0111-KDIB1-2.4010.406.2018.2.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy darowizna dokonana przez Wnioskodawcę podlega zwolnieniu z mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 września 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.), uzupełnionym 10 grudnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania przez Fundację zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania przez Fundację zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z dnia 26 listopada 2018 r. znak: 0111-KDIB1-2.4010.406.2018.1.DP wezwano do jego uzupełnienia. Wnioskodawca dokonał uzupełnienia 10 grudnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W statucie Wnioskodawcy (dalej także: „Fundacja”) wskazane są m.in. cele społecznie użyteczne w następującym zakresie:

 • nauki, edukacji i oświaty, oraz rozwoju techniki i innowacyjności;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Fundacja zawarła z Podmiotem X (dalej także: „Obdarowany”) umowę darowizny na realizację celów społecznie użytecznych j.w. z przeznaczeniem kwoty darowizny na zakup 100 namiotów w celu prowadzenia działalności statutowej Podmiotu X, w tym współorganizacji wydarzenia w 2018 r. (dalej: „Wydarzenie”).

Obdarowany zobowiązał się w Umowie darowizny, że środki finansowe otrzymane na jej podstawie wydatkuje na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Jak wynika z informacji przekazanej przez Obdarowanego:

„Głównym założeniem współorganizowanego przez Obdarowanego Wydarzenia jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez pokazanie różnorodności kierunków rozwoju. Program Wydarzenia opiera się na 7 modułach, m.in. Dziedzictwo - zapoznanie z dziedzictwem kulturowo-historycznym miasta-gospodarza, Cywilizacja - prezentacja współczesnej nauki i techniki w ramach współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi, Źródło - działania w ramach edukacji żeglarskiej, Natura - odkrywanie przyrodniczych i ekologicznych walorów wyspy S.

Dzięki zakwaterowaniu w namiotach mamy możliwość spełniania celów i misji Obdarowanego jaką jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Dzięki zakwaterowaniu w namiotach i pracy naszych wolontariuszy, możemy znacznie obniżyć koszty pobytu, a dzięki temu objąć naszym działaniem jeszcze większą liczbę dzieci. Podczas obozów i kolonii członkowie naszej organizacji pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności, a także kształtują samodzielność i zaradność życiową. Każdego dnia uczestnicy biorą udział w warsztatach i kursach przygotowywanych przez kadrę wolontariuszy. Rozwijają zainteresowania żeglarskie (zdobywają patenty żeglarskie, motorowodne, karty pływackie), turystyczne, sportowe, kulinarne, przyrodoznawcze, budowlane i wiele innych. Pogłębiają wiedzę na temat historii i kultury regionu w którym przebywają zwiedzając okolicę, korzystając z działań różnych instytucji kultury. Zdobywając wiedzę z wielu dziedzin nauki, rozwijają pasje trenując umiejętności ratownicze, medyczne, lotnicze, informatyczne, techniczne, kwatermistrzowskie, przyrodnicze i inne. Warto nadmienić, że Obdarowany ma wiele stworzonych programów edukacyjnych, z których korzystają nasi członkowie w tym: program ekologiczny, program dotyczący wychowania ekonomicznego, program dotyczący aktywizacji społecznej, program stawiający na kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia.

Co roku w organizowanej przez nas akcji bierze udział ok. 4000 uczestników. Wypoczynek organizowany jest przez wolontariuszy - instruktorów na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą podczas całorocznych działań drużyn. Ze względu na to, że realizacja metody (...) w głównej mierze bazuje na bliskim kontakcie z przyrodą, organizowany wypoczynek zazwyczaj obywa się pod namiotami. Obcowanie z naturą jest częścią realizowanych przez Obdarowanego zadań statutowych, dlatego też, niezbędny do sprawnego działania naszej organizacji jest nowy sprzęt który zapewni bezpieczeństwo biwakującym dzieciom i młodzieży.

Organizując wakacyjne wyjazdy odpowiadamy również na potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieży aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Rodzice wielu uczestników, ze względów materialnych, nie mają możliwości zapewnienia dzieciom stałej opieki podczas wakacji, ani atrakcji rozwijających ich zainteresowania. Prowadzone przez nas działania charytatywne umożliwiają uczestnictwo dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w letnich obozach i koloniach, od wielu lat współpracujemy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie”.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • Statuty zarówno Darczyńcy jak i Obdarowanego zawierają listę celów, jak i sposobów ich realizacji, przy czym należy wskazać, że kilka z celów ujętych w ww. statutach jest zbieżnych, kilka jest innych, część z nich zawiera się w hipotezie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, inne nie.
 • W statucie Fundacji w § 10 ust. 2 znajduje się zapis o następującej treści:

Dla osiągania swoich celów, o których mowa w § 9, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł”.

Powyższe oznacza, że Fundacja może wspierać działalność podmiotów realizujących cele zbieżne z celami Fundacji, także w zakresie celów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy darowizna dokonana przez Wnioskodawcę podlega zwolnieniu z mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody Fundacji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej i wydatkowej w związku z zawarciem Umowy darowizny z Obdarowanym.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których calem statutowym jest działalność m.in. w zakresie oświaty - w części przeznaczonej na te cele.

Z kolei w myśl art. 17 ust. 1b ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Skoro Fundacja ma wymienioną w statucie realizację celów w zakresie oświaty a umowa darowizny zawiera zobowiązanie Obdarowanego, że środki otrzymane na podstawie Umowy darowizny wydatkuje na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, to zdaniem Fundacji przekazana darowizna z przeznaczeniem na zakup 100 namiotów w celu prowadzenia działalności statutowej Obdarowanego, w tym współorganizacji Wydarzenia, korzysta ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1491), fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”) jako podmioty, które są zwolnione z opodatkowania.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z których dochód ten został osiągnięty.

Generalnie działalność fundacji można podzielić na:

 • działalność statutową (niegospodarczą) oraz
 • działalność gospodarczą.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Działalność statutowa wiąże się bezpośrednio z realizacją celów, do jakich fundacja została utworzona. Przykładem tego typu działalności jest:

 • działalność pomocowa,
 • działalność naukowa,
 • działalność szkoleniowa, wydawnicza,
 • organizowanie i finansowanie,
 • realizacja konkretnych zadań jedno - lub wielokrotnych.

Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z:

 • majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku;
 • dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych.

Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza.

Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów; w przypadkach, o których mowa w art. 21, 22

i art. 24b przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT). Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie przedmiotowe, o jakim mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ma zastosowanie do dochodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem

ust. 1 pkt 5a.

Stosownie do art. 17 ust. 1c ustawy o CIT, przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Mając na uwadze brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, należy wskazać, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia będzie możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • podatnik prowadzi działalność statutową we wskazanych powyżej zakresach (jego działalność statutowa odpowiada przynajmniej jednej z wymienionych powyżej),
 • podatnik nie zalicza się do podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT,
 • podatnik przeznaczył oraz wydatkował, bez względu na termin, osiągnięte dochody na cel wskazany w statucie, odpowiadający celowi wskazanemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Zatem, warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT jest, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na preferowane i ściśle określone w przepisie cele, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, aby wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z omawianego przepisu, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie wydatkuje.

W tym miejscu należy podkreślić, że art. 17 ust. 1b ustawy o CIT wprost wskazuje, że zwolnienie będące przedmiotem rozważań ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony

i – bez względu na termin – wydatkowany na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych, zgodnych z regulacją art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest fundacją, która określiła w statucie cele społecznie użyteczne w następującym zakresie: nauki, edukacji i oświaty oraz rozwoju techniki i innowacyjności; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Fundacja zawarła z Obdarowanym umowę darowizny na realizację celów społecznie użytecznych j.w. Obdarowany zobowiązał się w Umowie darowizny, że środki finansowe otrzymane na jej podstawie wydatkuje na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, przy czym cele statutowe Fundacji i Obdarowanego w kilku punktach są zgodne i odpowiadają celom preferowanym przez prawodawcę. Statut Wnioskodawcy dopuszcza możliwość realizacji jej celów statutowych m.in. poprzez wsparcie organizacyjne, częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięcia innych instytucji, organizacji lub osób.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy ustalenia, czy darowizna dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Obdarowanego podlega zwolnieniu z mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

Sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i nie budzący wątpliwości by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie są do tego upoważnione. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i stanowiskiem wnioskodawcy.

Statut fundacji powinien określać zasady, formy i zakres działalności realizującej cele, dla których zostało ono ustanowione.

Skoro ze statutu Wnioskodawcy wynika, że może on wspierać działalność innych podmiotów realizujących cele statutowe zbieżne z celami Wnioskodawcy, to przekazując darowiznę środków pieniężnych innemu podmiotowi, z wyraźnym wskazaniem tych jej celów statutowych, które będą zgodne z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, dochód Wnioskodawcy w części wydatkowanej w taki sposób będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. przepisie.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane regulacje prawne, należy stwierdzić, że dochód w części przeznaczonej i wydatkowanej w związku z zawarciem umowy darowizny, będzie korzystał ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy zaznaczyć, że tut. Organ nie jest uprawniony do dokonywania analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Tym samym dołączone do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.