez płatnika 2.225,00 zł,
 • kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku 1.682,19 zł.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 362 ze zm.) Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia potrąconej przez ZUS w 2015 r. kwoty dobrowolnej wpłaty na FUS w wysokości 13.046,61 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2015 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2015 r. (tym samym czy dobrowolna wpłata na FUS rozliczona przez ZUS zgodnie ze stanem faktycznym zmniejsza podstawę obliczenia podatku za rok 2015)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny:

 • przekazana przez ZUS kwota wyrównania w wysokości 21.705,67 zł z tytułu rozliczenia zawieszenia emerytury za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. stanowi przychód, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT za 2015 r. (w powyższym zakresie Wnioskodawczyni zgadza się z informacją przekazaną przez ZUS),
 • będzie mogła odliczyć od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu podatkowym za 2015 r. potrąconą przez ZUS (tytułem dobrowolnej wpłaty) z ww. wyrównania składkę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 13.046,61 zł.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

 1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z rum współpracujących,
 2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wyliczony przez ZUS przychód jest dochodem, którego fizycznie nigdy nie otrzymała. Kwota przychodu do zwrotu została pomniejszona o składkę na FUS w wysokości 13.046,61 zł, a mimo to zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne zostały odprowadzone od całej kwoty przychodu. Tym samym skoro wyliczony przez ZUS przychód został opodatkowany na jego wysokość miała wpływ również rozliczona przez ZUS kwota dobrowolnej wpłaty na FUS, to ta dobrowolna wpłata na FUS powinna być również rozliczona i uwzględniona w rozliczeniu rocznym.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni przywołuje interpretacje indywidualne wydane w podobnej przedmiotowo sprawie przez:

w których przyznano rację wnioskodawcom i zezwolono na odliczenie dobrowolnych wpłat na FUS od uzyskanego w danym roku dochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

 1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni od 1 grudnia 2011 r. nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu, jednocześnie ZUS zawiesił wypłatę powyższego świadczenia z powodu osiągnięcia przez Wnioskodawczynię przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na pełnym etacie oraz z umowy zlecenia. W kwietniu 2014 roku Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS-u zawiadomienie, w którym ZUS dokonał miesięcznego rozliczenia renty w związku z przychodem uzyskanym w poszczególnych miesiącach roku 2014. W zawiadomieniu tym zamieszczono zestawienia przedstawiające skutki osiągnięcia przychodu i niedokonania dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz skutki dobrowolnej wpłaty na FUS. W zawiadomieniu tym ZUS poinformował Wnioskodawczynię, że jeżeli dokona wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) kwoty 13.046,61 zł lub wyrazi zgodę na dokonanie przez Oddział ZUS wpłaty na FUS przez potrącenie tej kwoty z przysługującego wyrównania (po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne) - Oddział ZUS wyda decyzję rozliczającą świadczenie, w której dokona zwrotu kwoty 21.705,67 zł. Z tej kwoty zostanie odliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Za zgodą Wnioskodawczyni kwota wyrównania zostanie pomniejszona o kwotę dobrowolnej wpłaty na FUS. W zawiadomieniu tym była również informacja, że można wpłacić podaną kwotę na rachunek Oddziału ZUS na podane konto bankowe, albo wyrazić zgodę aby tego rozliczenia dokonał ZUS przez potrącenie tej kwoty ze zwrotu świadczenia. Jednocześnie ZUS poinformował, że kwota dobrowolnej wpłaty na FUS nie podlega odliczeniu od przychodu ustalonego do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok kalendarzowy, w którym dokonana została wpłata. W dniu 28 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni wysłała do ZUS-u oświadczenie, w którym wyraziła zgodę na potrącenie przez ZUS z przysługujących należności oraz wpłatę na FUS kwoty przekroczenia przychodu osiągniętego w 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał odliczenia wpłaty na FUS i przesłał decyzję w maju 2015 r. o rozliczeniu i zwrocie świadczeń po wpłacie na FUS.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 749, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 – art. 104 ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121, z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Powyżej wskazane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS wraz z przepisami wykonawczymi, jak w szczególności przepisy rozporządzenia z 22 lipca 1992 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290, z późn. zm.), regulują szczegółowo kwestie zasad zmniejszania świadczenia emerytalnego oraz obowiązki informacyjne świadczeniobiorcy (oświadczenie), pracodawcy oraz urzędu skarbowego w zakresie zawiadamiania o podjęciu lub zaprzestaniu działalności, z której uzyskiwany przychód podlega ubezpieczeniu społecznemu. Po otrzymaniu oświadczenia organ rentowy wydaje stosowną decyzję realizując zmniejszone świadczenie lub je całkowicie zawiesza. Następnie w rozliczeniu rocznym, jak i miesięcznym dokonuje ustalenia, czy przychody świadczeniobiorcy uzasadniały zmniejszoną wypłatę lub jej zawieszenie. Jednocześnie, organ rentowy po ustaleniu, że łączna kwota dochodu emeryta lub rencisty przewyższyła w danym roku kalendarzowym kwotę graniczną dochodu o kwotę niższą niż kwota nienależnie pobranych świadczeń, informuje emeryta (rencistę) o możliwości uniknięcia zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń w razie przekazania na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego kwoty równej kwocie tego przekroczenia, pomniejszonej o kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy i wyznacza termin jej zwrotu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że przekazana Wnioskodawczyni w 2015 r. przez ZUS kwota wyrównania z tytułu rozliczenia zawieszenia renty rodzinnej za rok 2014 stanowi dla niej przychód, który winna uwzględnić w zeznaniu o wysokości uzyskanego w 2015 r. dochodu. Jednocześnie, Wnioskodawczyni może odliczyć w zeznaniu za 2015 r. potrąconą jej przez ZUS (tytułem dobrowolnej wpłaty) z ww. wyrównania kwotę składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, skoro kwota ta stanowi wpłatę – zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych – na ubezpieczenie Wnioskodawczyni, z jej środków.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.