IBPBI/2/423-1053/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego mogą być potraktowane jako dochody przeznaczone na działalność statutową, tj. oświatową i są zwolnione z podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do dochodu przeznaczonego przez Ośrodek na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do dochodu przeznaczonego przez Ośrodek na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca został utworzony na mocy zarządzenia Wojewody. Podstawą prawną działania Ośrodka są przepisy art. 116-121 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Wnioskodawca działa również na podstawie Statutu nadanego przez Sejmik Województwa. Ponadto jest wojewódzką samorządową osobą prawną powołaną do realizacji zadań określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym. Jako jednostka sektora finansów publicznych podlega przepisom ustawy o finansach publicznych.

Gospodarka finansowa Ośrodka jest uregulowana w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (...).

Zgodnie z art. 117 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, do ustawowych zadań Ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów, 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, szkoleń dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego, szkoleń z zakresu kierowania ruchem drogowym, organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową oraz współpraca z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Art. 117 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym upoważnia Ośrodek do wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie ze swoim Statutem Wnioskodawca realizuje między innymi działania mające na celu podniesienie efektywności w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 119 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Ośrodek ponosi koszty z tytułu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarze województwa, a w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców. Działalność Ośrodka uznana jest za działalność oświatową, która zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolniona od podatku.

W celu realizacji zadań nałożonych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz Statut, Wnioskodawca rozważa podpisanie umowy z Gminą, wyłonioną w drodze konkursu „...” ogłoszonego przez Zarząd Województwa, na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego. Budowa miasteczka ruchu drogowego ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych zachowań w ruchu drogowym oraz zapewnienie możliwości prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, należytego szkolenia dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Ośrodek w umowie z Gminą zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z wybudowanego miasteczka ruchu drogowego celem organizowania konkursów, turniejów wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, egzaminów na kartę rowerową i innych przedsięwzięć w ramach działalności popularyzującej bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego mogą być potraktowane jako dochody przeznaczone na działalność statutową, tj. oświatową i są zwolnione z podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego mogą być potraktowane jako dochody przeznaczone na działalność statutową i są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ funkcjonowanie miasteczka komunikacyjnego będzie realizowało cele statutowe oświatowe Ośrodka, polegające na edukacji komunikacyjnej przyszłych kierowców, szkolenie w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego i upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży właściwych zachowań w ruchu drogowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) w art. 116-121 określa zasady działania ośrodka ruchu drogowego. I tak, art. 116 ust. 1-3 stanowi, że sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje Zarząd województwa.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ww. ustawy, do zadań ośrodka należy:

1.współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2.współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem,

3.organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,

3a.organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska,

4.prowadzenie kursów kwalifikacyjnych,

5.prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów,

6.prowadzenie kursów:

  1. doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  2. dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,

7.organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,

8.przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów,

9.inna niż wymieniona w pkt 4-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.

Treść ustępu 2 i 3 ww. artykułu wskazuje, że ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jest uprawniony również do wykonywania działalności gospodarczej, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 15 dnia lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku; innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego

– w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z treści art. 17 ust. 1a updop wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c updop tj.:

  1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
  2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
  3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wnioskodawca jest wojewódzką samorządową osobą prawną powołaną do realizacji zadań określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym, nie jest więc żadnym z podmiotów wymienionych w ww. wykazie. Zatem zasadne jest dalsze rozpatrywanie możliwości zastosowania omówionego wyżej zwolnienia przedmiotowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
  • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, wynika, że do ustawowych zadań Ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów, 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, szkoleń dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego, szkoleń z zakresu kierowania ruchem drogowym, organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową oraz współpraca z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ośrodek może również wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. I tak, zgodnie ze swoim Statutem, realizuje między innymi działania mające na celu podniesienie efektywności w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ośrodek ponosi koszty z tytułu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarze województwa, a w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców.

W celu realizacji zadań nałożonych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz Statut, Wnioskodawca rozważa podpisanie umowy z Gminą, wyłonioną w drodze konkursu „...” ogłoszonego przez Zarząd Województwa na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego. Budowa miasteczka ruchu drogowego ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych zachowań w ruchu drogowym oraz zapewnienie możliwości prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, należytego szkolenia dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Ośrodek w umowie z Gminą zastrzegnie sobie prawo do bezpłatnego korzystania z wybudowanego miasteczka ruchu drogowego celem organizowania konkursów, turniejów wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, egzaminów na kartę rowerową i innych przedsięwzięć w ramach działalności popularyzującej bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów stwierdzić należy, że warunkiem uprawniającym Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest przeznaczenie i wydatkowanie osiągniętego dochodu na cele wymienione w tym artykule, przy czym musi to jednoznacznie wynikać ze Statutu Ośrodka. Z zapisu tego musi wprost wynikać (co jest warunkiem koniecznym), że celem działalności Ośrodka są działania wskazane w ww. przepisie. Zdaniem tut. Organu, przedstawione w zdarzeniu przyszłym cele statutowe Wnioskodawcy spełniają te przesłanki. W związku z tym dochody przeznaczone przez Ośrodek na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego na terenie gminy wyłonionej w ramach konkursu można zakwalifikować do działalności, o której mówa art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, a zatem będą mogły korzystać ze zwolnienia na podstawie ww. regulacji prawnej.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.