IBPBI/2/423-909/14/MO | Interpretacja indywidualna

Czy przychód (winno być dochód) z dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania, który jest członkiem wspólnoty jest słusznie traktowany jako opodatkowany? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
IBPBI/2/423-909/14/MOinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
 3. wspólnota mieszkaniowa
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 lipca 2014 r.), uzupełnionym 10 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy przychód ten zostanie przeznaczony:

 • na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych – jest nieprawidłowe.
 • na cele użytkowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów z dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy przychód ten zostanie przeznaczony:

 • na cele mieszkaniowe,
 • na cele użytkowe.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 września 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-816/14/MO, IBPBI/2/423-909/14/MO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 10 października 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnota ma zamiar wydzierżawić część gruntu właścicielowi mieszkania, który jest jednocześnie jej członkiem. Grunt ten będzie przez niego wykorzystywany jako ogródek przydomowy służący uprawie i rekreacji. W uzupełnieniu wniosku z 8 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 października 2014 r.) Wnioskodawca wskazał, że przychód otrzymany w przyszłości z tytułu dzierżawy gruntu pod ogródek przydomowy służyć będzie utrzymaniu wspólnoty mieszkaniowej złożonej z lokali mieszkalnych i użytkowych, ale z uwagi na fakt, że grunt pod ogródek nie znajdzie się na liście definicji zasobów mieszkaniowych, wymienionych w interpretacji ogólnej Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 Ministra Finansów, dochody z tego tytułu nie mogą korzystać ze zwolnienia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód (winno być dochód) z dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania, który jest członkiem wspólnoty jest słusznie traktowany jako opodatkowany... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

W kwestii opodatkowania przychodu (winno być dochodu) z dzierżawy terenu pod ogródek przydomowy właścicielowi mieszkania będącemu członkiem wspólnoty, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że powinien w przyszłości otrzymane przychody traktować jako opodatkowane, ponieważ nie mogą korzystać ze zwolnienia jakie przysługują dochodom z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wspólnota uważa, że przychody z tytułu dzierżawy terenu z tego tytułu nie mogą korzystać ze zwolnienia, ponieważ nie służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i nie mieszczą się w pojęciu „zasobów mieszkaniowych”.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnoty mieszkaniowej, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

 • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
 • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m. in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, należy rozumieć:

- znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:

 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • aparaty do wymiany ciepła,
 • kotłownie i hydrofornie wbudowane,
 • klatki schodowe,
 • strychy, piwnice, komórki,
 • balkony, loggie,
 • garaże,

- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

 • budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,
 • kotłownie i hydrofornie wolno stojące,
 • osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

- urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:

 • zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
 • sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
 • budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
 • budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
 • inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci,

-grunty, na których są posadowione budynki mieszkalne.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody wspólnot mieszkaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przydomowe ogródki działkowe użytkowane przez mieszkańców Wspólnot mieszkaniowych na cele uprawy i rekreacji mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych. Biorąc zatem pod uwagę powyższe uregulowania, stwierdzić należy, że przychody uzyskane z tytułu opłat za dzierżawę gruntu (terenów zielonych) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przez mieszkańca Wspólnoty będącego jej członkiem, stanowią przychody dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychody z tego tytułu mają wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Wspólnoty.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z dzierżawy terenu wspólnoty z przeznaczeniem na ogródek właścicielowi mieszkania będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy przychód ten zostanie przeznaczony:

 • na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych – jest nieprawidłowe.
 • na cele użytkowe – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, ze w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.