0114-KDIP2-1.4010.392.2017.2.PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 5 w stosunku do dochodu przekazanego w formie darowizny a także w stosunku do dochodu przekazanego w formie darowizny innej niż darowizna pieniężna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2017 r. (data wpływu 29 grudnia 2017 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 lutego 2018 r. (data nadania 8 lutego 2018 r., data wpływu 13 lutego 2018 r.) na wezwanie z dnia 1 lutego 2018 r. (data nadania 1 lutego 2018 r., data doręczenia 6 lutego 2018 r.) Nr 0114-KDIP2-1.4010.392.2017.1.PW, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 5 w stosunku do dochodu przekazanego w formie darowizny (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 5 w stosunku do dochodu przekazanego w formie darowizny innej niż darowizna pieniężna (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 5 w stosunku do dochodu przekazanego w formie darowizny a także w stosunku do dochodu przekazanego w formie darowizny innej niż darowizna pieniężna.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką, której jedynym udziałowcem będzie stowarzyszenie działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Celami stowarzyszenia są:

 • promowanie oraz wspieranie niesienia pomocy potrzebującym, w szczególności cierpiącym prześladowania obywatelom Świata, niezależnie od ich przynależności etnicznej i rasowej, poglądów politycznych, jak również pozycji społecznej, oraz osobom bezbronnym, ze szczególnym uwzględnieniem prześladowanych kobiet i dzieci, a także ofiar konfliktów zbrojnych, ubóstwa, katastrof naturalnych i prześladowań politycznych,
 • promowanie oraz wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii, rozwoju przedsiębiorczości, medycyny i nauk humanistycznych,
 • promowanie organizowania i niesienia ponad barierami społecznymi, etnicznymi i politycznymi pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup osób lub podmiotów, które wyróżnia trudna sytuacja życiowa lub materialna,
 • wspieranie programowe oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych niosących pomoc, poprzez:
  • działalność humanitarną i prorozwojową,
  • działalność integracyjną i oświatową,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • programy stypendialne,
  • niesienie wsparcia rozwojowego,
  • pośredniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych przy realizacji konkretnych projektów pomocowych oraz w wymianie informacji, know-how oraz środków pomocowych,
 • wspieranie oraz promowanie świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej lub ich zlecanie na rzecz podmiotów trzecich; partycypowanie w takiej działalności własnej bądź podmiotów trzecich lub finansowanie jej, w szczególności finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej oraz finansowanie zakupu sprzętu lub przyrządów optycznych dla osób niedowidzących oraz osób z innymi problemami ze wzrokiem, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku,
 • wspieranie oraz promowanie wykonywania działalności leczniczej i rehabilitacyjnej lub ich zlecanie na rzecz podmiotów trzecich; partycypowanie w takiej działalności własnej bądź podmiotów trzecich lub finansowanie jej, w szczególności finansowanie zakupu sprzętu lub przyrządów optycznych dla osób niedowidzących oraz osób z innymi problemami ze wzrokiem, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku,
 • wspieranie oraz promowanie polskich klubów sportowych, w tym koszykarskich lub zlecanie podmiotom trzecim ich wspierania oraz promowania,
 • finansowanie polskich klubów sportowych, w tym przede wszystkim koszykarskich, w szczególności poprzez zakup sprzętu, wyposażenia sportowego oraz finansowania ich udziału w rozgrywkach krajowych i europejskich,
 • wspieranie oraz promowanie czołowych polskich klubów koszykarskich w trakcie występów w europejskich pucharach,
 • wspieranie oraz promowanie współpracy polskich klubów sportowych z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań mających na celu doprowadzenie do podjęcia współpracy polskich klubów sportowych z osobami fizycznymi oraz prawnymi,
 • wspieranie oraz promowanie meczów sportowych, w tym ligowych rozgrywek koszykarskich w Polsce,
 • popularyzacja sportu, w tym koszykówki wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie sportu jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży,
 • integracja środowiska sportowego,
 • prowadzenie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • promowanie oraz wspieranie rozwoju e-usług oraz technologii informatycznych,
 • promowanie oraz wspieranie rozwoju innowacyjności gospodarki i przedsiębiorców,
 • promowanie oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem segmentu średnich i małych przedsiębiorstw,
 • promowanie oraz prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku finansowego,
 • prowadzenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju świadomości przedsiębiorców poszukujących zewnętrznego kapitału na rynku finansowym,
 • działanie na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • wspieranie oraz promowanie inicjatyw gospodarczych w sferze rozwoju odnawialnych źródeł energii, to jest przede energii wiatrowej, ale również energii słonecznej, energii geotermalnej, fal, prądów i pływów morskich, energii spadku rzek oraz energii pozyskiwanej z biomasy i biogazu,
 • upowszechnianie w społeczeństwie informacji o odnawialnych źródłach energii,
 • tworzenie, promowanie i wspieranie programów wspomagających rozwój świadomości społecznej w zakresie ekologii,
 • wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych bądź jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
 • podejmowanie oraz wspieranie działalności i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska lub ich zlecanie na rzecz podmiotów trzecich; partycypowanie w takiej działalności własnej bądź podmiotów trzecich lub finansowanie jej,
 • monitorowanie wybranych proekologicznych projektów energetycznych i propagowanie ich w mediach,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej w zakresie nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych w Polsce oraz UE,
 • wspieranie rozwoju terenów inwestycyjnych,
 • wpieranie i rozwój jednostek badawczo-rozwojowych,
 • nauka, szkolnictwo i oświata pozaszkolna oraz ochrona zdrowia.

Stowarzyszenie będzie realizowało powyższe cele poprzez:

 • pozyskiwanie środków dystrybuowanej pomocy, ich przewóz i dystrybucję;
 • pomoc przy organizacji zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu oraz komunikacji na odległość;
 • udzielanie pomocy organizacyjnej, know-how, w tym finansowej, w budowie szeroko pojętej infrastruktury organizacjom pomocowym działającym na Świecie;
 • pośredniczenie w inwestycjach przeprowadzanych przez organizacje pomocowe na całym Świecie poprzez kojarzenie organizacji pomocowych i wolontariuszy oraz przekazywanie środków finansowych;
 • prowadzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy przez organizacje pomocowe i wolontariuszy oraz wymianę informacji pomiędzy organizacjami pomocowymi z całego Świata;
 • dokonywanie przeglądu działalności organizacji pomocowych i przedstawianie rekomendacji odnośnie organizacji pomocowych do zaangażowania się w formie finansowej lub w formie wolontariatu;
 • tworzenie stałych i czasowych misji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
 • wspieranie instytucji publicznych i prywatnych w zakresie celów zgodnych ze statutem Stowarzyszenia;
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
 • organizowanie konferencji i seminariów;
 • organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych;
 • prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej;
 • organizowanie i partycypowanie w udzielaniu szeroko pojętej pomocy społecznej, odpłatnej lub nieodpłatnej, w szczególności poprzez tworzenie ośrodków prowadzących działalność z zakresu pomocy społecznej, partycypowanie w takiej działalności własnej bądź podmiotów trzecich lub finansowanie jej, w szczególności finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej oraz finansowanie zakupu sprzętu lub przyrządów optycznych dla osób niedowidzących oraz osób z innymi problemami ze wzrokiem, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku;
 • organizowanie i partycypowanie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy w zakresie ochrony zdrowia, w tym działalności leczniczej, odpłatnej lub nieodpłatnej, zlecanie wykonywania działalności leczniczej lub rehabilitacyjnej przez podmioty trzecie, finansowanie lub partycypowanie w takiej działalności własnej lub podmiotów trzecich, zbieranie środków w celu przekazania ich na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą (medyczną, rehabilitacyjną), w szczególności finansowanie zakupu sprzętu lub przyrządów optycznych dla osób niedowidzących oraz osób z innymi problemami ze wzrokiem, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku;
 • współdziałanie z organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, władzami lokalnych i ogólnokrajowych związków sportowych reprezentujących różne dziedziny sportu;
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rozrywkowych i kulturalnych, tj. turniejów w ramach krajowych i europejskich rozgrywek, meczów pokazowych i konkursów;
 • podejmowanie współpracy i współdziałanie z władzami publicznymi, przedsiębiorcami oraz innymi jednostkami w celu finansowania polskich klubów sportowych, w szczególności poprzez zakup sprzętu, wyposażenia sportowego oraz finansowania ich udziału w rozgrywkach krajowych i europejskich;
 • organizowanie i partycypowanie w udzielaniu szeroko rozumianego sponsoringu sportowców, klubów sportowych i związków sportowych oraz zlecanie wykonywania sponsoringu przez podmioty trzecie, finansowanie lub partycypowanie w takiej działalności własnej lub podmiotów trzecich;
 • organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 • gromadzenie informacji o potrzebach różnych grup społecznych w różnych częściach świata;
 • udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i know-how placówkom naukowym oraz tworzenie i prowadzenie placówek naukowych w ramach odrębnych lub już istniejących struktur organizacyjnych, udzielanie stypendiów i innego wsparcia dla uczniów i studentów;
 • prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów;
 • partycypowanie w realizowaniu projektów doradczych, e-usług i szkoleniowych;
 • organizowanie szkoleń, konferencji i kongresów specjalistycznych, seminariów, debat i konferencji popularnonaukowych oraz naukowych służących gromadzeniu i wymianie informacji, podnoszeniu świadomości społecznej oraz rozwijaniu celów Stowarzyszenia;
 • organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług doradczych, prawniczych, księgowych oraz elektronicznych;
 • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie inicjatyw gospodarczych, inwestycyjnych i społecznych;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i organizacjami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
 • współpracę z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych;
 • obsługę centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji technologii, rozwoju relacji nauka - biznes oraz opracowania i przeprowadzenia projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych;
 • organizowanie oraz finansowanie wspólnych badań naukowych oraz wymiany grup badawczych w Europie zainteresowanych prowadzeniem badań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
 • inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych i ich otoczenia rynkowego (w tym tworzenie platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami, ośrodkami akademickimi);
 • nawiązywanie współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych, a środowiskiem naukowym i akademickim (w tym z sieciami aniołów biznesu i funduszy wysokiego ryzyka);
 • finansowanie stypendiów dla osób podejmujących studia lub prace badawcze w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
 • upowszechnianie wiedzy o strukturach, celach, dorobku i procesach integracyjnych Unii Europejskiej;
 • tworzenie opracowań i analiz dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego w Polsce;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
 • utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Polski i za granicą;
 • prowadzenie działalności doradczej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 • kształtowanie świadomości przedsiębiorców z zakresu rynku finansowego (w tym zwiększanie świadomości przedsiębiorców na temat usług i korzyści oferowanych przez szeroko rozumiany rynek finansowy);
 • organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, prawa i ekonomii;
 • organizowanie i współorganizowanie spotkań z mieszkańcami gmin oraz branie w nich udziału w celu uzyskiwania opinii, stanowisk i propozycji od osób i instytucji w sprawie realizacji celów statutowych przez Stowarzyszenie oraz podmioty z nim współpracujące;
 • realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia;
 • organizowanie pozostałych form pozaszkolnej edukacji;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności gospodarczej poprzez nabywanie, wykorzystywanie oraz zbywanie wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych, w tym prawa własności ruchomości i nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.

Spółka osiągnięty przez nią dochód będzie przekazywała na rzecz jedynego udziałowca -stowarzyszenia w celu finansowania jego celów. Stowarzyszenie będzie każdorazowo wystawiać Spółce pisemne potwierdzenie, że otrzymane środki zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego.

Należy również dodać, że Spółka złoży do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie, iż jest podatnikiem, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ustawa o CIT) i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 tej ustawy oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f tej ustawy.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 8 lutego 2018 r. wskazał, że:

 1. Stowarzyszenie, na które Spółka będzie przekazywała osiągnięty przez nią dochód nie prowadzi działalności gospodarczej ani komercyjnej działalności usługowej. Stowarzyszenie realizuje gospodarcze cele statutowe.
 2. Cele Stowarzyszenia są zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.
 3. Dochody Spółki przekazane jedynemu udziałowcowi jakim jest Stowarzyszenie, będą wykorzystane przez Stowarzyszenie na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 4. Dochód przekazany przez Spółkę będzie przeznaczony jedynie na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.
 5. Przedstawione zdarzenie przyszłe nie miało dotychczas miejsca. Czynności opisane we wniosku będą realizowane w przyszłości, co oznacza, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego.

Spółka podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania osiągniętego dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji gdy osiągnięty dochód, przeznaczy i przekaże w formie darowizny swojemu jedynemu udziałowcowi będącemu stowarzyszeniem na cele tego stowarzyszenia wymienione w opisie zdarzenia przyszłego?
 2. Czy Spółka będzie zobowiązana do obliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, w sytuacji gdy osiągnięty dochód każdorazowo przekaże w formie darowizny swojemu jedynemu udziałowcowi będącemu stowarzyszeniem na realizację celów statutowych stowarzyszenia wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego, a (uprzednio) w dniu rejestracji złoży do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie, iż jest podatnikiem, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 tej ustawy oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f tej ustawy?
 3. Czy Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazanego na cele statutowe swojego jedynego udziałowca, w przypadku jeżeli osiągnięty dochód zostanie przekazany w formie darowizny innej niż darowizna pieniężna?

Niniejsza interpretacja dotyczy rozstrzygnięcia w zakresie pytań 1 i 3. Natomiast w zakresie pytania 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Część dochodu wypracowanego przez Spółkę, której jedynym udziałowcem będzie stowarzyszenie, przekazana stowarzyszeniu, na realizację wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego celów statutowych będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Tym samym zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy Spółka, której stowarzyszenie będzie jedynym udziałowcem przekaże osiągnięty przez siebie dochód Stowarzyszeniu na realizację celów wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, to dochód ten nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2012 r. (IPPB5/423-120/12-2/AM) oraz z dnia 14 stycznia 2014 r. (IPPB5/423-849/13-5/KS).

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT przekazanego na cele statutowe swojego jedynego udziałowca, niezależnie od postaci (pieniężna/niepieniężna) w jakiej dochód zostanie przekazany w formie darowizny.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Ustawa o CIT nie zawiera definicji legalnej pojęcia przychód.

W art. 12 ustawy o CIT wyliczone zostały jedynie te kategorie świadczeń, które w szczególności uznawane są za przychód podlegając opodatkowaniu CIT (katalog pozytywny o charakterze otwartym — art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) oraz te kategorie świadczeń, które nie stanowią przychodu podatkowego (katalog negatywny o charakterze — zamkniętym — art. 12 ust. 4 ustawy o CIT).

Aby dane świadczenie mogło zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu CIT, powinny zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. świadczenie powinno stanowić przysporzenie po stronie podatnika, rozumiane jako powiększenie jego aktywów, bądź też pomniejszenie jego pasywów;
 2. przysporzenie to powinno mieć charakter definitywny, tj. trwały, bezwarunkowy, ostateczny i pewny.

Odniesienie pojęcia przychodów do kategorii aktywów i pasywów oznacza, że przychód stanowi korzyść ekonomiczną, która jest wyrażona w pieniądzu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przez pojęcie kosztu należy rozumieć wyrażone w pieniądzu zużycie zasobów, które związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak można zatem zauważyć, dochód, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, stanowi wyrażoną w pieniądzu różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania.

Należy jednak mieć na uwadze to, że pojęcie pieniądza, które służy do zdefiniowania pojęcia przychodu oraz kosztu, używane jest w znaczeniu jednostki miary, a nie w znaczeniu środków pieniężnych (banknotów, monet).

Tym samym, pojęcie dochodu nie jest tożsame pojęciu środków pieniężnych (banknotów, monet). Oznacza to, że poprzez czynność przekazania dochodów, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, należy rozumieć przekazanie jakiegokolwiek składnika majątku Spółki odpowiadającego wartości dochodu osiągniętego przez Spółkę w danym roku podatkowym.

W konsekwencji, Spółka może przekazać Stowarzyszeniu zarówno środki pieniężne jak i aktywa inne niż środki pieniężne (np. wierzytelności, nieruchomości, towary handlowe).

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że dochód Spółki przekazywany na rzecz jedynego udziałowca - stowarzyszenia - na realizację jego celów statutowych może być przekazany w formie innej niż pieniężna (w znaczeniu środków pieniężnych). Taka forma darowizny dochodu będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 5 w stosunku do dochodu przekazanego w formie darowizny – jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 5 w stosunku do dochodu przekazanego w formie darowizny innej niż darowizna pieniężna – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm., z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT, ustawa”) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów; w przypadkach, o których mowa w art. 21, 22 i art. 24b przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5, wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, iż jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem wprost, iż podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, iż osiągnięty przez niego dochód przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie wydatkuje.

Wskazać należy również, że sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i nie budzący wątpliwości by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie są do tego upoważnione. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i stanowiskiem wnioskodawcy.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Wskazać należy również, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Ze zwolnień, o których mowa powyżej, nie mogą także korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
 • zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Art. 17 ust. 1b ustawy podatkowej stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Analiza wyżej cytowanych norm wskazuje na następujące przesłanki zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy:

 • ze zwolnienia skorzystać może spółka, której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach;
 • celem statutowym tych organizacji jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, czyli działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego;
 • spółka przeznaczyła część swojego dochodu na ww. cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji.

Z wykładni gramatycznej wskazanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika jednoznacznie, iż wolna od podatku jest ta część dochodów spółek, która zostanie przeznaczona (w deklaracji) na cele wynikające ze statutu stowarzyszenia, które jest wyłącznym udziałowcem spółki, tożsame z celami wynikającymi z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pdop oraz przekazana (wydatkowana) na rzecz tej organizacji.

Użyty w przepisie spójnik „oraz” ma charakter koniunkcyjny (łączny). Oba elementy połączone tym spójnikiem, a zatem „w części przeznaczonej” i „przekazanej” składają się na przesłankę uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Połączenie spójnikiem „oraz” oznacza, że dla spełnienia warunków w powołanym przepisie uregulowanych, konieczne jest łączne ich wystąpienie, zatem brak choćby jednego z nich skutkuje utratą możliwości skorzystania z omawianego zwolnienia.

Należy bowiem mieć na uwadze, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką, której jedynym udziałowcem będzie stowarzyszenie działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Spółka osiągnięty przez nią dochód będzie przekazywała na rzecz stowarzyszenia w celu finansowania jego celów. Stowarzyszenie będzie każdorazowo wystawiać Spółce pisemne potwierdzenie, że otrzymane środki zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego. Ponadto Stowarzyszenie, nie prowadzi działalności gospodarczej ani komercyjnej działalności usługowej oraz realizuje cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Otrzymane środki Stowarzyszenie, będzie wykorzystywać na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku zauważyć należy, że istotą podniesionego problemu interpretacyjnego w pytaniu pierwszym i trzecim jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy dochód Wnioskodawcy może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z treści art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku przeznaczenia go i przekazania w formie darowizny jedynemu udziałowcowi będącemu Stowarzyszeniem na cele tego Stowarzyszenia wymienione w opisie zdarzenia przyszłego.

Instytucję darowizny regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459, ze zm.). Darowizna jest to typ umowy nazwanej, w której - stosownie do art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego: „darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Umowa darowizny jest czynnością prawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Korzyść osiągana przez jedną stronę umowy nie znajduje odpowiednika po drugiej stronie. Darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą, która może być zawarta na zasadach ogólnych prawa cywilnego pomiędzy wszystkimi podmiotami (osoby fizyczne, prawne i ułomne osoby prawne).

Dokonanie jednoznacznej oceny, czy dany rodzaj świadczenia spełnia kodeksowe kryteria darowizny możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w oparciu o dokumenty źródłowe, co jest możliwe w toku postępowania podatkowego i kontrolnego, natomiast procedura wydawania interpretacji w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie upoważnia do przeprowadzania postępowania dowodowego, w związku z czym organ podatkowy na tym etapie jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę.

Z przedstawionych okoliczności wynika jednakże, że nie wszystkie cele wskazane w statucie Stowarzyszenia odzwierciedlają wprost cele statutowe preferowane przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli działalność:

 • naukową, naukowo-techniczną, oświatową,
 • w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • kulturalną,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • w zakresie ochrony środowiska,
 • w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • w zakresie dobroczynności,
 • w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz
 • kultu religijnego.

Innymi słowy, ze statutu Stowarzyszenia wynika, iż realizuje on również cele nie preferowane przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, takie jak: prowadzenie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, promowanie oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem segmentu średnich i małych przedsiębiorstw, promowanie oraz prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku finansowego, prowadzenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju świadomości przedsiębiorców poszukujących zewnętrznego kapitału na rynku finansowym, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie rozwoju terenów inwestycyjnych.

Nie wszystkie cele statutowe wskazane przez Stowarzyszenie zostały również na tyle precyzyjnie określone, by wprost odpowiadały celom statutowym preferowanym przez ustawodawcę w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Tymczasem jak już uprzednio wskazano, precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie są do tego upoważnione.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne, jasne i nie budzące wątpliwości, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Jak wskazano powyżej, Organ podatkowy wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie przeprowadza postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej – toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Z uwagi na powyższe, dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uprawniające do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić, czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Organy podatkowe, jak wykazano powyżej, badają jedynie, czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu regulującego zwolnienie podatkowe.

Jednakże jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 8 lutego 2018 r. dochód przekazany przez Spółkę będzie przekazany jedynie na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Jeszcze raz należy podkreślić, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy jest zwolnieniem warunkowym. Zatem, jeśli Wnioskodawca przeznaczy część swojego dochodu w formie darowizny w postaci pieniężnej bądź też innej niż darowizna pieniężna na cele wynikające ze statutu Stowarzyszenia, które jest wyłącznym udziałowcem Wnioskodawcy, tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz przekaże (wydatkuje) ww. dochody na rzecz tej organizacji, to Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z treści art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Tym samym, jeśli Stowarzyszenie oprócz działalności wymienionej w art. 17 ust. 1 pkt 4 realizuje także inne cele to przekazanie dochodu na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy podstawy do zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Jak zostało to wskazane powyżej, aby Spółka mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych musi spełnić kumulatywnie następujące warunki: udziałowcami Spółki są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach; celem tych organizacji jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, Spółka przeznaczyła część swojego dochodu na wymienione cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), której jedynym udziałowcem jest Stowarzyszenie (organizacja działająca na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach) przeznaczy i przekaże (wydatkuje) w formie darowizny uzyskany przez siebie dochód na cele statutowe Stowarzyszenia zgodne z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to taki dochód będzie u Wnioskodawcy korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy CIT.

Tym samym stanowisko Spółki w zakresie pytania numer 1 i 3 należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.