0114-KDIP2-1.4010.112.2018.3.JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę na podstawie przeprowadzonej zbiórki publicznej, przeznaczonego i wydatkowanego na cel statutowy wynikający z § 2 aktu założycielskiego, tj. leczenie i rehabilitację A.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu 16 lutego 2018 r.), uzupełnionego pismem z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę na podstawie przeprowadzonej zbiórki publicznej, przeznaczonego i wydatkowanego na cel statutowy wynikający z § 2 aktu założycielskiego, tj. leczenie i rehabilitację A. (Pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę na podstawie przeprowadzonej zbiórki publicznej, przeznaczonego i wydatkowanego na cel statutowy wynikający z § 2 aktu założycielskiego, tj. leczenie i rehabilitację A.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Komitet Społeczny „R.” został powołany aktem założycielskim w dniu 1 lutego 2018 r. w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych aktem założycielskim przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekarane za popełnione przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, tj. przez 3 jego członków.

Wnioskodawca od 19.02.2018 r. do 31 marca 2018 r. prowadzić będzie zbiórkę publiczną.

Celem zbiórki jest zbiórka środków pieniężnych z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację A, która jest po przeszczepie szpiku. Zbiórka została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Zbiórka polegała będzie na zbieraniu pieniędzy do puszek przez 10 wolontariuszy. Zbiórka będzie nagłośniona poprzez plakaty informacyjne, ogłoszenia przez księdza na mszach świętych w kościele parafialnym oraz na facebooku a także poprzez informację w lokalnej gazecie.

Zbiórka prowadzona będzie na ulicach w szkołach i podczas odbywających się imprez w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. Środki pieniężne zebrane podczas zbiórki zostaną wyliczone komisyjnie i wpłacone przez członków komitetu społecznego na prywatny rachunek bankowy A. dla której została zorganizowana zbiórka. Pieniądze te przeznaczone będą na dalsze leczenie, rehabilitację A, która po przeszczepie szpiku wymaga bardzo drogiego i długiego leczenia.

Pismem z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.) Wnioskodawca doprecyzował przedstawione zdarzenie przyszłe wskazując, że celem statutowym wynikającym z § 2 aktu założycielskiego Komitetu Społecznego „R.” jest zbiórka środków pieniężnych z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację A, która jest po przeszczepie szpiku. Jest to jedyny cel dla którego powstał Komitet Społeczny „R”.

Komitet Społeczny „R.” w lutym 2018 r. wystąpił o nadanie NIP jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej bez szczególnej formy prawnej. Potwierdzeniem założenia Komitetu społecznego „R.” jako jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej jest nadany przez Urząd Skarbowy w dniu 22 lutego 2018 r. numer NIP. Wobec powyższego jednostka organizacyjna Komitet „R.” spełnia atrybut wymieniony w stanie prawnym wniosku, a mianowicie posiada strukturę organizacyjną, której potwierdzeniem jest akt założycielski Komitetu Społecznego „R.” i nadany nr NIP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca (utworzony w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej) na podstawie swojego statusu podmiotowo-prawnego wynikającego z art. 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498) spełnia kryteria uznania go za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do których ma zastosowanie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.)?
 2. Czy dochód który uzyska Wnioskodawca, w związku z przyszłą zbiórką publiczną, przeznaczony i wydatkowany na cele dobroczynne tj. przekazane środki na prywatny rachunek bankowy A. na jej leczenie i rehabilitację, będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na Pytanie Nr 1 zostanie udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z przyszłej zbiórki, należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy ww. ustawy mają zastosowanie również do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Tym samym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy jako podmioty, które są zwolnione od podatku. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 (...).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 cytowanej ustawy wynika, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosowanie do regulacji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Podkreślenia wymaga, ze ramy wyżej omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy podatkowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotowe zwolnienie wynikające z przepisu ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 2. uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a, ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, ze zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Cel statutowy określony w akcie założycielskim jest jeden sprecyzowany i konkretny zbiórka środków pieniężnych z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację A., która jest po przeszczepie szpiku. Cel ten pozostaje w sferze zadań publicznych w zakresie działalności charytatywnej.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks (Dz.U. 2017 r., poz. 459 ze zmianami, pod pojęciem darowizny należy rozumieć umowę darowizny mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jest to więc świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy. Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego - do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów).

Jednocześnie, jak wcześniej wskazano, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, w części przeznaczonej na te cele.

Warunkiem do zastosowania zwolnienia wynikającego z przytoczonego przepisu jest przekazanie dochodu na cele określone w tym przepisie. Oznacza to, że dochody Wnioskodawcy będą zwolnione z opodatkowania jedynie wówczas, gdy przekazane i wydatkowane będą na cele statutowe Wnioskodawcy tożsame lub zbieżne z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody przeznaczone na cele statutowe, inne niż wymienione w ustawie podatkowej będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Komitet Społeczny „R” w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę na podstawie przeprowadzonej zbiórki publicznej, przeznaczonego i wydatkowanego na cel statutowy wynikający z § 2 aktu założycielskiego, tj. leczenie i rehabilitację A (Pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.), przepisy tej ustawy mają zastosowanie również do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Tym samym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy jako podmioty, które są zwolnione od podatku.

Z uwagi na powyższe, należy wskazać, że jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 cyt. ustawy dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosowanie do regulacji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Podkreślenia wymaga, że ramy wyżej omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy podatkowej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a tej ustawy, zwolnienie, o którym mowa powyżej, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

 1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotowe zwolnienie wynikające z przepisu ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Cele statutowe powinny być określone w statucie w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Przy czym, pod pojęciem „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, jak też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia. Zauważyć należy, że jak już wspomniano, statut danej jednostki powinien określać zasady, formy i zakres działalności realizującej cele, dla których została ona ustanowiona.

Oznacza to, że przez pojęcie „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez dany podmiot działalności w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego przez nią statutu.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy, należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęć zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Ustawa ta nie definiuje takich pojęć jak „dobroczynność”, czy „ochrona zdrowia”.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, powołując się na językowe znaczenie wyrazu „dobroczynność”, „dobroczynny” oznacza „przynoszący korzyść lub ulgę”, „niosący pomoc potrzebującym” według Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/). Tym samym, poprzez pojęcie „dobroczynność” należy rozumieć niesienie pomocy potrzebującym.

Z kolei „ochrona zdrowia”, to wszelka społeczna działalność, której celem jest zapobieganie chorobom i ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, przedłużanie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnym pokoleniom (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/) .

Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek rozszerzająca wykładnia w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Odnosząc się zatem wprost do postawionego pytania w zakresie możliwości zastosowania omawianego zwolnienia przedmiotowego, nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy, w świetle którego Komitet Społeczny „R” będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymienionego w ww. przepisie zależy bowiem nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna zatem charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznacza, a potem wydatkuje. Wydatkowanie na cel ustawowy musi mieć charakter wydatku bezpośredniego.

Tymczasem, w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z przekazaniem środków pieniężnych zebranych podczas zbiórki (wyliczonych komisyjnie i wpłaconych przez członków komitetu społecznego) na prywatny rachunek bankowy A, dla której została zorganizowana zbiórka.

Podkreślić należy, że powyższe nie stanowi bezpośredniego wydatkowania tych dochodów na leczenie i rehabilitacje A, co uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Zatem, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przepisy przytoczone prawa podatkowego, stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że Wnioskodawca w stosunku do dochodów uzyskanych ze zbiórki publicznej mógłby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku:

 1. bezpośredniego wydatkowania ww. dochodów na leczenie i rehabilitację A. lub
 2. wspieranie innych organizacji (Stowarzyszeń, Fundacji itp.), które realizowałyby cele statutowe zbieżne z celami Wnioskodawcy oraz zgodnie z celami zawartymi w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 (przy założeniu, że z celów statutowych Komitetu będzie wynikała możliwość wspierania innych organizacji w ww. zakresie).

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.