0111-KDIB1-2.4010.340.2017.10.DP | Interpretacja indywidualna

,
1. Czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży piany pur z izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A) zakupionych poza strefą korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, w jaki sposób ustalić dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), po ponownym rozpatrzeniu, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 17 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Lu 147/18, wniosku z 17 października 2017 r. (data wpływu do Organu 19 października 2017 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży piany pur z izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A) zakupionych poza strefą korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy:

  ­
 • składniki A i B służące do wytworzenia pianki PUR są nabywane przez Spółkę od jej zewnętrznych kooperantów w kilkusetlitrowych beczkach, a następnie na obszarze strefy przelewane są do mniejszych opakowań i sprzedawane podmiotom zajmującym się budową lub remontem sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem rur HDPE 100, muf termokurczliwych oraz pianki PUR jako środka izolacji izotermicznej – jest nieprawidłowe;
 • składniki A i B nabywane przez Spółkę w wyżej opisanych okolicznościach są na obszarze strefy przelewane do mniejszych opakowań i zbywane wskazanym wyżej podmiotom jako elementy montażowe dołączane do wyprodukowanych na terenie SSE muf termokurczliwych – jest prawidłowe.

­

UZASADNIENIE

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 19 października 2017 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży piany pur z izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A) zakupionych poza strefą korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy:

  ­
 • składniki A i B służące do wytworzenia pianki PUR są nabywane przez Spółkę od jej zewnętrznych kooperantów w kilkusetlitrowych beczkach, a następnie na obszarze strefy przelewane są do mniejszych opakowań i sprzedawane podmiotom zajmującym się budową lub remontem sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem rur HDPE 100, muf termokurczliwych oraz pianki PUR jako środka izolacji izotermicznej;
 • składniki A i B nabywane przez Spółkę w wyżej opisanych okolicznościach są na obszarze strefy przelewane do mniejszych opakowań i zbywane wskazanym wyżej podmiotom jako elementy montażowe dołączane do wyprodukowanych na terenie SSE muf termokurczliwych.

­

W dniu 11 grudnia 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Znak: 0111-KDIB1-2.4010.340.2017.1.BG, w której uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Pismem z 15 stycznia 2018 r. (data wpływu do Organu 18 stycznia 2018 r.), wniesiono skargę na interpretację indywidualną. Pismem z 6 lutego 2018 r. Znak 0111-KDIB1-2.4010.340.2017.4.DP, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił odpowiedzi na skargę przesyłając ją, wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z 17 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Lu 147/18 uchylił zaskarżoną interpretację. Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 17 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Lu 147/18 wraz z aktami sprawy wpłynął do Organu 20 września 2018 r.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”), prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „SSE”). W związku z powyższym, Spółka uzyskała stosowne zezwolenie z 28 stycznia 2016 r.

Zezwolenie to zostało udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Głównego Urzędu Statystycznego, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676):

 1. Płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.21,
 2. Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - sekcja C, klasa 22.23,
 3. Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.29.

Warunkami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze strefy jest:

 1. Poniesienie na obszarze strefy wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 465, dalej: „Rozporządzenie”) w wysokości co najmniej 3.285.000 zł w terminie do 31 grudnia 2017 r.,
 2. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 5 powyższego Rozporządzenia w wysokości co najmniej 4.145.000,00 zł w terminie do 30 kwietnia 2026 r.
 3. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 22 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 22 pracowników w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 4. Zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Spółka na obecnym etapie rozwoju zajmuje się w głównej mierze produkcją i sprzedażą wyrobów termokurczliwych oraz rur płaszczowych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE 100, a także akcesoriów przeznaczonych dla branży ciepłowniczej i przemysłu. Do głównych wyrobów produkowanych przez Spółkę zaliczyć należy mufy termokurczliwe dla branży ciepłowniczej. Mufy te wykorzystywane są do budowy nowych (lub remontu istniejących) sieci ciepłowniczych i mają za zadanie zabezpieczanie (izolowanie) miejsc połączeń (spawów) rur stalowych rurociągu preizolowanego. Jest to newralgiczne miejsce sieci, któremu należy szczególnie zagwarantować szczelność na migrację wody oraz izolację cieplną tj. zabezpieczenie przed stratami przesyłanego ciepła. Sieć ciepłownicza składa się z rury stalowej, która umieszczona jest w rurze HDPE 100 o średnicy większej niż rura stalowa. Przestrzeń pomiędzy rurą stalową a rurą HDPE 100 wypełniona jest pianą pur, celem izolacji termicznej. Sieć ciepłownicza budowana jest najczęściej z odcinków o długości 6 lub 12 metrów. Spółka produkuje mufy, które służą do łączenia tych odcinków sieci.

Do wykonania izolacji termicznej złącza sieci ciepłowniczej (miejsce gdzie montowane są mufy termokurczliwe) używana jest konfekcjonowana pianka PUR. Piankę tę uzyskuje się ze zmieszania (w odpowiednich proporcjach i w odpowiedniej ilości - ściśle określonej) dwóch składników: izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A). Po zmieszaniu tych składników, mających postać gęstej cieczy, następuje reakcja w wyniku czego powstaje piana pur. Pianę wlewa się do mufy, gdzie po krótkim czasie od zmieszania piana ta zastyga. Nie jest możliwym łączenie tych dwóch składników w siedzibie Spółki, bowiem szybko zastygają.

Spółka kupuje oba komponenty w beczkach 220-250 litrowych i rozlewa je do plastikowych butelek za pomocą specjalnej „wago-nalewarki”. Urządzenie to dozuje wskazaną ilość poszczególnych składników do butelek. Aby powstała piana pur o odpowiednich parametrach, należy te składniki zmieszać w odpowiednich proporcjach. Istotnym jest również odpowiednie dobranie ilości piany do muf poszczególnego rodzaju (objętości mufy). Nieodpowiednia ilość piany powoduje, że nie ma ona odpowiednich właściwości. Po wlaniu składnika B i A do butelek w odpowiedniej ilości, Spółka pakuje je i przeznacza do sprzedaży. Tak wytworzona piana jest sprzedawana lub stanowi element montażowy dołączony do mufy.

W związku z produkcją piany we wskazany sposób. Spółka ponosi koszty bezpośrednie w postaci:

  ­­
 • ceny zakupu izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A),
  ­
 • amortyzacji wago-nalewarki,
  ­
 • zużycie energii,
  ­
 • wynagrodzenia wraz z narzutami,
  ­
 • koszty opakowania.

­
Spółka nie produkuje izocyjanianu i poliolu, z których produkowana jest piana pur. Tym zajmują się wyspecjalizowane podmioty, wytwarzające te substancje na masową skalę.

­

­

­

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży piany pur z izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A) zakupionych poza strefą korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)
 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, w jaki sposób ustalić dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży piany pur korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010 z późn. zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne są zwolnione z podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na podstawie art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia, zwolnienia podatkowe przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, warunkiem zwolnienia dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych jest zatem spełnienie łącznie następujących przesłanek:

  ­
 • uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej,
 • wykonanie działalności w zakresie objętym Zezwoleniem,
 • prowadzenie działalności na terenie SSE.

­

­

W ocenie Spółki, wskazane powyżej warunki zwolnienia są spełnione. Spółka uzyskuje dochód z produkcji i sprzedaży piany wytworzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie i w granicach objętych zezwoleniem. Proces produkcji piany mieści się w zakresie objętym zezwoleniem, jest prowadzony w całości przez Wnioskodawcę na obszarze SSE.

Przez fakt, że sprzedawana przez Spółkę piana została wytworzona ze składników zakupionych poza obszarem strefy nie oznacza, że dochód z jej sprzedaży nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w całości. Piana nie została wytworzona przez podmiot trzeci poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej.

W art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, przewidującym zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. dochodów strefowych, wprowadzono pewien element terytorialności (odnosi się bowiem do pojęcia „dochodów uzyskanych z działalności na terenie SSE”). Jednak w obecnych realiach gospodarczych nie jest w zasadzie możliwe wyprodukowanie kompletnego produktu strefowego wyłącznie na terenie SSE przez ten sam podmiot, bez korzystania z usług obcych oraz materiałów i towarów z poza strefy. Z przepisów określających warunki zwolnienia dochodu z opodatkowania nie wynika zakaz nabywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE towarów, czy usług od podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych poza SSE. Dla skorzystania ze zwolnienia istotne jest bowiem, aby produkt finalny będący przedmiotem sprzedaży został wytworzony na terenie SSE. Zakup materiałów od podmiotów zewnętrznych nie powinien więc prowadzić automatycznie do utraty zwolnienia podatkowego w zakresie odnoszącym się do tych zakupów. Twierdzenie takie znajduje również uzasadnienie w kontekście celów, jakie mają zostać osiągnięte poprzez utworzenie SSE, tj. m.in. rozwój gospodarczy i przemysłowy poszczególnych części kraju, rozwój nowych rozwiązań

technicznych i technologicznych, zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy. Realizację tych celów urzeczywistnia bowiem nie tylko sama działalność przedsiębiorcy na terenie SSE, ale również jego aktywność poza strefą.

Spółka oceniając zakup składnika B i A w celu produkcji piany odwołuje się do kryteriów zwolnienia strefowego wymienianych wielokrotnie w orzecznictwie i piśmiennictwie i uzyskała na wszystkie poniższe pytania odpowiedź twierdzącą:

  ­
 • czy na terenie SSE nadawana jest produktom nowa jakość,
 • czy produkt jest objęty symbolem PKWiU zezwolenia,
 • czy decyzyjność dotycząca produkowanego wyrobu zapada na terenie SSE.

­

­

Z powyższego wynika, że nie ma przeszkód, by Spółka działająca w specjalnej strefie ekonomicznej kupowała poza obszarem strefy materiały izocyjanian (składnik B) i poliol (składnik A), bez obaw o utratę zwolnienia z podatku dochodowego.

Zwolnieniu podlega dochód uzyskany z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej. Dochód ten związany jest z powstaniem wartości dodanej w wyniku działań Spółki w SSE. Spółka generuje wartość dodaną w wyniku wytworzenia i sprzedaży pojedynczych pianek. Wartość dodana to różnica pomiędzy ceną sprzedaży pianek uzyskiwaną przez Spółkę a ceną zakupu składnika B i A oraz opakowań. Spółka zmienia istotę rzeczy – nie są to już związki chemiczne w beczkach, ale pojedyncze piany, które mogą zostać użyte w procesie montażu muf podczas budowy rurociągu przesyłowego sieci ciepłowniczej. Takiego zastosowania nie mają izocyjanian oraz poliol w opakowaniach zbiorczych (beczkach). Ponadto zmiana istoty rzeczy polega na tym, że Spółka określa odpowiednie proporcje w jakich należy połączyć składniki aby uzyskać wysokiej jakości pianę. Ponadto poszczególne rodzaje opakowań zawierają odpowiednią ilość piany, która powinna się znaleźć w mufie aby uzyskać odpowiednie parametry izolacyjne.

Podkreślić należy, że Spółka traktuje izocyjanian (składnik B) i poliol (składnik A) jako materiały do produkcji piany. Gdyby Spółka wytwarzała te substancje we własnym zakresie, uzyskiwałaby wyższy dochód. Jednak tego rodzaju produkcja stanowi wyspecjalizowaną gałąź przemysłu, dlatego produkcja tych składników na potrzeby sprzedaży pian wypełniających mufy jest nieuzasadniona ekonomicznie.

Z uwagi na powyższe, Spółka stoi na stanowisku że dochód uzyskany ze sprzedaży piany wytworzonej z kupowanych w beczkach substancji takich jak izocyjanian (składnik B) i poliol (składnik A) korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo że Spółka nie przeprowadza procesu chemicznego wytworzenia tych składników w strefie, lecz kupuje je poza strefą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.; dalej: „uSSE”). Na mocy art. 12 ust. 1 uSSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cyt. powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 uSSE). Oznacza to, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.; dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie, w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Warto podkreślić również, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

Ponadto, na mocy § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 465; dalej: „Rozporządzenie”), zwolnienia z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

W związku z powyższym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Sposób sformułowania wskazanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że odwołują się one do geograficznych granic specjalnych stref ekonomicznych. Zarówno przepis zamieszczony w updop, jak też uregulowania zawarte w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych i rozporządzeniu wydanym do tej ustawy wskazują na bezwarunkowy związek miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (objętej zezwoleniem) przynoszącej określony dochód z możliwością nabycia uprawnień do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w zakresie określonym w następujących pozycjach PKWiU:

 1. Płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.21;
 2. Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - sekcja C, klasa 22.23;
 3. Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - sekcja C. klasa 22.29.

Spółka na obecnym etapie rozwoju zajmuje się w głównej mierze produkcją i sprzedażą wyrobów termokurczliwych oraz rur płaszczowych z polietylenu a także akcesoriów przeznaczonych dla branży ciepłowniczej i przemysłu. Do głównych wyrobów produkowanych przez Spółkę zaliczyć należy mufy termokurczliwe dla branży ciepłowniczej. Mufy te wykorzystywane są do budowy nowych (lub remontu istniejących) sieci ciepłowniczych i mają za zadanie zabezpieczanie (izolowanie) miejsc połączeń (spawów) rur stalowych rurociągu preizolowanego. Jest to newralgiczne miejsce sieci, któremu należy szczególnie zagwarantować szczelność na migrację wody oraz izolację cieplną tj. zabezpieczenie przed stratami przesyłanego ciepła. Sieć ciepłownicza składa się z rury stalowej, która umieszczona jest w rurze o średnicy większej niż rura stalowa. Przestrzeń pomiędzy rurą stalową a rurą HDPE 100 wypełniona jest pianą pur, celem izolacji termicznej. Sieć ciepłownicza budowana jest najczęściej z odcinków o długości 6 lub 12 metrów. Spółka produkuje mufy, które służą do łączenia tych odcinków sieci. Do wykonania izolacji termicznej złącza sieci ciepłowniczej (miejsce gdzie montowane są mufy termokurczliwe) używana jest konfekcjonowana pianka PUR. Piankę tę uzyskuje się ze zmieszania (w odpowiednich proporcjach i w odpowiedniej ilości - ściśle określonej) dwóch składników: izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A). Po zmieszaniu tych składników, mających postać gęstej cieczy, następuje reakcja w wyniku której powstaje piana pur. Pianę wlewa się do mufy, gdzie po krótkim czasie od zmieszania piana ta zastyga. Nie jest możliwym łączenie tych dwóch składników w siedzibie Spółki, bowiem szybko zastygają. Spółka kupuje oba komponenty w beczkach i rozlewa je do plastikowych butelek za pomocą specjalnej „wago-nalewarki”. Urządzenie to dozuje wskazaną ilość poszczególnych składników do butelek. Aby powstała piana pur o odpowiednich parametrach, należy te składniki zmieszać w odpowiednich proporcjach. Istotnym jest również odpowiednie dobranie ilości piany do muf poszczególnego rodzaju (objętości mufy). Nieodpowiednia ilość piany powoduje, że nie ma ona odpowiednich właściwości. Po wlaniu składnika B i A do butelek w odpowiedniej ilości, Spółka pakuje je i przeznacza do sprzedaży. Tak wytworzona piana jest sprzedawana lub stanowi element montażowy dołączony do mufy.

W związku z produkcją piany we wskazany sposób. Spółka ponosi koszty bezpośrednie w postaci (ceny zakupu izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A), amortyzacji wago-nalewarki, zużycie energii, wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty opakowania). Spółka nie produkuje izocyjanianu i poliolu, z których produkowana jest piana pur. Tym zajmują się wyspecjalizowane podmioty.

Z powyższego wynika, że proces produkcyjny pianki PUR realizowany jest/będzie, poza granicami terytorialnymi strefy.

Z przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że przedmiotowa pianka powstaje w wyniku połączenia dwóch składników, a mianowicie izocyjanianu oraz poliolu. Z wniosku wynika także, że nie jest możliwym łączenie tych dwóch składników w siedzibie Spółki bo szybko zastygają. Z takiego opisu sprawy wynika więc, że:

 1. komponenty (składnik B i A) wytwarzane są poza terenem strefy przez podmiot trzeci;
 2. wytworzenie pianki PUR (łączenie składników w odpowiednich proporcjach) ma miejsce przez kontrahenta Spółki (nabywcy składników) w czasie i miejscu montażu muf.

Analizując przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie opisane zostały dwie różne sytuacje, mianowicie:

 1. składniki A i B służące do wytworzenia pianki PUR są nabywane przez Spółkę od jej zewnętrznych kooperantów w kilkusetlitrowych beczkach, a następnie na obszarze strefy przelewane są do mniejszych opakowań i sprzedawane podmiotom zajmującym się budową lub remontem sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem rur HDPE 100, muf termokurczliwych oraz pianki PUR jako środka izolacji izotermicznej.
 2. Składniki A i B nabywane przez Spółkę w wyżej opisanych okolicznościach są na obszarze strefy przelewane do mniejszych opakowań w odpowiednich proporcjach, według receptury zastosowanej przez Spółkę, a następnie zbywane wskazanym wyżej podmiotom jako elementy montażowe dołączane do wytworzonych na terenie strefy muf termokurczliwych.

Odnosząc się do przedstawionej w pkt 1 sytuacji, należy stwierdzić, że z tak przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby składniki służące do wytworzenia pianki PUR były sprzedawane przez skarżącą w powiązaniu z innymi wyrobami o konkretnych parametrach

(np. mufami o konkretnej wielkości) i aby ilości składników A i B w poszczególnych mniejszych opakowaniach były dopasowane do innych produktów o konkretnych parametrach. W rzeczywistości, na co Organ zwracał już uwagę, Spółka jedynie konfekcjonuje składniki A
i B, przelewając je z dużych opakowań do mniejszych. W ten sposób zbywane towary nie uzyskują cech produktów strefowych, bo samo przepakowywanie składników służących do wytworzenia pianki PUR, nie dodaje zbywanym towarom nowej jakości.

W tak przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży piany pur z izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A) zakupionych poza strefą korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast z sytuacji przedstawionej w pkt 2, wynika, że Spółka przed dołączeniem składników jako elementów montażowych do muf dokonuje na obszarze strefy czynności, które dodają nabytym od kooperantów składnikom nowej jakości. Składniki te nie są bowiem zbywane w dowolnych przypadkowych ilościach, lecz w ilościach dopasowanych do muf o skonkretyzowanych parametrach, zarówno co do samej objętości składników zależnej od wielkości mufy, jak i proporcji obydwu składników w tej objętości. Te ilości składników są określane i umieszczane w opakowaniach według znanej Spółce receptury zapewniającej wytworzenie na placu budowy pianki PUR o odpowiednich parametrach optymalnie wypełniających mufy. W tym celu Spółka korzysta z dostępnego jej know-how i wykonuje na tej podstawie na obszarze strefy czynności prowadzące do powstania nowego produktu w postaci elementów montażowych do muf o skonkretyzowanych parametrach co przesądza, że powstaje nowy produkt na skutek dodania nabytym od kooperantów składnikom nowej jakości.

W tej sytuacji, dochód Spółki uzyskany z produkcji i sprzedaży piany pur z izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A) zakupionych poza strefą może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży piany pur z izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A) zakupionych poza strefą korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy:

  ­
 • składniki A i B służące do wytworzenia pianki PUR są nabywane przez Spółkę od jej zewnętrznych kooperantów w kilkusetlitrowych beczkach, a następnie na obszarze strefy przelewane są do mniejszych opakowań i sprzedawane podmiotom zajmującym się budową lub remontem sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem rur HDPE 100, muf termokurczliwych oraz pianki PUR jako środka izolacji izotermicznej – jest nieprawidłowe;
 • składniki A i B nabywane przez Spółkę w wyżej opisanych okolicznościach są na obszarze strefy przelewane do mniejszych opakowań i zbywane wskazanym wyżej podmiotom jako elementy montażowe dołączane do wyprodukowanych na terenie SSE muf termokurczliwych – jest prawidłowe.

­

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy
 3. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania pierwotnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.