DD3/033/340/CRS/14/RD | Interpretacja indywidualna

Wynagrodzenia pracowników (a w przyszłości także wynagrodzenia zleceniobiorców) nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tych osób, na zasadach określonych w art. 31, 32, 38, 39, 41 i 42 ustawy.
DD3/033/340/CRS/14/RDinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. pracownik
 3. spółki
 4. umowa
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 17 sierpnia 2009 r. Nr IPPB4/415-405/09-2/MP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko D. S.A. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenia w związku z realizacją projektu w ramach 7. Programu Ramowego, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2009 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł Umowę Grant agrement, podpisaną przez Koordynatora Projektu w imieniu uczestniczących podmiotów w dniu 22.08.2008 r. oraz przez Wspólnotę Europejską w dniu 02.09.2008 r., określającą czas trwania projektu na 48 miesięcy od dnia 01.10.2008 r. Wnioskodawca rozpoczął realizację projektu od 1 lutego 2009 r. Projekt ten realizowany jest w ramach 7-go Programu Ramowego (7PR) Wspólnoty Europejskiej (2007-2013), program szczegółowy COOPERATION (współpraca), obszar tematyczny - energia. Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej poprzez współfinansowanie prac badawczych, których celem jest tworzenie nowej wiedzy, technologii lub produktu.

Powyższy projekt ma charakter międzynarodowy. Uczestniczy w nim 18 podmiotów będących uczestnikami konsorcjum. Koordynatorem konsorcjum jest podmiot prawa włoskiego Spółka D. Wnioskodawca natomiast jest jednym z beneficjentów. Koordynator jest przedstawicielem beneficjentów wobec Komisji WE. Pośredniczy w komunikacji z nią. Wkład finansowy na rzecz projektu wypłacany jest przez Wspólnotę koordynatorowi, który otrzymuje go w imieniu beneficjentów, a następnie przekazuje dalej. Wnioskodawca jest beneficjentem projektu, a nie podwykonawcą. Z tego powodu środki otrzymywane przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast pokrywane nimi wydatki nie stanowią i nie będą stanowić w przyszłości kosztu uzyskania przychodów.

Płatności ze strony Komisji WE dokonywane są w następujący sposób:

 1. finansowanie wstępne, które wynosi 20% maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz projektu;
 2. płatności okresowe odpowiadające kwotom zaakceptowanym dla każdego z okresów sprawozdawczych z uwzględnieniem dotychczas wypłaconych kwot, do max 90% wkładu finansowego Unii;
 3. płatność końcowa, w przypadku gdy kwota wkładu Wspólnoty jest większa niż kwota wypłacona podczas realizacji projektu.

Współfinansowanie ze strony Wspólnoty obejmuje m.in. koszty osobowe. Zalicza się je do kosztów bezpośrednich projektu. Są one rozliczane jako koszty godzin rzeczywiście przepracowanych przez osoby bezpośrednio wykonujące prace w ramach projektu. Osoby te, zgodnie z umową w sprawie przyznania grantu, muszą być zatrudnione bezpośrednio przez beneficjenta i pracować pod wyłącznym nadzorem technicznym beneficjenta i na jego wyłączną odpowiedzialność.

Osoby zatrudniane przez Wnioskodawcę na podstawie umów o pracę wykonują czynności na rzecz projektu w następujących obszarach badawczych: opracowanie projektu zarządzania energią i jej dystrybucji, opracowanie prototypu w małej skali, przeskalowanie rozwiązań i opracowanie zintegrowanego systemu do pełnej skali. Są to obszary związane bezpośrednio z realizacją celu programu, dotyczą czynności i prac o charakterze merytorycznym, a nie pomocniczym dla projektu.

Wspólnota finansuje w zależności od fazy projektu 50%, 75% bądź 100% kosztów osobowych projektu. Zgodnie z wymaganiami Komisji WE, koszty wynagrodzeń finansowanych ze środków projektu są określane na podstawie miesięcznych kart pracy wypełnianych przez pracowników. Karty pracy zawierają m.in. informacje określające: datę, nazwę projektu i realizowanego zadania, zakres oraz liczbę godzin spędzonych przy realizacji danego zadania.

Na podstawie w ten sposób udokumentowanego rozliczenia godzin w danym miesiącu, obliczane jest wynagrodzenie i generowane są dwie listy płac. Jedna, nieobejmująca wynagrodzeń związanych z realizacją projektu, jest listą podstawową. Druga, będąca listą dodatkową obejmuje wynagrodzenia osób związanych z bezpośrednią jego realizacją.

Obecnie od dochodów z obu list pobierane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednakże Wnioskodawca zamierza stosować inne zasady rozliczania podatku, a mianowicie:

 • od dochodów z tytułu wynagrodzeń za pracę niezwiązanych z projektem (lista podstawowa) będzie w dalszym ciągu pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • od dochodów objętych listą dodatkową będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy jedynie w tej części, jaka finansowana jest ze środków własnych Wnioskodawcy, natomiast w pozostałej części, tj. finansowanej przez Wspólnotę, zaliczki nie będą pobierane.

Oprócz zatrudniania pracowników etatowych przy realizacji projektu Wnioskodawca zamierza zatrudniać osoby fizyczne na zlecenie. Podobnie jak w przypadku pracowników etatowych Wnioskodawca zamierza pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych jedynie w tej części, jaka finansowana będzie z jego własnych środków finansowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dochody pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę przez Wnioskodawcę, wykonujących prace niezbędne do realizacji projektu, bezpośrednio realizujących cele 7. Programu Ramowego, w części finansowanej ze środków Wspólnoty, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy dochody osób zatrudnionych w przyszłości na podstawie umów cywilnoprawnych przez Wnioskodawcę, wykonujących prace niezbędne do realizacji projektu, bezpośrednio realizujących cele 7. Programu Ramowego, w części finansowanej ze środków Wspólnoty, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizyczny.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno wynagrodzenia zapłacone pracownikom jak i zleceniobiorcom, których źródłem finansowania są fundusze pochodzące od Wspólnoty Europejskiej, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano zwolnienie przedmiotowe dochodów otrzymanych przez podatnika, a pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Zwolnienie nie ma jednakże zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W celu skorzystania ze zwolnienia niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 1. dochody osoby fizycznej – podatnika, pochodzić muszą ze środków bezzwrotnej pomocy m.in. ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i być przyznane na podstawie stosownych jednostronnych deklaracji bądź umów;
 2. podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu unijnego.

Odczytanie normy prawnej z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pierwszeństwem zastosowania wykładni językowej, wymaga ustalenia zakresu znaczeniowego użytego przez ustawodawcę wyrażenia „pochodzą”. Ze względu na fakt, iż ustawodawca, ani w przepisach prawa podatkowego, ani w innych aktach prawnych nie sprecyzował zakresu znaczeniowego tego pojęcia należy przyjąć literalne jego brzmienie. W potocznym znaczeniu wyrażenie to oznacza: „miejsce, z którego dana rzecz się wywodzi”. Analiza źródeł finansowania programów pomocowych, w tym będącego przedmiotem zainteresowania w niniejszym stanie faktycznym, 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, nie pozostawia wątpliwości, iż jest nim bezzwrotna pomoc od Unii Europejskiej. Powyższe środki wypłacane są wprawdzie w pierwszej kolejności koordynatorowi konsorcjum, lecz otrzymuje on je w imieniu beneficjentów, następnie przekazując je dalej.

W niniejszym stanie faktycznym Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy i w związku z tym otrzymał już pierwszą płatność zaliczkową środków unijnych. Z nich m.in. sfinansowane zostały częściowo wynagrodzenia konkretnych pracowników. Zatem w rzeczywistości ciężar ekonomiczny tych wypłat poniosła Wspólnota Europejska a nie Wnioskodawca, a sposób wypłacenia tych środków w pierwszej kolejności koordynatorowi konsorcjum, w drugiej Wnioskodawcy, nie ma znaczenia dla przedmiotowego zwolnienia od podatku. W przyszłości Wnioskodawca będzie otrzymywać kolejne płatności środków unijnych i finansować nimi wypłaty wynagrodzeń konkretnych pracowników, w związku z tym Wnioskodawca stwierdził, że pierwszy warunek skorzystania ze zwolnienia jest spełniony.

Obecnie Wnioskodawca pobiera zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń niezależnie od źródła ich pochodzenia. Wnioskodawca czyni to ze względu na fakt, iż to płatnik odpowiada za niepobranie zaliczki na podatek dochodowy. Powyższe postępowanie wydaje się nie być prawidłowe w świetle zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Adresatem zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jedynie podatnik bezpośrednio realizujący cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W związku z tym zarówno dochody pracowników, uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i podatników bezpośrednio realizujących cel programu w ramach innej umowy zawartej z osobą prawną, która otrzymała bezzwrotną pomoc, korzystają ze zwolnienia przewidzianego we wskazanym przepisie, pod warunkiem, że uczestniczą bezpośrednio w realizacji celu programu. Ustawa nie uzależnia więc zastosowania niniejszego zwolnienia od tego, czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach bezzwrotnej pomocy.

Celem 7 Ramowego Programu, Cooperation jest wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych obszarach tematycznych. Obszar tematyczny Energia ma na celu przekształcenie obecnego systemu energetycznego w system bardziej zrównoważony, w mniejszym stopniu oparty na paliwach importowanych, a w większym na zróżnicowanych źródłach energii ekologicznej.

Osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę wykonują w projekcie konkretne – opisane w stanie faktycznym – czynności badawcze, będące urzeczywistnieniem celu, jakim jest realizacja projektu założonego przez konsorcjum. Celem tego projektu jest rozwój samowystarczalnego energetycznie budynku, co w efekcie wpisuje się w cel 7 Ramowego Programu, Cooperation, obszar tematyczny Energia. W konsekwencji zatrudnione osoby bezpośrednio realizują cel programu finansowany z bezzwrotnej pomocy.

Pomimo faktu, że beneficjentem pomocy jest określona osoba prawna - Wnioskodawca, to prace przewidziane programem pomocowym realizują określone osoby fizyczne, wykonujące konkretne zadania. Zatem z przedmiotowego zwolnienia korzystają dochody uzyskane przez owe osoby fizyczne, które zawarły umowę z bezpośrednim beneficjentem pomocy i realizujące cel programu unijnego.

W związku ze spełnieniem warunków przewidzianych w zwolnieniu przedmiotowym zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ta część wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, realizujących cel 7 Programu Ramowego, która finansowana jest ze środków unijnych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z czym Wnioskodawca jako płatnik nie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek od tej części wynagrodzeń.

Analogiczny pogląd Wnioskodawca wyraża względem potencjalnie wypłacanych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, a spełniających warunki przewidziane w zwolnieniu w opisany powyżej sposób.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdzam, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy wyraża podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Tym samym wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art . 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. przesłanki określonej w lit.a oraz lit.b wyżej przytoczonego przepisu.

Przesłanka z lit.a dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przesłanka z lit.b dotyczy bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy).

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego podnosi się argument - który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowany należy uznać pogląd prezentowany przez sądy, zgodnie z którym jeżeli podatnik będący beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy nie jest bowiem osoba fizyczna, której zlecono wykonacie określonych czynności w związku z realizowanym programem, lecz podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie (jest stroną umowy przyznającej środki z bezzwrotnej pomocy).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki programów ramowych badań UE zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w lit.a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż nie został spełniony warunek z lit.b. Zgodnie z projektem Cooperation, obszar tematyczny Energia, pracownicy Wnioskodawcy nie są podatnikami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy. Faktu tego nie zmienia wykonywanie przez pracowników określonych zadań na rzecz realizacji projektu (za wynagrodzeniem w ramach umowy o pracę). Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie Wnioskodawcy, tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych przez Komisję Europejską bezpośrednio pracownikom. Innymi słowy, wprawdzie pracownicy Wnioskodawcy (a w przyszłości także zleceniobiorcy) są zaangażowani w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie oni realizują program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem Wnioskodawca, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy).

W konsekwencji, wynagrodzenia pracowników (a w przyszłości także wynagrodzenia zleceniobiorców) nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tych osób, na zasadach określonych w art . 31, 32, 38, 39, 41 i 42 ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie powinien pobierać podatku od wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników (a w przyszłości także od wynagrodzeń zleceniobiorców) w związku z realizacją przez nich projektu, bowiem korzystają one ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy - należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 17 sierpnia 2009 r. Nr IPPB/415-405/09-2/MP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.