IBPBI/1/415-861/14/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie dochodów małoletniego dziecka z wykonywanej pracy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 11 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 23 lipca 2014 r.), uzupełnionym 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez małoletniego z pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez małoletniego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 października 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-861/14/AB, IBPP3/443-864/14/AŚ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 27 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą małoletnią, która zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z 27 grudnia 2013 r. (na podstawie testamentu z 7 maja 2013 r.) 27 grudnia 2013 r. nabyła wraz z bratem (przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza na mocy testamentu), własność udziału w nieruchomościach, których właścicielem był jej zmarły ojciec. Nieruchomości do chwili śmierci ojca były wynajmowane w ramach prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej. Wynajem tych nieruchomości był opodatkowywany podatkiem VAT. Nieruchomości są wynajmowane nadal i z tego tytułu Wnioskodawczyni uzyskuje przychody.

W testamencie ojciec ustanowił zarząd nad odziedziczonym przez Wnioskodawczynię majątkiem, w szczególności nieruchomościami, który to zarząd mają sprawować łącznie trzy osoby: matka Wnioskodawczyni, brat ojca oraz siostra ojca. Zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedstawicielem prawnym Wnioskodawczyni jest jej matka. Dodatkowo po śmierci ojca Wnioskodawczyni odziedziczyła wraz z bratem udział w spółce cywilnej. W zakresie wykonywania praw z tego udziału, ojciec wyznaczył, jako przedstawiciela ustawowego Wnioskodawczyni, jej matkę. Na początku 2014 r. Wnioskodawczyni została zarejestrowana, jako podatnik podatku VAT. W związku z powyższym, z tytułu czynszu za wynajmowane lokale co miesiąc wystawia Faktury VAT, na których podpisuje się jej matka. Pieniądze z tego tytułu gromadzone są na specjalnym koncie, założonym przez zarząd, z którego co miesiąc płaci podatek dochodowy (PIT- 5L). Natomiast przychody za 2013 r. ze spółki cywilnej zostały rozliczone wraz z przychodami matki Wnioskodawczyni.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 23 października 2014 r., Wnioskodawczyni dodatkowo wyjaśniła, że:

  • jako spadkobierczyni, wraz z bratem jest stroną umów najmu,
  • pierwotne umowy najmu zawarł spadkodawca, a Wnioskodawczyni wraz z bratem stała się ich stroną ze względu na zapisy testamentowe i prawo spadkowe,
  • umowy najmu nie były przepisywane i aneksowane, gdyż nie ma takiej konieczności, a tym samym zgoda przedstawiciela ustawowego nie jest wymagana, gdyż były one zawierane przez spadkodawcę,
  • w przyszłości nowe umowy najmu będą zawierane w imieniu Wnioskodawczyni przez przedstawiciela ustawowego i za jego zgodą.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy dochody z najmu powinny być doliczone do dochodów matki Wnioskodawczyni (przedstawiciela ustawowego), czy też Wnioskodawczyni powinna je opodatkowywać samodzielnie...

Czy dochody z udziału w spółce cywilnej powinny być doliczone do dochodów matki Wnioskodawczyni (przedstawiciela ustawowego), czy też Wnioskodawczyni powinna je opodatkowywać samodzielnie...

Czy w przypadku samodzielnego opodatkowywania dochodów, zeznanie roczne powinna podpisać matka Wnioskodawczyni, jako przedstawiciel ustawowy... A jeżeli nie, to kto powinien je podpisać...

(pytania oznaczone we wniosku Nr 1, 2 i 3)

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że jej matka, jako przedstawiciel ustawowy, nie ma prawa do pobierania pożytków z najmu, gdyż o sposobie dysponowania tymi środkami decyduje trzyosobowy zarząd (powołany przez zmarłego ojca Wnioskodawczyni), zgodni z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ten nie powinien być doliczany do dochodów matki. Wnioskodawczyni zauważa, że Kodeks Rodzinny i opiekuńczy zezwala na dysponowanie przez matkę tymi środkami w ograniczonym zakresie, ale jej zdaniem intencję ustawodawcy zawartą w ww. art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć, jako swobodne dysponowanie, a takie tu nie występuje. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, sama powinna opodatkowywać dochody z tytułu najmu.

W związku z tym, że matka Wnioskodawczyni, jako jej przedstawiciel ustawowy, nie ma prawa do swobodnego pobierania pożytków z dochodów uzyskanych ze spółki cywilnej, gdyż swoboda ta ograniczona jest przez zakres zwykłego zarządu (zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i opiekuńczym na czynności przekraczające zwykły zarząd wymagana jest zgoda sądu rodzinnego), to zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ten nie powinien być doliczony do dochodów matki. Oczywiście Kodeks rodzinny i opiekuńczy zezwala na dysponowanie w ograniczonym zakresie tymi środkami przez matkę, ale zdaniem Wnioskodawczyni, intencję ustawodawcy zawartą w ww. art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć, jako swobodne dysponowanie, a takie tu nie występuje. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, sama powinna opodatkowywać dochody z tytułu udziału w spółce cywilnej. Z kolei samodzielne opodatkowywanie przez Wnioskodawczynię dochodów z najmu i udziału w spółce cywilnej skutkuje sporządzeniem i podpisaniem zeznania rocznego (w imieniu Wnioskodawczyni) przez jej matkę, jako przedstawiciela ustawowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Z wykładni gramatycznej tegoż przepisu wynika, że co do zasady dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodów rodziców, za wyjątkiem dochodów wyraźnie wskazanych w tym przepisie, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Z treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że dochody z pracy małoletnich dzieci, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka.

Dochody uzyskiwane przez małoletnie dziecko z wykonywanej pracy, których nie dolicza się do dochodów rodziców, należy rozumieć szeroko. Zatem, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie małoletnie dziecko uzyskuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, to dochody te stanowią jego dochód z wykonywanej pracy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni, jako osoba małoletnia, uzyskuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej oraz dochody z najmu, które są opodatkowane tzw. „podatkiem liniowym” (w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że sama powinna opodatkowywać dochody z tytułu najmu oraz z tytułu udziału w spółce cywilnej. Z kolei samodzielne opodatkowywanie ww. dochodów skutkuje sporządzeniem i podpisaniem zeznania rocznego (w imieniu Wnioskodawczyni) przez jej matkę, jako przedstawiciela ustawowego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że dochody małoletniej Wnioskodawczyni, uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej (z tytułu najmu i udziału w spółce cywilnej), będą stanowić jej dochód z wykonywanej pracy. Z treści cytowanego powyżej art. 7 ust. 1 ww. ustawy, wynika bowiem, że do dochodów rodziców dolicza się dochody małoletnich dzieci własnych, za wyjątkiem m.in. dochodów z ich pracy, które to pojęcie, jak wskazano powyżej, należy rozumieć szeroko.

Reasumując, dochody małoletniej Wnioskodawczyni z pozarolniczej działalności gospodarczej - jako dochody z pracy, wyłączone na mocy art. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dochodów podlegających doliczeniu do dochodu rodzica - winny zostać rozliczone i opodatkowane na imię i nazwisko Wnioskodawczyni.

Ponadto zauważyć należy, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 – są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 (art. 45 ust. 1 powołanej ustawy). W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

Zatem w trakcie roku podatkowego matka Wnioskodawczyni, w imieniu małoletniej córki (na imię i nazwisko małoletniej) – w związku z uzyskiwanymi przez nią dochodami z pracy - będzie zobowiązana wpłacać należne zaliczki na podatek dochodowy. Z kolei po zakończeniu roku podatkowego dochody te Wnioskodawczyni winna wykazywać w zeznaniu rocznym sporządzonym na jej imię i nazwisko. Zeznanie to powinna wypełnić i podpisać matka Wnioskodawczyni (jako przedstawiciel ustawowy) w imieniu małoletniej córki.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, że sama powinna opodatkowywać dochody z tytułu najmu oraz z tytułu udziału w spółce cywilnej, a zeznanie roczne winna sporządzić i podpisać w imieniu Wnioskodawczyni jej matka, jako przedstawiciel ustawowy, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku ORD-IN, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31 – 511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.