0113-KDIPT2-2.4011.62.2018.2.MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1) Czy dochody uzyskane z pracy najemnej dla ww. cypryjskiej firmy na pokładzie statku będą podlegały opodatkowaniu w Polsce?
2) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce w sytuacji, gdy nie uzyska żadnego dodatkowego przychodu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2018 r. (data wpływu 24 stycznia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu 2 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą na Cyprze – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą na Cyprze.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.62.2018.1.MP, wezwano Wnioskodawcę na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 lutego 2018 r., doręczono w dniu 27 lutego 2018 r., zaś w dniu 2 marca 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku nadane w dniu 2 marca 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i w 2018 r. rozważa możliwość zatrudnienia przez cypryjską firmę ... z siedzibą w.... Wnioskodawca ma dla niej wykonywać pracę najemną jako ... na statkach morskich, które pływać mają po różnych rejonach świata, nigdy jednak nie będzie to Morze Bałtyckie, polski pas przybrzeżny lub polskie jeziora i rzeki. Wnioskodawca posiada książeczkę marynarską. Właścicielem statków, na których będzie wykonywał pracę, nie jest firma cypryjska, której będzie pracownikiem. Będą to statki armatorów z siedzibą w różnych krajach i pod różną banderą, na pewno jednak nie będą ich właścicielami polscy armatorzy i nie będą miały one polskiej bandery.

Siedziba prawna przedsiębiorstwa zatrudniającego Wnioskodawcę położona jest na Cyprze. Wnioskodawca stwierdza, że z uwagi na charakter pracy najemnej nie zna przed wykonywaniem pracy najemnej, siedziby prawnej w odniesieniu do wszystkich tych podmiotów (przedsiębiorstw/firm), dla których będzie jako najemca (zawsze zatrudniony przez wcześniej wymienioną spółkę cypryjską) wykonywał pracę na statkach morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez te podmioty. Inaczej mówiąc, za każdym razem będzie pracownikiem cypryjskiej spółki, która będzie Go przydzielać do różnych prac, na różnych statkach, których właścicielami są różne przedsiębiorstwa. Zarówno Wnioskodawca (najemca), jak i cypryjska spółka, nie znają szczegółów przyszłych zleceń, które są kształtowane na podstawie aktualnych zleceń jej klientów. Wynagrodzenie za pracę najemną na statkach morskich, będzie otrzymywał wyłącznie od wcześniej wymienionej spółki cypryjskiej. Wnioskodawca w odniesieniu do dochodów, które uzyska z tytułu ww. pracy najemnej stwierdza, że na podstawie swojej obecnej wiedzy, będzie zwolniony na Cyprze z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca w okresie obejmującym przedmiotowy wniosek będzie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z póżn. zm.). W okresie (roku podatkowym) obejmującym przedmiotowy wniosek Wnioskodawca będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W okresie (roku podatkowym) obejmującym przedmiotowy wniosek Wnioskodawca, będzie uzyskiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również za granicą dochody, o których mowa w art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładnie dochody z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających. Dokładnie chodzi o ..., z której Wnioskodawca rozlicza się co roku na podstawie formularza PIT-8C, zeznania PIT-38 wraz z informacją PIT/ZG (ten drugi w przypadku zagranicznego brokera niewystawiającego PIT-8C).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy dochody uzyskane z pracy najemnej dla ww. cypryjskiej firmy na pokładzie statku będą podlegały opodatkowaniu w Polsce?
  2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce w sytuacji, gdy nie uzyska żadnego dodatkowego przychodu w Polsce?

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Cyprem a Polską wynika, że przychody uzyskane z pracy najemnej na statku dla cypryjskiej firmy nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Tym samym, w przypadku braku dodatkowych dochodów w tym samym roku podatkowym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego w Polsce.

Przepis art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). Ponieważ Wnioskodawca będzie pracownikiem najemnym cypryjskiej spółki, to w myśl art. 15 ust. 3 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., dochód z tej pracy najemnej opodatkowany zostanie wyłącznie na Cyprze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy, bowiem w okresie obejmującym przedmiotowy wniosek, będzie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponadto będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wnioskodawca rozważa możliwość zatrudnienia przez firmę, której siedziba prawna położona jest na Cyprze. Wnioskodawca ma dla niej wykonywać pracę najemną jako ... na statkach morskich (posiada książeczkę marynarską), które pływać mają po różnych rejonach świata, nigdy jednak nie będzie to Morze Bałtyckie, polski pas przybrzeżny lub polskie jeziora i rzeki. Z uwagi na charakter pracy najemnej, Wnioskodawca nie zna przed wykonywaniem pracy najemnej, siedziby prawnej w odniesieniu do wszystkich podmiotów (przedsiębiorstw/firm), dla których będzie, jako najemca (zawsze zatrudniony przez wymienioną spółkę cypryjską), wykonywał pracę na statkach morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez te podmioty. Wynagrodzenie za pracę najemną na statkach morskich, będzie otrzymywał wyłącznie od wymienionej spółki cypryjskiej. W okresie obejmującym wniosek Wnioskodawca, będzie uzyskiwał zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą, dochody o których mowa w art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochody z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających. Dochody te (dotyczą ...) rozlicza na podstawie informacji PIT-8C, składając zeznanie PIT-38 wraz z informacją PIT/ZG (w przypadku zagranicznego brokera niewystawiającego informacji PIT-8C).

W stosunku do dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo mające siedzibę prawną na Cyprze zastosowanie znajduje umowa z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523, z późn. zm.).

W myśl art. 15 ust. 3 ww. Umowy, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu wynagrodzenia z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku, samolotu lub pojazdu drogowego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 lit. i) Umowy polsko-cypryjskiej, w rozumieniu Umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej, określenie „komunikacja międzynarodowa” oznacza wszelki transport statkiem lub samolotem eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego siedziba prawna znajduje się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy statek lub samolot jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie.

Umowa wiąże zatem opodatkowanie dochodu z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku z państwem, w którym znajduje się siedziba prawna przedsiębiorstwa eksploatującego statek w komunikacji międzynarodowej.

W konsekwencji dochody, które zostaną osiągnięte przez Wnioskodawcę z pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z siedzibą prawną na Cyprze, mogą być w myśl art. 15 ust. 3 ww. Umowy, opodatkowane zarówno na Cyprze, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy polsko-cypryjskiej metodę unikania podwójnego opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją), w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) ww. Umowy, w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie – z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu – zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania (art. 24 ust. 4 ww. Umowy).

Wobec powyższego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ww. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w razie, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Metodę opodatkowania przedstawioną w powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. łącznie z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Wobec powyższego dochód, który Wnioskodawca uzyska w roku podatkowym obejmującym przedmiotowy wniosek z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo mające siedzibę prawną na terytorium Cypru, jest zwolniony w Polsce z opodatkowania. Jednocześnie jednak, dochód ten podlega uwzględnieniu przy ustaleniu stopy procentowej według której, winien być obliczony podatek należny od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Stosownie do treści art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Zgodnie z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W świetle powyższego zauważyć należy, że dochody, o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochody z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających, podlegają wykazaniu w odrębnym zeznaniu podatkowym i nie są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Reasumując, dochody Wnioskodawcy z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą na Cyprze, będą zwolnione z opodatkowania w Polsce, jednakże mają one wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. W sytuacji, gdy w roku podatkowym Wnioskodawca nie uzyska w Polsce innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nie powstanie obowiązek złożenia w Polsce rocznego zeznania podatkowego, w którym dochody z pracy najemnej, mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na konkretne, zadane przez Wnioskodawcę pytanie/pytania w kontekście wskazanych we wniosku przepisów prawa podatkowego (w tym Umowy polsko-cypryjskiej) będących przedmiotem interpretacji indywidualnej. Tym samym, nie odnosi się do sytuacji zatrudnienia/pracy najemnej na statkach morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym kraju, niż Cypr.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni łub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.