IBPBI/2/423-1309/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dochody ze sprzedaży wskazanych Produktów Gotowych wytworzonych przez Spółkę na terenie SSE w ramach działalności wskazanej poprzez odpowiednie PKWiU w treści Zezwolenia, uzyskane po dniu nabycia przez Spółkę prawa do korzystania z tzw. strefowego zwolnienia podatkowego, będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP w ramach dostępnego limitu zwolnienia?
Czy w przypadku potwierdzenia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1, brak tym samym będzie konieczności dokonywania inwentaryzacji wyrobów gotowych, produkcji w toku, półproduktów, materiałów, surowców zgodnie ze stanem na dzień nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • konsekwencji podatkowych dot. sprzedaży Produktów Gotowych wytworzonych przez Spółkę na terenie SSE po dniu nabycia prawa do korzystania z tzw. strefowego zwolnienia podatkowego,
  • konieczności dokonywania inwentaryzacji wyrobów gotowych, produkcji w toku, półproduktów, materiałów, surowców

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dot. sprzedaży Produktów Gotowych wytworzonych przez Spółkę na terenie SSE po dniu nabycia prawa do korzystania z tzw. strefowego zwolnienia podatkowego oraz konieczności dokonywania inwentaryzacji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej „Wnioskodawca”) jest dostawcą m.in. kompleksowych rozwiązań technicznych dla sektora górniczego - w szczególności produkcja tzw. obudów górniczych oraz ich elementów. W wyniku rozszerzenia obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) część istniejącego zakładu Spółki została objęta terenem SSE. Następnie 30 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „Zezwolenie”). W najbliższym czasie Spółka rozpocznie także produkcję nowych wyrobów - w szczególności rur przewodowych. Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548 ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie SSE”), w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Obecnie Spółka jest w trakcie realizacji projektu będącego podstawą wydania jej Zezwolenia i nie wypełniła jeszcze minimalnych warunków dotyczących wydatków inwestycyjnych oraz poziomu zatrudnienia określonych w Zezwoleniu (dalej „Warunki Minimalne”), zatem nie jest jeszcze uprawniona do rozpoznawania generowanych dochodów jako korzystających ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „PDOP”) na podstawie Zezwolenia. Zakres przyznanego Spółce Zezwolenia obejmuje zarówno działalność planowaną do uruchomienia w wyniku realizowanej inwestycji (nowy segment działalności - produkcja rur), jak i dotychczasową działalność Spółki prowadzoną w części Zakładu, która jest zlokalizowana na terenie SSE (w szczególności produkcja obudów górniczych - dalej, łącznie „Produkty Gotowe”).

Produkcja jest i będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów, surowców, komponentów nabytych przez Spółkę po dniu uzyskania Zezwolenia, jak również (w określonych przypadkach) nabytych przed dniem uzyskania Zezwolenia. Biorąc pod uwagę czas trwania cyklu produkcyjnego wyrobów produkowanych i przewidzianych do produkcji przez Spółkę, po dniu uzyskania prawa do korzystania ze zwolnienia (po spełnieniu Warunków Minimalnych) sprzedaży podlegać będą wyłącznie Produkty Gotowe, których proces produkcyjny (rozumiany jako fizyczne rozpoczęcie przetwarzania surowców/półproduktów) rozpoczął się już po dniu uzyskania Zezwolenia (a więc tym samym także po objęciu części zakładu Spółki terenem SSE). Cykl produkcyjny wyrobów może zakończyć się zarówno przed dniem uzyskania prawa do korzystania ze zwolnienia, jak również może zakończyć się już po dniu uzyskania przez Spółkę prawa do korzystania ze zwolnienia.

W konsekwencji, po dniu uzyskania prawa do korzystania z Zezwolenia, sprzedaży podlegać będą wyłącznie Produkty Gotowe wytworzone przez Spółkę, których produkcja (rozpoczęcie fizycznego przetwarzania) rozpoczęła się po dniu uzyskania Zezwolenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dochody ze sprzedaży wskazanych Produktów Gotowych wytworzonych przez Spółkę na terenie SSE w ramach działalności wskazanej poprzez odpowiednie PKWiU w treści Zezwolenia, uzyskane po dniu nabycia przez Spółkę prawa do korzystania z tzw. strefowego zwolnienia podatkowego, będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP w ramach dostępnego limitu zwolnienia...
  2. Czy w przypadku potwierdzenia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1, brak tym samym będzie konieczności dokonywania inwentaryzacji wyrobów gotowych, produkcji w toku, półproduktów, materiałów, surowców zgodnie ze stanem na dzień nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1, w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż wskazanych Produktów Gotowych wytworzonych przez Spółkę na terenie SSE w ramach PKWiU wskazanych w Zezwoleniu, a mająca miejsce po dniu nabycia prawa do zwolnienia strefowego w ramach Zezwolenia, będzie korzystać z tzw. strefowego zwolnienia podatkowego w ramach dostępnego limitu zwolnienia.

Zgodnie z art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., dalej: „ustawa o SSE”), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o PDOP, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Mając na uwadze powyższe, aby dochody osiągane dzięki danej działalności mogły korzystać z tzw. zwolnienia strefowego, podatnik musi spełniać kumulatywnie dwa podstawowe warunki:

  • działalność podatnika musi być prowadzona fizycznie na terenie SSE oraz
  • działalność ta musi wpisywać się w zakres posiadanego zezwolenia strefowego.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Spółka jest przedsiębiorcą, którego część zakładu została objęta terenem SSE i od tego momentu (zatem również na moment udzielenia jej następnie Zezwolenia) działa w granicach SSE. Spółka podkreśla jednocześnie (jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego), że z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji będącej podstawą do wydania Zezwolenia związana była z uprzednim rozszerzeniem SSE na teren części Zakładu, gdzie zlokalizowane było funkcjonujące przedsiębiorstwo Spółki, prawo do rozpoznawania dochodów za podlegające zwolnieniu z opodatkowania będzie jej przysługiwać dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełni Warunki Minimalne określone w Zezwoleniu.

Tym samym, w okresie od uzyskania Zezwolenia aż do momentu nabycia prawa do korzystania ze strefowego zwolnienia podatkowego, Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie SSE, z której dochód nie korzysta ze zwolnienia podatkowego (nawet w sytuacji, gdy dochód generowany jest ze sprzedaży wyrobu wytworzonego na terenie SSE i w ramach PKWiU określonego w Zezwoleniu).

Jednocześnie, jak zostało wskazane powyżej, z przepisów art. 12 ustawy o SSE oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP można wnioskować, że zwolnienie podatkowe dotyczy: po pierwsze - wyrobów wytworzonych na terenie SSE, a po drugie - w ramach udzielonego Zezwolenia strefowego. W konsekwencji, zdaniem Spółki, jeżeli dochody osiągane są po momencie nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia, a przy tym generowane są one ze sprzedaży wyrobów strefowych (a więc Produktów Gotowych wytworzonych na terenie SSE na podstawie Zezwolenia), zasadne jest uznanie, że dochody takie podlegają zwolnieniu z opodatkowania w ramach dostępnego dla Spółki limitu.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, z uwagi na ograniczony czas trwania cyklu produkcyjnego wyrobów produkowanych przez Spółkę, po dniu uzyskania prawa do korzystania ze zwolnienia (a więc od miesiąca kolejnego po miesiącu spełnienia Warunków Minimalnych), sprzedaży podlegać będą wyłącznie Produkty Gotowe, których proces produkcyjny (rozumiany jako fizyczne rozpoczęcie przetwarzania surowców/półproduktów) rozpoczął się już po dniu uzyskania Zezwolenia (a więc tym samym rozpoczął się on jednocześnie na terenie SSE). Tym samym, sprzedaż takich wyrobów strefowych, dokonana po dniu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu posiadania Zezwolenia, niewątpliwe powinna prowadzić do osiągnięcia przychodów korzystających z tzw. strefowego zwolnienia podatkowego.

Reasumując, w przypadku Spółki, z uwagi na brzmienie § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie SSE, sprzedaż przedmiotowych wyrobów strefowych dokonana przed dniem nabycia przez Spółkę prawa do tzw. strefowego zwolnienia podatkowego będzie prowadzić do osiągnięcia przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, z kolei po dniu nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia podatkowego - będzie korzystać z tzw. zwolnienia strefowego.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzają organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 25 maja 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPB3/423-117/14-2/KS, który potwierdził, że z wykładni gramatycznej, którą należy stosować przy ocenie zakresu zwolnień podatkowych, wynika, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. (...) Podsumowując, dochód uzyskany przez Spółkę ze sprzedaży Prostowników wyprodukowanych po uzyskaniu Zezwolenia, a uzyskany od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki określone w Zezwoleniu (zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia), będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-1357/13/MO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: (...) wykorzystanie Elementów Składowych powstałych przed przeniesieniem działalności na teren SSE dla celów wytworzenia gotowego Komponentu już w okresie prowadzenia przez Spółkę działalności na terenie SSE nie powinno mieć wpływu na ocenę czy gotowy Komponent posiada przymiot „wyrobu strefowego”, którego zbycie generuje dochód podlegający zwolnieniu. (...) Komponenty, które zostały wytworzone przez Spółkę na terenie SSE, przy wykorzystaniu także Elementów Składowych powstałych przed przeniesieniem działalności na teren SSE posiadają przymiot wyrobu strefowego, co w konsekwencji powoduje, że całość dochodu osiągniętego z ich sprzedaży podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania (w ramach limitu zwolnienia dostępnego dla Wnioskodawcy). Organ zgodził się z podatnikiem, że aby dana działalność mogła korzystać ze zwolnienia w ramach działalności wykonywanej w SSE, przedsiębiorca musi spełnić dwa warunki, na które Wnioskodawca wskazywał w uzasadnieniu swojego stanowiska tj. działalność musi być prowadzona na terenie SSE oraz musi zostać określona w posiadanym zezwoleniu strefowym.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli w powołanym powyżej przykładzie, organ podatkowy przyjął, że nawet w przypadku przeniesienia działalności na obszar SSE - pod warunkiem spełnienia przez podatnika wskazanych powyżej dwóch warunków kumulatywnie - wyroby gotowe posiadać będą przymiot „wyrobów strefowych”; tym bardziej uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, tj. kontynuowania przez niego tej samej działalności gospodarczej na terenie SSE, dochody uzyskane ze sprzedaży Produktów Gotowych powstałych z wykorzystaniem surowców, materiałów, półproduktów nabytych przed dniem wydania Zezwolenia Strefowego w dalszym ciągu zachowują przymiot wyrobu strefowego (o ile ich produkcja została rozpoczęta przez Spółkę na terenie SSE w okresie obowiązywania Zezwolenia).

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 marca 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-1379/11/MO, w której organ zgodził się z podatnikiem, że wyroby finalne wyprodukowane przez podatnika na podstawie zlecenia produkcji wystawionego po dniu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, stanowią wyrób strefowy bez względu na moment wytworzenia ich części składowych (podzespołów, półfabrykatów oraz części, z których się składają). Podobne stanowisko zostało wyrażone także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-458/09/AM.

Z kolei mając na uwadze wskazane stanowisko co do zagadnienia będącego przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 oraz ograniczony czas trwania cyklu produkcyjnego Produktów Gotowych (co powoduje, że po dniu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia strefowego sprzedaży nie będą podlegać wyroby, których produkcja rozpoczęła się przed wydaniem Zezwolenia i tym samym przed objęciem części zakładu statusem SSE), w ocenie Spółki nie jest ona zobligowania do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów gotowych, produkcji w toku, półproduktów, materiałów, surowców zgodnie ze stanem na dzień nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego.

W konsekwencji powyższego, brak tym samym konieczności dokonywania inwentaryzacji wyrobów gotowych, produkcji w toku, półproduktów, materiałów, surowców zgodnie ze stanem na dzień nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Dokonanie niniejszej inwentaryzacji nie jest bowiem potrzebne z uwagi na fakt, że zwolnieniu podlegać będą dochody osiągnięte po dniu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia, jeżeli generowane są w efekcie sprzedaży Produktów Strefowych Spółki (wytworzonych przez Spółkę na terenie SSE w okresie obowiązywania Zezwolenia), oraz z uwagi na ograniczony czas trwania cyklu produkcyjnego Produktów Gotowych (po dniu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia sprzedaży podlegać będą wyłącznie wyroby, których produkcja rozpoczęła się już po dniu uzyskaniu Zezwolenia).

Tym samym, przeprowadzenie takiej inwentaryzacji nie jest potrzebne dla celów przypisania wyniku ze sprzedaży Produktów Gotowych w podziale na dochód (lub ewentualnie stratę) w ramach działalności zwolnionej oraz w ramach działalności opodatkowanej.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 maja 2007 r. (I SA/Rz 254/07), przepisy rozporządzenia regulujące szczegółowe kwestie związane z korzystaniem ze zwolnienia z PDOP (w tym kalkulacji limitu pomocy publicznej) stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 listopada 2007 r. (III Sa/Wa 1737/07), w którym stwierdził, że nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.