IBPBI/1/415-861/14/AB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów małoletniego dziecka z wykonywanej pracy.
IBPBI/1/415-861/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. małoletni
  3. rozliczenie roczne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 11 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 23 lipca 2014 r.), uzupełnionym 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez małoletniego z pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez małoletniego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 października 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-861/14/AB, IBPP3/443-864/14/AŚ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 27 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą małoletnią, która zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z 27 grudnia 2013 r. (na podstawie testamentu z 7 maja 2013 r.) 27 grudnia 2013 r. nabyła wraz z bratem (przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza na mocy testamentu), własność udziału w nieruchomościach, których właścicielem był jej zmarły ojciec. Nieruchomości do chwili śmierci ojca były wynajmowane w ramach prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej. Wynajem tych nieruchomości był opodatkowywany podatkiem VAT. Nieruchomości są wynajmowane nadal i z tego tytułu Wnioskodawczyni uzyskuje przychody.

W testamencie ojciec ustanowił zarząd nad odziedziczonym przez Wnioskodawczynię majątkiem, w szczególności nieruchomościami, który to zarząd mają sprawować łącznie trzy osoby: matka Wnioskodawczyni, brat ojca oraz siostra ojca. Zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedstawicielem prawnym Wnioskodawczyni jest jej matka. Dodatkowo po śmierci ojca Wnioskodawczyni odziedziczyła wraz z bratem udział w spółce cywilnej. W zakresie wykonywania praw z tego udziału, ojciec wyznaczył, jako przedstawiciela ustawowego Wnioskodawczyni, jej matkę. Na początku 2014 r. Wnioskodawczyni została zarejestrowana, jako podatnik podatku VAT. W związku z powyższym, z tytułu czynszu za wynajmowane lokale co miesiąc wystawia Faktury VAT, na których podpisuje się jej matka. Pieniądze z tego tytułu gromadzone są na specjalnym koncie, założonym przez zarząd, z którego co miesiąc płaci podatek dochodowy (PIT- 5L). Natomiast przychody za 2013 r. ze spółki cywilnej zostały rozliczone wraz z przychodami matki Wnioskodawczyni.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 23 października 2014 r., Wnioskodawczyni dodatkowo wyjaśniła, że:

  • jako spadkobierczyni, wraz z bratem jest stroną umów najmu,
  • pierwotne umowy najmu zawarł spadkodawca, a Wnioskodawczyni wraz z bratem stała się ich stroną ze względu na zapisy testamentowe i prawo spadkowe,
  • umowy najmu nie były przepisywane i aneksowane, gdyż nie ma takiej konieczności, a tym samym zgoda przedstawiciela ustawowego nie jest wymagana, gdyż były one zawierane przez spadkodawcę,
  • w przyszłości nowe umowy najmu będą zawierane w imieniu Wnioskodawczyni przez przedstawiciela ustawowego i za jego zgodą.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy dochody z najmu powinny być doliczone do dochodów matki Wnioskodawczyni (przedstawiciela ustawowego), czy też Wnioskodawczyni powinna je opodatkowywać samodzielnie...

Czy dochody z udziału w spółce cywilnej powinny być doliczone do dochodów matki Wnioskodawczyni (przedstawiciela ustawowego), czy też Wnioskodawczyni powinna je opodatkowywać samodzielnie...

Czy w przypadku samodzielnego opodatkowywania dochodów, zeznanie roczne powinna podpisać matka Wnioskodawczyni, jako przedstawiciel ustawowy... A jeżeli nie, to kto powinien je podpisać...

(pytania oznaczone we wniosku Nr 1, 2 i 3)

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że jej matka, jako przedstawiciel ustawowy, nie ma prawa do pobierania pożytków z najmu, gdyż o sposobie dysponowania tymi środkami decyduje trzyosobowy zarząd (powołany przez zmarłego ojca Wnioskodawczyni), zgodni z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ten nie powinien być doliczany do dochodów matki. Wnioskodawczyni zauważa, że Kodeks Rodzinny i opiekuńczy zezwala na dysponowanie przez matkę tymi środkami w ograniczonym zakresie, ale jej zdaniem intencję ustawodawcy zawartą w ww. art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć, jako swobodne dysponowanie, a takie tu nie występuje. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, sama powinna opodatkowywać dochody z tytułu najmu.

W związku z tym, że matka Wnioskodawczyni, jako jej przedstawiciel ustawowy, nie ma prawa do swobodnego pobierania pożytków z dochodów uzyskanych ze spółki cywilnej, gdyż swoboda ta ograniczona jest przez zakres zwykłego zarządu (zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i opiekuńczym na czynności przekraczające zwykły zarząd wymagana jest zgoda sądu rodzinnego), to zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ten nie powinien być doliczony do dochodów matki. Oczywiście Kodeks rodzinny i opiekuńczy zezwala na dysponowanie w ograniczonym zakresie tymi środkami przez matkę, ale zdaniem Wnioskodawczyni, intencję ustawodawcy zawartą w ww. art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć, jako swobodne dysponowanie, a takie tu nie występuje. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, sama powinna opodatkowywać dochody z tytułu udziału w spółce cywilnej. Z kolei samodzielne opodatkowywanie przez Wnioskodawczynię dochodów z najmu i udziału w spółce cywilnej skutkuje sporządzeniem i podpisaniem zeznania rocznego (w imieniu Wnioskodawczyni) przez jej matkę, jako przedstawiciela ustawowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Z wykładni gramatycznej tegoż przepisu wynika, że co do zasady dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodów rodziców, za wyjątkiem dochodów wyraźnie wskazanych w tym przepisie, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Z treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że dochody z pracy małoletnich dzieci, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka.

Dochody uzyskiwane przez małoletnie dziecko z wykonywanej pracy, których nie dolicza się do dochodów rodziców, należy rozumieć szeroko. Zatem, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie małoletnie dziecko uzyskuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, to dochody te stanowią jego dochód z wykonywanej pracy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni, jako osoba małoletnia, uzyskuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej oraz dochody z najmu, które są opodatkowane tzw. „podatkiem liniowym” (w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że sama powinna opodatkowywać dochody z tytułu najmu oraz z tytułu udziału w spółce cywilnej. Z kolei samodzielne opodatkowywanie ww. dochodów skutkuje sporządzeniem i podpisaniem zeznania rocznego (w imieniu Wnioskodawczyni) przez jej matkę, jako przedstawiciela ustawowego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że dochody małoletniej Wnioskodawczyni, uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej (z tytułu najmu i udziału w spółce cywilnej), będą stanowić jej dochód z wykonywanej pracy. Z treści cytowanego powyżej art. 7 ust. 1 ww. ustawy, wynika bowiem, że do dochodów rodziców dolicza się dochody małoletnich dzieci własnych, za wyjątkiem m.in. dochodów z ich pracy, które to pojęcie, jak wskazano powyżej, należy rozumieć szeroko.

Reasumując, dochody małoletniej Wnioskodawczyni z pozarolniczej działalności gospodarczej - jako dochody z pracy, wyłączone na mocy art. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dochodów podlegających doliczeniu do dochodu rodzica - winny zostać rozliczone i opodatkowane na imię i nazwisko Wnioskodawczyni.

Ponadto zauważyć należy, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 – są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 (art. 45 ust. 1 powołanej ustawy). W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

Zatem w trakcie roku podatkowego matka Wnioskodawczyni, w imieniu małoletniej córki (na imię i nazwisko małoletniej) – w związku z uzyskiwanymi przez nią dochodami z pracy - będzie zobowiązana wpłacać należne zaliczki na podatek dochodowy. Z kolei po zakończeniu roku podatkowego dochody te Wnioskodawczyni winna wykazywać w zeznaniu rocznym sporządzonym na jej imię i nazwisko. Zeznanie to powinna wypełnić i podpisać matka Wnioskodawczyni (jako przedstawiciel ustawowy) w imieniu małoletniej córki.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, że sama powinna opodatkowywać dochody z tytułu najmu oraz z tytułu udziału w spółce cywilnej, a zeznanie roczne winna sporządzić i podpisać w imieniu Wnioskodawczyni jej matka, jako przedstawiciel ustawowy, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku ORD-IN, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31 – 511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.