IBPB-1-2/4510-56/15/MM | Interpretacja indywidualna

W zakresie:obowiązków spółki powstałej w wyniku przekształcenia jako płatnika
IBPB-1-2/4510-56/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. dochód z udziału w zyskach osób prawnych
 3. kapitał zapasowy
 4. obowiązek płatnika
 5. przekształcanie podmiotów
 6. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 17 kwietnia 2015 r., który wpłynął do tut. Biura 21 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków spółki powstałej w wyniku przekształcenia jako płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków spółki powstałej w wyniku przekształcenia jako płatnika.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1.Wnioskodawca(dalej również „Spółka”), będący spółką komandytowo-akcyjną, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości osiąganych dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania.

2.Wspólnikami Spółki są:

 • A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „A. sp. z o.o.”) jako komplementariusz,
 • B. spółka komandytowa (dalej jako „B. sp.k.”) oraz dwie osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi (dalej odpowiednio jako „X” i „Y” ) jako akcjonariusze.

3.Wspólnikami B. sp.k. są:

 • X, Y oraz C. spółka jawna (dalej jako „C. sp.j.”) jako komandytariusze,
 • D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „D. sp. z o.o.”) jako komplementariusz.

4.Wspólnikami C. sp.j. są:

 • E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „E. sp. z o.o.”),
 • F. spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako „S.K.A.”)

5.Wspólnikami S.K.A. są:

 • E. sp. z o.o. jako komplementariusz,
 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dalej „FIZ”).

6.S.K.A. nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

7.Docelowo Spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „k.s.h.”), której komplementariuszem będzie A. sp. z o.o., a komandytariuszami będą B. sp. k., X oraz Y.

8.W ramach powyższego przekształcenia Spółki w spółkę komandytową:

 1. do Spółki nie przystąpi żaden nowy podmiot,
 2. nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki, a w szczególności nie zostaną wniesione do Spółki żadne nowe wkłady (tym samym Spółka przekształcona w spółkę komandytową nie otrzyma żadnego dodatkowego majątku w wyniku przekształcenia w porównaniu z jej majątkiem przed przekształceniem).

9.Spółka nie wyklucza, że na dzień przekształcenia Spółka posiadać będzie zyski niepodzielone z lat ubiegłych oraz zyski przeznaczone na kapitał zapasowy, które nie zostaną wypłacone wspólnikom.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w sytuacji, gdy na dzień przekształcenia w Spółce wystąpią zyski niepodzielone z lat ubiegłych oraz zyski przeznaczone na kapitał zapasowy Spółka zobowiązana będzie, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych osiągniętego przez A. sp. z o.o., D. sp. z o.o. oraz E. sp. z o.o., a nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych osiągniętego przez FIZ z uwagi na fakt, iż FIZ jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... W szczególności Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego w części, która odpowiada iloczynowi przychodu z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę komandytową oraz: 1) udziału FIZ w zysku S.K.A., 2) udziału S.K.A. w zysku C. sp.j., 3) udziału C. sp.j. w zysku B. sp.k. oraz 4) udziału B. sp.k. w zysku Spółki.

1.Zgodnie z:

 1. art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851; dalej „CITU”), przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Art. 5 ust. 1 CITU, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.
 3. Art. 5 ust. 2 CITU, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.
 4. Art. 6 ust. 1 pkt 10 CITU, zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157).
 5. Art. 10 ust. 1 pkt 8 CITU, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.
 6. Art. 22 ust. 1 CITU, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
 7. Art. 26 ust. 6 CITU, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonym w ust. 2a zdanie pierwsze.

2.Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

3.W świetle powołanych powyżej przepisów, co do zasady, w sytuacji przekształcenia Spółki będącej spółką komandytowo-akcyjną, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w spółkę komandytową, jeżeli na dzień przekształcenia Spółki wystąpią niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz zyski przekazane na kapitał zapasowy, ich wartość stanowić będzie dochód (przychód) udziałowca (udziałowców) z udziału w zyskach osób prawnych, w związku z którym Spółka po przekształceniu jest zobowiązana, jako płatnik, wpłacić kwotę podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

4.W ocenie Spółki, jeżeli na dzień przekształcenia w Spółce wystąpią jakiekolwiek zyski, które nie zostały wypłacone udziałowcom (w tym zyski z lat ubiegłych oraz zyski przekazane na kapitał zapasowy), to w konsekwencji:

 1. powyższe kwoty mogą być uznane za niepodzielone zyski w spółce oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 w. zw. z art. 22 ust. 1 CITU.
 2. z uwagi na fakt, iż B. sp.k., C. sp.j. oraz S.K.A. nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (jako spółki osobowe transparentne na gruncie podatków dochodowych), Spółka zobowiązana będzie, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 CITU obliczyć i pobrać podatek od A. sp. z o.o., D. sp. z o.o. oraz E. sp. z o.o. w takiej proporcji w jakiej podmioty te uczestniczą w przychodzie z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę komandytową,
 3. z uwagi na fakt, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 CITU, FIZ jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych - w odniesieniu do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych osiągniętych przez FIZ z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, w części obliczonej zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 CITU, Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego; mając na względzie okoliczność, iż B. sp.k., C. sp.j. oraz S.K.A. nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (jako spółki osobowe transparentne na gruncie podatków dochodowych), Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego w części, która odpowiada iloczynowi przychodu z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę komandytową oraz: 1) udziału FIZ w zysku S.K.A, 2) udziału S.K.A. w zysku C. sp.j., 3) udziału C. sp.j. w zysku B. sp.k. oraz 4) udziału B. sp.k. w zysku Spółki.

5.Zaprezentowane powyżej stanowisko jest w pełni zgodne z istniejącą praktyką organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 października 2012 r., znak: IPTPB3/423-256/12-3/KJ, w której organ podatkowy, odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika, uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „W ocenie Spółki, jeżeli na dzień przekształcenia w Spółce wystąpią jakiekolwiek zyski, które nie zostały wypłacone udziałowcom (w tym w szczególności zyski przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy), to w konsekwencji (...) z uwagi na fakt, że zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT Fundusz inwestycyjny jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych - w odniesieniu do dochodów osiągniętych przez Fundusz z tytułu wartości zysków niepodzielonych przypadających na Fundusz, Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego”,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 października 2011 r., znak IPPB3/423-569/11-2/DP, w której organ podatkowy, odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika, uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP zwalnia się od podatku dochodowego fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów UFI (ustawy o funduszach inwestycyjnych - przypis E.S.). Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przysługuje mu prawo do zwolnienia z opodatkowania tak ustalonego dochodu na podstawie zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 6 UPDOP. Wymienione zwolnienie ma charakter bezwzględny, co oznacza, że nie jest ono uzależnione ani od wielkości przychodów uzyskiwanych przez podmioty zwolnione ani od źródła uzyskania przychodów. Zwolnienie to obejmuje wszystkie rodzaje dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę. W konsekwencji zwolnieniu z opodatkowania podlegać będą również przypadające na Wnioskodawcę dochody spółek komandytowo - akcyjnych, których akcjonariuszem (bezpośrednio lub pośrednio) będzie Wnioskodawca (nie będą one opodatkowane ani w momencie powstania ani przy późniejszej wypłacie)”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie tej części pytania, która dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.