ITPB3/423-509a/11/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sprawa odpowiedniego stosowania przepisów podatkowych w związku z transakcją nabycia udziałów w celu umorzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 30 września 2011 r. – uzupełnionym w dniu 9 grudnia 2011 r. – dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie odpowiedniego stosowania przepisów podatkowych w związku z transakcją nabycia udziałów w celu umorzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – uzupełniony w dniu 9 grudnia 2011 r. – w sprawie odpowiedniego stosowania przepisów podatkowych w związku z transakcją nabycia udziałów w celu umorzenia.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

E.” SA została zawiązana w listopadzie 1994 roku. Akcjonariuszami założycielami były m.in. dwa przedsiębiorstwa państwowe: „B.” i „T.”, przekształcone pod koniec lat 90-tych w spółki akcyjne („B.” SA i „T.” SA, od roku 2004: „B.B.” SA i „B.T.” SA, a następnie od roku 2008: „P.B.” SA i „P.T.” SA). Każdy z wymienionych Akcjonariuszy od początku istnienia „E.” SA posiadał nieprzerwanie udział w kapitale nie mniejszy niż 20%. Od maja 2006 roku „B.B.” SA posiadała udział w kapitale w wysokości 30,625%, natomiast „B.T.” SA - 25,00%. Z dniem 1 września 2011 r. „P.B.” SA zmieniła firmę spółki na „G.” SA, która to spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki „P.T.” SA, w wyniku połączenia spółek dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Wobec dokonanych zmian doszło do powstania stosunku dominacji, albowiem udział „G.” SA w kapitale „E.” SA od dnia 1 września 2010 r. wynosił 55,625%. W grudniu 2010 roku „E.” SA nabyła od „G.” SA wszystkie posiadane przez ten podmiot akcje Spółki celem ich umorzenia. Umowa zbycia akcji została podpisana w dniu 29 grudnia 2010 roku i z dniem jej zawarcia nastąpiło przeniesienie własności akcji na Spółkę. Zatem z tym dniem „G.” SA przestała być Akcjonariuszem „E.” SA. Umorzenie akcji i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Zgodnie z umową zbycia akcji, wynagrodzenie należne „G.” SA zostanie wypłacone w terminie do dnia 29 grudnia 2011 r. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż w opisanej sytuacji wystąpi dochód, albowiem kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu zbycia przez „G.” SA akcji przewyższa kwotę wydatkowaną na ich nabycie.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 grudnia 2011 r. wskazano, że:

  • w podmiocie „B.B.” SA doszło jedynie do zmiany nazwy firmy, na „P.B.” SA;
  • połączenie „G.” SA z „P.T.” SA nastąpiło w dniu 1 września 2010 r.;
  • podmiot uzyskujący wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia jest spółką będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Rzeczpospolitej Polskiej, bez stosowania zwolnień.

W związku z powyższym, zadano następujące pytania.

  1. Czy w analizowanym stanie faktycznym, Spółka wypłacając wynagrodzenie „G.” SA z tytułu nabytych celem umorzenia akcji, winna dochód uzyskany przez tę spółkę potraktować jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r....
  2. Czy w analizowanym stanie faktycznym, zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty wynagrodzenia za nabyte w celu umorzenia akcje, zwolnieniem z 19% podatku dochodowego – na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie pytania drugiego sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania pierwszego Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., dochody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji) były traktowane jako przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Klasyfikacja taka oznaczała między innymi to, iż dochody takie były odmiennie opodatkowane od dochodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów (akcji) podmiotom trzecim. Ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniającą między innymi ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy został usunięty. Niestety, wraz ze zmianą przepisów nie zostały wprowadzone przepisy przejściowe, które wskazywałyby jakie zasady należy stosować wobec wypłat dokonanych w roku 2011, a dotyczących wynagrodzenia za udziały lub akcje nabyte w celu umorzenia przed zmianą przepisów. Zdaniem Wnioskodawcy, skutki prawno-podatkowe transakcji opisanej w stanie faktycznym należy oceniać pod rządem ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku, gdyż przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 29 grudnia 2010 roku. Zatem, wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę „G.” SA, z tytułu akcji zakupionych celem ich umorzenia, należy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., potraktować jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Oznacza to, iż od wypłaty niniejszego wynagrodzenia ewentualny podatek powinna potrącić spółka dokonująca wypłaty, tj. „E.” SA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.