IBPBI/2/423-909/14/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód (winno być dochód) z dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania, który jest członkiem wspólnoty jest słusznie traktowany jako opodatkowany? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 lipca 2014 r.), uzupełnionym 10 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy przychód ten zostanie przeznaczony:

 • na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych – jest nieprawidłowe.
 • na cele użytkowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów z dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy przychód ten zostanie przeznaczony:

 • na cele mieszkaniowe,
 • na cele użytkowe.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 września 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-816/14/MO, IBPBI/2/423-909/14/MO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 10 października 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnota ma zamiar wydzierżawić część gruntu właścicielowi mieszkania, który jest jednocześnie jej członkiem. Grunt ten będzie przez niego wykorzystywany jako ogródek przydomowy służący uprawie i rekreacji. W uzupełnieniu wniosku z 8 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 października 2014 r.) Wnioskodawca wskazał, że przychód otrzymany w przyszłości z tytułu dzierżawy gruntu pod ogródek przydomowy służyć będzie utrzymaniu wspólnoty mieszkaniowej złożonej z lokali mieszkalnych i użytkowych, ale z uwagi na fakt, że grunt pod ogródek nie znajdzie się na liście definicji zasobów mieszkaniowych, wymienionych w interpretacji ogólnej Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 Ministra Finansów, dochody z tego tytułu nie mogą korzystać ze zwolnienia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód (winno być dochód) z dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania, który jest członkiem wspólnoty jest słusznie traktowany jako opodatkowany... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

W kwestii opodatkowania przychodu (winno być dochodu) z dzierżawy terenu pod ogródek przydomowy właścicielowi mieszkania będącemu członkiem wspólnoty, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że powinien w przyszłości otrzymane przychody traktować jako opodatkowane, ponieważ nie mogą korzystać ze zwolnienia jakie przysługują dochodom z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wspólnota uważa, że przychody z tytułu dzierżawy terenu z tego tytułu nie mogą korzystać ze zwolnienia, ponieważ nie służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i nie mieszczą się w pojęciu „zasobów mieszkaniowych”.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnoty mieszkaniowej, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

 • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
 • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m. in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, należy rozumieć:

- znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:

 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • aparaty do wymiany ciepła,
 • kotłownie i hydrofornie wbudowane,
 • klatki schodowe,
 • strychy, piwnice, komórki,
 • balkony, loggie,
 • garaże,

- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

 • budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,
 • kotłownie i hydrofornie wolno stojące,
 • osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

- urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:

 • zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
 • sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
 • budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
 • budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
 • inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci,

-grunty, na których są posadowione budynki mieszkalne.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody wspólnot mieszkaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przydomowe ogródki działkowe użytkowane przez mieszkańców Wspólnot mieszkaniowych na cele uprawy i rekreacji mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych. Biorąc zatem pod uwagę powyższe uregulowania, stwierdzić należy, że przychody uzyskane z tytułu opłat za dzierżawę gruntu (terenów zielonych) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przez mieszkańca Wspólnoty będącego jej członkiem, stanowią przychody dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychody z tego tytułu mają wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Wspólnoty.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy przychód ten zostanie przeznaczony:

 • na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych – jest nieprawidłowe.
 • na cele użytkowe – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, ze w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.