0111-KDIB1-3.4010.475.2018.2.MST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie, czy dochody Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, działalności gospodarczej przeznaczone i wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów związanych z celami statutowymi wymienionymi w pkt 1 do 6, organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.), uzupełnionym 21 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, działalności gospodarczej przeznaczone i wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów związanych z celami statutowymi wymienionymi w pkt 1 do 6, organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, działalności gospodarczej przeznaczone i wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów związanych z celami statutowymi wymienionymi w pkt 1 do 6, organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 listopada 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.475.2018.1.MST wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 21 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.).

Celami statutowymi Stowarzyszenia są m.in.:

 1. wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań;
 2. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej;
 3. promocja idei wolontariatu;
 4. prowadzenie i wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy marginalizowane ze względu na sytuację społeczną, ekonomiczną i prawną oraz na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, uzależnionych, bezdomnych oraz członków mniejszości;
 5. animowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi;
 6. animowanie współpracy między sektorami: pozarządowym, samorządowym (organami administracji samorządowej) i biznesu;
 7. działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowych, doskonalenia jakości jego prac i świadczonych usług;
 8. wspieranie społeczności małych miast i terenów wiejskich;
 9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej;
 10. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego oraz lokalowego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, i inicjatyw społecznych;
 3. prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie nie obejmuje działalności, o której mowa w art. 17 ust. 1a pkt 1 i 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
 3. dochody z działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 16 listopada 2018 r. – data wpływu 21 listopada 2018 r., wskazano, że szkolenia i seminaria są związane z celami statutowymi wymienionymi w pkt 1-6.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dochody Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, działalności gospodarczej przeznaczone i wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów, organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody przeznaczone i – bez względu na termin – wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

W art. 17 ust. 1a ustawy o CIT, ustawodawca wskazał dochody, które nie mogą korzystać ze zwolnienia. Jak już zaznaczono wcześniej, Stowarzyszenie nie osiąga dochodów z takiej działalności.

Ponieważ przepisy ustawy o CIT, nie definiują pojęć zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4, uzasadnione jest posługiwanie się w tym przypadku wykładnią gramatyczną. Zgodnie z definicją podaną w internetowym Słowniku języka polskiego PWN, dostępnym pod adresem sjp.pwn.pl, oświata to:

 1. proces kształcenia, upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie,
 2. instytucje zajmujące się upowszechnianiem wykształcenia i kultury, też ludzie zajmujący się taką działalnością.

Szkolenie to cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, zorganizowanych w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia lub czyichś wiadomości z jakiejś dziedziny. Przez seminarium należy rozumieć:

 1. zajęcia dydaktyczne dla studentów starszych lat lub doktorantów,
 2. spotkanie naukowców zajmujących się jakąś dziedziną wiedzy, też szkolenie wzorowane na takim spotkaniu.

Uwzględniając powyższe definicje należy przyjąć, że pojęcie oświata obejmuje szkolenia oraz seminaria organizowane w celu zwiększenia wiedzy uczestników. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, dochody wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stowarzyszenia funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.). Jak stanowi art. 2 ust. 1-3 ww. ustawy:

 • stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
 • stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności,
 • stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków; do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele i sposoby ich realizacji.

Jednocześnie, z treści art. 33 ust. 1 tej ustawy wynika, że majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej (art. 33 ust. 2 ustawy).

Ponadto, w myśl art. 34 ww. ustawy, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „updop”), jako podmioty zwolnione od podatku.

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Wyjaśnić należy, że ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1a i 1b ww. ustawy.

Stosownie do art. 17 ust. 1a updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c updop, tj.:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop,
 • dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie,
 • dochody muszą być – bez względu na termin – wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu,
 • podatnik nie został ujęty w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1c updop,
 • dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a updop.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, nie wyklucza możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów przeznaczonych na realizację celów statutowych zgodnych z tym przepisem, w przypadku prowadzenia przez podatnika także innych działań niepodlegających zwolnieniu. Pamiętać jednak należy, że dochody przeznaczone na inne cele niż wymienione w ustawie podatkowej będą podlegały opodatkowaniu.

Zwolnienie, o którym mowa w omawianym przepisie nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia; źródłem dochodów mogą być np. dochody z działalności statutowej, jak i z działalności pozastatutowej.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie – to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym wskazać należy, że organ wydający interpretację indywidualną analizując, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, uprawniony jest jedynie do interpretacji treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe w kontekście wskazanych we wniosku zapisów dotyczących celów statutowych Wnioskodawcy. Podkreślić należy, że zarówno cele statutowe, jak i sposoby ich realizacji określone w statucie jednostki powinny być wskazane w sposób ścisły, niebudzący wątpliwości, tak, aby możliwe było rozstrzygnięcie, czy są one zgodne z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie. Ponadto, należy zwrócić uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między „celem działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby ich osiągnięcia.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest zatem, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wynika wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu.

Reasumując, zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) – toteż muszą być interpretowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. Zatem, wydatkowanie dochodu na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, nie może być objęte przedmiotowo zwolnieniem.

Dokonując analizy treści art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, należy wskazać, że ustawa nie definiuje pojęć odnoszących się do rodzajów działalności statutowej w zakresie przewidzianym w tym przepisie. Uzasadnione jest zatem, posługiwanie się w tym przypadku wykładnią gramatyczną. Zgodnie z definicją przedstawioną w Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997 – „oświata” to wykształcenie, znajomość nauk, stan wiedzy o społeczeństwie, podnoszenie poziomu umysłowego społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy: krzewić, szerzyć oświatę. Przez oświatę należy rozumieć proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie. Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych. Natomiast, „nauka” według Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/), oznacza ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnoszącą się do pewnej dziedziny rzeczywistości.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są m.in.:

 1. wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań;
 2. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej;
 3. promocja idei wolontariatu;
 4. prowadzenie i wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy marginalizowane ze względu na sytuację społeczną, ekonomiczną i prawną oraz na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, uzależnionych, bezdomnych oraz członków mniejszości;
 5. animowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi;
 6. animowanie współpracy między sektorami: pozarządowym, samorządowym (organami administracji samorządowej) i biznesu;
 7. działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowych, doskonalenia jakości jego prac i świadczonych usług;
 8. wspieranie społeczności małych miast i terenów wiejskich;
 9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej;
 10. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się: wpływy ze składek członkowskich; dotacje, darowizny, spadki, zapisy; dochody z działalności gospodarczej.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku, istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy dochody Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, działalności gospodarczej przeznaczone i wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów związanych z celami statutowymi wymienionymi w pkt 1 do 6, organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa, wyjaśnienia organu dotyczące interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, a przede wszystkim zdarzenia opisane we wniosku, należy stwierdzić, że dochody Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, działalności gospodarczej przeznaczone i wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów, organizowanych przez Stowarzyszenie, które stanowią realizację celu statutowego wskazanego w pkt 10, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.