IBPBI/1/423-34/11/KB | Interpretacja indywidualna

Możliwość uznania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży profili aluminiowych za dochody strefowe
IBPBI/1/423-34/11/KBinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 09 maja 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży profili aluminiowych za dochody strefowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 maja 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży profili aluminiowych za dochody strefowe.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie zezwolenia z dnia 19 grudnia 2007r.

Firma jest producentem profili aluminiowych, posiada zezwolenie na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie następujących PKWiU:

  • 27.42 – aluminium i wyroby z aluminium,
  • 28.40 – usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali, usługi w zakresie metalurgii proszków.

Produkty te produkowane są z aluminium na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka, chcąc stać się bardziej konkurencyjna na rynku, sprzedaje profile w różnych postaciach: jako profile aluminiowe, profile aluminiowe anodowane, profile aluminiowe lakierowane oraz profile prefabrykowane (tj. wybijanie otworów, gięcie, cięcie). Dodatkowa obróbka w postaci usług anodowania, lakierowania, czy prefabrykacji, zwiększa wartość profila i przygotowuje go do finalnego montażu lub produkcji u klienta. Na życzenie klientów umieszcza się informację o dokonaniu ww. usługi, która powiększa cenę sprzedawanych profili według wzajemnych ustaleń. Część usług, tj. anodowanie, lakierowanie, czy usługi prefabrykacji wykonywana jest na zlecenie spółki przez zewnętrzne firmy, które mieszczą się poza terenem strefy ekonomicznej. Po wykonaniu usługi przez firmę zewnętrzną, profil wraca do zakładu produkcyjnego mieszczącego się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i zostaje poddany kontroli jakości oraz przepakowaniu według wytycznych klienta, a następnie dostarczony do klienta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka winna wyodrębniać z faktur za sprzedaż profili aluminiowych anodowanych, lakierowanych, prefabrykowanych, wartość wyprodukowanego profila aluminiowego (surowego) na terenie strefy i uznać go jako przychód strefowy, zwolniony z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a usługę anodowania, lakierowania, czy prefabrykacji zakwalifikować (jako że zostały wykonane poza terenem strefy) jako przychód poza strefowy, do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zamieszczanie danych dodatkowych o wykonanych usługach w treści faktury VAT nie obliguje spółki do wydzielania proporcjonalnie wartości sprzedaży profila surowego wyprodukowanego na terenie strefy (który kwalifikuje się jako dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych) oraz odrębnie wydzielenia sprzedaży wykonania usługi anodowania, lakierowania i prefabrykacji obróbki (która wykonywana jest przez firmy zewnętrzne na zlecenie spółki poza terenem strefy ekonomicznej) uznając jako sprzedaż nie podlegającą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż cena za usługę zwiększa wartość wyprodukowanych przez spółkę na terenie strefy i sprzedawanych jako produkt finalny profili aluminiowych. Usługi te stanowią koszt wytworzenia profila aluminiowego, zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawca podkreśla, iż spółka nie dokonuje sprzedaży (refaktury) samych usług anodowania, lakierowania, a jedynie wykazuje istotne dla kontrahenta elementy wytwarzanego produktu, które również mają wpływ na ustalenie ceny za profil aluminiowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku (art. 7 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przy czym, w myśl art. 17 ust. 4 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274, ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "zezwoleniem" (art. 16 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy, zezwolenie określa m.in. przedmiot oraz warunki działalności gospodarczej, która ma być prowadzona przez przedsiębiorcę na terenie strefy.

Z powyższych przepisów wynika, iż zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają dochody podatników uzyskane z wyłącznie z działalności poradzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli rodzaj działalności, z której dochody te są uzyskiwane został wskazany w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nie podlegają zatem zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem dochody uzyskane z działalności innej, niż działalność wskazana w ww. zezwoleniu, nawet jeśli jest ona wykonywana na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak również dochody uzyskane z działalności, która wykonywana jest poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie tej strefy w zakresie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej określonej w PKWiU 27.42 – aluminium i wyroby z aluminium oraz 28.40 – usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków. W ramach tej działalności Wnioskodawca sprzedaje produkty pod różnymi postaciami, tj. profile aluminiowe, profile aluminiowe anodowane, profile aluminiowe lakierowane oraz profile prefabrykowane. Produkty te są produkowane z aluminium na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Część usług związanych z produkcją (dodatkowa obróbka), tj. lakierowanie, anodowanie, czy prefabrykacja, zwiększająca wartość produktu i przygotowująca go do finalnego montażu lub produkcji u klienta, zlecana jest firmom zewnętrznym, znajdującym się poza strefą.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli usługi świadczone przez osoby trzecie, stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez Wnioskodawcę wyrobów, a produkcja i sprzedaż wszystkich wskazanych we wniosku profili mieści się w zakresie PKWiU określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to dochód uzyskany z ich sprzedaży, jako dochód uzyskany z działalności strefowej, w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt wyodrębniania na fakturze sprzedaży wartości przypadających na poszczególne fazy produkcji wyrobu, w tym za wskazane we wniosku usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne.

Pamiętać przy tym należy, iż wydatki poniesione na ww. usługi, jako wydatki poniesione w związku z nabyciem usług na wytworzenie produktu, z którego sprzedaży dochód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

  • przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
  • kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku Spółka dołączyła plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej

w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 – 100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochód
ILPB4/423-155/11-2/DS | Interpretacja indywidualna

specjalna strefa ekonomiczna
ITPB3/423-546/09/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.