0111-KDIB1-2.4010.86.2018.3.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Stowarzyszenie będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 24 stycznia 2018 r. (data wpływu 26 stycznia 2018 r.), uzupełnionym 19 marca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodu Stowarzyszenia w postaci środków pieniężnych otrzymanych tytułem darowizn przekazanych na cele statutowe (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2018 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodu Stowarzyszenia w postaci środków pieniężnych otrzymanych tytułem darowizn przekazanych na cele statutowe. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 marca 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.35.2018.2.MM 0111-KDIB1-2.4010.86.2018.2.MM 0115-KDIT2-2.4011.40.2018.3.RS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 19 marca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie (dalej także: „Wnioskodawca”) w swoim statucie ma następujące zapisy dotyczące celów, środków działania oraz funduszy (wybrane paragrafy statutu):

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy o kulturze technicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i znaczenie kolejnictwa dla jej rozwoju, upowszechnianie tejże, oraz podejmowanie i inspirowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa technicznego.

§ 7

Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. gromadzenie dokumentów, pamiątek, eksponatów i modeli oraz opracowywanie materiałów służących popularyzowaniu epoki przemysłowej,
 2. podejmowanie i inspirowanie działań na rzecz ochrony zabytków techniki i przemysłu,
 3. organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw mających na celu popularyzowanie historii i teraźniejszości techniki i kolei,
 4. wspieranie i prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej zgodnej z realizacją celów stowarzyszenia,
 5. współpracę z przedsiębiorstwami kolejowymi, placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi podmiotami o podobnym zakresie działania,
 6. współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce zgodnej z celami stowarzyszenia,
 7. organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez i szkoleń zgodnych z celami stowarzyszenia,
 8. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju ruchu hobbystów kolejowych,
 9. wspieranie działań na rzecz rozwoju transportu szynowego.

§ 19

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
 2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. darowizn, spadków, zapisów i donacji,
  4. dochodów z własnej działalności,
  5. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  6. ofiarności publicznej.
 3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zarząd.

§ 20

 1. Dla ważności pism dotyczących majątku Stowarzyszenia wymagane są podpisy: prezesa lub upoważnionego przez niego członka zarządu oraz skarbnika.
 2. Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionego przez niego członka zarządu (koniec cytatu ze statutu Stowarzyszenia).

Stowarzyszenie nie ma statusu organizacji pożytku publicznego.

Obecnie działalność statutowa Stowarzyszenia jest pokrywana w całości ze składek członkowskich.

Stowarzyszenie podjęło rokowania dotyczące zakupu nieczynnej zabytkowej lokomotywy parowej. Lokomotywa znajduje się w Polsce, w mieście X. Historycznie związana jest z terenem obecnego województwa Y. Zakup lokomotywy ma zapobiec jej dalszej degradacji, a w przyszłości Stowarzyszenie chciałoby przywrócić jej sprawność techniczną.

Stowarzyszenie na chwilę obecną nie dysponuje środkami wystarczającymi na zakup lokomotywy. Stowarzyszenie na ten cel będzie starało się pozyskać środki od podmiotów zewnętrznych (osób fizycznych i prawnych) w formie darowizn.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie będzie zwolnione od podatku dochodowego od darowizn (winno być: podatku dochodowego od osób prawnych)? (pytanie oznaczone nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie będzie zwolnione od podatku dochodowego od darowizn (winno być: podatku dochodowego od osób prawnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 tej ustawy, stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.; dalej: „updop”) jako podmioty zwolnione od podatku.

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c updop:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 • samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie – to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

A zatem sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości, by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest zatem, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 updop wynika wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Reasumując, zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) – toteż muszą być interpretowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. Zatem wydatkowanie dochodu na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, nie może być objęte przedmiotowo zwolnieniem.

WSA w Opolu w wyroku z 9 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Op 263/14 potwierdził powyższe stanowisko, tj. wskazał, że: „Z zapisów tych wynika, że zwolnienie dotyczy określonej kategorii dochodów, które muszą być przeznaczone, jak i wydatkowane na opisane w ustawie cele. Jak trafnie stwierdził organ w treści zaskarżonej decyzji, zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 p.d.o.p. jest zwolnieniem warunkowym, uzależnionym od spełnienia dwóch istotnych wymogów. Pierwszym jest zgodność celów statutowych działalności podatnika z działalnością uznaną przez ustawodawcę za preferowaną, drugim przeznaczenie dochodu na te cele. Sąd w składzie orzekającym w pełni akceptuje także pogląd organu, znajdujący potwierdzenie w orzecznictwie, że analizowane zwolnienie jest jedną z form ulg podatkowych, a więc stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Z tego względu norma ta winna być interpretowana w sposób precyzyjny i ścisły. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej, gdyż mogłoby to prowadzić do zatarcia wyjątkowego charakteru ulgi podatkowej”.

Odnosząc się do powyższego, dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, uprawniające do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić, czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania, porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Organy podatkowe, jak wykazano powyżej, badają jedynie, czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu regulującego zwolnienie podatkowe.

Potwierdza to także WSA w Gdańsku w wyroku z 25 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1462/13 zgodnie z którym: „Aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w przepisie zawartym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej, to jego cele statutowe powinny być wskazane precyzyjnie i ściśle. Także w przypadku wspierania innych podmiotów realizujących ww. cele forma i rodzaj wsparcia powinny być określone wprost, a nie w sposób dorozumiany. Zauważyć bowiem należy, że wskazane w w/w przepisie zwolnienie przedmiotowe ma na celu inicjowanie konkretnych korzystnych społecznie działań (np. w sferze edukacji). Intencją ustawodawcy nie było natomiast premiowanie w postaci zwolnienia podatkowego działań mających jedynie pomocniczy charakter w stosunku do działalności wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej” .

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że celem Stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy o kulturze technicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i znaczenie kolejnictwa dla jej rozwoju, upowszechnianie tejże, oraz podejmowanie i inspirowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa technicznego. Cele te Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. gromadzenie dokumentów, pamiątek, eksponatów i modeli oraz opracowywanie materiałów służących popularyzowaniu epoki przemysłowej,
 2. podejmowanie i inspirowanie działań na rzecz ochrony zabytków techniki i przemysłu,
 3. organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw mających na celu popularyzowanie historii i teraźniejszości techniki i kolei,
 4. wspieranie i prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej zgodnej z realizacją celów stowarzyszenia,
 5. współpracę z przedsiębiorstwami kolejowymi, placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi podmiotami o podobnym zakresie działania,
 6. współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce zgodnej z celami stowarzyszenia,
 7. organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez i szkoleń zgodnych z celami stowarzyszenia,
 8. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju ruchu hobbystów kolejowych,
 9. wspieranie działań na rzecz rozwoju transportu szynowego.

Stowarzyszenie podjęło rokowania dotyczące zakupu nieczynnej zabytkowej lokomotywy parowej. Lokomotywa znajduje się w Polsce, w mieście X. Historycznie związana jest z terenem obecnego województwa Y. Zakup lokomotywy ma zapobiec jej dalszej degradacji, a w przyszłości Stowarzyszenie chciałoby przywrócić jej sprawność techniczną. Stowarzyszenie na chwilę obecną nie dysponuje środkami wystarczającymi na zakup lokomotywy. Stowarzyszenie na ten cel będzie starało się pozyskać środki od podmiotów zewnętrznych (osób fizycznych i prawnych) w formie darowizn.

W tym miejscu jeszcze raz należy podkreślić, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęć zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4. Ustawa nie definiuje takich pojęć jak np. oświata, kultura itd. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku innymi ustawami lub wykładnią gramatyczną. Powołując się na językowe znaczenie tych wyrazów (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/) przez kulturę należy rozumieć materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory.

Jeśli chodzi o zdefiniowanie działalności kulturalnej, to przede wszystkim wskazać należy, że w praktyce słowo „kultura” ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy, a ponadto może być to pojęcie analizowane w różnych aspektach, np. w aspekcie naukowym, społecznym, psychologicznym, historycznym itd., z uwzględnieniem takich dziedzin kultury jak kultura materialna, kultura duchowa, kultura społeczna, kultura języka.

Encyklopedia Popularna w haśle „kultura” określa, że jest to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania” (Encyklopedia Popularna, wydanie dwudzieste drugie, Warszawa 1992 r., s. 422).

Jednocześnie przez „upowszechnianie kultury (działalność kulturalną)” można rozumieć „intencjonalnie organizowane oddziaływanie służące kształtowaniu, rozwijaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz stymulowaniu i wspomaganiu jednostek i małych grup społecznych do rozwijania i sublimacji swojej aktywności kulturalnej (recepcyjnej, współtwórczej i twórczej, zabawowej i rekreacyjnej” (D. Jankowski. Zróżnicowane rozumienie upowszechniania kultury i jego współczesna wykładnia. [w:] Współczesne dylematy upowszechniania kultury; pod red. J. G. L 1991).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zapisany w statucie Stowarzyszenia cel, tj. „pogłębianie wiedzy o kulturze technicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i znaczenie kolejnictwa dla jej rozwoju, upowszechnianie tejże, oraz podejmowanie i inspirowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa technicznego” można uznać za korespondujący ze wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 „działalnością kulturalną”, zatem cel ten mieści się w katalogu celów wymienionych w powyższym przepisie.

Jednocześnie w statucie Stowarzyszenia określono w jaki sposób realizowany jest wskazany cel Stowarzyszenia. Cel ten Stowarzyszenie realizuje m.in. przez gromadzenie pamiątek, eksponatów i modeli oraz podejmowanie i inspirowanie działań na rzecz ochrony zabytków techniki i przemysłu. Zakup zabytkowej lokomotywy parowej jest niewątpliwie jednym z przytoczonych powyżej sposobów realizacji celu Stowarzyszenia.

Przenosząc zatem wskazane uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że dochód Stowarzyszenia w postaci środków pieniężnych otrzymanych tytułem darowizn, w części w jakiej zostanie przekazany i wydatkowany na zakup wskazanej we wniosku zabytkowej lokomotywy parowej, a więc na cel statutowy Stowarzyszenia będący jednym z celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z ww. przepisem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.